Dostawy worków i toreb

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawy worków i toreb
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPiekary Śląskie
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2021-01-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba
 • Data publikacji ogłoszenia2020-12-30
 • Numer ogłoszenia774387-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 774387-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba: Dostawy worków i toreb
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, krajowy numer identyfikacyjny 86830700000000, ul. ul. Bytomska  62 , 41-940  Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 934 100, e-mail przatarg@urazowka.piekary.pl, faks 323 934 141.
Adres strony internetowej (URL): http://www.urazowka.piekary.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
SP ZOZ
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.urazowka.piekary.pl/bip/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w postaci papierowej.
Adres:
Oferty winne być złożone w siedzibie Zamawiającego, 41-940 Piekary Śląskie ul.Bytomska 62 budynek administracji sekretariat.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy worków i toreb
Numer referencyjny: SZP.270-68/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy worków i toreb szczegółowo opisanych w załącznikach:a) nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik cenowy);b) nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowne.Wykonawca zobowiązuje się realizować Dostawy na zamówienie zamawiającego do 7 dni roboczych w godzinach od 8.00 do 13.00 lub w godzinach podanych w zamówieniu Dostawy.Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani nie wymagaskładania ofert wariantowych.Gwarancja w całym terminie obowiązywania umowy.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.W przypadku stwierdzenia błędów w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest niezwłoczniepowiadomić o tym fakcie zamawiającego na piśmie. W przypadku, gdy dostrzeżone błędymogłyby spowodować zmiany w opracowanej SIWZ, zamawiający może podjąć decyzjęo przesunięciu termin składnia ofert.Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń w walucie obcej.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonaniazamówienia.Wszelkie ustalenia dotyczące dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowaniai realizacji przyszłej umowy przyjmuje się zgodnie z czasem lokalnym, właściwym dla siedzibyzamawiającego.W trakcie postępowania oraz realizacji przedmiotu zamówienia strony posługiwać się będąjęzykiem polskim. Ewentualne koszty tłumaczeń każdorazowo ponosi wykonawca.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów anizawarcia umowy ramowej.Opis zawiera 20 pozycji.

II.5) Główny kod CPV: 18930000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znakutowarowego, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu przyjmuje się, żeopisowi temu towarzyszy wyrażenie lub równoważne, zamawiający dopuszcza w tymzakresie możliwość zaproponowania rozwiązania równoważnego tj.: spełniającegoco najmniej parametry wynikające z opisu zawartego w specyfikacji lub lepsze orazgwarantującego zgodność współdziałania z pozostałymi elementami składającymi się na opisprzedmiotu zamówienia. Równoważne rozwiązanie techniczne to rozwiązanie o identycznychlub wyższych parametrach:-wydajnościowych, funkcjonalnych, jakościowych, np. posiadane certyfikaty, gwarancyjnychczyli warunki gwarancji nie mniejsze niż podane w SIWZ. W przypadku gdy zamawiającyopisał przedmiot zamówienia przy pomocy odniesienia do norm, europejskich ocentechnicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust3 Pzp przyjmuje się, że w tym zakresie dopuszczasię złożenie rozwiązań równoważnych a opisom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przezzamawiającego, zgodnie z art.: 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązanyjest wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniająwymogi opisane przez zamawiającego.W razie wątpliwości należy zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie do zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 5.3.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.3.3. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziałuw postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:1) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celupotwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;3) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupykapitałowej;w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz zoświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymwykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczeniana stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyćna sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli ofertyw terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatnościzawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencjiw postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzpstanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.6.7.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. ppkt 2 SIWZ:- dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszonoupadłości, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składaniaofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejscezamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którychwyżej mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczeniewykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, luboświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przedorganem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lubmiejsce zamieszkania tej osoby6.8.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którymwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.6.9.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkaniama osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tegodokumentu.6.10.Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niegośrodki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnićnaprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpującewyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęciekonkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dlazapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemupostępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobecwykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sąduzakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okresobowiązywania tego zakazu.6.10.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagęi szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawionena podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.6.11.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innychpodmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tychpodmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-2 SIWZ.6.12.Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5.ppkt 1-2 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie częścizamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawcapolega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.6.13.Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym dokumencieodpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądaniedokumentów, w szczególności o których mowa w pkt 6.3., zamawiający może odstąpićod żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przezwykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia sąodpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, naktórych zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22aPzp, w oświadczeniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1.W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącegokompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika toz odrębnych przepisów, o którym mowa a w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ, zamawiający żąda odwykonawcy:a) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.6.2.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lubfinansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy:a) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lubzawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy:a) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.6.4. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału wpostępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLNwg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy BankPolski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszeniaw Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu sprawdzenia wymagań, opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ, zamawiający wymagazłożenia:- karty katalogowe z których jasno będzie wynikać, że zaoferowany towar jest zgodnyz wymaganiami Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień zawartej umowy.1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:1) nastąpiła zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,2) nastąpiła zmiana wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1, umowy, w przypadku:a) nastąpiła zmiana ustawowej stawki podatku VAT, poprzez dostosowanie stawki podatku VAT do obowiązujących przepisów prawa;b) nastąpiła zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;c) nastąpiła zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;d) nastąpiła zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.3) nastąpiły inne zmiany, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy Pzp.2. Strony ustalają następujące zasady wprowadzenia zmian, w przypadku o których mowaw ust. 1 pkt 2):1) wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust. 1, może zostać podwyższone lub obniżone na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, zawierający w szczególności wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze zmianą oraz wykazanie (wraz z załączeniem dowodów) wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;2) kwota, o jaką może zostać zmienione wynagrodzenie, nie może być wyższa niż to wynika ze zmiany przepisów prawa, w szczególności:a) w przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a, określona w § 5 ust. 1, wartość brutto może ulec zmianie o wartość podwyższenia/obniżenia podatku od towarów i usług obliczonego przy zastosowaniu zmienionej stawki,b) w przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b, c i d wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1, może ulec zmianie o wartość podwyższenia/obniżenia obciążeń publicznoprawnych wynikających ze zmiany przepisów prawa, dotyczących wynagrodzeń osób biorących bezpośredni udział w realizacji przedmiotu zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12.01.2021, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYMZWIĄZANYCHNa podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (RODO), informuje się że administratorem Pani/Pana danych osobowych jestSamodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daabaz siedzibą przy ul. Bytomskiej 62 w Piekarach Śląskich (kod pocztowy 41-940).W Szpitalu powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktowaćw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e-mail:abi@urazowka.piekary.pl, tel.: 32 3934309.Pani/Pana dane osobowe, zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a także dane znajdujące sięw publicznie dostępnych rejestrach (KRS, CEIDG, KRK), będą przetwarzane w celuzwiązanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nazwa nadanazamówieniu: „Dostawy worków i toreb” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SZP.270-68/2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO, w związkuz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawąz dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”), ustawą z dnia23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych. W przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane zamieszczone w umowieoraz w dokumentacji z nią związanej, będą przetwarzane w celach związanych z realizacjąumowy, w tym w celu wystawienia faktur, rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczościfinansowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z obowiązującymi przepisamiprawa, w szczególności przepisami wymienionymi powyżej oraz przepisami ustawy z dnia 29sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiemustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danychwynikają z ustawy Pzp.Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzjilub profilowaniu.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostaniedokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadtow przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane mogą być udostępniane innympodmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także napodstawie umów powierzenia, w szczególności dostawcom systemów informatycznychi usług IT (w tym do Otwartego Rynku Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie),podmiotom świadczącym usługi prawnicze, urzędom skarbowym, bankom. Szpital niezamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat, licząc od końca roku w którymzakończono postępowanie o udzielenie zamówienia a jeżeli czas trwania umowy przekracza4 lata okres przechowywana obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku wyboru ofertyi zawarcia umowy dane osobowe związane z realizacją umowy będą przechowywane przezokres 5 lat, licząc od końca roku w którym w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy lubw którym upłynął termin zobowiązania podatkowego.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a takżeusunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w przepisach prawa,w tym RODO.W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (prawodostępu, przysługujące osobie której dane dotyczą), wymagałoby niewspółmiernie dużegowysiłku, administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowychinformacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub datypostępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub sprecyzowanie nazwylub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Wystąpienie z żądaniem,o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (żądanie ograniczenia przetwarzania), nie ograniczaprzetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu.Informuje się również o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę rozbicie żeliwa - Wojkowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania26-02-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę rozbicie żeliwa ilość około 70 ton w skali roku około 1000-1500. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Piekary Śląskie: Dostawy oleju opałowego
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Piekary Śląskie: Sukcesywna dostawa worków foliowych na segregowane odpady komunalne
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Rękawice diagnostyczne, chirurgiczne oraz ginekologiczne
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Zakup i dostawa worków biodegradowalnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych