SPORZĄDZENIE M.P.Z.P. DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA MYSZKOWA ZGODNIE Z UCHWAŁĄ INTENCYJNĄ...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
SPORZĄDZENIE M.P.Z.P. DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA MYSZKOWA ZGODNIE Z UCHWAŁĄ INTENCYJNĄ NR XLIX/369/22 RADY MIASTA W MYSZKOWIE Z DNIA 5 MAJA 2022 R.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMyszków
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-07-05
 • ZamawiającyGmina Myszków
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-23
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00221669
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
SPORZĄDZENIE M.P.Z.P. DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA MYSZKOWA ZGODNIE Z UCHWAŁĄ INTENCYJNĄ NR XLIX/369/22 RADY MIASTA W MYSZKOWIE Z DNIA 5 MAJA 2022 R.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myszków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398497

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 26

1.5.2.) Miejscowość: Myszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 313-26-82

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastomyszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SPORZĄDZENIE M.P.Z.P. DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA MYSZKOWA ZGODNIE Z UCHWAŁĄ INTENCYJNĄ NR XLIX/369/22 RADY MIASTA W MYSZKOWIE Z DNIA 5 MAJA 2022 R.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77cb3c90-f2d0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00221669

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044090/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Sporządzenie m.p.z.p. dla południowej części miasta zgodnie z uchwałą intencyjną Nr XLIX/369/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 5 maja 2022r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miastomyszkow.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miastomyszkow.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej, który jest dostępny pod adresem internetowym https://miastomyszkow.eb2b.com.pl/user/terms
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s;
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
3. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:
1) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
­- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,
­- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES;
2) odnośnie podpisu osobistego:
­- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
­- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym;
3) odnośnie podpisu zaufanego:
­- wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB (pojemność pliku wynikowego po jego podpisaniu), dostępny format podpisu „xml”.
4. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 100 MB, z ograniczeniem do 10 MB (pojemność pliku wynikowego po jego podpisaniu), kiedy do podpisywania dokumentów elektronicznych stosuje się podpis zaufany.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia
nr referencyjny postępowania: ZP.271.18.2022.KM stanowi załącznik nr 14 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2022.KM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udział w czynnościach związanych z jego opracowaniem. Podstawą do sporządzenia planu jest Uchwała Nr XLIX/369/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla południowej części miasta w obrębach: Potasznia, Będusz, Mrzygłódka, Mrzygłód, Nierada i Kręciwilk oraz fragmentów obrębu Myszków i Ręby.
Obszar opracowania o powierzchni około 3 480,9 ha.
Zakres czynności dla realizacji przedmiotowego zamówienia wynika z obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), przepisów wykonawczych do ustawy oraz przepisów odrębnych w zakresie dotyczącym planowania przestrzennego. Obligatoryjne ustalenia planu - zgodnie z art. 15 ust. 2 i ust. 2a ww. ustawy. Ustalenia fakultatywne planu, określane w zależności od potrzeb – zgodnie z art. 15 ust. 3 i ust. 4 ww. ustawy. Zakres i skala projektu planu miejscowego – zgodnie z art. 16 ww. ustawy. Tryb/procedura sporządzenia planu miejscowego – zgodnie z art. 17 ww. ustawy oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2404). W toku prowadzonej procedury planistycznej Wykonawca zobowiązany będzie do tworzenia i aktualizacji zbiorów danych przestrzennych, o których mowa w Rozdziale 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
Ponadto Wykonawca realizujący zamówienia publiczne w ww. zakresie, zobowiązany będzie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2373 ze zm.). W zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentu opracowania ekofizjograficznego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, a także, w zależności od potrzeb, innych opracowań i dokumentów.
Z uwagi na położenie obszaru opracowania w granicach administracyjnych miasta, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie przewiduje się konieczności uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, natomiast może wystąpić konieczność uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dla niewielkich obszarów.
Projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie sporządzony na podstawie nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa – III edycja, przyjętej uchwałą Nr XXIX/263/21 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 lica 2021 r.
Zgodnie ze studium obszar objęty opracowaniem planu jest obszarem wielofunkcyjnym położonym poza strefą urbanizacji, z przewagą terenów rolniczych oraz terenów zielonych, głównie lasów.
2. Przedmiot zamówienia został wyczerpująco opisany w załączniku nr 1 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Z uwagi na wielofunkcyjność obszaru objętego opracowaniem planistycznym, lecz równoczesne podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne obszaru o powierzchni około 3480,9 ha, stanowiącego blisko 50 % powierzchni miasta, tj. obszaru objętego granicami opracowania, a także z uwagi na obowiązujące przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, które to przepisy ściśle określają tryb sporządzenia planu, zarówno ze względów merytorycznych uzasadnionych powyższymi argumentami, jak również ze względu na większe koszty sporządzenia zamówienia, podział zamówienia na części byłby nieracjonalny pod względem technicznym i organizacyjnym i nieuzasadniony ekonomicznie. Możliwość podziału zamówienia na części, np. poprzez podział obszaru opracowanie na dwie, lub więcej części, spowodowałby powielanie czynności proceduralnych wynikających z ściśle obowiązującego trybu sporządzenia planu, konieczność bardzo wnikliwej koordynacji ustaleń planu podzielonego na części dla zachowania spójności jego ustaleń, czynniki techniczno-ekonomiczne wynikające ze specyfiki sporządzania planów miejscowych, a także sporządzenia dokumentów „około środowiskowych” towarzyszącym planom miejscowym, tj. „Prognozy oddziaływania na środowisko” i „Ekofizjografi”, uzasadniają brak potrzeby podziału zamówienia na części. Wielkość obszaru objętego opracowaniem, rozległa problematyka i wielowątkowość ustaleń planu wynikająca z przepisów prawa, a także zupełnie nowe wymagania techniczne dla sporządzanych opracowań planistycznych (m.in.: tworzenie części graficznej planu w postaci elektronicznej w układzie współrzędnych zgodnym z obowiązującym państwowym systemem odniesień przestrzennych; tworzenie w trakcie procedury zbiorów danych przestrzennych oraz ich stała modyfikacja w trakcie trwania procedury sporządzenia planu aż do ich finalnej postaci, gdzie stają się załącznikiem do planu, a wszystkie powyższe czynności muszą być wykonywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego), niewątpliwie będą mieć wpływ na oferowaną kwotę wynagrodzenia za wykonanie ww. usługi. Wykonawca będzie musiał dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tworzących interdyscyplinarny zespół, składający się z osób
o wiedzy, fachowości i doświadczeniu gwarantującym właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. Specyfika tworzenia planów miejscowych wymagać będzie od wykonawcy wielokrotnej, fizycznej obecności w terenie, co może mieć znaczenie ze względu choćby na koszty dojazdów. Wszystkie ww. czynniki, będą mieć wpływ na oferowaną cenę wykonania zamówienia. Oczywistym jest, że Wykonawca składający ofertę inaczej wyceni koszt wykonania usługi dla pojedynczego obszaru, niż dla dwu lub więcej obszarów. Można zatem stwierdzić, że w przypadku podziału zamówienia na części koszty jednostkowe liczone odrębnie dla każdego z obszarów byłyby większe.
4. Rodzaj zamówienia: usługi.
5. Kody CPV:
1) Główny kod CPV:
- 71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu;
2) Dodatkowe kody CPV:
- 71410000-5 Usługi planowania przestrzennego.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, w trybie określonym w art. 121 ustawy Pzp, ale wymaga osobistego pełnienia funkcji głównego projektanta przez osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości zmiany tej osoby w okolicznościach określonych w § 15 ust. 2 pkt 1 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących załącznik nr 13 do SWZ.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części (zakresów) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. W tym celu Wykonawca winien podać odpowiednie informacje w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w odpowiednim miejscu tabeli formularza oferty „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
9. Zamawiający żąda wskazania w ofercie osoby wyznaczonej na głównego projektanta do realizacji zamówienia, tj. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, posiadającej uprawnienia/kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia określone w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), oraz żąda wykazania w ofercie doświadczenia tej osoby.
10. Wymagane dane dotyczące wskazanej osoby i jej doświadczenia Wykonawca podaje w formularzu oferty – załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta Wykonawcy niepodlegająca odrzuceniu, w ramach poszcz. kryteriów będzie oceniana następująco:
1)w kryterium 1: cena, w którym jednemu procentowi wagi tego kryterium odpowiada jeden punkt (można uzyskać max. 60 pkt), zgodnie z nw. wzorem:
PC=C*Cn/Co w którym poszcz. symbole oznaczają:
PC – liczba punktów wyliczona w kryterium: cena;
C – maksymalna ilość punktów dla kryterium ceny - 60 pkt;
Cn – najniższa cena spośród ocenianych ofert, w zł;
Co – cena oferty ocenianej, w zł;
2)w kryterium 2: doświadczenie osoby wyznaczonej na głównego projektanta do realizacji zamówienia, tj. sporządzenia m.p.z.p., w którym jednemu procentowi wagi tego kryterium odpowiada jeden punkt (można uzyskać max. 40 pkt), zgodnie z opisanym poniżej sposobem oceny:
PD – liczba pkt (max. 40 pkt) uzyskanych za dośw. osoby wyznaczonej na głównego proj. do realizacji zam., polegającego na sporządzeniu m.p.z.p., posiadającej uprawnienia/kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, o których mowa w art. 5 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przyznawana w następujący sposób:
­0 pkt – za brak wskazania przynajmniej jednego wykonanego samodzielnie lub w zespole, w którym był głównym proj., przez osobę wskazaną w ofercie na głównego proj. m.p.z.p. sporządzonego dla gminy licz. co najmniej 10 tys. mieszkańców, o pow. planu min. 750 ha i uchwalonego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem term. składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wobec którego nie stwierdzono nieważności uchwały w całości rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody lub wyrokami sądów admin.,
­10 pkt – za wskazanie jednego wykonanego samodzielnie lub w zespole, w którym był głównym proj., przez osobę wskazaną w ofercie na głównego proj. m.p.z.p. sporządzonego dla gminy licz. co najmniej 10 tys. mieszkańców, o pow. planu min. 750 ha i uchwalonego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem term. składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wobec którego nie stwierdzono nieważności uchwały w całości rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody lub wyrokami sądów admin.,
20 pkt – za wskazanie dwóch wykonanych samodzielnie lub w zespole, w którym był głównym proj., przez osobę wskazaną w ofercie na głównego proj. m.p.z.p. sporządzonych dla gmin licz. co najmniej 10 tys. mieszkańców, o pow. planu min. 750 ha i uchwalonych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem term. składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wobec których nie stwierdzono nieważności uchwały w całości rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody lub wyrokami sądów admin.,
30 pkt – za wskazanie trzech wykonanych samodzielnie lub w zespole, w którym był głównym proj., przez osobę wskazaną w ofercie na głównego proj. m.p.z.p. sporządzonych dla gmin licz. co najmniej 10 tys. mieszkańców, o pow. planu min. 750 ha i uchwalonych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem term. składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wobec których nie stwierdzono nieważności uchwały w całości rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody lub wyrokami sądów admin.,
40 pkt – za wskazanie czterech lub więcej wykonanych samodzielnie lub w zespole, w którym był głównym proj., przez osobę wskazaną w ofercie na głównego proj. m.p.z.p. sporządzonych dla gmin licz. co najmniej 10 tys. mieszkańców, o pow. planu min. 750 ha i uchwalonych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem term. składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wobec których nie stwierdzono nieważności uchwały w całości rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody lub wyrokami sądów admin.
Ocena dośw. osoby wskazanej na głównego proj. planu będzie dokonywana np. danych wpisanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda osoby wskazanej na głównego projektanta planu, Zamawiający dokona odrzucenia oferty Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej na głównego projektanta do realizacji zamówienia, tj. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie sporządził w ramach jednego zamówienia/umowy co najmniej 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy liczącej co najmniej 10 tys. mieszkańców, o powierzchni planu min. 750 ha, wobec którego nie stwierdzono nieważności uchwały w całości rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody lub wyrokami sądów administracyjnych.
b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia i wykaże dysponowanie co najmniej następującymi osobami:
­- głównym projektantem posiadającym uprawnienia/kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, określone w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
­- 1 osobą odpowiedzialną za kontrolę jakości usługi, tj. sprawdzającą sporządzone opracowania wchodzące w skład miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, posiadającą uprawnienia/kwalifikacje zawodowe określone w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
­- 1 osobą określającą wartość nieruchomości oraz skutki finansowe uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, posiadającą uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości określone w art. 174 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
­- 1 osobą wspomagającą głównego projektanta przy realizacji zamówienia, określając dla tych osób zakres czynności oraz informując o podstawie dysponowania tymi osobami.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, który zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
3. Zgodnie z art. 118 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4 potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 6 do SWZ (wzór został opracowany dla jednego podmiotu, bowiem każdy podmiot udostępniający zasoby składa odrębne zobowiązanie).
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do SWZ.
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
9. Zarówno Wykonawca jak i podmiot udostępniający zasoby w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia jest zobowiązany do złożenia jako podmiotowego środka dowodowego - oświadczenia o aktualności informacji zawartych w składanych przez nich wcześniej oświadczeniach o niepodleganiu wykluczeniu. Wzory oświadczeń o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, opisane w rozdziale 9 SWZ, stanowią odpowiednio do podmiotu je składającego załączniki nr 9 i 10 do SWZ.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia – podmiotowy środek dowodowy, które zostały wskazane przez Zamawiającego w SWZ i zawarte w złożonym wcześniej oświadczeniu Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
2) oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia – podmiotowy środek dowodowy, które zostały wskazane przez Zamawiającego w SWZ i zawarte w złożonych wcześniej oświadczeniach tych podmiotów o niepodleganiu wykluczeniu, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach tych podmiotów. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ (wzór został opracowany dla jednego podmiotu, bowiem każdy podmiot udostępniający zasoby składa odrębne oświadczenie).
2. W wezwaniu dokonywanym na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane przez Wykonawcę wraz z ofertą w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu:
1) oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp:
1) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Wzór tego wykazu stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór tego wykazu stanowi załącznik nr 12 do SWZ.
3. W wezwaniu dokonywanym na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w następujących przypadkach:
1) Zmiany osoby wskazanej w ofercie przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy wyznaczonej na głównego projektanta.
W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu umowy przez wskazaną osobę (rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanej osobie powierzonych czynności), Wykonawca może powierzyć te czynności innej osobie o kwalifikacjach zawodowych spełniających co najmniej takie warunki, jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) udzielonego zamówienia publicznego. W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot umowy, dla której Wykonawca uzyskał w kryterium „doświadczenie osoby wyznaczonej na głównego projektanta do realizacji zamówienia”, określonym w SWZ udzielonego zamówienia publicznego, odpowiednią ilość punktów, wówczas wskazana nowa osoba musi posiadać doświadczenie co najmniej równoważne, jak wskazana uprzednio przez Wykonawcę osoba, za doświadczenie której oferta Wykonawcy otrzymała punkty, czyli nowa osoba musi uzyskać w kryterium „doświadczenie osoby wyznaczonej na głównego projektanta do realizacji zamówienia” nie mniejszą ilość punktów, niż jaką uzyskała osoba, która zostaje zmieniona.
2) Zmiana, rezygnacja, bądź wprowadzenie podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie nieprzewidzianym w ofercie; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo Zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 tej ustawy - opisano w § 15 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 13 do SWZ.
3) Zmiany terminu wykonania (zakończenia) przedmiotu umowy, bez zmiany wysokości wynagrodzenia - opisano w § 15 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 13 do SWZ:
4) Zmiana terminu wykonania (zakończenia) przedmiotu umowy lub danego etapu przedmiotu umowy, ze zmianą wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, zmieniających tryb i/lub zasady sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, powodującą konieczność dostosowania procedur do nowych przepisów - opisano w § 15 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 13 do SWZ;
5) Zmiana stawki podatku VAT, minimalnego wynagrodzenia za pracę i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - opisano w § 15 ust. 2 pkt 5 załącznika nr 13 do SWZ :
3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie zamawiającego i wystąpieniem z wnioskiem o dokonanej wskazanej zmiany, zawierającego opis propozycji zmiany i jej wpływ na istotne treści oferty oraz uzasadnienie prawne i faktyczne wprowadzenia zmiany.
4. Zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w ust. 2 wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, którego zawarcie poprzedza wniosek wraz z uzasadnieniem.
5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów jest nieważna.
6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy jest nieważna.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć przy użyciu Platformy pod adresem: https://miastomyszkow.eb2b.com.pl poprzez zakładkę: „Załączniki” – w terminie do dnia: 05.07.2022 r., do godziny 10:00.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do oferty należy dołączyć:
1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1) - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki), potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców (dotyczy również spółki cywilnej);
5) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie;
6) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Z treści oświadczenia wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie.
Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
8) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
9) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 8 do SWZ
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wysmarowanie lepikiem dachu 60 m2 - Chorzów
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania07-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wysmarowanie lepikiem dachu 60 m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa systemu parkingowego.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Myszków: ZWIĘKSZENIE ILOŚCI MIEJSC PARKINGOWYCH W CENTRUM MIASTA MYSZKOWA
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Konserwacja parków i zieleńców na terenie miasta Strzelce Opolskie
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW Z PASÓW DROGOWYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW W PUŁAWACH
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI