„Wykonanie prac geodezyjnych w procedurze scalenia i podziału nieruchomości położonych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Wykonanie prac geodezyjnych w procedurze scalenia i podziału nieruchomości położonych na terenie wsi Wólka Abramowicka w Gminie Głusk”(II)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDominów
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-12-09
 • ZamawiającyGMINA GŁUSK
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-29
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00289999
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Wykonanie prac geodezyjnych w procedurze scalenia i podziału nieruchomości położonych na terenie wsi Wólka Abramowicka w Gminie Głusk”(II)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GŁUSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019980

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Dominów

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-388

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81-75-18-760

1.5.8.) Numer faksu: 81-75-18-650

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@glusk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: glusk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie prac geodezyjnych w procedurze scalenia i podziału nieruchomości położonych na terenie wsi Wólka Abramowicka w Gminie Głusk”(II)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a47e3fde-4e9a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00289999

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003796/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Wykonanie prac geodezyjnych w procedurze scalenia i podziału nieruchomości położonych na terenie wsi Wólka Abramowicka w Gminie Głusk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i
załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
sekretariat@glusk.pl
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email sekretariat@glusk.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XX SWZ:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”,
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów, e mail: sekretariat@gusk.pl, nr tel.: 817518760, fax: 817518650.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września
2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.33.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Wykonanie prac geodezyjnych w procedurze
scalenia i podziału nieruchomości położonych na terenie wsi Wólka Abramowicka w Gminie
Głusk obejmująca: prace geodezyjne w procedurze scalenia i podziału nieruchomości w trybie
określonym w przepisach od art. 101 do art. 108 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. (Dz. U.
z 2005 r. Nr 86 poz. 736) w sprawie scalania i podziału nieruchomości, z uwzględnieniem
Uchwały Nr XXXIV/294/21 Rady Gminy Głusk z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie
przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Wólce Abramowickiej oraz
Uchwały Nr XLIX/304/10 Rady Gminy Głusk z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk – w miejscowości Wólka
Abramowicka dla obszarów oznaczonych symbolami: CIWA11MN, CIWA12E, CIWA13MN,
CIWA14MN, CIWA15MN, CIWA16MN/U, CIWA17MN.
2. W w/w procedurze nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i
wymianie gruntów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1912).
3. Powierzchnia scalenia i podziału nieruchomości w Wólce Abramowickiej wynosi około 12,30
ha.
4. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego -
Gminy Głusk usług obejmujących prace geodezyjne w procedurze scalenia i podziału
nieruchomości oraz przeprowadzenie procedury zgodnie z przepisami określonymi w w/w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału
nieruchomości oraz w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w
następujących etapach tj.:
1) Etap I – opracowanie dokumentacji technicznej i prawnej dla dotychczasowego stanu
posiadania:
a) sporządzenie wniosków do Sądu Rejonowego o ujawnienie w księgach wieczystych uchwały
o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości, a w przypadku gdy dla nieruchomości nie
ma założonej księgi wieczystej, złożenie odpisu uchwały do istniejącego zbioru dokumentów;
b) badanie zgodności danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w
księgach wieczystych lub zbiorach dokumentów;
c) geodezyjne opracowanie, okazanie uczestnikom scalenia i przyjęcie zewnętrznych granic
gruntów objętych scaleniem i podziałem;
d) obliczenie powierzchni i sporządzenie rejestru nieruchomości według stanu
dotychczasowego;
e) sporządzenie, w razie potrzeby, dokumentacji w celu aktualizacji wpisów w księgach
wieczystych i katastrze nieruchomości;
f) sporządzenie wykazu ograniczonych praw rzeczowych ciążących na nieruchomościach;
2) Etap II – opracowanie dokumentacji technicznej i prawnej dla projektu scalenia i podziału:
a) wykonanie geodezyjnego projektu scalenia i podziału nieruchomości;
b) sporządzenie rejestru nieruchomości z wykazaniem stanu dotychczasowego oraz stanu
nowego po scaleniu i podziale według zasad określonych w art. 104 ust. 2 pkt 4 ustawy o
gospodarce nieruchomościami;
c) przygotowanie projektu uchwały w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości do
wyłożenia do wglądu;
d) uzyskanie, przed odbiorem przez Zamawiającego, pozytywnej weryfikacji dokumentacji, o
której mowa powyżej, przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Lublinie;
e) przygotowanie projektu uchwały scalenia i podziału nieruchomości;
3) Etap III – po podjęciu uchwały w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości przez Radę
Gminy Głusk:
a) sporządzenie wniosków o dokonanie wpisów w księgach wieczystych lub wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości objętych scaleniem i podziałem;
b) sporządzenie operatu szacunkowego do określenia wartości dopłat i zwrotów należnych
właścicielom, wynikających z różnicy powierzchni nieruchomości przyznanych uczestnikom
postępowania, w zamian za nieruchomości będące ich własnością lub pozostające w
użytkowaniu wieczystym przed scaleniem i podziałem, jeżeli nie ma możliwości przydzielenia
nieruchomości o powierzchni w pełni równoważnej,
c) wyznaczenie i wskazanie uczestnikom postępowania granic nowo wydzielonych działek
gruntu oraz utrwalenie punktów granicznych, zgodnie z art. 17 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie
rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U z 1999 r. Nr 45 poz. 453 ze zm.).
5. Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) rozpoznanie stopnia dostępności materiałów koniecznych do realizacji zamówienia w
urzędach i instytucjach dysponujących tymi materiałami;
2) uczestniczenie na każdym etapie postępowania w zebraniach rady uczestników scalenia;
3) przygotowanie projektów pism przeznaczonych do podpisu przez Zamawiającego
niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procedury oraz ogłoszenia do publikacji w
prasie, a także listę adresatów (pisma przeznaczone do wysyłki lub publikacji Zamawiający
wyśle lub opublikuje na własny koszt);
4) zwrócenie Zamawiającemu wszystkich wypożyczonych dokumentów w terminie uzgodnionym
w protokole przekazania, lecz nie później niż do terminu wykonania zamówienia (niezwrócenie
dokumentów spowoduje wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7) ustawy Pzp, o wartości nie większej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia
podstawowego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług polegających na wykonaniu prac
geodezyjnych w procedurze scalenia i podziału nieruchomości. Udzielenie zamówień podobnych
będzie uzależnione od zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków
finansowych. Zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego i będzie zgodne z jego przedmiotem. Całkowita wartość tego zamówienia została
uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Warunki udzielenia zamówienia:
a) zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z
wolnej ręki, w szczególności poprzez zaproszenie wykonawcy do negocjacji oraz negocjacje z
wykonawcą;
b) dotychczasowy wykonawca realizował usługi objęte zamówieniem podstawowym
w terminie i z najwyższą starannością,
c) wykonawca będzie musiał wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które zostaną
określone przez Zamawiającego oraz przedłożyć stosowne dokumenty i oświadczenia na
potwierdzenie spełnienia tych warunków, w zakresie określonym przez Zamawiającego,
d) wykonawca będzie musiał wykazać brak podstaw do wykluczenia oraz przedłożyć stosowne dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia,
e) wykonawca będzie zobowiązany zapewnić nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia
niż podstawowego oraz zaakceptować istotne postanowienia dotychczasowej umowy o zamówienie
podstawowe,
f) przedmiotem negocjacji z wykonawcą będą w szczególności: oferowana przez wykonawcę cena
oraz szczegółowe warunki realizacji zamówienia (w tym termin wykonania zamówienia oraz okresu
gwarancji jakości) z zachowaniem wymogów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu
zamówienia i warunkach przyszłej umowy o zamówienie publiczne.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: za pomocą kryterium oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną (1) usługę polegającą
na wykonaniu scalenia i podziału nieruchomości,
wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy;
b) dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia
posiadającą łącznie uprawnienia zawodowe w zakresie uprawnień geodezyjnych, o których
mowa w art. 43 pkt 1) - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i
inwentaryzacyjne oraz art. 43 pkt 2) - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz
sporządzanie dokumentacji do celów prawnych – ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).
Doświadczenie osoby, o której mowa w w/w pkt b) stanowi II kryterium oceny ofert.
2. Zamawiający wyklucza z postępowania:
1) wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w Rozdz. VI ust. 1 SWZ;
2) wykonawców, którzy nie wykazali, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art.
108 ust. 1 ustawy PZP;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na brak podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, składane na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5
dni):
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
4) Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z
innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca
ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których
wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
5) Dokumenty, o których mowa powyżej w Rozdz. VII cz. A ust. 2, składają łącznie wszyscy
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub też z osobna każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się:
1) uzupełniony formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,
2) aktualne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
SWZ składane przez każdego z Wykonawców,
3) aktualne oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5
PZP, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ – jeśli dotyczy,
4) Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do
SWZ - jeśli dotyczy,
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ - jeśli dotyczy
2. Wraz z ofertą, Wykonawca ma obowiązek złożyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia,
że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym: pełnomocnictwo lub inny
dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia o ile dotyczy;
3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, musi
potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne oświadczenie, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 PZP, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące
złotych i 00/00).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których stanowi
w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020,
poz. 299 ze zm.)
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
1) być wystawione na Zamawiającego,
2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do
bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego,
zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy
PZP.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
nr: 24 8689 0007 0000 3580 2000 0060 Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach z dopiskiem:
Wadium do przetargu na Wykonanie prac geodezyjnych w procedurze scalenia i podziału
nieruchomości położonych na terenie wsi Wólka Abramowicka w Gminie Głusk ZP.271.30.2021.
7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych
na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed
upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 9, powoduje rozwiązanie stosunku
prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony
prawnej.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
13. Termin ważności wadium musi być zgodny z terminem związania ofertą.
14. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy,
zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z tych wykonawców, wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia wraz oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1
PZP, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr
3 do SWZ. Wykonawca w powyższej sytuacji dołącza także Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby składane na podstawie art.118 ust. 3 i 4 ustawy Pzp zgodnie z wzorem
stanowiącym - Załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację
przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą;
b) dopuszcza się zmianę osób biorących udział w wykonaniu zamówienia wskazanej w
załączniku do SIWZ. Z zastrzeżeniem, iż osoba ta musi zostać zastąpiona inną osobą o
uprawnieniach nie gorszych niż posiadane przez osobę zastępowaną,
c) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym;
d) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
e) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń
Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zadania;
f) dopuszcza się zmianę podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na innego po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,
g) dopuszcza się rezygnację z podwykonawcy, przy pomocy którego Zamawiający realizuje
przedmiot zamówienia.
h) wstrzymania prac przez Zamawiającego,
i) innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej
staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia zadania,
j) konieczność zmiany innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty
mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, ze zakres zmian spowoduje następstwa
korzystne dla Zamawiającego,
k) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
l) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach:
- działania siły wyższej– termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać
przedłużony o czas trwania okoliczności: w szczególności z powodu: ogłoszenia stanu
zagrożenia epidemiologicznego , stanu epidemii , klęki żywiołowej, stanu nadzwyczajnego, w sytuacji gdy realizacja umowy w dotychczasowy sposób nie jest możliwa na skutek siły
wyższej – o czas trwania okoliczności wywołanych działaniem siły wyższej,
- wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających
prowadzenie prac terenowych – o czas trwania tych warunków,
- udokumentowania niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłości postępowania
o uzyskanie od instytucji lub urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień)
niezbędnych do realizacji umowy– termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać
przedłużony o czas trwania okoliczności;
- w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, których
nie dało się przewidzieć na etapie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia, a
uniemożliwiających prawidłową realizację zamówienia przez Wykonawcę,
- w przypadku protestów mieszkańców lub braku zgód mieszkańców niezbędnych do realizacji
niniejszego zamówienia mających wpływ na wykonanie umowy, o czas trwania tych protestów
lub okoliczności związanych z brakiem zgód,
- w przypadku konieczności przeprowadzenia procedury rozgraniczenia nieruchomości – o czas
trwania tej procedury,
m) dopuszcza się rezygnację z wykonania części zamówienia, jeżeli nie jest to niezbędne do
prawidłowego wykonania całości zamówienia – w takim przypadku stosownemu zmniejszeniu
ulega wynagrodzenie Wykonawcy,
n) dopuszcza się zmianę sposoby wykonania zamówienia, jeżeli jest to niezbędne do jego
prawidłowego wykonania.
2. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące
zmiany:
a) danych teleadresowych;
b) danych rejestrowych;
c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy.
4. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
5. Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję opiekunki do 10 latka - Lublin
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania07-08-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję opiekunki do 10 latka. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.