Włóknina PES wytworzona metodą igłowania wodnego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Włóknina PES wytworzona metodą igłowania wodnego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2021-02-09
 • ZamawiającySieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa
 • Data publikacji ogłoszenia2021-01-27
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00003434
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Włóknina PES wytworzona metodą igłowania wodnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000050239

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Brzezińska 5/15

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 92-103

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iw.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Włóknina PES wytworzona metodą igłowania wodnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38831fbf-608b-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00003434

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://iw.lodz.pl/o-instytucie/zamowienia-publiczne-aktualne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ePUAP: /IWLodz/SkrytkaESP; email: zamowienia@iw.lodz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszystkiedokumenty przekazane za pośrednictwem skrzynki ePUAP podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ/ZP-236-02/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa włókniny PES wytworzonej metodą igłowania wodnego o parametrach: - masa powierzchniowa 38 ± 4 g/m2; - grubość 0,45 ÷ 0,60 mm; - wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż ≥ 80 N/5 cm; - wydłużenie względne wzdłużne ≥ 10%; - szerokość od 900 mm do 2 000 mm; Ilość: 21 500 kg;Do każdej dostawy należy dołączyć świadectwo jakości/atest lub dokument potwierdzający posiadanie Systemu Zapewnienia Jakości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39500000-7 - Wyroby włókiennicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w Rozdziale XVII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji sukcesywnych dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicamiRzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że:- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jegoaktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalnośćgospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacjiwynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik (podpisane zgodnie z informacją zawartą w rozdziale XIII pkt 13 SWZ);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja),zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treścipełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowaniaWykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania wpostępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawców.Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisemelektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółkicywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposóbreprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum, z którego wynikazakres i sposób reprezentacji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-02

2021-01-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Uszycie sukienki na wymiar - Dobroń
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania21-04-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, potrzebuję uszycia sukienki, mam materiał 5m,mój rozm.to 36,proszę o telefon Czekam na kontakt.