Zadanie A: „Wykonanie operatów szacunkowych”, Zadanie B: „Sporządzanie świadectw

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zadanie A: „Wykonanie operatów szacunkowych”, Zadanie B: „Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków".
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDąbrowa Górnicza
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2023-10-30
 • ZamawiającyGmina Dąbrowa Górnicza
 • Data publikacji ogłoszenia2023-10-19
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00453152
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zadanie A: „Wykonanie operatów szacunkowych”, Zadanie B: „Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dąbrowa Górnicza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255312

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Graniczna 21

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nieruchomosci@dg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5823

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zadanie A: „Wykonanie operatów szacunkowych”, Zadanie B: „Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-844d8238-6e5d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00453152

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028845/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.30 Zadanie A: "Wykonanie operatów szacunkowych". Zadanie B: "Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków".

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod
adresem: https://dg.logintrade.net/rejestracja/.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych przetargu jest Pani Justyna Jędrzejczyk – Starszy Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie.
Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania przekazania przedmiotowych środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów przy ich użyciu zostały opisane poniżej:
1) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do możliwości złożenia, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
2) Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
- Google Chrome 31
- Mozilla Firefox 26
- Opera 18
b) Pozostałe wymagania techniczne:
- dostęp do sieci Internet
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
- włączona obsługa JavaScript
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
- zainstalowany Acrobat Reader
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
- dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
- dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
- dla Windows 8: Internet Explorer 11
- dla Windows 10: Internet Explorer 11
d) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
- Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
- Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
- Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A. (dawniej: Unizeto Technologies SA.)
- Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
3) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
4) Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych

Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonanie danej czynności przez Wykonawcę na Platformie.

2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
3. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, przedmiotowych środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonania danej czynności przez Wykonawcę na Platformie. (...)
Pozostałe wymogi w tym zakresie zawarte zostały w Rozdziale VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w
Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl;
2) Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych Pana Rafała Stańko, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dg.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).
(...)
Kontynuacja w sekcji poniżej

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
5. ,,Polityka praw i wolności” obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich
danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.WGN.271.4.35.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadania A: „Wykonanie operatów szacunkowych” obejmuje:

1) Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości składających się z pojedynczej działki, niezależnie od ilości jej przeznaczeń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2) Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości składających się z wielu działek stanowiących całość gospodarczą (kompleks działek), niezależnie od ilości jej przeznaczeń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
3) Wykonanie operatów szacunkowych zawierających wycenę składnika budowlanego - budynki mieszkalne i użytkowe o powierzchni użytkowej do 100 m2.
4) Wykonanie operatów szacunkowych zawierających wycenę składnika budowlanego - budynki mieszkalne i użytkowe o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2 - 500 m2.
5) Wykonanie operatów szacunkowych zawierających wycenę składnika budowlanego - budynki mieszkalne i użytkowe o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2 - 1000 m2.
6) Wykonanie operatów szacunkowych zawierających wycenę składnika budowlanego - budynki mieszkalne i użytkowe o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2.
7) Wykonanie operatów szacunkowych zawierających wycenę składnika budowlanego - urządzenia i budowle.
8) Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, ustalających należność
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub zbycia tego prawa na własność.
9) Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nakładów na nieruchomości.
10) Wykonanie operatów szacunkowych określających rynkową stawkę czynszu najmu lub dzierżawy nieruchomości.
11) Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość 1 m2 nieruchomości w ujęciu wieczysto-księgowym dla potrzeb aktualizacji lub ustalenia opłat rocznych, niezależnie od ilości przeznaczeń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
12) Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego gruntów gminnych i Skarbu Państwa podlegających zaliczeniu w toku aktualizacji opłat rocznych.
13) Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową ograniczonego prawa rzeczowego.
14) Wykonanie operatów szacunkowych ustalających wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
15) Wykonanie operatów szacunkowych dot. wyceny lokali mieszkalnych wraz z określeniem wartości przynależnego gruntu w celu ich zbycia.
16) Wykonanie operatów szacunkowych dot. wyceny lokali użytkowych wraz z określeniem wartości przynależnego gruntu w celu ich zbycia.
17) Wykonanie operatów szacunkowych dot. wyceny składnika roślinnego (do 10 szt. drzew lub 50 m2 krzewów) stanowiącego własność Gminy Dąbrowa Górnicza, Skarbu Państwa lub powiatu na potrzeby ustalenia odszkodowania w związku z art. 83e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
18) Wykonanie operatów szacunkowych ustalających odszkodowanie za nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z mocy prawa.
1.1. Zamawiający przewiduje, że minimalny poziom realizacji zamówienia wyniesie 60% maksymalnej nominalnej wartości umowy brutto.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera w § 1 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach określonych
w ustawie Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zakres usług polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Warunki świadczenia przyszłej usługi będącej przedmiotem rokowań z Wykonawcą będą obejmowały wymagania nie gorsze niż ustalone względem zamówienia podstawowego.
Wykonawca przystąpi do wykonania usługi wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek,
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego objętego protokołem konieczności, bez uprzedniego zawarcia umowy z Zamawiającym nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie/ częściowe wykonanie usług.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:

Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
1) Cena (C ) 60 % 60 punktów
2) Wysokość kar umownych (K) 40 % 40 punktów

2. Ilość punktów w kryterium cena obliczona będzie według wzoru:

P (C ) = (CN/COB) x 60 pkt.

gdzie:
P(C ) - ilość punktów przyznanych Wykonawcy,
CN - najniższa zaoferowana cena,
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej.

3. Wysokość kar umownych (K)

W ramach ww. kryterium Zamawiający będzie przyznawał punkty za deklarowaną przez Wykonawcę wartość, zwaną dalej „mnożnikiem”, przez, którą zostaną pomnożone kary umowne określone na poziomie minimalnym odpowiednio w Załączniku nr 6A do SWZ – Projekcie Umowy § 5 ust. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 Wykonawca może zadeklarować wyłącznie wartość mnożnika: 1 lub 1,5. lub 2.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje mnożnik kar umownych wynoszący:
1 – otrzyma 0 punktów;
1,5 – otrzyma 20 punktów;
2 – otrzyma 40 punktów.

W przypadku braku deklaracji Wykonawcy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje podwyższenia wysokości kary umownej i przyzna Wykonawcy w ramach tego kryterium oceny ofert 0 punktów, natomiast w razie deklaracji wartości mnożnika większej niż 2, do celu porównania złożonych ofert Zamawiający przyjmie wartość 2, natomiast do umowy przyjmie wartość deklarowaną.
4. Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę punktów jakie oferta uzyskała w każdym z kryteriów: P= P(C) + P(K)
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę punktów.
6. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów wygrywa oferta o najniższej spośród nich cenie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kar umownych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadania B: „Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków” obejmuje sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla:

1) lokali mieszkalnych,
2) lokali użytkowych,
3) budynków mieszkalnych,
4) budynków użytkowych,

stanowiących zasób Gminy Dąbrowa Górnicza / Skarbu Państwa, o powierzchniach wskazanych w § 2 ust. 2 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6B do SWZ.

Zamawiający przewiduje, że minimalny poziom realizacji zamówienia wyniesie 70 świadectw charakterystyki energetycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71314300-5 - Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach określonych
w ustawie Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zakres usług polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Warunki świadczenia przyszłej usługi będącej przedmiotem rokowań z Wykonawcą będą obejmowały wymagania nie gorsze niż ustalone względem zamówienia podstawowego.
Wykonawca przystąpi do wykonania usługi wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek,
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego objętego protokołem konieczności, bez uprzedniego zawarcia umowy z Zamawiającym nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie/ częściowe wykonanie usług.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:

Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe:

1) Cena (C ) 60 % 60 punktów
2) Wysokość kar umownych (K) 40 % 40 punktów

2. Ilość punktów w kryterium cena obliczona będzie według wzoru:

P (C ) = (CN/COB) x 60 pkt.

gdzie:
P(C ) - ilość punktów przyznanych Wykonawcy,
CN - najniższa zaoferowana cena,
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej.

3. Wysokość kar umownych (K)

W ramach ww. kryterium Zamawiający będzie przyznawał punkty za deklarowaną przez Wykonawcę wartość, zwaną dalej „mnożnikiem”, przez, którą zostaną pomnożone kary umowne określone na poziomie minimalnym odpowiednio w Załączniku nr 6B do SWZ Projekcie Umowy § 5 ust. 4, 7 Wykonawca może zadeklarować wyłącznie wartość mnożnika: 1 lub 1,5. lub 2.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje mnożnik kar umownych wynoszący:
1 – otrzyma 0 punktów;
1,5 – otrzyma 20 punktów;
2 – otrzyma 40 punktów.

W przypadku braku deklaracji Wykonawcy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje podwyższenia wysokości kary umownej i przyzna Wykonawcy w ramach tego kryterium oceny ofert 0 punktów, natomiast w razie deklaracji wartości mnożnika większej niż 2, do celu porównania złożonych ofert Zamawiający przyjmie wartość 2, natomiast do umowy przyjmie wartość deklarowaną.
4. Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę punktów jakie oferta uzyskała w każdym z kryteriów: P= P(C) + P(K)
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę punktów.
6. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów wygrywa oferta o najniższej spośród nich cenie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kar umownych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone
1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

4. Zdolności technicznej lub zawodowej
4.1. W zakresie doświadczenia realizacyjnego:

Zadanie A

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu operatów szacunkowych dla organów administracji publicznej o wartości usługi nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym w przypadku usługi nadal realizowanej wartość 60.000,00 zł brutto winna dotyczyć części już zrealizowanej.

4.2. W zakresie dysponowania przez Wykonawcę osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:

Zadanie A

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej 1 osobą skierowaną do realizacji zamówienia, posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości wydane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba.

Zadanie B

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej 1 osobą skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą wpis w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

2. PODSTAWY WYKLUCZENIA

2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.).

3. SAMOOCZYSZCZENIE

3.1. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
- zreorganizował personel,
- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania i przestrzegania przepisów wewnętrznych regulacji lub standardów,
- Wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – dotyczy wyłącznie Zadania A.

Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie
w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług,
w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1A i/lub 1B do SWZ.
2. Wraz z ofertą Wykonawca składa formularze cenowe sporządzone zgodnie ze wzorem odpowiednio na zadanie A – załącznik nr 2A i/lub zadanie B – załącznik nr 2B.
3. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III sekcja 1 oraz sekcja 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale IV sekcja 1 ust. 1.3. SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.3. składają odrębnie:

4.1. wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
4.2. podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.

5. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

5.1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
5.2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 1.5.1.;
5.3. zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcji 5 ust. 5.3. oraz 5.4. SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy;
5.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści
którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
1. postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
2. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy
z określeniem adresu siedziby,
3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,

2) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.4. SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenie tego oświadczenia na formularzu ofertowym);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie:
1.1. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy - w przypadkach:
1.1.1. zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, o ile dojdzie do nich
w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy:
a) w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT – ceny jednostkowe brutto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w ofercie przez cały czas obowiązywania umowy,
b) w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT – ceny jednostkowe brutto zostaną odpowiednio pomniejszone w odniesieniu do cen zadeklarowanych w ofercie. Maksymalna nominalna wartość umowy może ulec zmniejszeniu.
1.1.2. zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, o ile dojdzie do nich po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy:
a) w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT – ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w ofercie. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie powiększona z odpowiednim zastosowaniem zwiększonej stawki podatku VAT.
b) w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT – ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w ofercie. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT.
1.1.3. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
1.1.4. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
1.1.5. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
1.1.6. waloryzacji:
1.1.6.1.Wynagrodzenie Wykonawcy może być korygowane dla oddania wzrostu lub spadku cen.
1.1.6.2.W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta postanowieniami niniejszych zapisów, uważa się, że jest uwzględniona w złożonej ofercie Wykonawcy.
1.1.6.3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
a) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % i jest rozumiany jako różnica cen materiałów i kosztów pomiędzy średniorocznym wskaźnikiem cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w stosunku do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego,
b) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę
i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów
w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt a). Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy,
c) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, za poszczególne operaty szacunkowe określone w § 2 ust. 2 umowy to 6 %
w stosunku do wartości cen jednostkowych brutto tych prac określonych
w powyższym paragrafie,
d) zmiana wynagrodzenia może nastąpić najwcześniej po upływie 6 miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy oraz w odniesieniu do tych prac, które zostały zlecone Wykonawcy po złożeniu przez niego wniosku, o którym mowa w pkt b),
e) ewentualne zmiany wynagrodzenia z tytułu waloryzacji nie będą powodować zmiany maksymalnej nominalnej wartości umowy brutto.
(...)
Pozostałe zmiany do umowy znajdują sie w §11 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6A i 6B do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-30 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-30 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uzupełnienie informacji z sekcji 4.2.10) Ogłoszenia: Termin realizacji zamówienia – 18 m-cy od podpisania umowy lub krócej do momentu osiągnięcia maksymalnej nominalnej wartości umowy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pracy chałupniczej - montaż długopisów - Bytom
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Szukam pracy chałupniczej - montaż długopisów Proszę o przesłanie oferty.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Dąbrowa Górnicza: Dostawa gazów medycznych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Dąbrowa Górnicza: Dostawa osprzętu do wieży artroskopowej
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Scalenie i podział nieruchomości we wsi Latchorzew
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI