Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości w formie operatów szacunkowych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości w formie operatów szacunkowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-05-20
 • ZamawiającyMiasto Białystok
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-12
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00052245
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości w formie operatów szacunkowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Białystok

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słonimska 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 869 6072

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dsk@um.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku, który działa jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP9662117220

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słonimska 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dsk@um.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamawiający działający wspólnie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyznaczają spośród siebie Miasto Białystok jako Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania. Każdy z Zamawiających działających wspólnie w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dokona udzielenia zamówienia samodzielnie poprzez zawarcie odrębnej umowy z Wykonawcą na ,,Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych” dla Miasta Białystok i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku działającego jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości w formie operatów szacunkowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80f18895-a8bd-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00052245

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000363/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.36 Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.miastobialystok.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/, zwanej dalej „Platformą”, przez co należy rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń i dokumentów.https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: I Wymagania techniczne: 1. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne, umożliwiające pracę na Platformie, tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer - minimalnie wersja 10.0;4) włączona obsługa JavaScript;5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.2. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.3. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.II. Wymagania organizacyjne:1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja”.2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja”. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, str. 2 z 2018 r.) (w skrócie „RODO”), informuję, że:1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania dokumentacji obejmuje cały okres obowiązywania umowy) - zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp;2) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone – w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;3) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana – w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;4) w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych przez czas trwania projektu;5. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na mocy art. 28 ust. 3 RODO;6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:1) prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;2) prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;3) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO;4) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO.7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DSK-IX.271.10.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 526178,86 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 110325,2 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 15

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość praw istniejących na nieruchomości zabudowanej położonej w Białymstoku oznaczonej w obr. 17 - Bojary jako działka nr 264/2 o pow. 0,0251 ha wraz z jej częściami składowymi oraz z ewentualnie istniejącymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i hipotekami dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania, która przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Białystok w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena ofertowa – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

cena ofertowa – 100 %

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość praw istniejących na nieruchomości niezabudowanej położonej w Białymstoku oznaczonej w obr. 24 – Dojlidy Górne jako działka nr 193/20 o pow. 0,0356 ha wraz z jej częściami składowymi oraz z ewentualnie istniejącymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i hipotekami dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania, które przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy Białystok w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363).

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena ofertowa – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

cena ofertowa – 100 %

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość praw istniejących na nieruchomości niezabudowanej położonej w Białymstoku oznaczonej w obr. 11 - Śródmieście jako działki nr 76/4 o pow. 0,0035 ha, nr 76/6 o pow. 0,0015 ha i nr 76/7 o pow. 0,0009 ha wraz z jej częściami składowymi oraz z ewentualnie istniejącymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i hipotekami dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania, które przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy Białystok w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena ofertowa – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

cena ofertowa – 100 %

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej (bez wyceny budynku posadowionego na gruncie) stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w Białymstoku przy ul. Trawiastej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 15 jako działki o numerach 39/14 o pow. 0,0113 ha, 39/16 o pow. 0,0573 ha i 39/58 o pow. 0,0586 ha, o łącznej pow. 0,1272 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr BI1B/00175712/9, dla potrzeb ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, stosownie do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) - 1 operat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena ofertowa – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

cena ofertowa – 100 %

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dla niżej wymienionych działek następujących czynności:A) opisu stanu zagospodarowania oraz stanu techniczno-użytkowego nieruchomości (z ustaleniem co stanowi jej części składowe) wraz ze szczegółową dokumentacją fotograficzną (w formie papierowej i na nośniku CD), protokołem z oględzin - 2 opracowania,1. obręb 23, działka niezabudowana numer 78/40 o pow. 0,0057 ha (z podziału 78/27 o pow. 0,0880 ha),położona w Białymstoku, 2. obręb 23, działka niezabudowana numer 77/44 o pow. 0,0194 ha (z podziału 77/1 o pow. 0,4158 ha),położona w Białymstoku,3. obręb 23, działka niezabudowana numer 76/44 o pow. 0,0067 ha (z podziału 76/8 o pow. 0,1767 ha),położona w Białymstoku,4. obręb 23, działka niezabudowana numer 76/46 o pow. 0,0010 ha (z podziału 76/9 o pow. 0,0522 ha),położona w Białymstoku,5. obręb 23, działka niezabudowana numer 78/42 o pow. 0,0094 ha (z podziału 78/28 o pow. 0,0975 ha),położona w Białymstoku,6. obręb 6 działka niezabudowana numer 61/9 o pow. 0,0018 ha (z podziału 61/7 o pow. 1,1708 ha),położona w Osowicze gm. Wasilków,czasowe zajęcie działek 7. obręb 23, działka niezabudowana numer 77/45 o pow. 0,3964 ha, (z podziału 77/1 o pow. 0,4158 ha) położona w Białymstoku ,8. obręb 6 działka niezabudowana numer 61/10 o pow. 1,1690 ha (z podziału 61/7 o pow. 1,1708 ha),położona w Osowicze gm. Wasilków.B) operatu szacunkowego określającego wartość praw istniejących na nieruchomości gruntowej wraz z jej częściami składowymi oraz z ewentualnie istniejącymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i hipotekami dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania, które przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Białystok w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) – 1 opracowanie:1. obręb 23, działka niezabudowana numer 78/40 o pow. 0,0057 ha (z podziału 78/27 o pow. 0,0880 ha), położona w Białymstoku, 2. obręb 23, działka niezabudowana numer 77/44 o pow. 0,0194 ha (z podziału 77/1 o pow. 0,4158 ha), położona w Białymstoku,3. obręb 23, działka niezabudowana numer 76/44 o pow. 0,0067 ha (z podziału 76/8 o pow. 0,1767 ha), położona w Białymstoku,4. obręb 23, działka niezabudowana numer 76/46 o pow. 0,0010 ha (z podziału 76/9 o pow. 0,0522 ha), położona w Białymstoku,5. obręb 23, działka niezabudowana numer 78/42 o pow. 0,0094 ha (z podziału 78/28 o pow. 0,0975 ha), położona w Białymstoku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena ofertowa – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

cena ofertowa – 100 %

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 (Śródmieście) jako działka numer 763/2 o pow. 0,0048 ha, dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania, stosownie do art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r., poz. 1990 ze zm.), w związku z jej przejęciem na rzecz Gminy Białystok – 1 operat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena ofertowa – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

cena ofertowa – 100 %

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy ul. Browarowej, Krynicznej i Bajecznej w Białymstoku oznaczonych jako działki:A)1. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. 475/1;2. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. 476/1 (obecnie działki 476/3, 476/4);3. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 475/3;4. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 476/2, 51/9;5. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 54/1, 51/10;6. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 54/10;7. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 57/4, 479/2, 473/2;8. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 479/1, 57/3;9. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 484;10. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 64/2;11. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 491;12. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 492/1;13. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 492/4;14. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 493/2;15. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 494;16. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 495;17. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 496/3;18. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 497/5;19. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 498/2;20. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 81/9;21. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 499/2;22. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 501, 90/5, 90/7;23. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 92/1;24. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 92/2;25. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 88/7;26. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 504;27. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 88/20, 96/6;28. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 506;29. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 507;30. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 46/1;31. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 45/15;32. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 41/8;33. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 41/6, 509;34. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 40/10;35. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 40/11;36. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 47/11;37. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 47/20;38. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 47/19;39. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 47/8;40. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 47/14;41. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 47/17;42. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 474/2;43. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 468/1;44. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 468/3;45. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 458/2;46. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 49/11;47. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 49/13;48. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 45/10;49. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 45/9;50. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 1/8;51. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 5/1;52. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 7/1;53. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 18/1;54. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 19/1;55. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 28/3;56. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 32/20;57. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 32/13;58. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 32/17, 32/18;59. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 41/4;60. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 459/1;61. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 459/2;62. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 460;63. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 461;64. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 462;65. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 463;66. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 464/1, 456/1;67. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 464/2;68. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 465;69. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 466.B)1. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 108/10, 108/12, 118/6, 118/7;2. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 101/18;3. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 101/25;4. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 104/14;5. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 104/17;6. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 128/6;7. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 138/12, 138/11;8. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 127/3;9. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 107/8;10. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 103/15;11. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 103/9;12. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 98/9;13. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 98/28;14. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 532;15. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 531;16. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 530;17. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 529;18. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 528;19. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 527;20. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 526/1, 526/2;21. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 83/11;22. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 83/7, 83/24, 524/2;23. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 523;24. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. 524/4;25. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 522;26. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 77/5;27. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 77/9, 76/13;28. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 76/11;29. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 520;30. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 519;31. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 518;32. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 517;33. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 516/2;34. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 516/1;35. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 515;36. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 514/2;37. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 513/2;38. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 512/2;39. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 512/1;40. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 511, 52/8;41. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 510;42. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 488;43. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 487;44. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 67/5, 67/3;45. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 67/4;46. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 67/1;47. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 64/4;48. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 64/3;49. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 480;50. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 473/1;51. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 472/2;52. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 472/1;53. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 54/5, 54/8;54. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 51/8;55. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 470/6, 470/3;56. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 470/5;57. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 470/4, 470/1;58. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 469/3;59. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 469/1;60. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 45/7;61. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 20;62. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 27/4;63. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 19/2;64. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 18/2;65. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 12/3;66. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 13/2;67. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 7/2 (aktualnie działki 7/3 i 7/4);68. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 6/2;69. obr. 24 – Dojlidy Górne – dz. nr 1/4, 2/5, 2/4.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena ofertowa – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

cena ofertowa – 100 %

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatów szacunkowych na każdą nieruchomość gruntową będącą w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych, określających wartość 1 m2 oraz wartość całych niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, dla celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: 14 nieruchomości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena ofertowa – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

cena ofertowa – 100 %

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatów szacunkowych na każdą nieruchomość gruntową będącą w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych, określających wartość 1 m2 oraz wartość całych niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, dla celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: 2 nieruchomości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena ofertowa – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

cena ofertowa – 100 %

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatów szacunkowych na każdą nieruchomość gruntową będącą w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych, określających wartość 1 m2 oraz wartość całych niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, dla celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: 20 nieruchomości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena ofertowa – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

cena ofertowa – 100 %

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatów szacunkowych na każdą nieruchomość gruntową będącą w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych, określających wartość 1 m2 oraz wartość całych niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, dla celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: 34 nieruchomości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena ofertowa – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

cena ofertowa – 100 %

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatów szacunkowych na każdą nieruchomość gruntową będącą w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych, określających wartość 1 m2 oraz wartość całych niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, dla celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: 12 nieruchomości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena ofertowa – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

cena ofertowa – 100 %

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Określenie wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym1) Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Syriusza, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 – Bacieczki numerem 1230/5 o pow. 0,0104 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 – Bacieczki numerem 1231/5.2) Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Malwowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 24 – Dojlidy Górne numerem 101/26 o pow. 0,0078 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntówi budynków obrębu 24 – Dojlidy Górne numerem 101/17.3) Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 – Pieczurki numerami 286/1 o pow. 0,1250 ha, 286/4 o pow. 0,0623 ha, 287/1 o pow. 0,1941 ha i 287/4 o pow. 0,1208 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 – Pieczurki numerami 273, 274, 275, 278, 279, 282, 283, 290, 291 i 292.4) Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 – Pieczurki numerami 271/1 o pow. 0,1414 ha i 272/1 o pow. 0,1290 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 – Pieczurki numerami 267, 269, 273, 274, 275, 278, 279, 282 i 283.5) Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 – Pieczurki numerem 272/4 o pow. 0,0591 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 – Pieczurki numerami 268, 270, 273, 274, 275, 278, 279, 282 i 283.6) Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 – Pieczurki numerem 259/1 o pow. 0,1235 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 – Pieczurki numerami 260, 261, 262 i 263 .7) Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 – Pieczurki numerami 264/1 o pow. 0,1276 ha i 264/4 o pow. 0,0592 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 – Pieczurki numerami 260, 261, 262, 263 i 265.8) Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 – Pieczurki numerem 266/1 o pow. 0,2606 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 – Pieczurki numerami 265, 267, 269.9) Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 – Pieczurki numerem 266/4 o pow. 0,1155 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 – Pieczurki numerami 265, 268 i 270.10) Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 – Pieczurki numerami: 197/7 o pow. 0,0059 ha, 198/3 o pow. 0,0063 ha, 200/3 o pow. 0,0032 ha, 201/3 o pow. 0,0089 ha, 202/3 o pow. 0,0081 ha, 203/6 o pow. 0,0031 ha, 204/6 o pow. 0,0032 ha, 205/6 o pow. 0,0032 ha, 206/6 o pow. 0,0030 ha, 207/6 o pow. 0,0118 ha, 208/3 o pow. 0,0062 ha, 209/4 o pow. 0,0644 ha i 210/4 o pow. 0,0679 ha przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obr. 18 –Pieczurki numerami 197/8, 198/4, 199/4, 200/4, 201/4, 202/4, 203/7, 204/7, 205/7, 206/7, 207/7, 208/4.11) Określenie wartości rynkowej udziału wynoszącego ½ części, stanowiącego własność Gminy Białystok, w nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Starosielce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 7 – Ścianka numerem 212/5 o pow. 0,0291 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena ofertowa – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

cena ofertowa – 100 %

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Określenie wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego1) Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok położonej w Białymstoku przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulicy Młynowej i ulicy Krótkiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 - Śródmieście jako działki numer 772/2, 772/4, 773/4, 774 i części działek numer 775/2, 814/3, 814/5, 815/2 oraz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Białystok położonej w Białymstoku przy ulicy Młynowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 - Śródmieście jako działka numer 773/7, o łącznej pow. ok. 2784 m2, przeznaczonych do łącznego zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.2) Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 07 – Ścianka numerem 164/6 o pow. 0,2299 ha przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena ofertowa – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

cena ofertowa – 100 %

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Określenie wartości nieruchomości przeznaczonych do nabycia przez Gminę Białystok:1) Określenie wartości rynkowej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Żelaznej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 - Śródmieście numerem 1200 o pow. 0,0273 ha, przeznaczonej do nabycia przez Gminę Białystok, w tym wyszczególnienie odrębnie wartości gruntu i budynku oraz ewentualnych nakładów na gruncie w dwóch wariantach;a) według stanu na dzień szacowania orazb) według stanu na dzień sprzed dokonania nakładów o charakterze tymczasowym. 2) Określenie wartości rynkowej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Żelaznej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 - Śródmieście numerem 1204 o pow. 0,0409 ha, przeznaczonej do nabycia przez Gminę Białystok.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena ofertowa – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

cena ofertowa – 100 %

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia oświadczenia wymienionego w pkt 1, dotyczącego tych podmiotów, potwierdzającego, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty). 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie podlegają wykluczeniu: 1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 2. do SWZ) - składa każdy Wykonawca do oferty, 2) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy - składa każdy z Wykonawców do oferty, 3) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SWZ - składa każdy z Wykonawców na wezwanie Zamawiającego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu określonego w § 3 umowy o okres trwania przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu w następujących okolicznościach tj.:1) brak możliwości dostępu do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny;2) z powodu wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.3. Zmiana umowy nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia określonego w § 8.4. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-05-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuje niani - Suwałki
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania30-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukuje niani od stycznia 2022. Praca od 7:30 do 15:30 niekiedy do 16:30. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa odczynników chemicznych.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Białystok: Przebudowa ulicy Ciasnej w Białymstoku
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Białystok: Dostawa aparatu RTG z ramieniem C oraz aparatu USG
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: PRACE GEODEZYJNE NA TERENIE GMINY RABA WYŻNA Podział nieruchomości – część 2
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Wykonanie prac geodezyjnych cz. 5
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI