Świadczenie usługi jednorazowego wykoszenia trawy i usunięcia powstałej masy roślinnej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi jednorazowego wykoszenia trawy i usunięcia powstałej masy roślinnej z terenu Lotniska Wojskowego na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 33/22/P
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDęblin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-06-27
 • Zamawiający41. Baza Lotnictwa Szkolnego
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-17
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00212810
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi jednorazowego wykoszenia trawy i usunięcia powstałej masy roślinnej z terenu Lotniska Wojskowego na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 33/22/P

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261517818

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi jednorazowego wykoszenia trawy i usunięcia powstałej masy roślinnej z terenu Lotniska Wojskowego na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 33/22/P

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61dc0b5b-ee14-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00212810

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041860/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.23 Koszenie nawierzchni darni lotniska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 344) za
pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) - określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na
Platformie Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja10.0.;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.;
f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji
sieciowej - kodowanie UTF8;
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi
datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu
Miar2. Szczegółowo informacje zawarte są w Rozdziale 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679,
zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
ul. Brygady Pościgowej 5
08 – 521 Dęblin,
NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920,
kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
b) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usługi jednorazowego wykoszenia trawy i usunięcia powstałej masy roślinnej z terenu Lotniska Wojskowego na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 33/22/P”, w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej
niż progi unijne.
d) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku gdy wniesienie żądania
dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3
RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego
dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO,
związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem
otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać
od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz
jego załączników.- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.
18 ust. 1 RODO,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.- W przypadku gdy
wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 33/22/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na jednorazowe wykoszenie trawy i usunięcie powstałej masy roślinnej z terenu lotniska wojskowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz załączniki do SWZ wskazane poniżej:

a) Załącznik nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
b) Załącznik nr 1a do SWZ tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
d) Załącznik nr 5 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy;

Załączniki stanowią integralna część niniejszej SWZ.

Wykonawca jest zobowiązany do:

a. jednokrotnego wykoszenia trawy i usunięcia powstałej masy roślinnej z części terenu lotniska wojskowego w Dęblinie w terminie określonym przez Zamawiającego a następnie wywiezienia powstałej masy roślinnej poza teren lotniska i zagospodarowania jej we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami tzn. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałej masy roślinnej na własny koszt poza terenem Jednostki Wojskowej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za użycie masy roślinnej powstałej po skoszeniu trawy przez Wykonawcę niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca w ramach realizowanej usługi koszenia lotniska staje się wytwórcą odpadu zgodnie z zapisami ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach z późn. zmianami i ciąży na nim obowiązek oraz odpowiedzialność związana z dalszym gospodarowaniem odpadem zgodnie z wyżej wymienioną ustawą;

b. wykonania przedmiotowej usługi na obszarze 124,5 ha, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia areału w związku z koniecznością wykonywania operacji lotniczych na nawierzchniach darniowych;

c. wykoszenia i usunięcia skoszonej masy roślinnej wraz z wywozem z terenu lotniska w terminie 15-24.07.2022 r.

d. zachowania wysokości koszenia: nie niżej niż 6 cm i nie wyżej niż 8 cm;

e. wykoszenia i zbioru trawy ze szczególną ostrożnością w odległości 1m od wbudowanych w grunt opraw oświetleniowych systemu świateł nawigacyjnych. Obkaszanie opraw Zamawiający wykona we własnym zakresie;

f. W przypadku zmniejszenia wykaszanej powierzchni zgodnie z § 1 ust. 5 b) Projektowanych postanowień umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ) należność za wykonanie usługi zostanie odpowiednio zmniejszona w oparciu o podaną w formularzu ofertowym – załączniku Nr 1 do umowy - cenę jednostkową (za pokos i zbiór wraz z wywozem masy roślinnej: cena jednostkowa netto [zł] x wielkość wykoszonej powierzchni określona w zamówieniu [ha]). Ustalona w ten sposób wartość netto wykonanej usługi zostanie powiększona o kwotę należnego podatku VAT, co utworzy łącznie kwotę brutto.

g. wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac. Umowa o udzielenie niniejszego zamówienia będzie musiała określać, jaki zakres czynności zostanie powierzony podwykonawcom. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości zamówienia, tj. wykonywanych przez siebie i zleconych. Brak informacji, o której mowa jak wyżej będzie rozumiany przez Zamawiającego jako realizacja całości zamówienia przez Wykonawcę we własnym zakresie. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;

h. wystąpienia z wnioskiem do Zamawiającego o zgodę na wjazd na teren Jednostki Wojskowej 4929 przed przystąpieniem do prac, po podpisaniu umowy. Wniosek o przepustki jednorazowe musi zawierać wykaz osób prowadzących prace związane z realizacją zamówienia (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) wraz z wykazem pojazdów (marka i nr rejestracyjny);

i. odbycia przeszkolenia w zakresie bhp i p.poż. oraz bezpiecznego poruszania się po lotnisku i znajomości zasad FOD. Wykonawca ma obowiązek przeszkolić pracowników biorących udział w pracach związanych z realizacją umowy w zakresie bezpiecznego poruszania się po lotnisku oraz znajomości zasad FOD oraz bhp i p.poż.;

j. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia takiej liczby pracowników (minimum 5 osób) i będącego w jego dyspozycji sprzętu, aby było możliwe sprawne wykonywanie powierzonych zadań w wyznaczonym terminie. Czas pozostawienia skoszonej masy roślinnej na nawierzchniach darniowych nie może przekraczać 3 dni, liczony od dnia wykosu. Całkowite wykoszenie i usunięcie masy roślinnej z jednorazowego pokosu nie może trwać dłużej niż 10 dni.

k. Osoby wykonujące prace przy koszeniu trawy i zbiorze masy roślinnej muszą przestrzegać postanowień umowy ( Załącznik Nr 6 do SWZ) oraz bezwzględnie stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za organizację porządku na lotnisku;

l. Bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami sprawować będzie Dowódca Eskadry Zabezpieczenia/Dowódca KOL.

m. Podstawą dokonania odbioru usługi będzie podpisany przez strony bez uwag
Protokół odbioru usługi.

n. W przypadku nieterminowego wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania prac oraz nałożyć karę umowną.

o. zrealizowania przedmiotu umowy z własnych materiałów.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia.
Dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Wizja obejmować będzie teren będący przedmiotem świadczonej usługi. Zainteresowani udziałem w wizji lokalnej wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 23 czerwca 2022r. (czwartek) o godz. 10.00 na biurze przepustek znajdującym się na wjeździe do 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie (brama główna).
Osobą upoważnioną w sprawie wizji lokalnej jest st. insp. TUN ds. lotniskowych p. Monika HABA (tel: 261 517 941) oraz st.chor.szt. Adam BONEK (tel: 261 518 884).

Wymagania dotyczące realizacji umowy oraz kar umownych zawarte są w Załączniku nr 5 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-15 do 2022-07-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
X - cena brutto oferty – waga 100%
X = (Cn : Cb) x 100 x 100% ( ilość punktów )
gdzie
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do
SWZ – kolumna 8. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę
najniższą.
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego
powyżej kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
z postępowania zamawiający zażąda przedstawienia:
1.1. oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ ofertę
częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; Wykonawca nie jest zobowiązany do
złożenia Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
wykonawca wskazał w oświadczeniu Nr 2/2a do SWZ dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
W związku z powyższym, jeżeli Wykonawca oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
konsorcja/spółki cywilne – wskaże w oświadczeniu Nr 2/2a do SWZ bazy, z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone
dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy – to Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do ich złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą (formularzem ofertowym) Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1.1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ;

1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2 do SWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

1.3. Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę lub inne dokumenty składane z ofertą, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych lub bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów; (jeżeli dotyczy);

1.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne):

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2 do SWZ – w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym bądź elektronicznym podpisem osobistym. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania;

2) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazujące, które dostawy wykonują poszczególni wykonawcy – wg załącznika nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy);

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);

UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w pkt. 1.4. musi złożyć każdy partner konsorcjum/ wspólnik spółki cywilnej.

1.7. W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu (jeżeli dotyczy):

1.7.1 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (jeżeli dotyczy).

1.7.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2a do SWZ – w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym bądź elektronicznym podpisem osobistym. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (oświadczenie musi być podpisane przez podmiot udostępniający zasoby bądź osoby do tego upoważnione) – jeżeli dotyczy.

1.8. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile dotyczą);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 6 SWZ.

3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych w SWZ.

4. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.

5. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.

6. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (poz. 835).

7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:
7.1. stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego;
7.2. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy PZP .

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w Rozdziale 9 w pkt. 2.1 - zobowiązani są złożyć oddzielnie dla każdej z firm (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową i jej realizacją są określone przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 j.t) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Zamawiający wymaga, aby wybrany w danym zadaniu wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych umów
w przypadkach i na warunkach określonych w ogólnych warunków umowy (Załącznik 5 - § 13 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami określonymi w rozdziale 9 pkt 1. SWZ należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings , na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-27 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia na
podstawie artykułu 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu
24 lutego 2022 r.
1. Oferty wariantowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych do oferty;
3. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
4. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 8 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
6. Rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
7. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
9. Unieważnienie postępowania
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ust. 3 oraz
256 ustawy Pzp.
10. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace wykończeniowe - Kraśnik
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania30-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie prac wykończeniowych w budynku garażowym. Rozpoczęcie prac możliwe od zaraz. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI