PIELĘGNACJA ZIELENI NISKIEJ W PASACH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st....

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
PIELĘGNACJA ZIELENI NISKIEJ W PASACH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-11-03
 • ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-24
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00405728
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
PIELĘGNACJA ZIELENI NISKIEJ W PASACH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Praskiego Pułku Nr 33

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-075

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wesola.poczta@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wesola.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PIELĘGNACJA ZIELENI NISKIEJ W PASACH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea36f212-5372-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00405728

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014044/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Utrzymanie zieleni niskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 44/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 451388,34 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia objęte są usługi polegające na pielęgnacji zieleni niskiej w pasach dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy polegające na: koszeniu, renowacji trawników, grabieniu, pieleniu krzewów i żywopłotów, cięciach krzewów i żywopłotów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. Do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług polega na realizacji usług z zakresu pielęgnacji zieleni niskiej w pasach dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba dni jednokrotnego koszenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz prawidłowo ukończył, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej usługi dotyczącej utrzymania zieleni niskiej o wartości nie mniejszej niż 175 000,- zł (brutto) lub zamiennie dwóch usług dotyczących utrzymania zieleni niskiej o wartości nie mniejszej niż 87 500,- zł (brutto) każda
- z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie
i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, a także wykonywały czynności wyznaczone przez zamawiającego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
w zakresie:
1/ kierownik robót (min. 1 osoba):
- wykształcenie wyższe ogrodnicze i minimum 3 letni staż pracy przy pielęgnacji zieleni lub wykształcenie wyższe (inne) i staż pracy nie mniejszy niż 8 lat przy pielęgnacji zieleni;
- uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zielonych.
2/ majster (min 1 osoba):
- wykształcenie min. średnie ogrodnicze i minimum 3 letni staż pracy przy pielęgnacji zieleni lub wykształcenie min. średnie (inne) i 5 letni staż pracy przy pielęgnacji zieleni;
- ukończony kurs operatora pilarki spalinowej.
3/ pracownicy (min. 3 osoby):
- wymagane wykształcenie min. średnie lub zawodowe o kierunku ogrodniczym i minimum 12-miesięczny staż przy pielęgnacji zieleni lub inne wykształcenie i minimum 3-letni staż pracy przy pielęgnacji zieleni.
- kurs operatora pilarki spalinowej (min. 1 osoba).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeśli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz usług sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
2) wykaz osób, w którym wykonawca wykaże dysponowanie osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz osób sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Kwota i termin wniesienia wadium
1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 500,- zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł)
2) Termin wniesienia wadium upływa dnia 3 listopada 2022 roku o godz. 10:00
3) Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 2 grudnia 2022 roku.

2. Forma i miejsce wniesienia wadium
1) Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 97 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Numer rachunku zamawiającego: 52 1030 1508 0000 0005 5001 5129
O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego.
3) Wadium w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
4) Zamawiający zwraca wadium zgodnie z przepisami art. 98 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określone w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu usług objętych umową, które wynikają ze zmiany długości trwania okresu wegetacyjnego, z niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak: ulewy, śnieżyce, wichury oraz aktów wandalizmu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie przyłącza wody - Zielonki-Wieś
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania26-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie przyłącza wody. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI