Świadczenie usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno – sportowych w Zamościu w 2022 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZamość
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-09-28
 • ZamawiającyMIASTO ZAMOŚĆ
 • Data publikacji ogłoszenia2021-09-17
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno – sportowych w Zamościu w 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ZAMOŚĆ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek Wielki 13

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 6772337

1.5.8.) Numer faksu: 84 6393054

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zamosc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umzamosc.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno – sportowych w Zamościu w 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d678bd4b-1457-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00183941

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zamosc

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych, tj. przy użyciu Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą) dostępnej bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zamosc
2. Szczegółowa instrukcja użytkownika Wykonawcy SmartPZP dostępna jest na stronie Platformy w zakładce e-learning: https://portal.smartpzp.pl/zamosc/elearning
3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania.
5. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
6. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Zamawiającego oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
7. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do uwierzytelniania i podpisu.
8. Korzystanie z Platformy możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
- Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
- lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek.
- system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP:
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
- oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
9. W sytuacji awarii Platformy SmartPZP lub przerwy technicznej działania Platformy Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@zamosc.pl (nie dotyczy składania ofert).
10. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
11. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Platformy.
12. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach określonych w § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych wydanym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w szczególności .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx., .xml., .jpg, .jpeg, .zip, .7z, .txt, przy czym zaleca się wykorzystanie plików w formacie .pdf.
13. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu prowadzenia korespondencji, wymagań technicznych i organizacyjnych Zamawiający zawarł w pkt 8, 9 i 12 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Prezydent Miasta Zamość (adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, tel. 84 677 23 00).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@zamosc.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej PZP) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy PZP.
6. Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy PZP.
7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia,
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
16. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą, nie podlega decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): patrz RODO (obowiązek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IM-ZP.272.20.2021.MS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno – sportowych w Zamościu o łącznej pow. 84,66 ha.
1.2. Zamówienie jest udzielane w podziale na 5 (pięć) części.
1.3. Część 1 zamówienia – Park Miejski oraz zieleń w obrębie Zespołu Staromiejskiego
Część 1 zamówienia obejmuje Park Miejski oraz zieleń w obrębie Zespołu Staromiejskiego – obszar o ogólnej pow. 19,4 ha, objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków województwa lubelskiego:
1) Park Miejski w Zamościu przy ul. Akademickiej wraz ze stawem parkowym i przyległym terenem w granicach: ul.Piłsudskiego, ul.Studziennej, ul. Sadowej o ogólnej pow. 16,3 ha,
2) zieleń w obrębie Zespołu Staromiejskiego: Rynek Wodny z fontanną, Rynek Solny, donice, skrzynie, rabaty kwiatowe, konstrukcje kwietnikowe, zieleniec przy ul. Akademickiej w granicach: ul. Królowej Jadwigi i ul. Zamkowej, trawniki przy ul. Bazyliańskiej o pow. 3,1 ha.
2. Zakres usługi obejmuje następujące rodzaje prac:
1) pielęgnacja trawników (grabienie trawników, wygrabienie liści, koszenie trawników, obcinanie darni, usuwanie chwastów, podlewanie, nawożenie, renowacja),
2) pielęgnacja drzew i krzewów oraz pnączy (cięcia pielęgnacyjne, sadzenie, usuwanie drzew i krzewów obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu dla mienia i ludzi, ściółkowanie krzewów, formowanie żywopłotów, podlewanie, nawożenie, pielenie itd.),
3) sadzenie kwiatów sezonowych i bylinowych, drzew i krzewów oraz ich pielęgnacja, utrzymanie donic i skrzyń, transport donic i wież kwiatowych z magazynu na wskazane miejsca przez Zamawiającego (część 1 zamówienia), wypełnienie donic ziemią urodzajną, nawożenie nawozem wieloskładnikowym, podlewanie, przycięcie kwiatostanów, usunięcie starych kwiatów wraz z zebraniem i wywozem, przekopanie i zagrabienie kwietnika oraz wywóz zebranej masy tego samego dnia, oczyszczanie bruku wokół donic wraz z wywozem zanieczyszczeń, zabezpieczenie na zimę gałązkami z igliwia,
4) utrzymanie właściwego stanu dróg, ścieżek, alejek, urządzeń parkowych, parkingu, schodów (zamiatanie całej powierzchni wraz z wywozem zanieczyszczeń, likwidacja śliskości na nawierzchni alejek poprzez posypywanie piaskiem (bez soli) i posypką mineralną, usuwanie śniegu),
5) konserwacja elementów małej architektury: kosze i ławki parkowe, kładki i mosty, pomniki, tablice informacyjne, infomaty, bramy parkowe, ogrodzenia (mycie, oczyszczanie z brudu, malowanie, uzupełnianie elementów, zamiatanie, odśnieżanie, demontaż uszkodzonych elementów itp.),lampy (mycie lamp po wykonywanych pracach związanych z koszeniem trawników),
6) bieżące utrzymanie placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych: place zabaw, skate park, boiska sportowe, stoły do ping ponga, stoły do gry w szachy, siłownie plenerowe, fontanny (dbanie o poprawny stan techniczny urządzeń, codzienna kontrola czystości i stanu nawierzchni, konserwacja elementów, wymiana piasku w piaskownicach itp.),
7) bieżąca eksploatacja i konserwacja stawu parkowego wraz z systemem wodnym zasilającym oraz fontannami (w parku i na Rynku Wodnym – część 1 zamówienia),
8) sprawowanie bieżącego nadzoru nad powierzonym mieniem oraz interwencyjne, niezależnie od zakresu prac wykonanie innych czynności związanych z utrzymaniem zieleni.
3. Szczegółowa lokalizacja, ilość i rodzaj oraz zakres prac, będących przedmiotem zamówienia, określona została w Szczegółowym Zakresie Wykonania Usługi (SzZWU), stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ oraz w projektach umów, stanowiących dla poszczególnych części zamówienia odpowiednio załączniki nr 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 do SWZ.
4. Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. 1320 z późn. zm.), Zamawiający określił w pkt 22 SWZ oraz w projektach umów, stanowiących dla poszczególnych części zamówienia odpowiednio załączniki nr 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 do SWZ.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,
2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób,
3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
5. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zapewnić dostępność usługi dla wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych –zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty częściowe na dowolną ilość części zamówienia, przy czym na jedną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej w miejscu realizacji usług – warunki odbycia wizji lokalnej zostały określone w pkt 26 SWZ.
8. Miejsce wykonywania usługi: Polska, województwo lubelskie, Gmina Miejska Zamość, obręb Miasto Zamość.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

50870000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90913100-1 - Usługi czyszczenia zbiorników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert i ustalonej punktacji do 100 pkt (100%= 100 pkt).
Szczegółowe informacje zostały zawarte w pkt 15 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno – sportowych w Zamościu o łącznej pow. 84,66 ha.
1.2. Zamówienie jest udzielane w podziale na 5 (pięć) części.
1.3. Część 2 zamówienia – Planty
Część 2 zamówienia obejmuje Planty w granicach: ul. Piłsudskiego – ul. Łukasińskiego – ul. Peowiaków – ul. Partyzantów – ul. Okopowa – obszar o ogólnej pow. 17,1 ha, objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków województwa lubelskiego.
2. Zakres usługi obejmuje następujące rodzaje prac:
1) pielęgnacja trawników (grabienie trawników, wygrabienie liści, koszenie trawników, obcinanie darni, usuwanie chwastów, podlewanie, nawożenie, renowacja),
2) pielęgnacja drzew i krzewów oraz pnączy (cięcia pielęgnacyjne, sadzenie, usuwanie drzew i krzewów obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu dla mienia i ludzi, ściółkowanie krzewów, formowanie żywopłotów, podlewanie, nawożenie, pielenie itd.),
3) sadzenie kwiatów sezonowych i bylinowych, drzew i krzewów oraz ich pielęgnacja, utrzymanie donic i skrzyń, transport donic i wież kwiatowych z magazynu na wskazane miejsca przez Zamawiającego (część 1 zamówienia), wypełnienie donic ziemią urodzajną, nawożenie nawozem wieloskładnikowym, podlewanie, przycięcie kwiatostanów, usunięcie starych kwiatów wraz z zebraniem i wywozem, przekopanie i zagrabienie kwietnika oraz wywóz zebranej masy tego samego dnia, oczyszczanie bruku wokół donic wraz z wywozem zanieczyszczeń, zabezpieczenie na zimę gałązkami z igliwia,
4) utrzymanie właściwego stanu dróg, ścieżek, alejek, urządzeń parkowych, parkingu, schodów (zamiatanie całej powierzchni wraz z wywozem zanieczyszczeń, likwidacja śliskości na nawierzchni alejek poprzez posypywanie piaskiem (bez soli) i posypką mineralną, usuwanie śniegu),
5) konserwacja elementów małej architektury: kosze i ławki parkowe, kładki i mosty, pomniki, tablice informacyjne, infomaty, bramy parkowe, ogrodzenia (mycie, oczyszczanie z brudu, malowanie, uzupełnianie elementów, zamiatanie, odśnieżanie, demontaż uszkodzonych elementów itp.),lampy (mycie lamp po wykonywanych pracach związanych z koszeniem trawników),
6) bieżące utrzymanie placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych: place zabaw, skate park, boiska sportowe, stoły do ping ponga, stoły do gry w szachy, siłownie plenerowe, fontanny (dbanie o poprawny stan techniczny urządzeń, codzienna kontrola czystości i stanu nawierzchni, konserwacja elementów, wymiana piasku w piaskownicach itp.),
7) bieżąca eksploatacja i konserwacja stawu parkowego wraz z systemem wodnym zasilającym oraz fontannami (w parku i na Rynku Wodnym – część 1 zamówienia),
8) sprawowanie bieżącego nadzoru nad powierzonym mieniem oraz interwencyjne, niezależnie od zakresu prac wykonanie innych czynności związanych z utrzymaniem zieleni.
3. Szczegółowa lokalizacja, ilość i rodzaj oraz zakres prac, będących przedmiotem zamówienia, określona została w Szczegółowym Zakresie Wykonania Usługi (SzZWU), stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ oraz w projektach umów, stanowiących dla poszczególnych części zamówienia odpowiednio załączniki nr 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 do SWZ.
4. Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. 1320 z późn. zm.), Zamawiający określił w pkt 22 SWZ oraz w projektach umów, stanowiących dla poszczególnych części zamówienia odpowiednio załączniki nr 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 do SWZ.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,
2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób,
3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
5. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zapewnić dostępność usługi dla wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych –zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty częściowe na dowolną ilość części zamówienia, przy czym na jedną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej w miejscu realizacji usług – warunki odbycia wizji lokalnej zostały określone w pkt 26 SWZ.
8. Miejsce wykonywania usługi: Polska, województwo lubelskie, Gmina Miejska Zamość, obręb Miasto Zamość.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert i ustalonej punktacji do 100 pkt (100%= 100 pkt).
Szczegółowe informacje zostały zawarte w pkt 15 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno – sportowych w Zamościu o łącznej pow. 84,66 ha.
1.2. Zamówienie jest udzielane w podziale na 5 (pięć) części.
1.3. Część 3 zamówienia – Zieleń poforteczna
Część 3 zamówienia obejmujące teren zieleni w granicach: Okopowa – Droga Męczenników Rotundy – ul. Szczebrzeska – ul. Podgroble – ul. Kr. Jadwigi – ul. Zamkowa – obszar o ogólnej pow. 14,6 ha, objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków województwa lubelskiego.
2. Zakres usługi obejmuje następujące rodzaje prac:
1) pielęgnacja trawników (grabienie trawników, wygrabienie liści, koszenie trawników, obcinanie darni, usuwanie chwastów, podlewanie, nawożenie, renowacja),
2) pielęgnacja drzew i krzewów oraz pnączy (cięcia pielęgnacyjne, sadzenie, usuwanie drzew i krzewów obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu dla mienia i ludzi, ściółkowanie krzewów, formowanie żywopłotów, podlewanie, nawożenie, pielenie itd.),
3) sadzenie kwiatów sezonowych i bylinowych, drzew i krzewów oraz ich pielęgnacja, utrzymanie donic i skrzyń, transport donic i wież kwiatowych z magazynu na wskazane miejsca przez Zamawiającego (część 1 zamówienia), wypełnienie donic ziemią urodzajną, nawożenie nawozem wieloskładnikowym, podlewanie, przycięcie kwiatostanów, usunięcie starych kwiatów wraz z zebraniem i wywozem, przekopanie i zagrabienie kwietnika oraz wywóz zebranej masy tego samego dnia, oczyszczanie bruku wokół donic wraz z wywozem zanieczyszczeń, zabezpieczenie na zimę gałązkami z igliwia,
4) utrzymanie właściwego stanu dróg, ścieżek, alejek, urządzeń parkowych, parkingu, schodów (zamiatanie całej powierzchni wraz z wywozem zanieczyszczeń, likwidacja śliskości na nawierzchni alejek poprzez posypywanie piaskiem (bez soli) i posypką mineralną, usuwanie śniegu),
5) konserwacja elementów małej architektury: kosze i ławki parkowe, kładki i mosty, pomniki, tablice informacyjne, infomaty, bramy parkowe, ogrodzenia (mycie, oczyszczanie z brudu, malowanie, uzupełnianie elementów, zamiatanie, odśnieżanie, demontaż uszkodzonych elementów itp.),lampy (mycie lamp po wykonywanych pracach związanych z koszeniem trawników),
6) bieżące utrzymanie placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych: place zabaw, skate park, boiska sportowe, stoły do ping ponga, stoły do gry w szachy, siłownie plenerowe, fontanny (dbanie o poprawny stan techniczny urządzeń, codzienna kontrola czystości i stanu nawierzchni, konserwacja elementów, wymiana piasku w piaskownicach itp.),
7) bieżąca eksploatacja i konserwacja stawu parkowego wraz z systemem wodnym zasilającym oraz fontannami (w parku i na Rynku Wodnym – część 1 zamówienia),
8) sprawowanie bieżącego nadzoru nad powierzonym mieniem oraz interwencyjne, niezależnie od zakresu prac wykonanie innych czynności związanych z utrzymaniem zieleni.
3. Szczegółowa lokalizacja, ilość i rodzaj oraz zakres prac, będących przedmiotem zamówienia, określona została w Szczegółowym Zakresie Wykonania Usługi (SzZWU), stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ oraz w projektach umów, stanowiących dla poszczególnych części zamówienia odpowiednio załączniki nr 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 do SWZ.
4. Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. 1320 z późn. zm.), Zamawiający określił w pkt 22 SWZ oraz w projektach umów, stanowiących dla poszczególnych części zamówienia odpowiednio załączniki nr 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 do SWZ.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,
2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób,
3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
5. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zapewnić dostępność usługi dla wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych –zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty częściowe na dowolną ilość części zamówienia, przy czym na jedną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej w miejscu realizacji usług – warunki odbycia wizji lokalnej zostały określone w pkt 26 SWZ.
8. Miejsce wykonywania usługi: Polska, województwo lubelskie, Gmina Miejska Zamość, obręb Miasto Zamość.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert i ustalonej punktacji do 100 pkt (100%= 100 pkt).
Szczegółowe informacje zostały zawarte w pkt 15 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno – sportowych w Zamościu o łącznej pow. 84,66 ha.
1.2. Zamówienie jest udzielane w podziale na 5 (pięć) części.
1.3. Część 4 zamówienia – Tereny wzdłuż rzeki Łabuńki i rzeki Topornicy
Część 4 zamówienia obejmuje tereny wzdłuż rzeki Łabuńki i rzeki Topornicy o ogólnej pow. 19,6 ha:
1) teren wzdłuż rzeki Łabuńki na odcinku od ul.1-wszego Maja do ul. Weteranów o pow.17,4 ha,
2) teren wzdłuż rzeki Topornicy od ul. Promiennej do budynków TBS o pow. 2,2 ha.
2. Zakres usługi obejmuje następujące rodzaje prac:
1) pielęgnacja trawników (grabienie trawników, wygrabienie liści, koszenie trawników, obcinanie darni, usuwanie chwastów, podlewanie, nawożenie, renowacja),
2) pielęgnacja drzew i krzewów oraz pnączy (cięcia pielęgnacyjne, sadzenie, usuwanie drzew i krzewów obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu dla mienia i ludzi, ściółkowanie krzewów, formowanie żywopłotów, podlewanie, nawożenie, pielenie itd.),
3) sadzenie kwiatów sezonowych i bylinowych, drzew i krzewów oraz ich pielęgnacja, utrzymanie donic i skrzyń, transport donic i wież kwiatowych z magazynu na wskazane miejsca przez Zamawiającego (część 1 zamówienia), wypełnienie donic ziemią urodzajną, nawożenie nawozem wieloskładnikowym, podlewanie, przycięcie kwiatostanów, usunięcie starych kwiatów wraz z zebraniem i wywozem, przekopanie i zagrabienie kwietnika oraz wywóz zebranej masy tego samego dnia, oczyszczanie bruku wokół donic wraz z wywozem zanieczyszczeń, zabezpieczenie na zimę gałązkami z igliwia,
4) utrzymanie właściwego stanu dróg, ścieżek, alejek, urządzeń parkowych, parkingu, schodów (zamiatanie całej powierzchni wraz z wywozem zanieczyszczeń, likwidacja śliskości na nawierzchni alejek poprzez posypywanie piaskiem (bez soli) i posypką mineralną, usuwanie śniegu),
5) konserwacja elementów małej architektury: kosze i ławki parkowe, kładki i mosty, pomniki, tablice informacyjne, infomaty, bramy parkowe, ogrodzenia (mycie, oczyszczanie z brudu, malowanie, uzupełnianie elementów, zamiatanie, odśnieżanie, demontaż uszkodzonych elementów itp.),lampy (mycie lamp po wykonywanych pracach związanych z koszeniem trawników),
6) bieżące utrzymanie placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych: place zabaw, skate park, boiska sportowe, stoły do ping ponga, stoły do gry w szachy, siłownie plenerowe, fontanny (dbanie o poprawny stan techniczny urządzeń, codzienna kontrola czystości i stanu nawierzchni, konserwacja elementów, wymiana piasku w piaskownicach itp.),
7) bieżąca eksploatacja i konserwacja stawu parkowego wraz z systemem wodnym zasilającym oraz fontannami (w parku i na Rynku Wodnym – część 1 zamówienia),
8) sprawowanie bieżącego nadzoru nad powierzonym mieniem oraz interwencyjne, niezależnie od zakresu prac wykonanie innych czynności związanych z utrzymaniem zieleni.
3. Szczegółowa lokalizacja, ilość i rodzaj oraz zakres prac, będących przedmiotem zamówienia, określona została w Szczegółowym Zakresie Wykonania Usługi (SzZWU), stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ oraz w projektach umów, stanowiących dla poszczególnych części zamówienia odpowiednio załączniki nr 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 do SWZ.
4. Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. 1320 z późn. zm.), Zamawiający określił w pkt 22 SWZ oraz w projektach umów, stanowiących dla poszczególnych części zamówienia odpowiednio załączniki nr 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 do SWZ.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,
2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób,
3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
5. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zapewnić dostępność usługi dla wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych –zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty częściowe na dowolną ilość części zamówienia, przy czym na jedną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej w miejscu realizacji usług – warunki odbycia wizji lokalnej zostały określone w pkt 26 SWZ.
8. Miejsce wykonywania usługi: Polska, województwo lubelskie, Gmina Miejska Zamość, obręb Miasto Zamość.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert i ustalonej punktacji do 100 pkt (100%= 100 pkt).
Szczegółowe informacje zostały zawarte w pkt 15 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno – sportowych w Zamościu o łącznej pow. 84,66 ha.
1.2. Zamówienie jest udzielane w podziale na 5 (pięć) części.
1.3. Część 5 zamówienia – Place zabaw, obiekty rekreacyjno-sportowe oraz zieleń osiedlowa
Część 5 zamówienia obejmuje place zabaw i obiekty rekreacyjno - sportowe oraz tereny zieleni osiedlowej zlokalizowane w różnych rejonach miasta, o ogólnej pow. 13,96 ha.
2. Zakres usługi obejmuje następujące rodzaje prac:
1) pielęgnacja trawników (grabienie trawników, wygrabienie liści, koszenie trawników, obcinanie darni, usuwanie chwastów, podlewanie, nawożenie, renowacja),
2) pielęgnacja drzew i krzewów oraz pnączy (cięcia pielęgnacyjne, sadzenie, usuwanie drzew i krzewów obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu dla mienia i ludzi, ściółkowanie krzewów, formowanie żywopłotów, podlewanie, nawożenie, pielenie itd.),
3) sadzenie kwiatów sezonowych i bylinowych, drzew i krzewów oraz ich pielęgnacja, utrzymanie donic i skrzyń, transport donic i wież kwiatowych z magazynu na wskazane miejsca przez Zamawiającego (część 1 zamówienia), wypełnienie donic ziemią urodzajną, nawożenie nawozem wieloskładnikowym, podlewanie, przycięcie kwiatostanów, usunięcie starych kwiatów wraz z zebraniem i wywozem, przekopanie i zagrabienie kwietnika oraz wywóz zebranej masy tego samego dnia, oczyszczanie bruku wokół donic wraz z wywozem zanieczyszczeń, zabezpieczenie na zimę gałązkami z igliwia,
4) utrzymanie właściwego stanu dróg, ścieżek, alejek, urządzeń parkowych, parkingu, schodów (zamiatanie całej powierzchni wraz z wywozem zanieczyszczeń, likwidacja śliskości na nawierzchni alejek poprzez posypywanie piaskiem (bez soli) i posypką mineralną, usuwanie śniegu),
5) konserwacja elementów małej architektury: kosze i ławki parkowe, kładki i mosty, pomniki, tablice informacyjne, infomaty, bramy parkowe, ogrodzenia (mycie, oczyszczanie z brudu, malowanie, uzupełnianie elementów, zamiatanie, odśnieżanie, demontaż uszkodzonych elementów itp.),lampy (mycie lamp po wykonywanych pracach związanych z koszeniem trawników),
6) bieżące utrzymanie placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych: place zabaw, skate park, boiska sportowe, stoły do ping ponga, stoły do gry w szachy, siłownie plenerowe, fontanny (dbanie o poprawny stan techniczny urządzeń, codzienna kontrola czystości i stanu nawierzchni, konserwacja elementów, wymiana piasku w piaskownicach itp.),
7) bieżąca eksploatacja i konserwacja stawu parkowego wraz z systemem wodnym zasilającym oraz fontannami (w parku i na Rynku Wodnym – część 1 zamówienia),
8) sprawowanie bieżącego nadzoru nad powierzonym mieniem oraz interwencyjne, niezależnie od zakresu prac wykonanie innych czynności związanych z utrzymaniem zieleni.
3. Szczegółowa lokalizacja, ilość i rodzaj oraz zakres prac, będących przedmiotem zamówienia, określona została w Szczegółowym Zakresie Wykonania Usługi (SzZWU), stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ oraz w projektach umów, stanowiących dla poszczególnych części zamówienia odpowiednio załączniki nr 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 do SWZ.
4. Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. 1320 z późn. zm.), Zamawiający określił w pkt 22 SWZ oraz w projektach umów, stanowiących dla poszczególnych części zamówienia odpowiednio załączniki nr 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 do SWZ.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,
2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób,
3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
5. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zapewnić dostępność usługi dla wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych –zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty częściowe na dowolną ilość części zamówienia, przy czym na jedną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej w miejscu realizacji usług – warunki odbycia wizji lokalnej zostały określone w pkt 26 SWZ.
8. Miejsce wykonywania usługi: Polska, województwo lubelskie, Gmina Miejska Zamość, obręb Miasto Zamość.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50870000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert i ustalonej punktacji do 100 pkt (100%= 100 pkt).
Szczegółowe informacje zostały zawarte w pkt 15 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
3.1. Część 1 zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł.
3.2. Część 2 zamówienia: nie dotyczy
3.3. Część 3 zamówienia: nie dotyczy
3.4. Część 4 zamówienia: nie dotyczy
3.5. Część 5 zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10.000,00 zł.

Uwagi dotyczące pkt 3 powyżej (sytuacja ekonomiczna lub finansowa):
1) W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej ulega sumowaniu, tzn. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż łączna suma gwarancyjna dla tych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę (na podstawie jednego lub odrębnych dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia).
2) Wartości pieniężne wskazane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, podane w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Wykonawca powinien przyjąć kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Część 1 zamówienia:
Wykonawca spełni warunek jeśli:
1) w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaniem
- co najmniej jednej usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni o powierzchni co najmniej 12,0 ha, obejmującej swoim zakresem koszenie, utrzymywanie porządku i czystości, lub
- co najmniej jednej usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni, obejmującej swoim zakresem oczyszczanie z błota, liści, śniegu i lodu oraz chwastów nawierzchni, takich jak alejki i/lub chodniki i/lub place i/lub drogi i/lub ciągi pieszo-rowerowe o pow. łącznej co najmniej 10.000 m2, lub
- co najmniej jednej usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni, obejmującej swoim zakresem wykonanie w ciągu sezonu wegetacyjnego pielęgnacji drzew w ilości co najmniej 20 szt. lub krzewów w ilości co najmniej 200 szt. (lub 200 mb), w tym na terenach wpisanych do Rejestru Zabytków
oraz załączy dowody określające, czy usługi te zostały wykonane należycie lub w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane należycie.
W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się lub ciągłe, część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego.
2) wykaże, że dysponuje osobami, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnych do wykonania zamówienia, objętego częścią 1, tj. co najmniej 6 osób, w tym:
a) 1 osoba - pełniąca funkcję kierownika - która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupę zajęć umożliwiający nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prac konserwatorskich oraz prac restauratorskich parków wpisanych do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury - zgodnie z art. 37b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.),
b) 1 osoba - przewidziana do prowadzenia prac o charakterze technicznym przy pielęgnacji zieleni - posiadająca świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury - zgodnie z art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz.710 z późn. zm.),
c) 2 osoby - posiadające kwalifikacje zawodowe w zakresie pielęgnacji i konserwacji zieleni, tj. świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej kierunek: ogrodnictwo, tereny zieleni, architektura krajobrazu, rolnictwo, ochrona środowiska, leśnictwo lub inne pokrewne oraz posiadające co najmniej 9-miesięczne doświadczenie w zakresie pielęgnacji zieleni,
d) 1 osoba - posiadająca ważne świadectwo kwalifikacji SEP typu „D” wydane zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).

4.2. Część 2 zamówienia:
Wykonawca spełni warunek jeśli:
1) w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaniem
- co najmniej jednej usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni o powierzchni co najmniej 12,0 ha, obejmującej swoim zakresem koszenie, utrzymywanie porządku i czystości, lub
- co najmniej jednej usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni, obejmującej swoim zakresem oczyszczanie z błota, liści, śniegu i lodu oraz chwastów nawierzchni, takich jak alejki i/lub chodniki i/lub place i/lub drogi i/lub ciągi pieszo-rowerowe o pow. łącznej co najmniej 10.000 m2, lub
- co najmniej jednej usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni, obejmującej swoim zakresem wykonanie w ciągu sezonu wegetacyjnego pielęgnacji drzew w ilości co najmniej 20 szt. lub krzewów w ilości co najmniej 200 szt. (lub 200 mb), w tym na terenach wpisanych do Rejestru Zabytków
oraz załączy dowody określające, czy usługi te zostały wykonane należycie lub w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane należycie.
W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się lub ciągłe, część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego.
2) wykaże, że dysponuje osobami, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnych do wykonania zamówienia, objętego częścią 2, tj. co najmniej 5 osób, w tym:
a) 1 osoba - pełniąca funkcję kierownika - która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupę zajęć umożliwiający nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prac konserwatorskich oraz prac restauratorskich parków wpisanych do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury - zgodnie z art. 37b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.),
b) 1 osoba - przewidziana do prowadzenia prac o charakterze technicznym przy pielęgnacji zieleni - posiadająca świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury - zgodnie z art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz.710 z późn. zm.),
c) 1 osoba - posiadająca kwalifikacje zawodowe w zakresie pielęgnacji i konserwacji zieleni, tj. świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej kierunek: ogrodnictwo, tereny zieleni, architektura krajobrazu, rolnictwo, ochrona środowiska, leśnictwo lub inne pokrewne oraz posiadające co najmniej 9-miesięczne doświadczenie w zakresie pielęgnacji zieleni.

Ze względu na wprowadzone w interaktywnym formularzu ogłoszenia o zamówieniu ograniczenia w postaci limitów znaków, które można wprowadzić w sekcji V pkt 5.4 ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto: w sekcji V pkt 5.8, w sekcji V pkt 5.11, w sekcji IX oraz w sekcji VI pkt 6.6 - poz. II ogłoszenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części zamówienia, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących:

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1.1. dla części 1 zamówienia: dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, przy czym suma gwarancyjna nie może być niższa niż określona przez Zamawiającego dla części 1 zamówienia, tj. nie niższa niż 100.000,00 zł
1.2. dla części 2 zamówienia: nie dotyczy
1.3. dla części 3 zamówienia: nie dotyczy
1.4. dla części 4 zamówienia: nie dotyczy
1.5. dla części 5 zamówienia: dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, przy czym suma gwarancyjna nie może być niższa niż określona przez Zamawiającego dla części 5 zamówienia, tj. nie niższa niż 10.000,00 zł

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, określonych w pkt 1.1. i 1.5, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

2. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykazu usług – zgodnie z pkt 5.4 ogłoszenia (według wzoru zał. nr 4 do SWZ) – wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie po-winny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2) wykazu osób – zgodnie z pkt 5.4 ogłoszenia (według wzoru zał. nr 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 do SWZ) – skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie będzie żądał przedmiotowych środków dowodowych.

cd. sekcji V pkt 5.4 ogłoszenia:
4.3. Część 3 zamówienia:
Wykonawca spełni warunek jeśli:
1) w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaniem
- co najmniej jednej usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni o powierzchni co najmniej 12,0 ha, obejmującej swoim zakresem koszenie, utrzymywanie porządku i czystości, lub
- co najmniej jednej usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni, obejmującej swoim zakresem oczyszczanie z błota, liści, śniegu i lodu oraz chwastów nawierzchni, takich jak alejki i/lub chodniki i/lub place i/lub drogi i/lub ciągi pieszo-rowerowe o pow. łącznej co najmniej 10.000 m2, lub
- co najmniej jednej usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni, obejmującej swoim zakresem wykonanie w ciągu sezonu wegetacyjnego pielęgnacji drzew w ilości co najmniej 20 szt. lub krzewów w ilości co najmniej 200 szt. (lub 200 mb), w tym na terenach wpisanych do Rejestru Zabytków
oraz załączy dowody określające, czy usługi te zostały wykonane należycie lub w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane należycie.
W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się lub ciągłe, część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego.
2) wykaże, że dysponuje osobami, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnych do wykonania zamówienia, objętego częścią 3, tj. co najmniej 6 osób, w tym:
a) 1 osoba - pełniąca funkcję kierownika - która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupę zajęć umożliwiający nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prac konserwatorskich oraz prac restauratorskich parków wpisanych do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury - zgodnie z art. 37b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.),
b) 1 osoba - przewidziana do prowadzenia prac o charakterze technicznym przy pielęgnacji zieleni - posiadająca świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury - zgodnie z art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz.710 z późn. zm.),
c) 2 osoby - posiadające kwalifikacje zawodowe w zakresie pielęgnacji i konserwacji zieleni, tj. świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej kierunek: ogrodnictwo, tereny zieleni, architektura krajobrazu, rolnictwo, ochrona środowiska, leśnictwo lub inne pokrewne oraz posiadające co najmniej 9-miesięczne doświadczenie w zakresie pielęgnacji zieleni.

cd. w sekcji V pkt 5.11 ogłoszenia

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

cd. sekcji V pkt 5.8 ogłoszenia:
4.4. Część 4 zamówienia:
Wykonawca spełni warunek jeśli:
1) w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaniem
- co najmniej jednej usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni o powierzchni co najmniej 12,0 ha, obejmującej swoim zakresem koszenie, utrzymywanie porządku i czystości, lub
- co najmniej jednej usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni, obejmującej swoim zakresem oczyszczanie z błota, liści, śniegu i lodu oraz chwastów nawierzchni, takich jak alejki i/lub chodniki i/lub place i/lub drogi i/lub ciągi pieszo-rowerowe o pow. łącznej co najmniej 10.000 m2, lub
- co najmniej jednej usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni, obejmującej swoim zakresem wykonanie w ciągu sezonu wegetacyjnego pielęgnacji drzew w ilości co najmniej 20 szt. lub krzewów w ilości co najmniej 200 szt. (lub 200 mb)
oraz załączy dowody określające, czy usługi te zostały wykonane należycie lub w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane należycie.
W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się lub ciągłe, część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego.
2) wykaże, że dysponuje osobami, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnych do wykonania zamówienia, objętego częścią 4, tj. co najmniej 5 osób, w tym:
a) 1 osoba - pełniąca funkcję kierownika - posiadająca świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni (np.: architekt krajobrazu lub kształtowanie terenów zieleni lub ogrodnictwo lub leśnictwo lub inne związane z pielęgnacją zieleni) oraz posiadająca co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w utrzymaniu i pielęgnacji terenów zieleni,
b) 1 osoba - przewidziana do prowadzenia prac o charakterze technicznym przy pielęgnacji zieleni - posiadająca świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni (np.: architekt krajobrazu lub kształtowanie terenów zieleni lub ogrodnictwo lub leśnictwo lub inne związane z pielęgnacją zieleni) albo odbyła co najmniej 9 miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji zieleni,
c) 1 osoba – posiadająca kwalifikacje zawodowe w zakresie pielęgnacji i konserwacji zieleni, tj. świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej kierunek: ogrodnictwo, tereny zieleni, architektura krajobrazu, rolnictwo, ochrona środowiska, leśnictwo lub inne pokrewne oraz posiadająca co najmniej 9-miesięczne doświadczenie w zakresie pielęgnacji zieleni.

4.5. Część 5 zamówienia:
Wykonawca spełni warunek jeśli:
1) w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaniem
a) co najmniej jednej usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni o powierzchni co najmniej 12,0 ha, obejmującej swoim zakresem koszenie, utrzymywanie porządku i czystości, lub
b) co najmniej jednej usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni, obejmującej swoim zakresem oczyszczanie z błota, liści, śniegu i lodu oraz chwastów nawierzchni, takich jak alejki i/lub chodniki i/lub place i/lub drogi i/lub ciągi pieszo-rowerowe o pow. łącznej co najmniej 10.000 m2, lub

cd. w sekcji IX ogłoszenia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie odrębnie dla każdej części zamówienia wadium:
1.1. dla części 1 zamówienia w wysokości 3.000,00 zł,
1.2. dla części 2 zamówienia w wysokości 2.000,00 zł,
1.3. dla części 3 zamówienia w wysokości 2.000,00 zł,
1.4. dla części 4 zamówienia w wysokości 1.000,00 zł,
1.5. dla części 5 zamówienia w wysokości 1.000,00 zł.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach, określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: PKO Bank Polski S.A. Oddział w Zamościu, nr konta 74 1020 5356 0000 1102 0007 7768, w opisie przelewu należy wpisać: „wadium”, nazwę postępowania oraz znak sprawy.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień
i godzinę uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium. Zamawiający uzna wadium za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy potwierdzi, że środki z tytułu wadium zostały zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji, o której mowa w pkt 2 lit. b-d, należy złożyć do upływu terminu składania ofert za pośrednictwem Platformy. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta/poręczyciela, tj. wystawcę gwarancji/ poręczenia. Dokument nie może zawierać postanowień, które uniemożliwiłyby skorzystanie z wadium z uwagi na jego złożenie w postaci dokumentu elektronicznego, w tym uzależniający jego obowiązywanie od przedłożenia gwarantowi/poręczycielowi oryginału dokumentu gwarancyjnego w formie papierowej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

I. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.Zgodnie art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek określonych w pkt 6.2.
4. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1.4 – powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie, albo wszyscy Wykonawcy łącznie.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy; propozycja oświadczenia została określona w załączniku nr 7 do SWZ.

II. cd. z sekcji IX ogłoszenia:
Uwagi dotyczące pkt 4 powyżej (zdolność techniczna lub zawodowa):
1) Wykonawca składający ofertę na wykonanie więcej niż jedna część zamówienia powinien wykazać dysponowania osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, dla każdej części zamówienia oddzielnie, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tej samej osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika dla części 1, 2 i 3 zamówienia. W przypadku pozostałych osób Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania określonej osoby lub kilku osób lub całego zespołu do wykonywania prac objętych więcej niż jedna część zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w umowie, której projekt stanowi odpowiednio załącznik nr 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę na daną część zamówienia wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy przesłać za pośrednictwem Platformy elektronicznej SmartPZP dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zamosc

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-28 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. sekcji V pkt 5.11 ogłoszenia:
c) co najmniej jednej usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni, obejmującej swoim zakresem wykonanie w ciągu sezonu wegetacyjnego pielęgnacji drzew w ilości co najmniej 20 szt. lub krzewów w ilości co najmniej 200 szt. (lub 200 mb), lub
d) co najmniej jednej usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni obejmującej swoim zakresem utrzymanie placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych, w tym co najmniej jeden obiekt wyposażony w nie mniej niż cztery urządzenia zabawowe oraz co najmniej jeden obiekt wyposażony w co najmniej jedno boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej
oraz załączy dowody określające, czy usługi te zostały wykonane należycie lub w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane należycie.
W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się lub ciągłe, część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełnienie warunku określonego w pkt 4.5 ppkt 1 lit. d w ramach jednego zadania lub w ramach dwóch odrębnych zadań.
2) wykaże, że dysponuje osobami, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnych do wykonania zamówienia, objętego częścią 5, tj. co najmniej 6 osób, w tym:
a) 1 osoba - pełniąca funkcję kierownika - posiadająca świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, (np.: architekt krajobrazu lub kształtowanie terenów zieleni lub ogrodnictwo lub leśnictwo lub inne związane z pielęgnacją zieleni) oraz posiadająca co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w utrzymaniu i pielęgnacji terenów zieleni,
b) 1 osoba - przewidziana do prowadzenia prac o charakterze technicznym przy pielęgnacji zieleni - posiadająca świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, (np.: architekt krajobrazu lub kształtowanie terenów zieleni lub ogrodnictwo lub leśnictwo lub inne związane z pielęgnacją zieleni) albo odbyła co najmniej 9-miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji zieleni,
c) 1 osoba - posiadająca kwalifikacje zawodowe w zakresie pielęgnacji i konserwacji zieleni, tj. świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej kierunek: ogrodnictwo, tereny zieleni, architektura krajobrazu, rolnictwo, ochrona środowiska, leśnictwo lub inne pokrewne oraz posiadająca co najmniej 9-miesięczne doświadczenie w zakresie pielęgnacji zieleni,
d) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz rozporz. Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dn. 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

cd. zawarto w sekcji VI pkt 6.6 - poz. II ogłoszenia.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję serwisanta kotła Vakomet - Lublin
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania07-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję serwisanta kotła Vakomet. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI