Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (20.2023)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2023-11-22
 • ZamawiającyMiasto Białystok
 • Data publikacji ogłoszenia2023-11-14
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00492866
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (20.2023)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Białystok

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słonimska 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dsk@um.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku, który działa jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9662117220

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słonimska 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dsk@um.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamawiający działający wspólnie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyznaczają
spośród siebie Miasto Białystok jako Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania. Każdy z
Zamawiających działających wspólnie w celu przeprowadzenia postępowania dokona udzielenia zamówienia samodzielnie
poprzez zawarcie odrębnej umowy z Wykonawcą na "Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie
operatów szacunkowych" dla Miasta Białystok i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku
działającego jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (20.2023)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47ba434d-723b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00492866

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035305/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

htttps://miastobialystok.ezamawiający.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/, zwanej dalej „Platformą”, przez co należy rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, służące w szczególności
do przekazywania ofert, oświadczeń i dokumentów.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne, umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

2. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, tsl, xmlsig, xades, pades, cades, asic, asics, sig, xmlenc, dxf, ath, prd.

3. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest
w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z Głównym Urzędem Miar, który udostępnia poprzez Internet usługę umożliwiającą synchronizację czasu w systemach komputerowych z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce.

II. Wymagania organizacyjne:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz przekazywanie informacji się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący
do modułu korespondencji.

2. 2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów
lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy znajdującej
się pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ poprzez kafelek „Wiadomości”. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119, str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, str. 2 z 2018 r.) (w skrócie „RODO”), informuję, że:
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych: Urząd Miejski
w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, email: bbi@um.bialystok.pl;
3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
zgodnie z ustawą z Pzp oraz w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 4. Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane:
1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania dokumentacji obejmuje cały okres obowiązywania umowy) -
zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp;
2) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone – w przypadku dokumentacji z
postępowania o udzielenie zamówienia;
3) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana – w przypadku umów zwartych w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych przez czas trwania projektu;
5. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie
danych na mocy art. 28 ust. 3 RODO;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DSK-IX.271.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 29

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Białymstoku przy ul. K. Ciołkowskiego, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów i budynków obrębu 22 - Krywlany numerem 38 o pow. 2,1142 ha,
dla potrzeb ustalenia opłaty rocznej z tytułu ustanowienia trwałego zarządu
na przedmiotowej nieruchomości, stosownie do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) - 1 operat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11-Śródmieście numerami 1158/3 o pow. 0,0122 ha i 1171/4 o pow. 0,0358 ha,
w tym odrębnie wartość gruntu oraz wartość nakładów poczynionych na nieruchomości, która na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku
znak DGE-IV.6831.68.2023 z 19 czerwca 2023 r. została wydzielona pod drogę publiczną
i przeszła z mocy prawa na własność Gminy Białystok, celem uzgodnienia odszkodowania
w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu:
1. 1 – Bacieczki numerem 1234/4 na działki o numerach 1234/5 i 1234/6;
2. 4 – Starosielce Płn. numerem 68/5 na działki nr 68/10 i 68/11, numerem 69/5
na działki o numerach 69/8 i 69/9, numerem 77/2 na działki o numerach 77/8 i 77/9, numerem 77/3 na działki o numerach 77/10 i 77/11, numerem 1112 na działki
o numerach 1112/1, 1112/2, 1112/3 i 1112/4;
3. 4 – Starosielce Płn. numerem 70/6 na działki o numerach 70/12 i 70/13;
4. 6 – Starosielce Płd. numerem 1033 na działki o numerach 1033/1 i 1033/2;
5. 7 – Ścianka numerem 404/2 na działki o numerach 404/3 i 404/4.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu:
1. 24 – Dojlidy Górne numerem 233/5 na działki o numerach 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16 i 233/17
2. 24 – Dojlidy Górne numerem 161/7 na działki o numerach 161/9, 161/10, 161/11
i 161/12
3. 24 – Dojlidy Górne numerem 217/27 na działki o numerach 217/44, 217/45, 217/46, 217/47, 217/48, 217/49, 217/50, 217/51, 217/52, 217/53, 217/54, 217/55, 217/56
i 217/57
4. 24 – Dojlidy Górne numerem 246/6 na działki o numerach 246/35, 246/36, 246/37, 246/38, 15 – Bagnówka numerem 20/53 na działki o numerach 20/204, 20/205
i 20/206, 246/39, 246/40, 246/41, 246/42, 246/43, 246/44, 246/45, 246/46 i 246/47;
5. 24 – Dojlidy Górne numerem 217/22 na działki o numerach 217/40 i 217/41
oraz numerem 217/26 na działki o numerach 217/42 i 217/43;
6. 24 – Dojlidy Górne numerem 300/16 na działki o numerach 300/61 i 300/62;
7. 19 – Skorupy numerem 1253 na działki o numerach 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1253/4, 1253/5, 1253/6 i 1253/7;
8. 19 – Skorupy numerem 1669/2 na działki o numerach 1669/3 i 1669/4 oraz numerem 1672/4 na działki o numerach 1672/5 i 1672/6;
9. 18 – Pieczurki numerem 227/3 na działki o numerach 227/5, 227/6 i 227/7.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, w tym wyszczególnienie odrębnie wartości gruntu i wartości części składowych, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków
obrębu 11 - Śródmieście numerem 1777/6 o pow. 0,0016 ha, dla potrzeb ustalenia opłaty rocznej z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na przedmiotowej nieruchomości,
stosownie do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) - 1 operat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej określających wzrost wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości położonych w Białymstoku oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu:
1. 1 – Bacieczki numerem 406/2, 406/4, 406/3, 407/2, 407/3, 407/4, 408/2, 408/3, 408/4, 409/5, 409/6, 410/6, 410/10, 410/14, 410/18, 411/2 w związku z podziałem działki numer 406/3 na działki o numerach 406/6 i 406/7, działki numer 407/3 na działki
o numerach 407/6 i 407/7, działki numer 408/3 na działki o numerach 408/5 i 408/6, działki numer 409/5 na działki o numerach 409/7 i 409/8, działki numer 410/6 na działki o numerach 410/20 i 410/21, działki numer 410/10 na działki o numerach 410/22
i 410/23, działki numer 410/18 na działki o numerach 410/24 i 410/25, działki numer 411/2 na działki o numerach 411/4 i 411/5,
2. 1 – Bacieczki numerem 1277/4 na działki o numerach 1277/5 i 1277/6,
3. 14 – Pietrasze numerem 1665/4 na działki o numerach 1665/6 i 1665/7,
4. 19 – Skorupy numerem 903/1 na działki o numerach 903/3 i 903/4,
5. 4 − Starosielce Płn. numerem 509, 514/4, 1104/3 w związku z podziałem działki numer 1104/3 na działki o numerach 1104/5, 1104/6 i 1104/7,
6. 8 – Bema numerem 220/86 na działki o numerach 220/87, 220/88 i 220/89,
7. 9 – Nowe Miasto numerem 356 na działki o numerach 356/1, 356/2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości położonych
w Białymstoku oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu:
1. 14 – Pietrasze numerem 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, w związku z podziałem działki numer 314 na działki o numerach 314/1 i 314/2, działki numer 315 na działki
o numerach 315/1 i 315/2, działki nr 316 na działki o numerach 316/1 i 316/2, działki numer 317 na działki o numerach 317/1 i 317/2, działki numer 318 na działki o numerach 318/1 i 318/2, działki numer 319 na działki o numerach 319/1 i 319/2, działki numer 320 na działki o numerach 320/1 i 320/2, działki numer 321 na działki o numerach 321/1
i 321/2,
2. 18 – Pieczurki numerem 86/4 na działki o numerach 86/6 i 86/7,
3. 16 – Wygoda numerem 1098/3, 1098/4, w związku z podziałem działki numer 1098/4
na działki o numerach 1098/5 i nr 1098/6,
4. 17 – Bojary numerem 165, 166, w związku z podziałem działki numer 165 na działki
o numerach 165/1 i 165/2, działki numer 166 na działki o numerach 166/1 i 166/2,
5. 21 – Dojlidy numerem 335 na działki o numerach 335/1 i 335/2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości położonych w Białymstoku oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu:
1. 14 – Pietrasze numerem 1738 na działki o numerach 1738/1 i 1738/2,
2. 14 – Pietrasze numerem 87/3 na działki o numerach 87/11, 87/12, 87/13, 87/14, numerem 88/3 na działki o numerach 88/11, 88/12, 88/13, 88/14, 88/15,
3. 15 – Bagnówka numerem 12/38 na działki o numerach 12/74 i 12/75; numerem 12/50
na działki o numerach 12/76, 12/77 i 12/78,
4. 15 – Bagnówka numerem 58/128 na działki o numerach 58/137, 58/138, 58/139, 58/140, 58/141,
5. 15 – Bagnówka numerem 190/79 na działki o numerach 190/100 i 190/101,
6. 17 – Bojary numerem 1181/14 na działki o numerach 1181/15, 1181/16.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność osób fizycznych, oznaczonego numerem 2 usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Podleśnej 36 w Białymstoku
wraz z określeniem wartości udziału wynoszącego ½ części w nieruchomości
wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony w operacie ewidencji gruntów i budynków
obrębu 10 – Mickiewicza jako działka nr 568/3 o powierzchni 0,0750 ha oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, celem nabycia przez Gminę Białystok własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową udziału stanowiącego współwłasność Skarbu Państwa wynoszącego 24/144 części w zabudowanej nieruchomości, położonej w Białymstoku przy ul. Drewnianej 18 oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 10 – Mickiewicza numerem 132/2 o pow. 0,5217 ha, w tym wyszczególnienie odrębnie wartości gruntu i budynku znajdującego się na nieruchomości, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu budowy ul. Kolonia Dojlidy – drogi gminnej na odcinku od ul. Zabłudowskiej do ul. Wigierskiej, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 24 i 25:
1. numerami 264/26 i 264/28,
2. numerem 264/31 (aktualnie oznaczona numerem 264/36 i 264/37),
3. numerem 264/33,
4. numerami 263/25 i 263/23,
5. numerami 263/31, 263/37, 263/38, 263/39, 263/40, 263/41, 263/42 i 263/43,
6. numerem 263/44,
7. numerem 263/45,
8. numerem 9/23,
9. numerem 9/3,
10. numerem 9/4,
11. numerem 9/5,
12. numerem 9/9,
13. numerem 9/24,
14. numerem 9/25,
15. numerem 9/26,
16. numerami 9/27, 9/28, 9/29, 9/30, 9/31, 9/32, 9/33, 9/34,
17. numerami 9/35 i 9/36.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy ul. Familijnej w Białymstoku
(na odcinku od ul. Rycerskiej do istniejącej nawierzchni) oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 14 – Pietrasze jako działka numer 1367
oraz wartości poniesionych nakładów przez właściciela nieruchomości w celu dostosowania poziomu dwóch wjazdów do poziomu ulicy Familijnej według cen z 2017 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu
4 – Starosiele Płn. jako działka nr 32/4 o pow. 0,0301 ha, dla potrzeb ustalenia
ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego stosownie do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) 1 operat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dla niżej wymienionych działek następujących czynności:
A) opisu stanu zagospodarowania oraz stanu techniczno-użytkowego nieruchomości
(z ustaleniem co stanowi jej części składowe) wraz ze szczegółową dokumentacją fotograficzną (w formie papierowej i na nośniku CD), protokołem z oględzin
- 2 opracowania:
1. obręb 19-Skorupy, działki niezabudowane o numerach 1299/15 o pow. 0,0044 ha
(z podziału działki nr 1299/9 o pow. 0,0103 ha) i 1299/17 o pow. 0,0143 ha
(z podziału 1299/12 o pow. 0,0501 ha), położone w Białymstoku przy ul Opolskiej;
2. obręb 19-Skorupy, działka niezabudowana numer 1306/2 o pow. 0,0146 ha
(z podziału 1306 o pow. 0,0898 ha), położona w Białymstoku przy ul. Łużyckiej;
3. obręb 19-Skorupy, działka niezabudowana numer 1251/1 o pow. 0,0065 ha
(z podziału 1251 o pow. 0,1020 ha), położona w Białymstoku przy ul. Łużyckiej;
4. obręb 19-Skorupy, działki niezabudowane o numerach 1230/1 o pow. 0,1487 ha
i 1231/1 o pow. 0,1491 ha, położone w Białymstoku przy ul. Zaściańskiej,
w granicach czasowego zajęcia terenu;
5. obręb 19-Skorupy, działka niezabudowana numer 1299/5 o pow. 0,0062 ha położona
w Białymstoku przy ul. Opolskiej, w granicach czasowego zajęcia terenu.
B) operatu szacunkowego określającego wartość praw istniejących na nieruchomości gruntowej wraz z jej częściami składowymi oraz z ewentualnie istniejącymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i hipotekami dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania, które przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Białystok w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 162) – 1 opracowanie:
1. obręb 19-Skorupy, działki niezabudowane o numerach 1299/15 o pow. 0,0044 ha
(z podziału działki nr 1299/9 o pow. 0,0103 ha) i 1299/17 o pow. 0,0143 ha
(z podziału 1299/12 o pow. 0,0501 ha), położone w Białymstoku przy ul Opolskiej;
2. obręb 19-Skorupy, działka niezabudowana numer 1306/2 o pow. 0,0146 ha
(z podziału 1306 o pow. 0,0898 ha), położona w Białymstoku przy ul. Łużyckiej;
3. obręb 19-Skorupy, działka niezabudowana numer 1251/1 o pow. 0,0065 ha
(z podziału 1251 o pow. 0,1020 ha), położona w Białymstoku przy ul. Łużyckiej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych określających aktualną wartość rynkową lokali mieszkalnych lub przypadających Gminie Białystok udziałów w lokalach mieszkalnych, położonych na terenie miasta Białegostoku wraz z określeniem wartości rynkowej udziału w nieruchomości wspólnej, obejmującej grunt oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, przypadającej na wyceniany lokal dla potrzeb sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę Białystok. Przewidywana ilość lokali do szacunku – 95 sztuk

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych na każdą nieruchomość gruntową będącą w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych określających wartość 1 m2 oraz wartość całych niżej wymienionych nieruchomości gruntowych celem aktualizacji opłat rocznych
z tytułu użytkowania wieczystego na 2024 r. (2 operaty)

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu:
1. 20 – Przemysłowy numerem 979/2 na działki o numerach 979/3 i 979/4;
2. 24 – Dojlidy Górne numerem 172/9 na działki o numerach 172/17, 172/18, 172/19;
3. 25- Zagórki numerem 8/44 na działki o numerach 8/92 i 8/93;
4. 24 – Dojlidy Górne numerem 224/5 na działki o numerach 224/15, 224/16, 224/17; numerem 224/6 na działki o numerach 224/18, 224/19, numerem 224/8 na działki
o numerach 224/20, 224/21, 224/22, 224/23, 224/24;
5. 24 – Dojlidy Górne numerem 1015 na działki o numerach 1015/1, 1015/2, 1015/3, 1015/4, 1015/5, 1015/6;
6. 24 – Dojlidy Górne numerem 300/31 na działki o numerach 300/63 i 300/64;
7. 24 – Dojlidy Górne numerem 1014 na działki o numerach 1014/1, 1014/2, 1014/3, 1014/4, 1014/5, 1014/6;
8. 24 – Dojlidy Górne numerem 196/9 na działki o numerach 196/40, 196/41, 196/42, 196/43, 196/44;
9. 24 – Dojlidy Górne numerem 196/7 na działki o numerach 196/45, 196/46, 196/47, 196/48, 196/49; 196/50, 196/51;
10. 24 – Dojlidy Górne numerem 177 na działki o numerach 177/1 i 177/2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu:
1. 6 – Starosielce Płd. numerem 1096/5 na działki o numerach 1096/9, 1096/10, 1096/11, 1096/12, 1096/13, 1096/14,
2. 6 – Starosielce Płd. numerem 990/4 na działki o numerach 990/9, 990/10, 990/11, 990/12, 990/13, 990/14, numerem 990/5 na działki o numerach 990/15, 990/16, 990/17, 990/18, 990/19, 990/20, 990/21, 990/22, 990/23, 990/24, 990/25, numerem 990/8
na działki o numerach 990/26, 990/27, 990/28, 990/29, 990/30, 990/31, 990/32;
3. 9 – Nowe Miasto numerem 296/4 na działki o numerach 296/5 i 296/6;
4. 9 – Nowe Miasto numerem 469 na działki o numerach 469/1 i 469/2;
5. 12 – Białostoczek Płd. numerem 56 na działki nr 56/1 i 56/2, numerem 57 na działki
o numerach 57/1 i 57/2;
6. 15 – Bagnówka numerem 22/14 na działki o numerach 22/53 i 22/54;
7. 15 – Bagnówka numerem 1969 na działki o numerach 1969/1 i 1969/2;
8. 14 – Pietrasze numerem 1559 na działki o numerach 1559/1, 1559/2 i 1559/3;
9. 14 – Pietrasze numerem 135 na działki o numerach 135/1 i 135/2;
10. 23 – Zawady numerem 247/6 na działki o numerach 247/7 i 247/8;
11. 23 – Zawady nieruchomości oznaczonej numerem 84/13 na działki o numerach 84/21, 84/22, 84/23 i numerem 84/18 na działki o numerach 84/31 i 84/32, nieruchomości oznaczonej numerem 84/15 na działki o numerach 84/29 i 84/30 oraz nieruchomości oznaczonej numerem 84/20 na działki o numerach 84/38 i 84/39;
12. 23 – Zawady numerem 84/14 na działki o numerach 84/24, 84/25, 84/26, 84/27 i 84/28, numerem 84/19 na działki o numerach 84/33, 84/34, 84/35, 84/36 i 84/37.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku w rejonie ulic Dojlidy Górne i Cytrusowej, zatwierdzonego uchwałą Nr IV/63/18 Rady Miasta Białystok z 17 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 5350), dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 26 - Halickie numerem 4/88.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku w rejonie ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja, zatwierdzonej uchwałą Nr XXIX/455/20 Rady Miasta Białystok z 28 września 2020 r., dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 1 - Bacieczki numerem 443/8.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich tytułu rozbudowy ul. Przytorowej
w Białymstoku na odcinku od Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego do skrzyżowania
z ul. Płocką, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 12 – Białostoczek Płd.:
1. numerem 782/10;
2. numerem 780/2;
3. numerem 781;
4. numerem 723.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 22

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
A) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 06 – Starosielce Płd. numerem 2024 o pow. 0,0044 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu
6 – Starosielce Płd. numerem 2017.
B) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 14 – Pietrasze numerem 1865/1 o pow. 0,0170 ha, przeznaczonej
do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu
14 – Pietrasze numerem 1858/1.
C) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 19 – Skorupy numerami 698/29 i 698/30 o łącznej pow. 0,0168 ha,
przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 19 – Skorupy numerami 1158 i 1159.
D) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 18 – Pieczurki numerem 1651/31 o pow. 0,0078 ha, przeznaczonej
do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu
18 – Pieczurki numerami 1623, 1651/13, 1651/14, 1651/30, bez uwzględnienia wartości posadowionych nakładów.
E) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 11 – Śródmieście numerem 1590/30 o pow. 0,0042 ha, przeznaczonej
do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu
11 – Śródmieście numerem 1585/5, bez uwzględnienia wartości posadowionych nakładów.
F) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 10 - Mickiewicza numerem 571/20 o pow. 0,0141 ha przeznaczonej
do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 10 - Mickiewicza numerem 574.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 23

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO
A) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 12 – Białostoczek Płd. numerem 220 o pow. 0,0111 ha przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do użytkownika wieczystego i właściciela nieruchomości przyległych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 12 – Białostoczek Płd. numerami: 238/5, 238/4 lub 219, 205/2 na poprawę warunków ich zagospodarowania.
B) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 1 – Bacieczki numerem 277/3 o pow. 0,1253 ha przeznaczonej
do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 – Bacieczki numerami: 276/3 lub 278/3, na poprawę warunków
ich zagospodarowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 24

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Określenie wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 – Śródmieście numerami 1288/115, 1288/118, 1288/159 i 1288/161 o łącznej powierzchni 0,0692 ha, z wyodrębnieniem wartości działek niezabudowanych o numerach 1288/115, 1288/159 i 1288/161 o łącznej powierzchni 0,0147 ha oraz zabudowanej
o numerze 1288/118 o powierzchni 0,0545 ha, w tym wyszczególnienie wartości gruntu
i wartości budynku oraz ewentualnych nakładów, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 25

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości położonej w Białymstoku
w rejonie ul. Produkcyjnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntówi budynków
obrębu 1 – Bacieczki numerem 838/3 o pow. 0,0184 ha, przeznaczonej do nabycia na rzecz Gminy Białystok w oparciu o art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 26

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Sporządzenie 150 operatów szacunkowych (w dwóch egzemplarzach) określających wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu
na gruntach stanowiących własność/użytkowanie wieczyste Miasta/Gminy Białystok;
2. Sporządzenie 30 operatów szacunkowych (w dwóch egzemplarzach) określających wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej
na gruntach stanowiących własność/użytkowanie wieczyste Miasta/Gminy Białystok;
3. Sporządzenie 40 operatów szacunkowych (w dwóch egzemplarzach) określających wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przejścia
i przejazdu na gruntach stanowiących własność/użytkowanie wieczyste Miasta/Gminy Białystok;
4. Sporządzenie 10 operatów szacunkowych (w dwóch egzemplarzach) określających wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności na gruntach stanowiących własność osób trzecich na rzecz Miasta/Gminy Białystok.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 27

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych
w Białymstoku:
1. oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 5 – Marczuk jako działki
o numerach 307/3, 307/5, 370/1, 371, 372 o łącznej pow. 1,1017 ha,
przy ul. Marczukowskiej,
2. oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 7 – Ścianka jako działki
o numerach 19/42 o pow. 0,6415 ha i 19/43 o pow. 0,6317 ha,
3. oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 7 – Ścianka numerem
19/44 o pow. 0,1167 ha przy ul. Magazynowej, numerem 19/45 o pow. 1,9731 ha
przy ul Składowej, numerem 19/48 o pow. 0,0686 ha przy ul. Hurtowej, numerem 19/47
o powierzchni 0,0090 ha,
dla potrzeb ustalenia ceny ww. nieruchomości sprzedawanych w drodze bezprzetargowej
na rzecz użytkownika wieczystego stosownie do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) 3 operaty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 28

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 3 – Antoniuk jako działki
o numerach 243/6 o pow. 0,0190 ha i 243/7 o pow. 0,0374 ha, dla potrzeb ustalenia ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego stosownie do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) 1 operat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 29

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności oraz wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Białymstoku ul. Nowosielskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 6 – Starosielce Płd numerem 3829 o pow. 0,0386 ha,
dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1314 ze zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu:
- oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 1 do SWZ) - składa każdy Wykonawca do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres przedmiotowych zmian reguluje projekt umowy (załącznik nr 2 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-22 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA W POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH:
Część 1 – 30 dni od daty zawarcia umowy.
Część 2 – 14 dni od daty zawarcia umowy.
Część 3 – 30 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem, jednak
nie później niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Część 4 – 30 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem, jednak
nie później niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Część 5 – 30 dni od daty zawarcia umowy.
Część 6 – 30 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem, jednak
nie później niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Część 7 – 30 dni od daty zawarcia umowy.
Część 8 – 30 dni od daty zawarcia umowy.
Część 9 – 14 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem, jednak
nie później niż 3 miesięce od dnia zawarcia umowy.
Część 10 – 14 dni od daty zawarcia umowy.
Część 11 – 30 dni od daty zawarcia umowy.
Część 12 – 21 dni od daty zawarcia umowy.
Część 13 – 30 dni od daty zawarcia umowy.
Część 14 –
A) 14 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem jednak
nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,
B) 30 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem, jednak
nie później niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Część 15 –
-termin realizacji zlecenia obejmującego od 11 do maksymalnie 15 lokali
mieszkalnych – 30 dni od dnia zlecenia,
-termin realizacji zlecenia obejmującego maksymalnie do 10 lokali
mieszkalnych – 20 dni od dnia zlecenia.
Termin wykonania umowy – umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania lub do wyczerpania przedmiotu zamówienia.
Część 16 – 14 dni od daty zawarcia umowy.
Część 17 – 30 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem, jednak
nie później niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Część 18 – 30 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem, jednak
nie później niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Część 19 – 30 dni od daty zawarcia umowy.
Część 20 – 30 dni od daty zawarcia umowy.
Część 21 – 30 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem, jednak
nie później niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Część 22 – 14 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem, jednak
nie później niż 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Część 23 – 14 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem, jednak
nie później niż 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Część 24 – 14 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem, jednak nie później niż 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Część 25 – 14 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem, jednak nie później niż 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Część 26 – 7 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem, jednak
nie później niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania przedmiotu zamówienia.
Część 27 – 30 dni od daty zawarcia umowy.
Część 28 – 30 dni od daty zawarcia umowy.
Część 29 – 7 dni od daty zawarcia umowy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę koszenie łąk - Łomża
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania14-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę koszenie łąk. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI