Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap położonego nad jeziorem Gołdap
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGołdap
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-02-09
 • ZamawiającyGmina Gołdap
 • Data publikacji ogłoszenia2022-02-01
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00042583
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
kwartału miasta Gołdap położonego nad jeziorem Gołdap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gołdap

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671231

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zwycięstwa 14

1.5.2.) Miejscowość: Gołdap

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48876156000

1.5.8.) Numer faksu: +48876150800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pom@goldap.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.goldap.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
kwartału miasta Gołdap położonego nad jeziorem Gołdap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76083401-827b-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00042583

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021199/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.goldap.pl/pl/1227/0/zamowienia-publiczne.html https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.goldap.pl/pl/1227/0/zamowienia-publiczne.html a także https://miniportal.uzp.gov.pl/

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji"

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal”
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz „Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)” https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP) lub ID postępowania.
7. Identyfikator postępowania (ID) dotyczący danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
8. Zamawiający dopuszcza prowadzenie komunikacji z Wykonawcami za pomocą poczty elektroniczne e-mail: jolanta.sztabinska@goldap.pl lub beata.kolakowska@goldap.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail:
pom@goldap.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wyjaśnienia dotyczące SWZ, udzielane będą przez Zamawiającego przy zachowaniu zasad określonych w art. 284 Ustawy Pzp.
11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf., .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - przy czym Zamawiający rekomenduje składanie ofert w formacie danych
.pdf.
12. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego
12.1. Sposób złożenia podpisu:
a) kwalifikowanego został opisany przez dostawcę posiadanego przez Wykonawcę podpisu;
b) podpisu zaufanego został opisany pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany;
c) podpisu osobistego został opisany pod adresem: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gołdap reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą przy Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, adres e-mail: pom@goldap.pl, tel. 87 615-60-00;
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@goldap.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w celu ewentualnego zawarcia umowy na wykonania zadania będącego celem niniejszego postępowania.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”), ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (w przypadku zawarcia umowy na wykonania zadania).
5. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
6. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
8. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Gołdapi Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10.Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
11.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-GPO.271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap położonego nad jeziorem Gołdap, ograniczonego: linią brzegową jeziora Gołdap, prawym brzegiem rzeki Gołdapy, południową granicą działki nr 1898/8, północną granicą działki nr 386, zachodnią granicą działek oznaczonych nr geodezyjnymi: 280/2, 280/1, 3280 (nieczynne torowisko), północno -zachodnią granicą działki nr 1970/1, południową granicą działki nr 1985 do linii brzegowej jeziora Gołdap.
1.1. Powierzchnia objęta zmianą to około 98 ha.
1.2. Rada Miejska w Gołdapi dnia 30 listopada 2021 r. podjęła Uchwałę nr XLIV/350/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap położonego nad jeziorem Gołdap, ograniczonego: linią brzegową jeziora Gołdap, prawym brzegiem rzeki Gołdapy, południową granicą działki nr 1898/8, północną granicą działki nr 386, zachodnią granicą działek oznaczonych nr geodezyjnymi: 280/2, 280/1, 3280 (nieczynne torowisko), północno -zachodnią granicą działki nr 1970/1, południową granicą działki nr 1985 do linii brzegowej jeziora Gołdap.
1.3. Przedmiotem ustaleń Planu będzie dostosowanie ustaleń planu do przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochronny uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (t.j.: Dz.U. z 2021 poz. 1301 ze zm.) oraz Statutu uzdrowiska Gołdap (Uchwała Nr XXXVI/237/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 maja 2013 r. ze zmianami).
1.4. Granice obszaru objętego projektem „Planu” określono na załączniku graficznym stanowiącym integralną część Uchwały nr XLIV/350/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 listopada 2021r..
1.5. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Projekt „Planu” należy sporządzić na podstawie aktualnie obowiązujących aktów prawnych, dotyczących przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1.5.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 poz.741 ze zm.),
1.5.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587),
1.5.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.).
1.5.4 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j.: Dz. U. z 2021 poz.214).
1.6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1.6.1. Opracowanie ekofizjograficzne.
1.6.2. Projekt Planu przygotowany między innymi w sposób umożliwiający publikację na stronie internetowej systemu informacji przestrzennej. (Wytyczne przygotowania danych do zasilenia modułu e-Gmina http://www.igeoplan.pl/info /Wytyczne v2.ZIP)
1.6.3. Prognozę oddziaływania na środowisko „Planu”.
1.6.4. Przygotowanie projektów stosownych pism i dokumentów do wystąpień w imieniu Burmistrza Gołdapi.
1.6.5. Prezentowanie projektu „Planu” na Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, władzom oraz mieszkańcom gminy.
1.6.6. Współdziałanie przy rozstrzygnięciu zgłoszonych wniosków i uwag do projektu „Planu”.
1.7. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedury opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, spełniających wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587).
1.8. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały znajdujące się w jego posiadaniu, a mogące służyć do opracowania przedmiotu zamówienia m.in.: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołdap.
1.9. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu kompletne opracowanie, stanowiące przedmiot odbioru w następującej formie i ilości:
a) tekst „Planu” w formacie A4 (wydruk) z częścią graficzną obejmującą wszystkie kolorowe rysunki w skali 1:1000 - w ilości 2 kompletów;
b) projekt Planu przygotowany między innymi w sposób umożliwiający publikację na stronie internetowej systemu informacji przestrzennej. (Wytyczne przygotowania danych do zasilenia modułu e-Gmina http://www.igeoplan.pl/info /Wytyczne v2.ZIP)
c) dokumentację materiałów formalno – prawnych związanych ze sporządzeniem „Planu” - 1 egz. do przesłania wojewodzie w celu sprawdzenia procedury formalno-prawnej;
d) opracowanie ekofizjograficzne - 1 egz. (wydruk + wersja elektroniczna);
e) prognoza oddziaływania na środowisko - 1 egz. (wydruk + wersja elektroniczna);
f) prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego -1 egz. (wydruk + wersja elektroniczna).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1.1. Cena za wykonanie zamówienia - 60%

Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 60 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru
(cena najniższa brutto : cena badanej oferty brutto) x 60 pkt

1.2. Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – 40%

Zamawiający w przedmiotowym kryterium przyzna punkty na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia własnego złożonego w formularzu ofertowym. Do oceny zostanie przyjęte doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej - dedykowanej do realizacji zamówienia i pełnienia funkcji Głównego Projektanta, polegające na wykonaniu, opracowaniu w charakterze autora lub współautora opracowań miejscowego planu lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego i opublikowanego we właściwym dzienniku województwa, dla którego nie wszczęto postępowania nadzorczego stwierdzającego nieważność tej uchwały, wg. następującego wzoru:

Ilość opracowań lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w których uczestniczyła osoba wskazana do realizacji zamówienia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt
Maksymalnej ilości opracowań
lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tj.: 4)

Maksymalna - największa ilość opracowań lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymagana przez Zamawiającego, a która będzie uwzględniana przy ocenie ofert to 4 opracowania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w których osoba wskazana do pełnienie funkcji Głównego Projektanta przy realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, była ich autorem lub współautorem, przy czym za każdą zadeklarowana ilość powyżej 4 opracowań lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonawca otrzyma maksymalną ilość pkt tj.: 40 pkt..

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie deklaracji wykonawcy – oświadczenia własnego wykonawcy, o liczbie wykonanych przez Głównego Projektanta opracowań lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w charakterze jego autora lub współautora - złożonego w formularzu oferty;

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę matematyczną w zakresie zaokrąglania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych w toku oceny oferty, które stanowić będą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych wyżej kryteriów oceny ofert.

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust 2 Ustawy Pzp, a dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie prawnym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVII, pkt. 1 SWZ oraz wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b) dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawniania do sporządzania projektów aktów planistycznych, tj.: uprawniania, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), posiadającą minimum 5 letnie doświadczenia zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień przez te osobę), a która to osoba zostanie wyznaczona celem pełnienie funkcji Głównego Projektanta,

Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U. z 2021, poz. 1646 ze zm.).

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. [dotyczy wykonawcy krajowego] zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; [dotyczy wykonawcy zagranicznego] jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat;
b. [dotyczy wykonawcy krajowego] zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
[dotyczy wykonawcy zagranicznego] jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
c. [dotyczy wykonawcy krajowego] odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; [dotyczy wykonawcy zagranicznego] jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
d) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, Zamawiający, żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załączniku nr 8 do SWZ,
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór wykazu stanowi załączniku nr 9 do SWZ;
c) (dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór wykazu stanowi załączniku nr 6 do SWZ;

Uwaga!
Jeżeli, Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1.1. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi być sporządzona zgodnie z ww. SWZ oraz spełniać dodatkowe wymagania:
a) wszyscy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich łącznie w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
b) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
c) pełnomocnictwo musi być podpisane w sposób zgodny z zasadami reprezentacji wynikającymi z przepisów prawa, aktów wewnętrznych przedsiębiorców lub udzielonego pełnomocnictwa,
d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik,
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani będą przed podpisaniem umowy o udzielenie niniejszego zamówienia, dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
1.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.4. W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wzór którego stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 1.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 2. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania, opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu” dostępnej na stronie miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć:

1.1. Formularz oferty.

1.2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

1.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
1.3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, a których zakres wskazany został przez zamawiającego w Rozdziale XVI SWZ – zalecaną treść których oświadczeń stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do SWZ;

1.3.1. W przypadku, wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.3 niniejszego rozdziału SWZ), składa każdy z wykonawców wspólnie się niego ubiegających. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy pzp);
1.3.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1.3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje sie na jego zasoby – zalecana treść oświadczeń stanowią odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do SWZ (art. 125 ust. 5 ustawy pzp).
1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. (art. 117 ust. 4 ustawy pzp) – wzór, którego stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
1.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wzór, którego stanowi załącznik nr 7 do SWZ
2. Zamawiający, w oparciu o art. 274 ust. 1 Ustawy pzp, informuje, że wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od daty wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję pracowników lub ekipy do prac wykończeniowych - Kętrzyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania22-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukujemy pracowników lub małej ekipy do prac wykończeniowych. Prace dotyczą budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Termin rozpoczęcia prac do ustalenia. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI