Dostawa artykułów mundurowych dla pracowników Straży Sądowej Sądu Okręgowego w W

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa artykułów mundurowych dla pracowników Straży Sądowej Sądu Okręgowego w Warszawie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał
 • Termin składania wniosków2023-10-31
 • ZamawiającySąd Okręgowy w Warszawie
 • Data publikacji ogłoszenia2023-10-23
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00456893
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów mundurowych dla pracowników Straży Sądowej Sądu Okręgowego w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. "Solidarności" 127

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-898

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 440-42-12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@warszawa.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.warszawa.so.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar Sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów mundurowych dla pracowników Straży Sądowej Sądu Okręgowego w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f60db01-5d1c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00456893

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00147359/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa artykułów mundurowych dla Straży Sądowej Sądu Okręgowego w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f60db01-5d1c-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.warszawa.so.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym przekazywanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, zwanej dalej Platformą, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rzp@warszawa.so.gov.pl jednakże ta forma komunikacji nie dotyczy składania ofert;
3) Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej, tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/;
4) Pozostałe informacje zostały określone w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/OG/24/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów mundurowych dla pracowników Straży Sądowej Sądu Okręgowego w Warszawie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18110000-3 - Odzież branżowa

18410000-6 - Odzież specjalna

18815000-5 - Buty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Najkrótszy termin dostawy artykułów mundurowych od daty dokonania pomiarów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje co najmniej 1 dostawę, której przedmiotem była dostawa artykułów mundurowych, wykonywana na podstawie jednej umowy/jednego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto oraz wykaże, iż dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.

W przypadku dostaw ciągłych, które nie zostały zakończone Wykonawca zobowiązany jest wykazać zrealizowanie ich w ww. wartości na dzień składania ofert.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełniać ci z Wykonawców, którzy będą wykonywać czynności, co do których wymagane jest ww. doświadczenie; z tym, że w sytuacji gdy każdy z konsorcjantów zamierza realizować przedmiot niniejszego zamówienia każdy z konsorcjantów musi wykazać zrealizowanie co najmniej 1 (jednej) dostawy odpowiadającej ww. warunkowi.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełniania/niespełniania, na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz podmiotowych środków dowodowych wymaganych w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 3 pkt. 1 lit. b SWZ, a w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – również oświadczenia tego podmiotu o aktualności informacji zawartych w jego oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 3 pkt. 1 lit. b. SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonywanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, odpowiadających wymaganiom określonym w ust. 1, na wzorze stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu zamówienia, daty rozpoczęcia i zakończenia wykonania zamówienia i odbiorcy zamówienia - podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, a także załączenia dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami w powyższym zakresie są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w tirecie pierwszym.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dostaw dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą w formie elektronicznej, tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z zastrzeżeniem Rozdziału V ust. 2–3, wykazu parametrów oferowanego asortymentu sporządzonego na podstawie informacji wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ, w którym należy wskazać wszystkie parametry właściwe dla oferowanego wyrobu wymagane przez Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z dyspozycją art. 107 ust. 2 i 4 ustawy, jeżeli Wykonawca nie złoży wykazu parametrów oferowanego asortymentu, bądź nie będzie możliwe na ich podstawie sprawdzenie wszystkich stawianych wymagań, cech lub kryteriów, Zamawiający wezwie do złożenia ww. dokumentu lub jego uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 3 pkt 1 lit a i b SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
3) W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają przedmiot zamówienia, do realizacji której te zdolności są wymagane. W sytuacji, gdy każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamierza realizować dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia, każdy z nich musi wykazać, że należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 (jedną) dostawę odpowiadającą warunkowi udziału w postępowaniu.
4) W przypadku, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) uzasadnionym zmianą przepisów prawa lub wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania zamówienia niewynikającego z okoliczności leżących po stronie wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania wykonywania zamówienia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
c) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć mającego wpływ na prawidłowe wykonanie umowy,
2) sposobu wykonania zamówienia i przedmiotu (zakresu) zamówienia w przypadku:
a) uzasadnionym zmianą przepisów prawa lub wystąpieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania warunku sposobu realizacji przedmiotu umowy,
b) wystąpienia nagłej konieczności spowodowanej zmianami organizacyjnymi Zamawiającego, powstaniem nowej jednostki organizacyjnej oraz w przypadku zmiany bieżących potrzeb Zamawiającego.
2. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
3. W przypadku zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a-c, termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności.
4. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
5. Zamawiający może rozwiązać umowę lub od umowy odstąpić, w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub w przypadku, gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6. W sytuacji opisanej w ust. 5 umowa ulegnie rozwiązaniu, lub odpowiednio – zmniejszeniu ulegnie jej zakres, a Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia poza zapłatą wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy. Przepisów dotyczących kar umownych w przypadkach określonych w ust. 5 nie stosuje się.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-31 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw wykluczenia, określonych w art. 7
ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.).

Termin realizacji zamówienia:
a) 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od dnia 1 grudnia 2023 r., lub do wyczerpania środków, o ile nastąpi to przed upływem ww. terminu.
b) 60 dni od dnia dokonania pomiarów w zakresie dostawy artykułów.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ i zawierać cenę ofertową wykonania przedmiotu zamówienia, wyliczoną w sposób określony w Rozdziale VII ust. 6 SWZ. Wraz z ofertą należy złożyć Wykaz oferowanego asortymentu wraz z kalkulacją cen jednostkowych stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.
W Wykazie oferowanego asortymentu wraz z kalkulacją cen jednostkowych Wykonawca zobowiązany jest wpisać pełne oznaczenie identyfikujące oferowany przedmiot zamówienia (producent/dystrybutor, model/typ/marka/nazwa handlowa), w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego asortymentu z określonymi w SWZ wymogami. W przypadku niewpisania producenta/dystrybutora, modelu/typu/marki/ nazwy handlowej oferowanego asortymentu, w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych artykułów z określonymi w SWZ wymogami, oferta będzie podlegała odrzuceniu, chyba że z pozostałej części oferty będą wynikały ww. informacje.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję dla swojego klienta blachy w grubościach 1,4-1,5mm w kręgach - Płock
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania17-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję dla swojego klienta blachy w grubościach 1,4-1,5mm w kręgach. Powlekane, różne kolory. Tylko niskie ceny. Ilość 100 ton. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI