Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (12.2022)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-09-15
 • ZamawiającyMiasto Białystok
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-07
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00337566
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (12.2022)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Białystok

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słonimska 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dsk@um.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku, który działa jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9662117220

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słonimska 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dsk@um.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamawiający działający wspólnie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wyznaczają spośród siebie Miasto Białystok jako Zamawiającego
upoważnionego do przeprowadzenia postępowania. Każdy z Zamawiających działających
wspólnie w celu przeprowadzenia postępowania dokona udzielenia zamówienia samodzielnie
poprzez zawarcie odrębnej umowy z Wykonawcą na "Wykonanie opisów stanu i opinii o
wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych" dla Miasta Białystok i Skarbu
Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku działającego jako starosta
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (12.2022)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be4668a4-1d5e-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00337566

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029708/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

htttps://www.miastobialystok.ezamawiający.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/, zwanej dalej „Platformą”, przez co należy rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych przy użyciuśrodków komunikacji elektronicznej, służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń i dokumentów.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne, umożliwiające pracę na
Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji, w przypadku Internet Explorer - minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB
w: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml,
xsd,gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.: plik załączony
przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
II. Wymagania organizacyjne:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy
znajdującej się pod adresem:
https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja”.
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja”. Za datę przekazania
zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, str. 2 z 2018 r.) (w skrócie „RODO”), informuję, że:
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul.
Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem
ochrony danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, email: bbi@um.bialystok.pl;
3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z ustawą z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz w celu zawarcia umowy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania dokumentacji obejmuje cały
okres obowiązywania umowy) - zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp;
2) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone – w
przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana – w przypadku umów zwartych w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych przez czas trwania projektu;
5. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie
danych na mocy art. 28 ust. 3 RODO;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17
RODO;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DSK-IX.271.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 24

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu robót budowlanych wykonanych na ulicy Wenus oraz dwóch łącznikach w ulicy Saturna w Białymstoku oznaczonej w obr. 1 (Bacieczki) jako działki nr 630/18 (aktualnie działki nr 630/25, 630/26, 630/27 i 630/28), 630/19, 630/20, 630/21, 630/22 i 630/23.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatów szacunkowych na każdą nieruchomość gruntową będącą
w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych określających wartość 1 m2
oraz wartość całych niżej wymienionych nieruchomości gruntowych dla celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na 2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość opłaty jednorazowej z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. pod projektowanymi urządzeniami elektroenergetycznymi na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO:
A) określającego wartość prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 13-Białostoczek Płn. jako działka numer 127/92 o pow. 0,2023 ha,
w tym odrębnie wartość gruntu oraz wartość nakładów poczynionych na nieruchomości, która na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku
znak DGE-I.6831.31.2022 z 14 kwietnia 2022 r. została wydzielona pod drogę publiczną i przeszła z mocy prawa na własność Gminy Białystok, celem uzgodnienia odszkodowania w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).
B) określającego wartość prawa własności nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11-Śródmieście numerem 158/3 o pow. 0,0099 ha, w tym odrębnie wartość gruntu oraz wartość nakładów poczynionych na nieruchomości, która na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku znak DGE-IV.6831.34.2022 z 09 marca 2022 r. została wydzielona pod drogę publiczną i przeszła z mocy prawa na własność Gminy Białystok, celem uzgodnienia odszkodowania w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy ulicy Dworskiej
w Białymstoku oznaczonych jako działki:
1. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1628/41 i nr 1628/42,
2. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1628/51 i nr 1628/52,
3. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1628/53 i nr 1628/54,
4. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1628/45 i nr1628/47,
5. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1628/1 i nr1628/25,
6. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1627/25 i nr1628/44,
7. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1628/48 i nr 1628/49,
8. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1628/34,
9. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1628/35 i nr 1628/37,
10. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1628/38,
11. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1628/39 i nr 1628.40,
12. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1628/29 i nr 1628/30,
13. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1628/27 i nr 1628/28,
14. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1628/26,
15. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1628/31,
16. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1628/43,
17. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1628/55,
18. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1628/19 i nr 1627/13,
19. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1628/21 i nr 1627/19,
20. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1628/23 i nr 1627/24,
21. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1753/15,
22. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1627/23
23. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1627/22,
24. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1627/21,
25. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1751/21,
26. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1867/18 i nr 1751/1,
27. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1627/18,
28. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1627/17,
29. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1627/16,
30. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1627/15,
31. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1627/12,
32. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1627/11,
33. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1627/10,
34. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1627/9,
35. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1627/6,
36. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1627/5,
37. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1627/4,
38. obr. 02 (Wysoki Stoczek) – dz. nr 1627/3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy ulicy Ziemskiej - drogi gminnej w Białymstoku oraz budowie ulicy Rolnej - drogi gminnej w Białymstoku oznaczonych
jako działki:
1. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 593/2,
2. obr. 18– Pieczurki – dz. nr 594/2,
3. obr.18 – Pieczurki – dz. nr 595/4 (aktualnie ozn. dz. nr 595/5, 595/6, 595/7), 596/4 (aktualnie ozn. dz. nr 596/5, 596/6, 596/7),
4. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 597/2,
5. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 598/2,
6. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 601/2 (aktualnie ozn. dz. nr 601/3, 601/4, 601/5),
dz. nr 599/2 (aktualnie ozn. dz. nr 599/3 i 599/4), 600/2 (aktualnie
ozn. nr 600/3 i 600/4),
7. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 602/2, 602/4,
8. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 606/2, 606/4,
9. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 607/2 , 608/2, 609/2,
10. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 609/4,
11. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 611/4, 611/6,
12. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 763,
13. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 762,
14. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 761,
15. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 764,
16. obr 18 – Pieczurki – dz. nr 765/1, 766/1,
17. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 766/5,
18. obr 18 – Pieczurki – dz. nr 1688/7,
19. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 1688/1
20. obr. 18– Pieczurki – dz. nr 772,
21. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 770/1,
22. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 86/4 (aktualnie oznaczone dz. nr 86/7, 86/8, 86/9, 86/10)
23. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 710/5,
24. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 713/1,
25. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 715/5
26. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 716/1,
27. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 719/1,
28. obr. 18 – Pieczurki – dz. nr 720/5 i nr 721/6.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dla niżej wymienionych działek następujących czynności:
A) opisu stanu zagospodarowania oraz stanu techniczno-użytkowego nieruchomości
(z ustaleniem co stanowi jej części składowe) wraz ze szczegółową dokumentacją fotograficzną (w formie papierowej i na nośniku CD), protokołem z oględzin
- 2 opracowania:
1. obręb 3-Antoniuk, działka niezabudowana nr 530/1 o pow. 0,0331 ha, położona
w Białymstoku przy ul. Stalowej;
2. obręb 3-Antoniuk, działka niezabudowana nr 541/25 o pow. 0,00339 ha
(z podziału działki nr 541/5 o pow. 0,4343 ha), położona w Białymstoku
przy ul. Knyszyńskiej 8A.
B) operatu szacunkowego określającego wartość praw istniejących na nieruchomości gruntowej wraz z jej częściami składowymi oraz z ewentualnie istniejącymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i hipotekami dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania, które przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Białystok w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176) – 1 opracowanie:
1. obręb 3 – działka niezabudowana nr 530/1 o pow. 0,0331 ha, położona
w Białymstoku przy ul. Stalowej, (powstała z podziału działki numer 1055/1),
2. obręb 3 – działka niezabudowana nr 541/25 o pow. 0,0339 ha, położona
w Białymstoku przy ul. Stalowej, (powstała z podziału działki nr 541/5).

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności działek położonych w Białymstoku, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków
obrębu 15-Bagnówka numerem 190/103 o pow. 0,0013 ha i 190/104 o pow. 0,0229 ha,
dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania, stosownie do art. 98 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 r. poz. 1899
ze zm.) w związku z ich przejęciem na rzecz Gminy Białystok – 1 operat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oznaczonych jako:
1. działka nr 164/8 i 164/6 w związku z podziałem działki nr 164/8 na dz. nr: 164/10
i 164/11 w obr. 1 (Bacieczki);
2. działka nr 650/1 na działki nr 650/27, nr 650/28 obr 1 (Bacieczki),
3. działka nr 884/6 na działki nr 884/7 i 884/8 w obr. 06 (Starosielce Płd.),
4. działka nr 94 na działki nr 94/1 i 94/2 w obr. 13 (Białostoczek Płn.),
5. działka nr 1697 na działki nr 1697/1, 1697/2, 1697/3, 1697/4, 1697/5, 1697/6, 1697/7,
1697/8, 1697/9 w obr. 18 (Pieczurki);
6. działka nr 104/3 na działki nr 104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10
i 104/11 w obr. 15 (Bagnówka).

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oznaczonych jako:
1. działka nr 311/3 na działki nr 311/27 i 311/28 w obr. 24 (Dojlidy Górne);
2. działka nr 9/18 na działki nr 9/35 i 9/36 w obr. 25 (Zagórki);
3. działka nr 326/4 na działki nr 326/7, nr 326/8 i nr 326/9 w obr. 24 (Dojlidy Górne).
4. działka nr 619 na działki nr 619/1 i nr 619/2 w obr. 19 (Skorupy),
5. działka nr 1258 na dz. nr: 1258/1, 1258/2, 1258/3, 1258/4, 1258/5, 1258/6 i 1258/7; działka nr 1259 na dz. nr: 1259/1, 1259/2, 1259/3, 1259/4, 1259/5 i 1259/6
w obr. 20 (Przemysłowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku (rejon
ul. Sienkiewicza i Jagienki), dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków miasta Białystok obrębu 17 (Bojary) jako działki nr 165/2 i nr 166/2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (rejon ul. Św. Jana Chrzciciela i Motylej) – etap I, dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 24 (Dojlidy Górne) jako działki nr 306/26 i nr 306/27.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon
ul. J. Piłsudskiego i Czystej), dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 11 (Śródmieście) jako działka nr 88.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości
oznaczonej w obr. 22 – Krywlany – jako działka nr 1/34 dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy:
1. przedłużenia ul. J. Kuronia na odcinku od ul. 5 KD-L do ul. Adama Mickiewicza
w Białymstoku;
2. przedłużenia ul. Dywizjonu 303 na odcinku od przedłużenia ul. Wiewiórczej
do ul. K. Ciołkowskiego (KD 3Z) i przedłużenia ul. Wiewiórczej na odcinku
od ul. A. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Dywizjonu 303 ( KD 5L).

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM:
A) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 11 – Śródmieście numerem 63/4 o pow. 0,0178 ha, przeznaczonej
do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków
obrębu 11 – Śródmieście numerami 77 i 90.
B) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 15 – Bagnówka numerem 1570/7 o pow. 0,0028 ha, przeznaczonej
do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków
obrębu 15 – Bagnówka numerem 1510, bez uwzględnienia wartości posadowionych nakładów.
C) Określenie wartości rynkowej prawa własności i wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 - Pieczurki numerem 194/4 o pow. 0,0684 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz jej rzecz użytkownika wieczystego, stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
D) Określenie wartości rynkowej prawa własności i wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej
w Białymstoku przy ul. M. Kopernika 41, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 8 - Bema numerem 74 o pow. 0,1004 ha, przeznaczonej do zbycia
w trybie bezprzetargowym na rzecz jej rzecz użytkownika wieczystego, stosownie
do art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
E) Określenie wartości rynkowej prawa własności i wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej
w Białymstoku przy ul. H. Ordonówny 1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 3 - Antoniuk numerem 421 o pow. 0,1289 ha, przeznaczonej
do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz jej rzecz użytkownika wieczystego, stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
F) Określenie wartości rynkowej prawa własności i wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej
w Białymstoku przy ul. Pogodnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 8 - Bema numerem 184/57 o pow. 0,0332 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz jej rzecz użytkownika wieczystego, stosownie
do art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
G) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 – Bacieczki numerem 1230/5 o pow. 0,0104 ha, przeznaczonej
do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 – Bacieczki numerem 1231/5.
H) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 19 – Skorupy numerem 742/6 o pow. 0,0064 ha, przeznaczonej
do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 19 – Skorupy numerami: 697/2, 696/2, 746/4 i 747/6 (jeden właściciel),
bez uwzględnienia wartości posadowionych nakładów.
I) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 19 – Skorupy numerem 742/7 o pow. 0,0043 ha, przeznaczonej
do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 19 – Skorupy numerami: 697/1, 696/1, 746/3 i 747/5 (jeden właściciel),
bez uwzględnienia wartości posadowionych nakładów.
J) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 2 – Wysoki Stoczek jako działki numer: 769/4 o pow. 0,0093 ha
i 770/12 o pow. 0,0012 ha, o łącznej pow. 0,0105 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 2 – Wysoki Stoczek numerem 768 wraz z odrębnym wyszczególnieniem wartości gruntu oraz wartości posadowionych nakładów w szczególności w postaci zjazdu i dojścia pieszego utwardzonych polbrukiem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO:
A) Określenie wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26A,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 21 – Dojlidy numerem 777/15 o pow. 0,1074 ha, w tym wyszczególnienie odrębnie:
- wartości działki stanowiącej fragment Parku Lubomirskich wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 02 sierpnia 1950 r., nr rej. A – 139,
- wartości budynku posiadającego kartę ewidencyjną zabytku architektury
i budownictwa włączoną do wojewódzkiej ewidencji zabytków nr inw.
WUOZ – 3206 oraz kartę adresową włączoną do gminnej ewidencji zabytków
m. Białegostoku,
- wartości innych części składowych nieruchomości,
przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
B) Określenie wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Koszykowej 1, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 17 – Bojary numerem 766/3
o pow. 0,0508 ha, w tym wyszczególnienie odrębnie:
- wartości działki,
- wartości budynku wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych na podstawie decyzji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 31 października 2005 r., nr rej. A – 145,
- wartości innych części składowych nieruchomości,
przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO:
A) Określenie wartości rynkowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 15– Bagnówka numerem 20/137 o pow. 0,1214 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
B) Określenie wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Nowowarszawskiej, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 19 – Skorupy numerem 1547/3
o pow. 0,1126 ha, w tym wyszczególnienie odrębnie wartości działki i budynków, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
C) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 6 – Starosielce Płd. numerem 1372 o pow. 0,0496 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO:
A) Określenie wartości rynkowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 6 – Starosielce Płd. numerem 1147/4 o pow. 0,0207 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego skierowanego
do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 6 – Starosielce Płd. numerami 1146 lub 1148 na poprawę warunków ich zagospodarowania.
B) Określenie wartości rynkowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 6 – Starosielce Płd. numerami 1151/2, 1152/2, 1153/4 o łącznej pow. 0,0195 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 6 – Starosielce Płd. numerami 1123/2 lub 1150 lub 1154 na poprawę warunków ich zagospodarowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NABYCIA
PRZEZ GMINĘ BIAŁYSTOK:
Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. św. Krzysztofa, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu
23 – Zawady numerem 105/40 o pow. 0,9440 ha, przeznaczonej do nabycia na rzecz Gminy Białystok.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY:
Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości położonej
w Białymstoku przy ul. Hotelowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 4 - Starosielce Płn. numerem 92/2 o pow. 0,0421 ha
oraz wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok położonej w Białymstoku przy ul. Zaściańskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 19 - Skorupy jako numerem 909 o powierzchni 0,0569 ha przeznaczonych do zamiany.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dla niżej wymienionych działek następujących czynności:
A) opisu stanu zagospodarowania oraz stanu techniczno-użytkowego nieruchomości
(z ustaleniem co stanowi jej części składowe) wraz ze szczegółową
dokumentacją fotograficzną (w formie papierowej i na nośniku CD), protokołem
z oględzin - 2 opracowania,
1. obręb 18, działka niezabudowana numer 32/5 o pow. 0,0350 ha (z podziału 32/3
o pow. 1,0847 ha), położona w Białymstoku,
2. obręb 18, działka niezabudowana numer 32/6 o pow. 0,0192 ha (z podziału 32/3
o pow. 1,0847 ha), położona w Białymstoku,
3. obręb 18, działka niezabudowana numer 51/14 o pow. 0,0061 ha (z podziału 51/2
o pow. 0,0890 ha), położona w Białymstoku,
4. obręb 18, działka niezabudowana numer 51/13 o pow. 0,0020 ha (z podziału 51/2
o pow. 0,0890 ha), położona w Białymstoku,
5. obręb 18, działka niezabudowana numer 51/16 o pow. 0,0045 ha (z podziału 51/4
o pow. 0,0890 ha), położona w Białymstoku,
6. obręb 18, działka niezabudowana numer 51/18 o pow. 0,0024 ha (z podziału 51/6
o pow. 0,0314 ha), położona w Białymstoku,
7. obręb 18, działka niezabudowana numer 52/38 o pow. 0,0004 ha (z podziału 52/3
o pow. 0,1113 ha), położona w Białymstoku,
8. obręb 18, działka niezabudowana numer 51/20 o pow. 0,0123 ha (z podziału 51/8
o pow. 0,1200 ha), położona w Białymstoku,
9. obręb 18, działka niezabudowana numer 52/42 o pow. 0,0004 ha (z podziału 52/5
o pow. 0,1103 ha), położona w Białymstoku,
10. obręb 18, działka niezabudowana numer 51/22 o pow. 0,0047 ha (z podziału 51/9
o pow. 0,1002 ha), położona w Białymstoku,
11. obręb 18, działka niezabudowana numer 51/24 o pow. 0,0372 ha (z podziału 51/12
o pow. 0,2227 ha), położona w Białymstoku,
12. obręb 18, działka niezabudowana numer 23/4 o pow. 0,0157 ha (z podziału 23/1
o pow. 0,2482 ha), położona w Białymstoku,
13. obręb 18, działka niezabudowana numer 34/10 o pow. 0,0165 ha (z podziału 34/5
o pow. 0,2903 ha), położona w Białymstoku,
14. obręb 18, działka niezabudowana numer 34/8 o pow. 0,0068 ha (z podziału 34/4
o pow. 0,1220 ha), położona w Białymstoku,
15. obręb 18, działka niezabudowana numer 35/1 o pow. 0,0086 ha (z podziału 35
o pow. 0,9057 ha), położona w Białymstoku,
16. obręb 18, działka niezabudowana numer 52/36 o pow. 0,0009 ha (z podziału 52/18
o pow. 0,0670 ha), położona w Białymstoku,

Działki czasowo zajęte:
17. obręb 18, działka zabudowana numer 52/37 o pow. 0,0661 ha (z podziału 52/18
o pow. 0,0670 ha), położona w Białymstoku,
18. obręb 18, działka zabudowana numer 34/7 o pow. 0,0515 ha, położona
w Białymstoku,
B) operatu szacunkowego określającego wartość praw istniejących na nieruchomości gruntowej wraz z jej częściami składowymi oraz z ewentualnie istniejącymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i hipotekami dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania, które przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Białystok w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176) – 1 opracowanie:
1. obręb 18, działki niezabudowane numer 32/5 o pow. 0,0350 ha oraz numer 32/6
o pow. 0,0192 ha (z podziału 32/3 o pow. 1,0847 ha), położone w Białymstoku,
2. obręb 18, działki niezabudowane numer 51/13 o pow. 0,0020 ha oraz numer 51/14
o pow. 0,0061 ha (z podziału 51/2 o pow. 0,0890 ha), położone w Białymstoku,
3. obręb 18, działka niezabudowana numer 51/16 o pow. 0,0045 ha (z podziału 51/4
o pow. 0,0890 ha), położona w Białymstoku,
4. obręb 18, działka niezabudowana numer 51/18 o pow. 0,0024 ha (z podziału 51/6
o pow. 0,0314 ha), położona w Białymstoku,
5. obręb 18, działka niezabudowana numer 52/38 o pow. 0,00004 ha (z podziału 52/3
o pow. 0,1113 ha), położona w Białymstoku,
6. obręb 18, działka niezabudowana numer 51/20 o pow. 0,0123 ha (z podziału 51/8
o pow. 0,1200 ha), położona w Białymstoku,
7. obręb 18, działka niezabudowana numer 52/42 o pow. 0,0004 ha (z podziału 52/5
o pow. 0,1103 ha), położona w Białymstoku,
8. obręb 18, działka niezabudowana numer 51/22 o pow. 0,0047 ha (z podziału 51/9
o pow. 0,1002 ha), położona w Białymstoku,
9. obręb 18, działka niezabudowana numer 51/24 o pow. 0,0372 ha (z podziału 51/12
o pow. 0,2227 ha), położona w Białymstoku,
10. obręb 18, działka niezabudowana numer 23/4 o pow. 0,0157 ha (z podziału 23/1
o pow. 0,2482 ha), położona w Białymstoku,
11. obręb 18, działka niezabudowana numer 34/10 o pow. 0,0165 ha (z podziału 34/5
o pow. 0,2903 ha), położona w Białymstoku,
12. obręb 18, działka niezabudowana numer 34/8 o pow. 0,0068 ha (z podziału 34/4
o pow. 0,1220 ha), położona w Białymstoku,
13. obręb 18, działka niezabudowana numer 35/1 o pow. 0,0086 ha (z podziału 35
o pow. 0,9057 ha), położona w Białymstoku,
14. obręb 18, działka niezabudowana numer 52/36 o pow. 0,0009 ha (z podziału 52/18
o pow. 0,0670 ha), położona w Białymstoku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 22

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatów szacunkowych na każdą nieruchomość gruntową będącą w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych, określających wartość 1 m2
oraz wartość całych niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, dla celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (16 operatów).

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 23

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatów szacunkowych na każdą nieruchomość gruntową będącą w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych, określających wartość 1 m2
oraz wartość całych niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, dla celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (49 operatów).

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 24

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość opłaty jednorazowej
z tytułu ustanowienia służebności gruntowej obciążających grunty stanowiące własność/użytkowanie wieczyste Miasta/Gminy Białystok – przewidywana ilość sztuk zamówienia: 15 operatów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu:
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 1 do SWZ) - składa każdy Wykonawca do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres przedmiotowych zmian reguluje projekt umowy (załącznik nr 2 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-15 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów- Sokółka
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania23-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa Kompleksu Bursztyn & Swarożyc.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Białystok: ZAKUP CHROMATOGRAFU CIECZOWEGO Z DETEKTOREM FLUORESCENCYJNYM
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Końskie.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Wykonanie prac geodezyjnych Część 9