Wykonanie prac geodezyjnych cz. 1 (2 części)

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie prac geodezyjnych cz. 1 (2 części)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-02-23
 • ZamawiającyGmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Data publikacji ogłoszenia2021-02-12
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00007110
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie prac geodezyjnych cz. 1 (2 części)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-064

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 875 46 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz zamawiającego Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 813-37-34-188

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Rynek 1

1.11.4.) Miejscowość: Rzeszów

1.11.5.) Kod pocztowy: 35-064

1.11.6.) Województwo: podkarpackie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://bip.erzeszow.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac geodezyjnych cz. 1 (2 części)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05a1728c-6ba3-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007110

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.erzeszow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: c.d. z pkt. powyżej 1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (składanie i wysyłanie dokumentów/oświadczeń/wyjaśnień/zawiadomień/informacji) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej przetargi@erzeszow.pl. 2. OFERTY wraz z dokumentami o których mowa w w sekcji V 5.11 ogłoszenia składa się za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (nazwa odbiorcy - Gmina Miasto Rzeszów, adres skrzynki ePuap uzupełni się automatycznie) udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP, na którym jest dostęp do„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów ioświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty wynosi 150 MB.6. Identyfikator postępowania dla postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 8. Oferta musi spełniać następujące wymogi:1) musi być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z formatami wyszczególnionymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie – zaleca się sporządzenie oferty w formatach .doc, .docx, .pdf . Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem Państwa danych osobowych jestGmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35- 64 Rzeszów2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: email: iod@erzeszow.pl3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Pzp.4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskaniadanych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5) Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przepisami prawa.6) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp. 7) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.8) Posiadają Państwo:a) na podstawie art. 15 RODOprawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;9) Nie przysługuje Państwu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-D.271.2.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziałów nieruchomości wymagających sporządzenia wstępnych projektów podziału (dla 11 działek ewidencyjnych), wykonanie podziałów nieruchomości niewymagających sporządzenia wstępnych projektów podziału (dla 4 działek ewidencyjnych) oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu zmiany rodzaju użytku gruntowego (dla 10 działek ewidencyjnych), dotyczącej przebiegu służebności przejazdu i przechodu (dla 3 działek ewidencyjnych) , w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości (dla 2 działek ewidencyjnych) i do celów prawnych (dla 13 działek ewidencyjnych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierające cały opis przedmiotu zamówienia dla części 1 wraz z załącznikiem nr 1 formularzem cenowym dla części 1 stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji (dostępne w oddzielnych plikach)

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:1. (P1) - cena ofertowa (brutto) - 60% 2. P2 - termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 pkt 1 projektowanych postanowień umowy w zakresie wstępnych projektów podziału (od dnia podpisania umowy) – 20 %3. P3 - termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 pkt 2 - 10 projektowanych postanowień umowy (od dnia podpisania umowy) – 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 pkt 1 projektowanych postanowień umowy w zakresie wstępnych projektów podziału (od dnia podpisania umowy)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 pkt 2 - 10 projektowanych postanowień umowy (od dnia podpisania umowy)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:1. (P1) - cena ofertowa (brutto) - 60% 2. P2 - termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 pkt 1 projektowanych postanowień umowy w zakresie wstępnych projektów podziału (od dnia podpisania umowy) – 20 %3. P3 - termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 pkt 2 - 10 projektowanych postanowień umowy (od dnia podpisania umowy) – 20 %

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziałów nieruchomości wymagających sporządzenia wstępnych projektów podziału (dla 2 działek ewidencyjnych), wykonanie podziałów nieruchomości niewymagających sporządzenia wstępnych projektów podziału (dla 2 działek ewidencyjnych) oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości (dla 35 parcel/ działek ewidencyjnych), dotyczącej przebiegu służebności przejazdu i przechodu (dla 3 parcel) i do celów prawnych (dla 8 działek ewidencyjnych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierające cały opis przedmiotu zamówienia dla części 2 wraz z załącznikiem nr 2 Formularzem cenowym dla części 2 stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji (dostępne w oddzielnych plikach)

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:1. (P1) - cena ofertowa (brutto) - 60% 2. P2 - termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 pkt 1 projektowanych postanowień umowy w zakresie wstępnych projektów podziału (od dnia podpisania umowy) – 10 %3. P3 - termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 pkt 2 - 10 projektowanych postanowień umowy (od dnia podpisania umowy) – 30 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 pkt 1 projektowanych postanowień umowy w zakresie wstępnych projektów podziału (od dnia podpisania umowy)

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 pkt 2 - 10 projektowanych postanowień umowy (od dnia podpisania umowy)

4.3.6.) Waga: 30

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:1. (P1) - cena ofertowa (brutto) - 60% 2. P2 - termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 pkt 1 projektowanych postanowień umowy w zakresie wstępnych projektów podziału (od dnia podpisania umowy) – 10 %3. P3 - termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 pkt 2 - 10 projektowanych postanowień umowy (od dnia podpisania umowy) – 30 %

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

dotyczy części 1 i 2 Zdolność techniczna lub zawodowaOkreślenie warunków:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie realizowała zamówienie, posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie „rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych” zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dotyczy części 1 i 2 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, (określonych w ogłoszeniu) a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dotyczy części 1 i 2:Oferta musi zawierać:1) wypełniony formularz OFERTA wraz z formularzemcenowym.2) Musi zawierać (dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby ) w celupotwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca i/lub podmiot udostępniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w druku oferta i/lub druku zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby) oraz z zastrzeżeniem ppkt. b)b) Jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do OFERTY tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski. 3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument wraz z oświadczeniami o braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczeniawskazane w sekcji V pkt. 5.5 i 5.6 Ogłoszenia.Pozostałe dokumenty będą traktowane jakowspólne. 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowićpełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo doreprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosownepełnomocnictwo. 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponosząsolidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określonąw art. 366 Kodeksu cywilnego.4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie zpełnomocnikiem.5. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisaćdane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, anie tylko pełnomocnika.6. W formularzu OFERTA należy wskazać, które usługi wykonająposzczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.7. Zamawiający niezastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.8. Przed podpisaniem umowy odWykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta zostaławybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy dla części 1 i 2 w sprawie zamówienia publicznego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Zamawiający doprecyzowuje terminy wykonania zamówienia : Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie:Część 1 a) Przedmiot zamówienia określony w § 2 pkt 1 projektowanych postanowień umowy w zakresie wstępnych projektów podziału należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.Termin wykonania całości prac – 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy kopii opinii lub pozytywnego postanowienia wydanego przez Wydział Architektury,b) Przedmiot zamówienia określony w § 2 pkt 2 - 10 projektowanych postanowień umowy należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Część 2a) Przedmiot zamówienia określony w § 2 pkt 1 projektowanych postanowień umowy w zakresie wstępnych projektów podziału należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.Termin wykonania całości prac – 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy kopii opinii lub pozytywnego postanowienia wydanego przez Wydział Architektury,b) Przedmiot zamówienia określony w § 2 pkt 2 - 10 projektowanych postanowień umowy należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 55 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 2.Dane przedstawione w Sekcji I "Zamawiający" niniejszego ogłoszenia dotyczą podmiotu prowadzącego postępowanie tj. Gmina Miasto Rzeszów- Urząd Miasta Rzeszowa na rzecz Zamawiającego którym jest Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa. 3. Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań sporządzonego przez Biuro Gospodarki Mieniem. Numer w Biuletynie Zamówień Publicznych pod którym został umieszczony plan to 2021/BZP 00000044/02/P. Identyfikator pozycji planu: 1.3.2
2021-02-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam odpowiedzialnej oraz uczciwej osoby do opieki nad 4 latkiem - Jasło
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania01-12-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Szukam odpowiedzialnej oraz uczciwej osoby do opieki nad 4 latkiem. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI