Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKędzierzyn-Koźle
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2020-06-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
 • Data publikacji ogłoszenia2020-05-22
 • Numer ogłoszenia542331-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 542331-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu: Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
NIE DOTYCZY
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Uchwałą Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego nr XVIII/179/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku Zamawiający został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu: Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Podstawa prawna: art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.).JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NA RZECZ, KTÓREJ REALIZOWANE JEST POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ KTÓRA W IMIENIU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO ZAWRZE UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZWANA DALEJ JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział Infrastruktury Drogowej Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, krajowy numer identyfikacyjny 36620956400000, ul. Konstantego Damrota  30 , 47-220  Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 472 38 80, , e-mail sekretariat@cuwkk.pl, , faks 77 4723886 w. 14.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.cuwkk.pl
Adres profilu nabywcy: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne NIE DOTYCZY
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
NIE DOTYCZY
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.cuwkk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.cuwkk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
NIE DOTYCZY

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
NIE DOTYCZY

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
NIE DOTYCZY
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę, pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
Adres:
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Konstantego Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
NIE DOTYCZY
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Numer referencyjny: CUW.26.40.2020.MS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
NIE DOTYCZY
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego o łącznej powierzchni 597 329 m2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 części:I część zamówienia: Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy w pasach drogowych dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla.II część zamówienia:Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy w pasach drogowych dróg powiatowych pozamiejskich na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.Wykazy dróg powiatowych przeznaczonych do koszenia zostały określone w załącznikach pn. 1. Wykaz ulic_Koszenie poboczy w mieście K-Koźle. 2. Wykaz ulic_Koszenie poboczy zamiejskie.Na przedmiot zamówienia w I części składa się:mechaniczne koszenie traw i chwastów na trawnikach, poboczach, skarpach i rowach przy drogach powiatowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle, o łącznej powierzchni 164 520 m2. Koszenie odbywać się będzie trzykrotnie w ciągu roku na powierzchni - 112 100 m2 oraz dwukrotnie na powierzchni – 52 420 m2. Usługa ta obejmuje również zgrabienie skoszonej trawy i chwastów, pozbieranie na skoszonym terenie powstałych odpadów, śmieci, załadunek na środek transportu, wywóz do miejsca utylizacji.Do wykonania zamówienia należy zastosować:• ciągnik z kosiarką bijakową – 1 szt., • kosiarki spalinowe – 2 szt.,• podkaszarki – 4 szt.Ustala się następujące terminy zakończenia koszenia w 2020 r. (I część): • I koszenie do 31 lipca;• II koszenie do 15 września;• III koszenie do 30 października.Podany powyżej termin zakończenia wykonania poszczególnych prac mogą ulec przesunięciu a podane krotności zmniejszeniu lub zwiększeniu. Powyższe uzależnione będzie między innymi od panujących warunków atmosferycznych, układu i wzrostu traw oraz od zaistniałych potrzeb. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia podanych rzeczowych zakresów prac, prace będą rozliczane wg cen jednostkowych podanych przez wykonawcę w formularzu cenowym.Na przedmiot zamówienia w II części składa się:Zakres niniejszego zamówienia obejmuje: mechaniczne koszenie traw i chwastów na trawnikach, poboczach, skarpach i rowach przy drogach powiatowych pozamiejskich na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego o łącznej powierzchni - 432 809 m2. Koszenie odbywać się będzie dwukrotnie w ciągu roku. Na odcinkach prostych średnia szerokość koszenia 1,3 m natomiast obręb skrzyżowań ma być wykoszony w całości.Do wykonania zamówienia należy zastosować: • ciągnik z kosiarką bijakową – 2 szt., • kosiarki spalinowe – 2 szt.,• podkaszarki – 2 szt.Ustala się następujące terminy zakończenia koszenia w 2020 r. (II część):• I koszenie do 31 lipca;• II koszenie do 30 października.Podany powyżej termin zakończenia wykonania poszczególnych prac mogą ulec przesunięciu a podane krotności zmniejszeniu lub zwiększeniu. Powyższe uzależnione będzie między innymi od panujących warunków atmosferycznych, układu i wzrostu traw oraz od zaistniałych potrzeb. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia podanych rzeczowych zakresów prac, prace będą rozliczane wg cen jednostkowych podanych przez wykonawcę w formularzu cenowym. DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:- oznakowanie miejsca prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami;- prace przygotowawcze;- dostawę i pracę sprzętu do koszenia;- wykoszenie traw i chwastów i samosiejów rosnących na terenie pasów drogowych;- wykoszenie traw i chwastów na mniejszych powierzchniach eksponowanych, takich jak: wysepki, parkingi, pasy rozdziału, itp.; - koszenie na skarpach i przeciwskarpach, dnach rowów; - koszenie w miejscach trudnodostępnych: przy ogrodzeniach, znakach drogowych, barierach, słupach oświetleniowych, studniach rewizyjnych i ściekowych, w sąsiedztwie drzew, krzewów, nasadzeń kwiatowych itp.;- skoszona trawa ma zostać usunięta i wywieziona w tym samym dniu, najpóźniej w dniu następnym a chodniki, place, schody terenowe, parkingi, ulice mają być uprzątnięte z trawy zaraz po skoszeniu;- wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie ze sztuką ogrodniczą, nie uszkadzając istniejących nasadzeń;- przekazanie wytwarzanych w wyniku realizacji zamówienia odpadów do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 poz. 797 z póżn. zm.). Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem potwierdzających unieszkodliwienie przedmiotowych odpadów (kart przekazania odpadów lub kwitów ważenia) lub potwierdzić w inny sposób zagospodarowanie odpadów np. kompostowanie jeżeli prawnie jest to dopuszczone i realizowane zgodnie z wymaganymi prawem zezwoleniami. Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem odpadów ponosi wykonawca;- odtransportowanie sprzętu;- demontaż oznakowania.W zależności od wielkości, dostępności oraz położenia koszonego obszaru, koszenia należy realizować przy użyciu specjalistycznych maszyn oraz odpowiedniego rodzaju narzędzi. Na mniejszych powierzchniach koszenia, powierzchniach z utrudnionym dostępem należy stosować kosiarki spalinowe, kosy żyłkowe i podkaszarki. Większe obszary należy wykaszać przy użyciu kosiarek bijakowych doczepnych do ciągnika, natomiast na skarpach i przeciwskarpach należy stosować kosiarki bijakowe wysięgnikowe. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza stosowania kosiarek rotacyjnych.Obowiązki Wykonawcy dotyczące bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac:1) W trakcie wykonywania prac należy stosować warunki techniczne wykonania prac, przepisy szczególne, normy itp.2) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić usługi w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie wykonywania prac.3) Prace powinny być prowadzone pod nadzorem brygadzisty, który ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposób zabezpieczający przed wypadkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.4) Wykonawca przeprowadzi instruktaż bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.5) Prace prowadzić przy oznakowaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.6) Przy realizacji prac stosować standardowe zasady zabezpieczenia pracowników, w tym środki ochrony osobistej. 7) Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być monitorowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta.8) Maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą mieć dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 9) Operatorzy maszyn powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. 10) Pracujący sprzęt powinien być wyposażony w lampy ostrzegawcze (pulsujące) koloru pomarańczowego.11) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem prac lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 12) W warunkach ograniczonej widoczności miejsca prowadzenia prac powinny być właściwie oświetlone. 13) Wykonawca prac drogowych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych punktów stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie. Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.

II.5) Główny kod CPV: 77314100-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77312000-0
77314000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: NIE DOTYCZY
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Ustala się następujące terminy zakończenia koszenia w 2020 r. (I część): • I koszenie do 31 lipca;• II koszenie do 15 września;• III koszenie do 30 października.Ustala się następujące terminy zakończenia koszenia w 2020 r. (II część):• I koszenie do 31 lipca;• II koszenie do 30 października.Podany powyżej termin zakończenia wykonania poszczególnych prac mogą ulec przesunięciu a podane krotności zmniejszeniu lub zwiększeniu. Powyższe uzależnione będzie między innymi od panujących warunków atmosferycznych, układu i wzrostu traw oraz od zaistniałych potrzeb. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia podanych rzeczowych zakresów prac, prace będą rozliczane wg cen jednostkowych podanych przez wykonawcę w formularzu cenowym.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA1.Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:co najmniej dwóch (2) usług związanych z koszeniem poboczy dróg o wartości min. 60.000,00 zł brutto każda z potwierdzeniem ich należytego wykonaniaW przypadku ofert wspólnych (konsorcjum), doświadczenie jak wyżej musi posiadać, co najmniej jeden z konsorcjantów.Zamawiający zgodnie z art. 24aa, będzie wstępnie oceniał powyższe warunki na podstawie złożonego oświadczenia wstępnego Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: NIE DOTYCZY
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, ma potwierdzać, że w stosunku do wykonawcy nie ogłoszono upadłości ani nie wszczęto postępowania likwidacyjnego. W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawca zagraniczny składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016, poz. 1126 z późn.zm.). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa jak wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia wykonawca składa jeden dokument.2. Oświadczenie - wg druku Nr 3, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w świetle art. 24 ust. 1, pkt. 23 ustawy Pzp (grupa kapitałowa).W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie.Wykonawca zagraniczny składa również dokument jak wyżej. W przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia wykonawca składa jeden dokument.Dokument ten składany jest wciągu 3 dni od opublikowania informacji z otwarcia ofert (pkt. 10.13 SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz zadań własnych (sporządzony wg wzoru druk Nr 5-U) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z potwierdzeniem przez zamawiających, na wykazie lub odrębnymi dokumentami, z których treści ma wynikać, że zadania te zostały wykonane należycie. Załączone do wykazu dokumenty muszą obowiązkowo potwierdzać, co najmniej takie dane zawarte w wykazie jak: nazwa zadania, zamawiający, okres realizacji. Dokumentami potwierdzającymi wymagania Zamawiającego są referencje lub inne dokumenty (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 27 lipca 2016 roku Dz. U z 2016 poz. 1126 z późn.zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
NIE DOTYCZY
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
NIE DOTYCZY
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska. DO FORMULARZA OFERTY NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZAŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIE FORMULARZE CENOWE opublikowane na stronie Zamawiającego jako integralną część formularza oferty (tylko te które dotyczą części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę).2. Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa Wykonawcy. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia wykonawca składa jeden dokument.3. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 1 i określone w pkt 10.7 niniejszej SIWZ potwierdzające spełnienie warunków postępowania.W przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia wykonawca składa jeden dokument.4. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 2 i określone w pkt 10.7 SIWZ. W przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia wykonawca składa jeden dokument.5. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 2A i określone w pkt 10.7 SIWZ. Oświadczenie należy złożyć i dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego. W przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia wykonawca składa jeden dokument.6. Oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu swoich zasobów w zakresie doświadczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 5A i określone w pkt 6.5 SIWZ. Oświadczenie należy złożyć i dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego. W przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia wykonawca składa jeden dokument.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
NIE DOTYCZY

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
NIE DOTYCZY

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   0
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców   0
Kryteria selekcji wykonawców:
NIE DOTYCZY

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
0
Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
NIE DOTYCZY
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: NIE DOTYCZY
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): NIE DOTYCZY
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: NIE DOTYCZY
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
NIE DOTYCZY

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto całego zadania [PLN] 60,00
Termin wykonania pojedynczego zlecenia [dni] 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
NIE DOTYCZY
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe
NIE DOTYCZY

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
NIE DOTYCZY
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
NIE DOTYCZY
Wstępny harmonogram postępowania:
NIE DOTYCZY
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
NIE DOTYCZY
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
NIE DOTYCZY
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
NIE DOTYCZY
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
NIE DOTYCZY
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
NIE DOTYCZY
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
NIE DOTYCZY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
NIE DOTYCZY

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w zakresie terminu jej realizacji jak i wartości w przypadkach jak niżeja) Wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu) lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych prac. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie prac przez Jednostkę organizacyjną, potwierdzone pisemnie.b) Wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia pomimo należytej staranności nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w/w przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Jednostkę organizacyjną konieczności zmiany terminu umownego.c) Zmiana wartości umowy może nastąpić w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku od towarów i usług VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Kwota wynagrodzenia brutto określona w § 6, zostanie odpowiednio dostosowana aneksem umowy.d) Zmiana wartości umowy może nastąpić również w przypadku ewentualnego udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy w ramach aneksu do umowy zamówień dodatkowych, których Jednostka organizacyjna, działając z należytą starannością nie mogła przewidzieć przed uruchomieniem postępowania.e) Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy w zakresie wykonania usług stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
NIE DOTYCZY
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
NIE DOTYCZY
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
NIE DOTYCZY
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę, pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – znak sprawy: CUW.26.40.2020.MSb) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; c) administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie dokumentacji z postępowania jest:Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: 77 472 38 80; e-mail: sekretariat@cuwkk.pladministratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie realizacji umowy jest:Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźletel.: 77 4052742;e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pld) w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu powołano inspektora ochrony danych osobowych, kontakt: sekretariat@cuwkk.ple) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;h) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;i) posiada Pani/Pan:• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym, że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;j) nie przysługuje Pani/Panu:• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy w pasach drogowych dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Na przedmiot zamówienia w I części składa się:mechaniczne koszenie traw i chwastów na trawnikach, poboczach, skarpach i rowach przy drogach powiatowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle, o łącznej powierzchni 164 520 m2. Koszenie odbywać się będzie trzykrotnie w ciągu roku na powierzchni - 112 100 m2 oraz dwukrotnie na powierzchni – 52 420 m2. Usługa ta obejmuje również zgrabienie skoszonej trawy i chwastów, pozbieranie na skoszonym terenie powstałych odpadów, śmieci, załadunek na środek transportu, wywóz do miejsca utylizacji.Do wykonania zamówienia należy zastosować:• ciągnik z kosiarką bijakową – 1 szt., • kosiarki spalinowe – 2 szt.,• podkaszarki – 4 szt.Wykazy dróg powiatowych przeznaczonych do koszenia zostały określone w załącznikach pn. 1. Wykaz ulic_Koszenie poboczy w mieście K-Koźle.Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:- oznakowanie miejsca prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami;- prace przygotowawcze;- dostawę i pracę sprzętu do koszenia;- wykoszenie traw i chwastów i samosiejów rosnących na terenie pasów drogowych;- wykoszenie traw i chwastów na mniejszych powierzchniach eksponowanych, takich jak: wysepki, parkingi, pasy rozdziału, itp.; - koszenie na skarpach i przeciwskarpach, dnach rowów; - koszenie w miejscach trudnodostępnych: przy ogrodzeniach, znakach drogowych, barierach, słupach oświetleniowych, studniach rewizyjnych i ściekowych, w sąsiedztwie drzew, krzewów, nasadzeń kwiatowych itp.;- skoszona trawa ma zostać usunięta i wywieziona w tym samym dniu, najpóźniej w dniu następnym a chodniki, place, schody terenowe, parkingi, ulice mają być uprzątnięte z trawy zaraz po skoszeniu;- wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie ze sztuką ogrodniczą, nie uszkadzając istniejących nasadzeń;- przekazanie wytwarzanych w wyniku realizacji zamówienia odpadów do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 poz. 797 z póżn. zm.). Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem potwierdzających unieszkodliwienie przedmiotowych odpadów (kart przekazania odpadów lub kwitów ważenia) lub potwierdzić w inny sposób zagospodarowanie odpadów np. kompostowanie jeżeli prawnie jest to dopuszczone i realizowane zgodnie z wymaganymi prawem zezwoleniami. Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem odpadów ponosi wykonawca;- odtransportowanie sprzętu;- demontaż oznakowania.W zależności od wielkości, dostępności oraz położenia koszonego obszaru, koszenia należy realizować przy użyciu specjalistycznych maszyn oraz odpowiedniego rodzaju narzędzi. Na mniejszych powierzchniach koszenia, powierzchniach z utrudnionym dostępem należy stosować kosiarki spalinowe, kosy żyłkowe i podkaszarki. Większe obszary należy wykaszać przy użyciu kosiarek bijakowych doczepnych do ciągnika, natomiast na skarpach i przeciwskarpach należy stosować kosiarki bijakowe wysięgnikowe. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza stosowania kosiarek rotacyjnych.Obowiązki Wykonawcy dotyczące bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac:1) W trakcie wykonywania prac należy stosować warunki techniczne wykonania prac, przepisy szczególne, normy itp.2) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić usługi w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie wykonywania prac.3) Prace powinny być prowadzone pod nadzorem brygadzisty, który ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposób zabezpieczający przed wypadkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.4) Wykonawca przeprowadzi instruktaż bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.5) Prace prowadzić przy oznakowaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.6) Przy realizacji prac stosować standardowe zasady zabezpieczenia pracowników, w tym środki ochrony osobistej. 7) Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być monitorowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta.8) Maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą mieć dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 9) Operatorzy maszyn powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. 10) Pracujący sprzęt powinien być wyposażony w lampy ostrzegawcze (pulsujące) koloru pomarańczowego.11) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem prac lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 12) W warunkach ograniczonej widoczności miejsca prowadzenia prac powinny być właściwie oświetlone. 13) Wykonawca prac drogowych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych punktów stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie. Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77312000-0, 77314000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto całego zadania [PLN] 60,00
Termin wykonania pojedynczego zlecenia [dni] 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Ustala się następujące terminy zakończenia koszenia w 2020 r. (I część): • I koszenie do 31 lipca;• II koszenie do 15 września;• III koszenie do 30 października.Podany powyżej termin zakończenia wykonania poszczególnych prac mogą ulec przesunięciu a podane krotności zmniejszeniu lub zwiększeniu. Powyższe uzależnione będzie między innymi od panujących warunków atmosferycznych, układu i wzrostu traw oraz od zaistniałych potrzeb. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia podanych rzeczowych zakresów prac, prace będą rozliczane wg cen jednostkowych podanych przez wykonawcę w formularzu cenowym.


Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy w pasach drogowych dróg powiatowych pozamiejskich na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Na przedmiot zamówienia w II części składa się:Zakres niniejszego zamówienia obejmuje: mechaniczne koszenie traw i chwastów na trawnikach, poboczach, skarpach i rowach przy drogach powiatowych pozamiejskich na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego o łącznej powierzchni - 432 809 m2. Koszenie odbywać się będzie dwukrotnie w ciągu roku. Na odcinkach prostych średnia szerokość koszenia 1,3 m natomiast obręb skrzyżowań ma być wykoszony w całości.Do wykonania zamówienia należy zastosować: • ciągnik z kosiarką bijakową – 2 szt., • kosiarki spalinowe – 2 szt.,• podkaszarki – 2 szt.Wykazy dróg powiatowych przeznaczonych do koszenia zostały określone w załącznikach pn. 1. Wykaz ulic_Koszenie poboczy zamiejskieWykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:- oznakowanie miejsca prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami;- prace przygotowawcze;- dostawę i pracę sprzętu do koszenia;- wykoszenie traw i chwastów i samosiejów rosnących na terenie pasów drogowych;- wykoszenie traw i chwastów na mniejszych powierzchniach eksponowanych, takich jak: wysepki, parkingi, pasy rozdziału, itp.; - koszenie na skarpach i przeciwskarpach, dnach rowów; - koszenie w miejscach trudnodostępnych: przy ogrodzeniach, znakach drogowych, barierach, słupach oświetleniowych, studniach rewizyjnych i ściekowych, w sąsiedztwie drzew, krzewów, nasadzeń kwiatowych itp.;- skoszona trawa ma zostać usunięta i wywieziona w tym samym dniu, najpóźniej w dniu następnym a chodniki, place, schody terenowe, parkingi, ulice mają być uprzątnięte z trawy zaraz po skoszeniu;- wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie ze sztuką ogrodniczą, nie uszkadzając istniejących nasadzeń;- przekazanie wytwarzanych w wyniku realizacji zamówienia odpadów do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 poz. 797 z póżn. zm.). Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem potwierdzających unieszkodliwienie przedmiotowych odpadów (kart przekazania odpadów lub kwitów ważenia) lub potwierdzić w inny sposób zagospodarowanie odpadów np. kompostowanie jeżeli prawnie jest to dopuszczone i realizowane zgodnie z wymaganymi prawem zezwoleniami. Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem odpadów ponosi wykonawca;- odtransportowanie sprzętu;- demontaż oznakowania.W zależności od wielkości, dostępności oraz położenia koszonego obszaru, koszenia należy realizować przy użyciu specjalistycznych maszyn oraz odpowiedniego rodzaju narzędzi. Na mniejszych powierzchniach koszenia, powierzchniach z utrudnionym dostępem należy stosować kosiarki spalinowe, kosy żyłkowe i podkaszarki. Większe obszary należy wykaszać przy użyciu kosiarek bijakowych doczepnych do ciągnika, natomiast na skarpach i przeciwskarpach należy stosować kosiarki bijakowe wysięgnikowe. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza stosowania kosiarek rotacyjnych.Obowiązki Wykonawcy dotyczące bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac:1) W trakcie wykonywania prac należy stosować warunki techniczne wykonania prac, przepisy szczególne, normy itp.2) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić usługi w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie wykonywania prac.3) Prace powinny być prowadzone pod nadzorem brygadzisty, który ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposób zabezpieczający przed wypadkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.4) Wykonawca przeprowadzi instruktaż bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.5) Prace prowadzić przy oznakowaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.6) Przy realizacji prac stosować standardowe zasady zabezpieczenia pracowników, w tym środki ochrony osobistej. 7) Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być monitorowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta.8) Maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą mieć dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 9) Operatorzy maszyn powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. 10) Pracujący sprzęt powinien być wyposażony w lampy ostrzegawcze (pulsujące) koloru pomarańczowego.11) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem prac lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 12) W warunkach ograniczonej widoczności miejsca prowadzenia prac powinny być właściwie oświetlone. 13) Wykonawca prac drogowych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych punktów stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie. Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77312000-9, 77314000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto całego zadania [PLN] 60,00
Termin wykonania pojedynczego zlecenia [dni] 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Ustala się następujące terminy zakończenia koszenia w 2020 r. (II część):• I koszenie do 31 lipca;• II koszenie do 30 października.Podany powyżej termin zakończenia wykonania poszczególnych prac mogą ulec przesunięciu a podane krotności zmniejszeniu lub zwiększeniu. Powyższe uzależnione będzie między innymi od panujących warunków atmosferycznych, układu i wzrostu traw oraz od zaistniałych potrzeb. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia podanych rzeczowych zakresów prac, prace będą rozliczane wg cen jednostkowych podanych przez wykonawcę w formularzu cenowym.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę infrastruktury ładowania na zajezdni MZK - Opole
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania15-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę infrastruktury ładowania na zajezdni MZK obejmującą: 1) wykonanie 3 szt. fundamentów pod 3 dwustanowiskowe ładowarki typu plug-in do autobusów elektrycznych, 2) wykonanie przyłączy energetycznych pod 15 dwustanowiskowych ładowarek typu plug-in do autobusów elektrycznych, 3) wykonanie przyłączy niskoprądowych pod 15 dwustanowiskowych ładowarek typu plug-in do autobusów elektrycznych, 4) przebudowę istniejącej stacji transformatorowej, 5) zakup i montaż transformatora. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI