Koszenie traw kosiarką bijakową w pasach dróg powiatowych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Koszenie traw kosiarką bijakową w pasach dróg powiatowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiłgoraj
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-03-31
 • ZamawiającyZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIŁGORAJU
 • Data publikacji ogłoszenia2022-03-22
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00093323
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
koszenie traw kosiarką bijakową w pasach dróg powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIŁGORAJU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950371620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Sikorskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdpbilgoraj.bip.lubelskie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarzadzanie siecią dróg powiatowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

koszenie traw kosiarką bijakową w pasach dróg powiatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-637b688b-a9a6-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00093323

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdpbilgoraj.bip.lubelskie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
poczty elektronicznej: sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl a także miniPortalu, dostępnego jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz platformy ePUAP dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
8.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortaloraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

8.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określonego w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
8.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

8.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)

8.7 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
• dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal;

8.8 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl – preferowany sposób komunikacji.

8.9 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 8.8.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 20. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

20.1 Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju, ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj, NIP: 918-17-18-845.

20.2 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych , za pośrednictwem adresu e-mail: ta.marzec@zdpbilgoraj.home.pl

20.3 Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

20.4 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

20.5 Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

20.6 Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 10 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

20.7 Pani/Pan posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

20.8 Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Objaśnienia:
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

20.9 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postepowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.3510.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 274900 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – koszenie traw kosiarką bijakową w pasach dróg powiatowych położonych na terenie OD Nr 1 Biłgoraj.
OD Nr 1 Biłgoraj obejmuje gm. Biłgoraj i Józefów. Wykaz dróg przewidzianych do koszenia zawierają załączniki nr 7a i 7b.
Zamówienie obejmuje:
- koszenie traw, chwastów oraz młodych odrostów drzew i krzewów o średnicy do 3 cm z poboczy, skarp, nasypów i rowów w ciągach dróg powiatowych;
- ręczne podkaszanie przy znakach i urządzeniach drogowych.
- uprzątnięcie chodników z pozostałości po koszeniu trawy,

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 - koszenie traw kosiarką bijakową w pasach dróg powiatowych położonych na terenie OD Nr 2 Tarnogród.
OD Nr 2 Tarnogród obejmuje gm. Księżpol, Łukowa, Obsza, Tarnogród, Biszcza, Potok Górny. Wykaz dróg przewidzianych do koszenia zawiera załącznik nr 8, (tabela obejmuje ilości dotyczące jednokrotnego koszenia).
Zamówienie obejmuje:
- koszenie traw, chwastów oraz młodych odrostów drzew i krzewów o średnicy do 3 cm z poboczy, skarp, nasypów i rowów w ciągach dróg powiatowych;
- ręczne podkaszanie przy znakach i urządzeniach drogowych.
- uprzątnięcie chodników z pozostałości po koszeniu trawy,

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3 - koszenie traw kosiarką bijakową w pasach dróg powiatowych położonych na terenie OD Nr 3 Teodorówka.
OD Nr 3 Teodorówka obejmuje gm. Tereszpol, Frampol, Goraj i Turobin. Wykaz dróg przewidzianych do koszenia zawiera załącznik nr 9, (tabela obejmuje ilości dotyczące jednokrotnego koszenia).
Zamówienie obejmuje:
- koszenie traw, chwastów oraz młodych odrostów drzew i krzewów o średnicy do 3 cm z poboczy, skarp, nasypów i rowów w ciągach dróg powiatowych;
- ręczne podkaszanie przy znakach i urządzeniach drogowych.
- uprzątnięcie chodników z pozostałości po koszeniu trawy,

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4 - koszenie traw kosiarką bijakową w pasie drogi powiatowej nr 3011L Tarnawa Mała – Szczebrzeszyn.
Wykaz i zakres robót zawiera załącznik nr 10.
Zamówienie obejmuje:
- koszenie traw, chwastów oraz młodych odrostów drzew i krzewów o średnicy do 3 cm z poboczy, skarp, nasypów i rowów w ciągach dróg powiatowych;
- ręczne podkaszanie przy znakach i urządzeniach drogowych.
- uprzątnięcie chodników z pozostałości po koszeniu trawy,
- podcięcie w pionie gałęzi drzew ograniczających widoczność do wysokości 5 m, nad poziom jezdni wraz z ich uprzątnięciem przy pierwszym koszeniu,
- uprzątnięcie śmieci z pasa drogi i zagospodarowanie zgodnie z przepisami prawa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny
Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do realizacji zamówienia tj.:
musi wykazać się dysponowaniem sprzętu na każde zadanie:
- conajmniej jedna kosiarka bijakowa lub inna równoważna z wyłączeniem kosiarki rotacyjnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, dotyczące braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 pkt 1 i 2

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, dotyczące braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 pkt 1 i 2

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty w zakresie terminu wykonania umowy, za obopólną zgodą stron, tylko w następujących przypadkach:
1) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie zamówienia w terminie przewidzianym umową; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej, w szczególności: działanie żywiołów o skutku katastrofalnym - w postaci powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, gradobicia itp.,
2) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających – ze względu na specyfikę prowadzenia robót,
3) protestów, petycji, listów itp., powodujących konieczność czasowego wstrzymania robót.
2. Dopuszcza się zmianę treści umowy w zakresie dotyczącym:
1) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/ Wykonawcy, o których mowa w § 5 umowy,
2) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
3) w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy.
3. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.
4. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:
a) zakres proponowanej zmiany,
b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień umowy
d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy,
e) dowodami, o których mowa w pkt 2 powyżej, są wszystkie oświadczenia lub dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności:
- oświadczenia lub dokumenty dotyczące nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia,
- decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działająca z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładając na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,
-polecenia lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związane z przeciwdziałaniem COVID-19 , o których mowa w art. 11 ust.1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2995 ze zm.)
- dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji umowy,
- dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin wykonania umowy,
- dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wpływ na termin wykonania umowy,
- innych okoliczności, które umożliwiają bądź w istotny sposób ograniczają możliwość wykonania umowy.
Pozostałe zapisy znajdują się załączniku nr 6 Projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-31 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-20

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ułożenie płytek - Janów Podlaski
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania22-09-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Firma zatrudni poj. pracowników lub małą ekipę płytkarzy. Prace na terenie powiatu bialskiego w budynkach użyteczności publicznej. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI