Dostawa fabrycznie nowych,bez wad, pochodzących z bieżącej produkcji półbutów słuzbowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa fabrycznie nowych,bez wad, pochodzących z bieżącej produkcji półbutów słuzbowych w ilości 835 par ( cz.I ) i butów zimowych meskich w ilości 965 par ( cz.II ) do Centralnej Składnicy Magazynowej ( Działu Magazynów ) przy Areszcie Śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-08-17
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAreszt Śledczy w Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2020-07-31
 • Numer ogłoszenia568755-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 568755-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Areszt Śledczy w Łodzi: Dostawa fabrycznie nowych,bez wad, pochodzących z bieżącej produkcji półbutów słuzbowych w ilości 835 par ( cz.I ) i butów zimowych meskich w ilości 965 par ( cz.II ) do Centralnej Składnicy Magazynowej ( Działu Magazynów ) przy Areszcie Śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Dostawa fabrycznie nowych,bez wad, pochodzących z bieżącej produkcji półbutów słuzbowych w ilości 835 par ( cz.I ) i butów zimowych meskich w ilości 965 par ( cz.II ) do Centralnej Składnicy Magazynowej ( Działu Magazynów ) przy Areszcie Śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 59040900000000, ul. ul. Smutna  21 , 91-729  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (42) 675 00 00, e-mail zp_as_lodz@sw.gov.pl, faks (42) 675 03 55.
Adres strony internetowej (URL): www.zp.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Areszt Śledczy w Łodzi
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych,bez wad, pochodzących z bieżącej produkcji półbutów słuzbowych w ilości 835 par ( cz.I ) i butów zimowych meskich w ilości 965 par ( cz.II ) do Centralnej Składnicy Magazynowej ( Działu Magazynów ) przy Areszcie Śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
Numer referencyjny: Dkw.2232.8.2020.KB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, bez ukrytych wad, pochodzących z bieżącej produkcji półbutów służbowych w ilości 835 par (I część) i butów zimowych męskich w ilości 965 par (II część), do Centralnej Składnicy Magazynowej (Działu Magazynów) przy Areszcie Śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 5A, 5B do SIWZ. Kod CPV: 18813000 – 1 - obuwie z cholewami ze skóry, 18832000 – 0 - obuwie specjalne Ilekroć przedmiot zamówienia opisano poprzez wskazanie norm, znaków towarowych (nazwy handlowej), Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych przez które należy rozumieć: produkty spełniające wymagania Zamawiającego co najmniej w tym zakresie co produkty opisane w OPZ; rozwiązania z metodyką badawczą materiałów i wyrobu gotowego, w których badania wykonane będą według norm znowelizowanych lub innych procedur badawczych, o ile zastosowana w nich metodologia będzie tożsama z metodologią normy wskazanej przez Zamawiającego w OPZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przez niego produkt stanowiący przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Asortyment objęty zamówieniem dostarczony będzie do Centralnej Składnicy Magazynowej (Działu Magazynów) przy Areszcie Śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź. Obuwie będzie dostarczone w sposób uwzględniający podział na jednostki organizacyjne Służby Więziennej przy których zlokalizowane są Składnice Okręgowe, w tym rodzaj, ilość par i rozmiar obuwia. Wykonawca winien posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP dla oferowanego produktu oraz okazać je na ewentualne żądanie Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji dla zamawianego obuwia wynosi co najmniej 24 miesiące od daty wydania ich z magazynu do użytkowania, natomiast okres ich przechowywania przez Zamawiającego w magazynie wynosi maksymalnie 5 lat. W przypadku wydania obuwia do użytkowania po upływie okresu przechowywania gwarancja, o której mowa powyżej przestaje obowiązywać. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w przedmiocie zamówienia z zastrzeżeniem. Ostateczna ilość zamawianego obuwia będzie wynikała z faktycznych potrzeb Składnic Okręgowych i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe i prawne. Dostarczany towar winien być oznakowany, opisany oraz przechowywany zgodnie z OPZ. Wykonawca wraz z dostawą jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumentyw postaci dowodu dostawy. Ilość towaru określona w opisie przedmiotu zamówienia jest ilością maksymalną jaką może zamówić Zamawiający i może ona ulec zmniejszeniu maksymalnie o 30% w zależności od potrzeb poszczególnych Składnic Okręgowych. Proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega również wartość całkowita zamówienia wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego i wynagrodzenie Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 18813000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
18832000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje dostawy nowych, pochodzących z bieżącej produkcji butów skórzanych o wartości:Dla części nr I: których sumaryczna wartość przekracza kwotę 30.000,00 zł brutto.Dla części nr II: których sumaryczna wartość przekracza kwotę 35.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 6.2 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.1 Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane dostawy nowych, pochodzących z bieżącej produkcji butów skórzanych o wartości: Dla części nr I: których sumaryczna wartość przekracza kwotę 30.000,00 zł brutto,Dla części nr II: których sumaryczna wartość przekracza kwotę 35.000,00 zł brutto,Wykaz dostaw należy przedstawić w załączniku nr 6 do SIWZ. 5.2 Do wykazu Wykonawca załączy dowody - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) Stosowne analizy / atesty / raporty z badań / inne dokumenty / zawierające wskaźniki techniczno-użytkowe dla materiałów użytych do produkcji obuwia (w szczególności dla skór i podeszew) oraz gotowego wyrobu potwierdzających spełnianie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 5A, 5B do SIWZ. Dokumenty powinny być wystawione przez: akredytowane laboratoria badawcze lub inne posiadające nadzorowane wyposażenie pomiarowo-badawcze (np. laboratorium notyfikowane, zakładowe).b) Dokumentację techniczno-technologiczną (dla każdej części zamówienia) dotyczącą wytwarzania poszczególnych przedmiotów zamówienia w polskiej wersji językowej, zawierającą co najmniej następujące informacje:1) opis przedmiotu zamówienia;2) rysunki (zdjęcia);3) wymagania techniczne (zawierające między innymi: wykaz materiałów i dodatków niezbędnych do wykonania przedmiotów zamówienia);4) opis sposobu wykonania oraz oznaczenia przedmiotu zamówienia;5) opis sposobu pakowania.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.zp.sw.gov.pl informacji z otwarcia ofert, każdy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wysokość podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia w wypadku ustawowych zmian w tym zakresie. Zmiana ta wymaga zachowania formy pisemnej (aneksu) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.2. Konieczność zmiany terminu wykonania umowy z powodu okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę oraz nieznanych stronom w chwili zawarcia umowy. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do specyfikacji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-17, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: półbuty służbowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PÓŁBUTY SŁUŻBOWE 1. Charakterystyka wyrobu. 1.1. Opis.Półbuty służbowe z cholewą typu derbowego (obłożyny naszyte na przyszwę), z systemem sznurowania umieszczonym na krawędziach obłożyn – trzy otwory na stronę (sznurowadła okrągłe w kolorze czarnym), przeznaczone do użytkowania całorocznego. Wierzch cholewki wykonany ze skóry bydlęcej licowej, nabłyszczanej, wodoodpornej w kolorze czarnym. Na obłożynie, pod systemem sznurowania umieszczony jest ozdobny (podwójny) ścieg. Wewnętrzna strona cholewki (podszewka oraz wyściółka) wykonana ze skóry naturalnej licowej w kolorze białym lub dwoiny bydlęcej podszewkowej w kolorze białym. Podnoski wykonane z materiału termoplastycznego. Podpodeszwy wykonane ze skóry naturalnej podpodeszwowej. Podeszwa wykonana z kauczuku termoplastycznego, antypoślizgowa. Podeszwa o grubości 9 – 12 mm. Obcas o wysokości 14 mm ± 3 mm (bez podeszwy). 1.2. Przykładowe zdjęcie. 1.3. Znakowanie.Oznakowanie obuwia powinno być oznaczone wyraźnie, nie powodujące uszkodzenia obuwia oraz dyskomfortu dla użytkownika. Oznakowanie powinno zawierać:1. Umieszczone na podszewce obłożyn w obu półparach:symbol wzoru;miesiąc i rok produkcji;numer wielkościowy obuwia (numeracja francuska);tęgość obuwia.2. Umieszczone na wyściółce w obu półparach:znak firmowy producenta.3. Umieszczone na podeszwie w obu półparach (w części śródstopia):numer wielkościowy obuwia (numeracja francuska). 2. Wymagania techniczne. 2.1. Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków.Tabela nr 1.Lp.PrzeznaczenieNazwa materiału (dodatku)1PrzyszwaSkóra bydlęca licowa, nabłyszczana, gładka w kolorze czarnym, grubość od 1,3 do 1,6 mm.2ObłożynySkóra bydlęca licowa, nabłyszczana, gładka w kolorze czarnym, grubość od 1,3 do 1,6 mm.3JęzykSkóra bydlęca licowa, nabłyszczana, gładka w kolorze czarnym, grubość od 1,3 do 1,6 mm.4PodszewkiSkóra bydlęca licowa podszewkowa w kolorze białym, grubość od 0,9 do 1,1 mmlub dwoina bydlęca podszewkowa w kolorze białym, grubość od 0,9 do 1,1 mm.5WyściółkaSkóra bydlęca licowa podszewkowa w kolorze białym, grubość od 0,9 do 1,1 mmlub dwoina bydlęca podszewkowa w kolorze białym, grubość od 0,9 do 1,1 mm.6PodpodeszwaSkóra naturalna podpodeszwowa, grubość od 2,0 do 2,5 mm.7ZakładkiWtórna skóra zakładkowa, grubość od 1,6 do 2,2 mmlubmateriał termoplastyczny, grubość od 1,6 do 2,2 mm.8PodnoskiMateriał termoplastyczny, grubość od 1,0 do 1,4 mm.9Spód obuwiaPodeszwa wykonana z kauczuku termoplastycznego.10Do sznurowania obuwiaSznurowadła w kolorze czarnym o przekroju kołowym, długość (bez rozciągania) od 55 do 60 cm. 2.2. Wymagania dla podstawowych materiałów. a) Wierzch cholewki (obłożyny, przyszwa, język).Tabela nr 2.Lp.WskaźnikJ. m.Wartość wskaźnikaMetoda badań1Grubośćmm1,3 – 1,6PN-EN ISO 20344:2012lubPN-EN ISO 2589:2016-052Wytrzymałość na rozciąganieN/mm2nie mniej niż15PN-EN ISO 20344:2012lubPN-EN ISO 3376:20123Wytrzymałość na rozdzieranieNnie mniej niż60PN-EN ISO 20344:2012lubPN-EN ISO 3377-2:2016-064Współczynnik pary wodnejmg/cm2nie mniej niż15PN-EN ISO 20344:20125Przepuszczalność pary wodnejmg/(cm2 × h)nie mniej niż0,8PN-EN ISO 20344:20126Absorpcja wody%nie więcej niż30PN-EN ISO 20344:20127Wartość pH-nie mniej niż3,2PN-EN ISO 20344:2012lubPN-EN ISO 4045:2018-098Zawartość chromu (VI)mg/kgniewykrywalnyPN-EN ISO 20344:2012lubPN-EN ISO 17075-1:2017-059Odporność powłoki na wielokrotne zginanie (nie mniej niż 50 000 zgięć)liczba zgięćbrak uszkodzeńPN-EN ISO 5402-1:2017-04 b) Podszewki.Tabela nr 3.Lp.WskaźnikJ. m.Wartość wskaźnikaMetoda badań1Grubośćmm0,9 – 1,1PN-EN ISO 20344:2012lubPN-EN ISO 2589:2016-052Wytrzymałość na rozdzieranieNnie mniej niż30PN-EN ISO 20344:2012lubPN-EN ISO 3377-2:2016-063Współczynnik pary wodnejmg/cm2nie mniej niż20PN-EN ISO 20344:20124Przepuszczalność pary wodnejmg/cm2 × hnie mniej niż2PN-EN ISO 20344:20125Odporność na ścieranie:na suchona mokro25 600 cykli12 800 cyklibrak przetarćPN-EN ISO 20344:20126Wartość pH-nie mniej niż3,2PN-EN ISO 20344:2012lubPN-EN ISO 4045:2018-097Zawartość chromu (VI)mg/kgniewykrywalnyPN-EN ISO 20344:2012lubPN-EN ISO 17075-1:2017-05 c) Podpodeszwy.Tabela nr 4.Lp.WskaźnikJ. m.Wartość wskaźnikaMetoda badań1Grubośćmm2,0 – 2,5PN-EN ISO 20344:2012lubPN-EN ISO 2589:2016-052Wartość pH-nie mniej niż3,2PN-EN ISO 20344:2012lubPN-EN ISO 4045:2018-093Zawartość chromu (VI)mg/kgniewykrywalnyPN-EN ISO 20344:2012lubPN-EN ISO 17075-1:2017-05 d) Podeszwa.Tabela nr 5.Lp.WskaźnikJ. m.Wartość wskaźnikaMetoda badań1Wytrzymałość na rozdzieranie:dla materiałów o gęstości większej niż 0,9 g/cm3dla materiałów o gęstości równej 0,9 g/cm3 lub mniejszejkN/mnie mniej niż8nie mniej niż5PN-ISO 34-1:20072Odporność na ścieranie:dla materiałów o gęstości większej niż 0,9 g/cm3dla materiałów o gęstości równej 0,9 g/cm3 lub mniejszejmm3nie więcej niż 150nie więcej niż 250PN-EN ISO 20344:2012lubPN-ISO 4649:20073Odporność na zginanie (+23 OC)30 000 cykli zginaniawzrost nacięcia nie większy niż 4 mmPN-EN ISO 20344:2012 e) Gotowe obuwie.Tabela nr 6.Lp.WskaźnikJ. m.Wartość wskaźnikaMetoda badań1Wytrzymałość połączenia spodu z wierzchemN/mmnie mniej niż4,0PN-EN ISO 20344:20122Wytrzymałość szwów łączących obłożynę z przyszwą (dla szwu podwójnego)N/mmnie mniej niż25PN-EN ISO 17697:2016-083Współczynnik tarcia spodów obuwia (test chodu)-nie mniej niż0,15Procedura badawczaIPS-PB 11/NO:2003 2.3. Rozmiary.Półbuty służbowe powinny być wytwarzane w tęgości G w rozmiarach według numeracji francuskiej od 37 do 48 oraz w numeracji nietypowej (niestandardowej), tj. 35,36 oraz 49 ÷ 51. Dla rozmiarów nietypowych dopuszcza się urzeźbienie bieżnika nieznacznie różniące się od wzorca, jednakże o tych samych właściwościach. 3. Wymagania użytkowe i niezawodnościowe.Półbuty służbowe powinny charakteryzować się:trwałością połączenia spodu z cholewką;podeszwą antypoślizgową, odporną na ścieranie i na wielokrotne zginanie;trwałością formy;komfortem użytkowania – wygodne, przewiewne, dopasowane do kształtu stopy użytkownika;prawidłowym i estetycznym wykonaniem.Półbuty służbowe nie powinny ulegać samoistnemu uszkodzeniu podczas przechowywania i w wyniku prawidłowej konserwacji obuwia zgodnie z zaleceniami wykonawcy.Obuwie użytkowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami Wykonawcy, powinno spełniać wymagania użytkowe przez okres ich używalności, tj. 2 lat. 4. Wymagania jakościowe.Przedmiot zamówienia musi być nowy, a wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I. Ocenę jakościową należy przeprowadzić wg PN-86/O-91011. 5. Pakowanie, przechowywanie, transport. 5.1. Pakowanie.Pakowanie dwustopniowe (zgodnie z Polską Normą PN-0-91009:1996):w opakowania jednostkowe – pudełko;w opakowania zbiorcze – karton (10 opakowań jednostkowych).Każdą parę obuwia (składającą się z prawej i lewej półpary o jednakowym rozmiarze, kolorze i gatunku) wkłada się do opakowania jednostkowego, a półpary oddziela się niepylącym papierem. Do każdego opakowania jednostkowego należy włożyć informację dotyczącą warunków użytkowania i konserwacji obuwia w formie opisowej.Opakowania jednostkowe pakuje się do kartonów zbiorczych w układzie pionowym po 10, etykietą umieszczoną w stronę wieka kartonu.Pudełka i kartony zbiorcze powinny być oznaczone etykietą zawierającą:nazwę, adres i znak firmowy producenta;nazwę obuwia i symbol wzoru;rozmiar;gatunek;kolor wierzchu;miesiąc i rok produkcji;ilość par w danym rozmiarze (dotyczy opakowania zbiorczego). 5.2. Przechowywanie.Obuwie należy przechowywać w opakowaniach, w pomieszczeniach przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachów. Wyrób powinien być zabezpieczony przed zniszczeniem przez pleśń, bakterie i inne czynniki zewnętrzne, zawilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem, a także przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 5.3. Transport.Załadowanie, przewóz (w zamkniętych środkach transportu) i wyładowanie powinny odbywać się w warunkach zabezpieczającymi obuwie i opakowania przed zabrudzeniem, zamoczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18813000-1, 18832000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: buty zimowe męskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:BUTY ZIMOWE 1. Charakterystyka wyrobu. 1.1. Opis.Buty zimowe męskie cholewą typu derbowego (obłożyny naszyte na przyszwę), okrywającą stopę i obejmującą kostkę, z systemem sznurowania umieszczonym na krawędziach obłożyn – pięć otworów na stronę (sznurowadła okrągłe w kolorze czarnym), oraz zapięciem na zamek błyskawiczny (kolor czarny) na wewnętrznej stronie cholewki, przeznaczone do użytkowania w okresie jesienno – zimowym (do umundurowania służbowego i wyjściowego). Wierzch cholewki wykonany ze skóry bydlęcej licowej, nabłyszczanej, wodoodpornej w kolorze czarnym. Na tylną cześć obłożyn naszyty jest tylnik. Wewnętrzna strona cholewki (podszewka – obłożyn i przyszwy oraz wyściółka) wykonana z włókniny ocieplającej w kolorze czarnym, natomiast podszewka języka ze skóry naturalnej licowej w kolorze czarnym. Podeszwa wykonana z kauczuku termoplastycznego. Antypoślizgowa. Podeszwa o grubości 9 – 12 mm. Obcas o wysokości 17 mm ± 3 mm (bez podeszwy). 1.2. Znakowanie.Oznakowanie obuwia powinno być oznaczone wyraźnie, nie powodujące uszkodzenia obuwia oraz dyskomfortu dla użytkownika. Oznakowanie powinno zawierać:1. Umieszczone na podszewce języka w obu półparach:symbol wzoru;miesiąc i rok produkcji;numer wielkościowy obuwia (numeracja francuska);tęgość obuwia.2. Umieszczone na wyściółce w obu półparach:znak firmowy producenta.3. Umieszczone na podeszwie w obu półparach (w części śródstopia):numer wielkościowy obuwia (numeracja francuska). 2. Wymagania techniczne. 2.1. Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków.Tabela nr 1.Lp.PrzeznaczenieNazwa materiału (dodatku)1PrzyszwaSkóra bydlęca licowa, nabłyszczana, gładka w kolorze czarnym, grubość od 1,2 do 1,7 mm.2ObłożynySkóra bydlęca licowa, nabłyszczana, gładka w kolorze czarnym, grubość od 1,2 do 1,7 mm.3JęzykSkóra bydlęca licowa, nabłyszczana, gładka w kolorze czarnym, grubość od 1,2 do 1,7 mm.4TylnikSkóra bydlęca licowa, nabłyszczana, gładka w kolorze czarnym, grubość od 1,2 do 1,7 mm.5Podszewka językaSkóra bydlęca licowa podszewkowa w kolorze w czarnym, grubość od 0,9 do 1,1 mmlubSkóra świńska licowa podszewkowa w kolorze w czarnym, grubość od 0,9 do 1,1 mm.6Ramka zamka (ślizgacz)Skóra bydlęca licowa podszewkowa w kolorze w czarnym, grubość od 0,9 do 1,1 mmlubSkóra świńska licowa podszewkowa w kolorze w czarnym, grubość od 0,9 do 1,1 mm.7Ramka podszewkiSkóra bydlęca licowa podszewkowa w kolorze w czarnym, grubość od 0,9 do 1,1 mmlubSkóra świńska licowa podszewkowa w kolorze w czarnym, grubość od 0,9 do 1,1 mm.8Podszewka przyszwy i obłożynWłóknina ocieplająca poliestrowa w kolorze czarnym, o masie powierzchniowej nie mniejszej niż 200 g/m2.9WyściółkaWłóknina ocieplająca poliestrowa w kolorze czarnym, o masie powierzchniowej nie mniejszej niż 600 g/m2, grubość od 2,5 do 3,5 mm.10PodpodeszwaSkóra naturalna podpodeszwowa, grubość od 2,0 do 2,5 mm.11ZakładkiWtórna skóra zakładkowa, grubość od 1,6 do 2,2 mmlub materiał termoplastyczny, grubość od 1,6 do 2,2 mm.12Oczka obuwniczeMetalowe, nierdzewne w kolorze czarnym.13Zamek błyskawicznySpiralny lub średniospiralny w kolorze czarnym, suwak w kolorze czarnym.14PodnoskiMateriał termoplastyczny, grubość od 1,0 do 1,4 mm.15Spód obuwiaPodeszwa wykonane z kauczuku termoplastycznego.16Do sznurowania obuwiaSznurowadła w kolorze czarnym o przekroju okrągłym, długość (bez rozciągania) od 75 do 85 cm. 2.2. Wymagania dla podstawowych materiałów. a) Wierzch cholewki (obłożyny, przyszwa, język, tylnik).Tabela nr 2.Lp.WskaźnikJ. m.Wartość wskaźnikaMetoda badań1Grubośćmm1,2 – 1,7PN-EN ISO 20344:2012lubPN-EN ISO 2589:2016-052Wytrzymałość na rozciąganieN/mm2nie mniej niż15PN-EN ISO 20344:2012lubPN-EN ISO 3376:20123Wytrzymałość na rozdzieranieNnie mniej niż60PN-EN ISO 20344:2012lubPN-EN ISO 3377-2:2016-064Współczynnik pary wodnejmg/cm2nie mniej niż15PN-EN ISO 20344:20125Przepuszczalność pary wodnejmg/(cm2 × h)nie mniej niż0,8PN-EN ISO 20344:20126Absorpcja wody%nie więcej niż30PN-EN ISO 20344:20127Wartość pH-nie mniej niż3,2PN-EN ISO 20344:2012lubPN-EN ISO 4045:2018-098Zawartość chromu (VI)mg/kgniewykrywalnyPN-EN ISO 20344:2012lubPN-EN ISO 17075-1:2017-059Odporność powłoki na wielokrotne zginanie (nie mniej niż 50 000 zgięć)liczba zgięćbrak uszkodzeńPN-EN ISO 5402-1:2017-04 b) Podpodeszwy.Tabela nr 3.Lp.WskaźnikJ. m.Wartość wskaźnikaMetoda badań1Grubośćmm2,0 – 2,5PN-EN ISO 20344:2012lubPN-EN ISO 2589:2016-052Wartość pH-nie mniej niż3,2PN-EN ISO 20344:2012lubPN-EN ISO 4045:2018-093Zawartość chromu (VI)mg/kgniewykrywalnyPN-EN ISO 20344:2012lubPN-EN ISO 17075-1:2017-05 c) Podeszwa.Tabela nr 4.Lp.WskaźnikJ. m.Wartość wskaźnikaMetoda badań1Wytrzymałość na rozdzieranie:dla materiałów o gęstości większej niż 0,9 g/cm3dla materiałów o gęstości równej 0,9 g/cm3 lub mniejszejkN/mnie mniej niż8nie mniej niż5PN-ISO 34-1:20072Odporność na ścieranie:dla materiałów o gęstości większej niż 0,9 g/cm3dla materiałów o gęstości równej 0,9 g/cm3 lub mniejszejmm3nie więcej niż 150nie więcej niż 250PN-EN ISO 20344:2012lubPN-ISO 4649:20073Odporność na zginanie (-15±2)30 000 cykli zginaniawzrost nacięcia nie większy niż 4 mmPN-EN ISO 20344:2012 d) Gotowe obuwie.Tabela nr 5.Lp.WskaźnikJ. m.Wartość wskaźnikaMetoda badań1Wytrzymałość połączenia spodu z wierzchemN/mmnie mniej niż4,0PN-EN ISO 20344:20122Wytrzymałość szwów łączących obłożynę z przyszwą (dla szwu podwójnego)N/mmnie mniej niż20PN-EN ISO 17697:2016-083Współczynnik tarcia spodów obuwia (test chodu)-nie mniej niż0,15Procedura badawczaIPS-PB 11/NO:2003 2.3. Rozmiary.Buty zimowe męskie powinny być wytwarzane w tęgości G w rozmiarach według numeracji francuskiej od 37 do 48 oraz w numeracji nietypowej (niestandardowej), tj. 35,36 oraz 49 ÷ 51. Dla rozmiarów nietypowych dopuszcza się urzeźbienie bieżnika nieznacznie różniące się od wzorca, jednakże o tych samych właściwościach. 3. Wymagania użytkowe i niezawodnościowe.Buty zimowe powinny charakteryzować się:trwałością połączenia spodu z cholewką;podeszwą antypoślizgową, odporną na ścieranie i na wielokrotne zginanie,;trwałością formy;komfortem użytkowania – wygodne, dopasowane do kształtu stopy użytkownika;prawidłowym i estetycznym wykonaniem.Buty zimowe nie powinny ulegać samoistnemu uszkodzeniu podczas przechowywania i w wyniku prawidłowej konserwacji obuwia zgodnie z zaleceniami wykonawcy.Obuwie użytkowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami Wykonawcy, powinno spełniać wymagania użytkowe przez okres ich używalności, tj. 2 lata. 4. Wymagania jakościowe.Przedmiot zamówienia musi być nowy, a wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I. Ocenę jakościową należy przeprowadzić wg PN-86/O-91011. 5. Pakowanie, przechowywanie, transport. 5.1. Pakowanie.Pakowanie dwustopniowe (zgodnie z Polską Normą PN-0-91009:1996):w opakowania jednostkowe – pudełko;w opakowania zbiorcze – karton (5 opakowań jednostkowych).Każdą parę obuwia (składającą się z prawej i lewej półpary o jednakowym rozmiarze, kolorze i gatunku) wkłada się do opakowania jednostkowego, a półpary oddziela się niepylącym papierem. Do każdego opakowania jednostkowego należy włożyć informację dotyczącą warunków użytkowania i konserwacji obuwia w formie opisowej.Opakowania jednostkowe pakuje się do kartonów zbiorczych w układzie pionowym po 5, etykietą umieszczoną w stronę wieka kartonu. Pudełka i kartony zbiorcze powinny być oznaczone etykietą zawierającą:nazwę, adres i znak firmowy producenta;nazwę obuwia i symbol wzoru;rozmiar;gatunek;kolor wierzchu;miesiąc i rok produkcji;ilość par w danym rozmiarze (dotyczy opakowania zbiorczego). 5.2. Przechowywanie.Obuwie należy przechowywać w opakowaniach, w pomieszczeniach przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachów. Wyrób powinien być zabezpieczony przed zniszczeniem przez pleśń, bakterie i inne czynniki zewnętrzne, zawilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem, a także przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 5.3. Transport.Załadowanie, przewóz (w zamkniętych środkach transportu) i wyładowanie powinny odbywać się w warunkach zabezpieczającymi obuwie i opakowania przed zabrudzeniem, zamoczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18813000-1, 18832000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Wymiana łożysk kosiarki elektrycznej NAC - Wola Krzysztoporska
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania19-04-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Interesuje mnie wymiana łożysk kosiarki elektrycznej NAC Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Łódź: „Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych„
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Łódź: Sukcesywne dostawy nowych opon przemysłowych do maszyn
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Rękawice chirurgiczne - powtórka
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Dostawa materiału niejałowego jednorazowego użytku