Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (2.2022)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-03-10
 • ZamawiającyMiasto Białystok
 • Data publikacji ogłoszenia2022-03-02
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00073384
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (2.2022)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Białystok

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słonimska 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dsk@um.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku, który działa jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9662117220

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słonimska 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dsk@um.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamawiający działający wspólnie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wyznaczają spośród siebie Miasto Białystok jako Zamawiającego
upoważnionego do przeprowadzenia postępowania. Każdy z Zamawiających działających
wspólnie w celu przeprowadzenia postępowania dokona udzielenia zamówienia samodzielnie
poprzez zawarcie odrębnej umowy z Wykonawcą na "Wykonanie opisów stanu i opinii o
wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych" dla Miasta Białystok i Skarbu
Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku działającego jako starosta
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (2.2022)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-291a46e4-8b13-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00073384

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029708/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.24 Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

htttps://www.miastobialystok.ezamawiający.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
zakupowej https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/, zwanej dalej „Platformą”, przez co należy
rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, służące w szczególności do przekazywania ofert,
oświadczeń i dokumentów.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne, umożliwiające pracę na
Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji, w przypadku Internet Explorer - minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB
w: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml,
xsd,gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.: plik załączony
przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
II. Wymagania organizacyjne:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja”.
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja”. Za datę przekazania
zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, str. 2 z 2018 r.) (w skrócie „RODO”), informuję, że:
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul.
Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem
ochrony danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, email: bbi@um.bialystok.pl;
3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z ustawą z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz w celu zawarcia umowy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania
dokumentacji obejmuje cały okres obowiązywania umowy) - zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp;
2) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone – w
przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana – w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych przez czas trwania projektu;
5. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na mocy art. 28 ust. 3 RODO;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17
RODO;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DSK-IX.271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 222845,53 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 32

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu robót budowlanych wykonanych na ulicy Wenus oraz dwóch łącznikach w ulicy Saturna w Białymstoku oznaczonej w obr. 1 (Bacieczki) jako działki nr 630/18 (aktualnie działki nr 630/25, 630/26, 630/27 i 630/28), 630/19, 630/20, 630/21, 630/22 i 630/23.

4.2.5.) Wartość części: 500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Młynowej i Cieszyńskiej) - etap I, dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 11 (Śródmieście) jako działka nr 476/8.

4.2.5.) Wartość części: 2000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowej
dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, według stanu i przeznaczenia na dzień wydania decyzji o wywłaszczeniu i wartości na dzień wydania decyzji o odszkodowaniu stosownie do zasad przewidzianych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.):
nieruchomość położona na dzień wywłaszczenia w Białymstoku w obrębie 70, oznaczona jako działki numer 70/4 o pow. 1322 m2 i 71/4 o pow. 1 335 m2, w związku z wydaniem przez Wojewodę Podlaskiego decyzji nr WG-VI.7534.81.2021.PT
z 05 sierpnia 2021 roku stwierdzającej nieważność decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku
nr GKM-II-8221/107/78 z 31 października 1978 roku o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu w części dotyczącej przyznania i ustalenia odszkodowania za wywłaszczone działki numer 70/4 i 71/4.

4.2.5.) Wartość części: 1500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość praw istniejących
na nieruchomości niezabudowanej położonej w Białymstoku oznaczonej
w obr. 15 -Bagnówka jako działka nr 39/79 o pow. 0,0188 ha wraz z jej częściami składowymi oraz z ewentualnie istniejącymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i hipotekami dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania, które przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy Białystok w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.).

4.2.5.) Wartość części: 500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku
(rejon Al. J. Piłsudskiego i ul. Czystej), dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 11 (Śródmieście) jako działka nr 147/1.

4.2.5.) Wartość części: 2000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe
w Białymstoku (rejon ul. Św. Rocha i Sukiennej)-etap I, dla nieruchomości oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 11 (Śródmieście)
jako działka nr 275/1, 284/1 i 276/5.

4.2.5.) Wartość części: 2000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość opłaty jednorazowej z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENEA Ciepło Sp. z o.o. regulującej istnienie urządzeń infrastruktury ciepłowniczej na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

4.2.5.) Wartość części: 500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość praw istniejących
na nieruchomościach gruntowych wraz z ich częściami składowymi oraz z ewentualnie istniejącymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i hipotekami dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według ich wartości z dnia,
w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania, które przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy Białystok w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), dla następujących działek:
1. obręb 3 – działka zabudowana numer 541/12 o pow. 0,0529 ha, położona
w Białymstoku przy ul. Kolejowej,
2. obręb 3 – działka niezabudowana numer 516/20 o pow. 0,0078 ha (z podziału działki nr 516/4 o pow. 0,1378 ha) oraz działka niezabudowana 554/2 o pow. 0,0113 ha
(z podziału działki nr 554 o pow. 0,2094 ha) położona w Białymstoku
przy ul. Kolejowej,
3. obręb 3 – działka zabudowana numer 541/8 o pow. 0,0113 ha, położona w Białymstoku przy ul. Kolejowej,
4. obręb 3 – działka zabudowana numer 541/7 o pow. 0,0065 ha oraz obręb 5 -Marczuk działka zabudowana numer 419/32 o pow. 0,0031 ha, położone w Białymstoku
przy ul. Kolejowej, obręb 5 – działka niezabudowana numer 419/30 o pow. 0,0974 ha, położona w Białymstoku przy ul. Kolejowej.

4.2.5.) Wartość części: 5500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania ul. Stokrotkowej (fragment ul. Pod Lasem na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzoskwiniową
do skrzyżowania z ul. Stokrotkowej) oznaczonych jako działki:
1. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 637/1;
2. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 637/2;
3. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 636;
4. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 634 i nr 635;
5. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 184/5;
6. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 184/12;
7. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 667, 668, nr 186/22, nr 669/1 i nr 186/41;
8. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 669/2, nr 186/42, nr 670 i nr 186/24;
9. obr. 24 (Dojlidy Górne)– dz. nr 673 i 186/26;
10. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 674 i 186/10;
11. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 675;
12. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 676 i 186/12;
13. obr. 24 (Dojlidy Górne)– dz. nr 677;
14. obr. 24 (Dojlidy Górne)– dz. nr 678;
15. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 679, 680, 681 i 186/27;
16. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 697;
17. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 695;
18. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 694;
19. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 692;
20. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 691;
21. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 690;
22. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 689;
23. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 687;
24. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 686;
25. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 685;
26. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 684 i 774;
27. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 772;
28. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 775;
29. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 659/1 i nr 658/1;
30. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 659/2;
31. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 658/3;
32. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 657 i nr 656;
33. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 181/2 i 661;
34. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 647;
35. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 642 i nr 641;
36. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 640;
37. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 639;
38. obr. 24 (Dojlidy Górne) – dz. nr 638.

4.2.5.) Wartość części: 19000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatów szacunkowych na każdą nieruchomość gruntową będącą
w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych określających wartość 1 m2
oraz wartość całych niżej wymienionych nieruchomości gruntowych dla celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na 2023 r. (151 działek)

4.2.5.) Wartość części: 52850 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatów szacunkowych na każdą nieruchomość gruntową będącą
w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych określających wartość 1 m2
oraz wartość całych niżej wymienionych nieruchomości gruntowych dla celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na 2023 r. (148 działek)

4.2.5.) Wartość części: 51800 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych określających aktualną wartość rynkową lokali mieszkalnych lub przypadających Gminie Białystok udziałów w lokalach mieszkalnych, położonych na terenie miasta Białegostoku wraz z określeniem wartości rynkowej udziału w nieruchomości wspólnej, obejmującej grunt oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, przypadającej na wyceniany lokal dla potrzeb sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę Białystok. Przewidywalna ilość lokali do szacunku – 45 sztuk.
W przypadku określenia wartości lokalu zbywanego w trybie przetargu publicznego, należy sporządzić również dokumentację fotograficzną lokalu.
Warunkiem powierzenia do realizacji kolejnych zleceń, będzie wykonanie wcześniej zleconych prac.

4.2.5.) Wartość części: 22500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dla niżej wymienionych działek następujących czynności:
A) opisu stanu zagospodarowania oraz stanu techniczno-użytkowego nieruchomości
(z ustaleniem co stanowi jej części składowe) wraz ze szczegółową dokumentacją fotograficzną (w formie papierowej i na nośniku CD), protokołem
z oględzin – 2 opracowania: 36 działek
B) operatu szacunkowego określającego wartość praw istniejących na nieruchomości gruntowej wraz z jej częściami składowymi oraz z ewentualnie istniejącymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i hipotekami dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania, które przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Białystok w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) – 1 opracowanie: 33 działki.

4.2.5.) Wartość części: 27600 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dla niżej wymienionych działek następujących czynności:
A) opisu stanu zagospodarowania oraz stanu techniczno-użytkowego nieruchomości
(z ustaleniem co stanowi jej części składowe) wraz ze szczegółową
dokumentacją fotograficzną (w formie papierowej i na nośniku CD), protokołem z oględzin – 2 opracowania,
1. obręb 15 – działka niezabudowana numer 70/4 o pow. 0,0003 ha (powstała z podziału działki numer 70/2) położona w Białymstoku,
2. obręb 15 – działka niezabudowana numer 138/10 o pow. 0,0001 ha (powstała
z podziału działki numer 138/3), położona w Białymstoku przy ul. J. K. Kluka 13,
3. obręb 15 – działka niezabudowana numer 139/1 o pow. 0,0066 ha (powstała z podziału działki numer 139), położona w Białymstoku przy ul. J. K. Kluka 10,
działki poza pasem drogowym – czasowe zajęcie terenu
4. obręb 15 – działka niezabudowana numer 137/14 o pow. 0,0510 ha, położona
w Białymstoku przy ul. J. K. Kluka 12,
5. obręb 15 – działka niezabudowana numer 139/2 o pow. 0,1307 ha, położona
w Białymstoku przy ul. J. K. Kluka 10,
6. obręb 15 – działka niezabudowana numer 138/11 o pow. 0,0750 ha, powstała
z podziału działki numer 138/3), położona w Białymstoku przy ul. J. K. Kluka 13,
7. obręb 15 – działka niezabudowana numer 70/3 o pow. 0,1750 ha położona
w Białymstoku przy ul. J. K. Kluka 7,
8. obręb 15 – działka niezabudowana numer 70/5 o pow. 0,5738 ha (powstała z podziału działki numer 70/2) położona w Białymstoku,
9. obręb 15 – działka niezabudowana numer 299/2 o pow. 0,0555 ha położona
w Białymstoku przy ul. I. Mościckiego.
B) operatu szacunkowego określającego wartość praw istniejących na nieruchomości gruntowej wraz z jej częściami składowymi oraz z ewentualnie istniejącymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i hipotekami dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania, które przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Białystok w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) – 1 opracowanie:
1. obręb 15 – działka niezabudowana numer 70/4 o pow. 0,0003 ha (powstała z podziału działki numer 70/2) położona w Białymstoku,
2. obręb 15 – działka niezabudowana numer 138/10 o pow. 0,0001 ha (powstała
z podziału działki numer 138/3), położona w Białymstoku przy ul. J. K. Kluka 13,
3. obręb 15 – działka niezabudowana numer 139/1 o pow. 0,0066 ha (powstała
z podziału działki numer 139), położona w Białymstoku przy ul. J. K. Kluka 10.

4.2.5.) Wartość części: 4200 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM:
A) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok położonej w Białymstoku przy ul. Jana Klemensa Branickiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 19 - Skorupy jako działka numerem 1516/3 o pow. 0,0205 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 19 - Skorupy jako działki numerami 1516/2 i 1516/5, bez uwzględnienia wartości posadowionych nakładów.
B) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 11 - Śródmieście numerem 75/4 o pow. 0,0134 ha, przeznaczonej
do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 - Śródmieście numerem 74.
C) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 6 - Starosielce Płd. numerem 1335/1 o pow. 0,0030 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 6 - Starosielce Płd. numerem 1334.
D) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 6 - Starosielce Płd. numerem 1335/2 o pow. 0,0017 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 6 - Starosielce Płd. numerem 1336/5.
E) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok położonej w Białymstoku przy ul. Zawadzkiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 16 – Wygoda numerem 1309 o pow. 0,0106 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 16 – Wygoda numerem 1288, bez uwzględnienia wartości posadowionych nakładów.
F) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok położonej w Białymstoku przy ul. Jutrzenki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 15 – Bagnówka numerem 10/37 o pow. 0,0477 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 15 – Bagnówka numerem 956, bez uwzględnienia wartości posadowionych nakładów.
G) Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok położonej w Białymstoku przy ul. Warmińskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 19 – Skorupy numerami 698/36 o pow. 0,0088 ha i 698/45
o pow. 0,0022 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 19 – Skorupy numerem 1165, bez uwzględnienia wartości posadowionych nakładów.
H) Określenie wartości rynkowej niezabudowanych nieruchomości położonych
w Białymstoku, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu
4 - Starosielce numerami 779/2 o pow. 0,0232 ha i 800/4 o pow. 0,0155 ha stanowiących własność Gminy Białystok, oraz numerem 794/5 o pow. 0,0645 ha stanowiącej własność Miasta Białystok o łącznej powierzchni 0,1032 ha, przeznaczonych
do łącznego zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 4 - Starosielce Płn. numerami 800/3 i 778/2.
I) sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 6 - Starosielce Płd. numerem 1335/4 o pow. 0,0414 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 6 - Starosielce Płd. numerami 1336/6, 1336/1, 1336/3, 1337/1, 1331/1.
j) niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 21 – Dojlidy numerem 811/27 o pow. 0,1266 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

4.2.5.) Wartość części: 500,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO:
A) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 15 - Bagnówka numerem 1945/2 o pow. 0,3269 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
B) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 - Bacieczki numerami: 470/16 o pow. 0,2328 ha
i 1458/97 o pow. 0,4245 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
C) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 - Bacieczki numerem 1458/96 o pow. 0,3378 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
D) Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 - Śródmieście numerami 1690/166 o pow. 0,0091 ha i 1690/170
o pow. 0,0409 ha, o łącznej z powierzchni 0,0500 ha, przeznaczonej do zbycia
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, bez wartości nakładów.

4.2.5.) Wartość części: 2000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO
A) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 2 – Wysoki Stoczek numerem 155/2 o pow. 0,0137 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego skierowanego
do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 2 – Wysoki Stoczek numerami: 155/1 lub 154 lub 156 lub 179,
na poprawę warunków ich zagospodarowania.
B) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok położonej w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 9 – Nowe Miasto numerem 135/3
o pow. 0,0074 ha wraz z oszacowaniem wartości posadowionych nakładów, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego skierowanego
do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 9 – Nowe Miasto numerami: 136/1 lub 135/4 lub 153/2, na poprawę warunków ich zagospodarowania.
C) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok położonej w Białymstoku przy ul. Oriona, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 – Bacieczki numerem 1225/8 o pow. 0,0260 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 – Bacieczki numerami: 1225/9 i 1226/6 (jeden właściciel) lub 1479, na poprawę warunków ich zagospodarowania.
D) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości a położonej
w Białymstoku przy ul. A. Rybnika, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 6 – Starosielce Płd. numerem 1204/7 o pow. 0,0374 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 6 – Starosielce Płd. numerami: 1194/7, 1195/8, 1196/8, 1197/8, 1198/8, 1199/6, 1201/2, 3890/2 (jeden właściciel) lub 1205/8, 1206/8, 1207/8, 1208/8, 1209/6, 1210/6, 1211/6, 1212/3, 1213/3, 1214/3 i 1216/5 (jeden właściciel), na poprawę warunków ich zagospodarowania.
E) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 – Śródmieście numerem 628/4 o pow. 0,1308 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 11 – Śródmieście numerami: 627/2 lub 630, na poprawę warunków ich zagospodarowania.

4.2.5.) Wartość części: 2500,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NABYCIA PRZEZ GMINĘ BIAŁYSTOK:
A) Określenie wartości rynkowej nieruchomości położonej w Białymstoku
przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 12 - Białostoczek Płd. numerem 253/9 o pow. 0,0105 ha, w tym wyszczególnienie odrębnie wartości gruntu i budynku oraz ewentualnych nakładów
na gruncie, z przeznaczeniem do nabycia na rzecz Gminy Białystok w trybie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 176).
B) Określenie wartości rynkowej nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 23 - Zawady numerem
87/3 o pow. 3,6667 ha, przeznaczonej do nabycia przez Gminę Białystok.
C) Określenie wartości rynkowej nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 23 - Zawady numerem
86/4 o pow. 2,3724 ha, przeznaczonej do nabycia przez Gminę Białystok.
D) Określenie wartości rynkowej nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 23 - Zawady numerem
86/5 o pow. 2,5863 ha, przeznaczonej do nabycia przez Gminę Białystok.
E) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości położonej
w Białymstoku przy ul. Zachodniej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 9 – Nowe Miasto numerem 317/12 o pow. 0,0036 ha, przeznaczonej do nabycia na rzecz Gminy Białystok, bez uwzględnienia wartości posadowionych nakładów w postaci fragmentu jezdni bitumicznej.
F) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości położonej
w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu
13 – Białostoczek Płn. numerem 188/11 o pow. 0,1320 ha, przeznaczonej do nabycia przez Gminę Białystok.

4.2.5.) Wartość części: 3500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM:
Określenie wartości rynkowej udziału stanowiącego własność Miasta Białystok wynoszącego 1992/22904 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Czarna Wieś, gmina Rajgród, oznaczonej numerami: 139/9 i 139/7 o łącznej pow. 2,3101 ha oraz własności budynków, budowli i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Rajgród, stosownie
do art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

4.2.5.) Wartość części: 3000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM:
Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok położonej
w Białymstoku przy ul. Zbigniewa Herberta, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 1 – Bacieczki jako części działek nr: 1198/5, 1201/3 i 1461/56, o łącznej
pow. ok. 0,4544 ha, przeznaczonej do zbycia na rzecz Parafii Prawosławnej pw. św. Ap. Jana Teologa w Białymstoku, stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

4.2.5.) Wartość części: 750 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO:
Określenie wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Młynowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 - Śródmieście numerami 780/2 o pow. 0,0551 ha, 781/4 o pow. 0,0318 ha, 782/1 o pow. 0,0138 ha, 782/2 o pow. 0,0419 ha i 785/1 o pow. 0,0093 ha o łącznej pow. 0,1519 ha z wyodrębnieniem wartości działek niezabudowanych oznaczonych numerami 780/2, 781/4 i 785/1 o pow. łącznej 0,0962 ha oraz wartości działek zabudowanych oznaczonych numerami 782/1 i 782/2 o pow. łącznej 0,0557 ha w tym z odrębnym wyszczególnieniem wartości gruntu oraz budynku oraz ewentualnych nakładów na gruncie, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

4.2.5.) Wartość części: 3000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 22

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A) wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 6 – Starosielce Płd, jako działki numer 947/1 o pow. 0,0300 ha, 948/3 o pow. 0,2413 ha i 950/2 o pow. 0,0349 ha, w tym odrębnie wartość gruntu
oraz wartość nakładów poczynionych na nieruchomości, które na podstawie
ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku znak DGE-IV.6831.174.2021
z 15 listopada 2021 r. zostały wydzielone pod drogę publiczną i przeszły z mocy prawa na własność Gminy Białystok, celem uzgodnienia odszkodowania w trybie
art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).
B) wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 15 - Bagnówka, jako działki o numerach 190/103 o pow. 0,0013 ha
i 190/104 o pow. 0,0229 ha, w tym odrębnie wartość gruntu oraz wartość nakładów poczynionych na nieruchomości, które na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku znak DGE-IV.6831.149.2020 z 16 listopada 2020 r. zostały wydzielone pod drogę publiczną i przeszły z mocy prawa na własność Gminy Białystok, celem uzgodnienia odszkodowania w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).
C) wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 15 - Bagnówka, jako działki o numerach 20/207 o pow. 0,0071 ha
i 20/208 o pow. 0,0168 ha, w tym odrębnie wartość gruntu oraz wartość nakładów poczynionych na nieruchomości, które na podstawie ostatecznej decyzji
Prezydenta Miasta Białegostoku znak DGE-IV.6831.36.2021 z 9 kwietnia 2021 r.
zostały wydzielone pod drogę publiczną i przeszły z mocy prawa
na własność Gminy Białystok, celem uzgodnienia odszkodowania w trybie
art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

4.2.5.) Wartość części: 3500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 23

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej określających wzrost wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości położonych w Białymstoku oznaczonych jako:.
1. działka nr 339/48, 339/50, 339/52 w związku z podziałem działki nr 339/48 na działki nr 339/75 i 339/76 w obr. 24 (Dojlidy Górne),
2. działka nr 216/23 na działki nr 216/124, 216/125, 216/126 w obr. 24 (Dojlidy Górne),
3. działka nr 75/12 na działki nr 75/21, 75/22, 75/23 w obr. 26 (Halickie),
4. działka nr 228/32 na działki 228/69, 228/70, 228/71, 228/72, 228/73, 228/74, 228/75, 228/76, 228/77, 228/78, 228/79, 228/80, 228/81 w obr. 24 (Dojlidy Górne),
5. działka nr 260/79 na działki 260/97, 260/98 w obr. 24 (Dojlidy Górne),
6. działka nr 6/40 na działki 6/58, 6/59, 6/60, 6/61, 6/62, 6/63, 6/64, 6/65, 6/66, 6/67, 6/68, 6/69, 6/70, 6/71, 6/72, 6/73, 6/74 w obr. 25 (Zagórki),
7. działka nr 246/3 na działki 246/7, 246/8, 246/9, 246/10, 246/11, 246/12, 246/13, 246/14, 246/15, działka nr 246/4 na działki 246/16, 246/17, 246/18, 246/19, 246/20, 246/21, 246/22, 246/23, 246/24, działka nr 246/5, na działki nr 246/25, 246/26, 246/27, 246/28, 246/29, 246/30, 246/31, 246/32, 246/33, 246/34 w obr. 24 (Dojlidy Górne),
8. działka nr 339/64 na działki nr 339/71, 339/72, 339/73, 339/74 w obr. 24 (Dojlidy Górne),
9. działka nr 916 na działki 916/1, 916/2 oraz działka nr 917/1 na działki nr 917/3, 917/4, 917/5, 917/6, 917/7, 917/8 w obr. 24 (Dojlidy Górne),
10. działka nr 3/45 na działki nr 3/47, 3/48, 3/49 obr. 25 (Zagórki),
11. działka nr 3/9 na działki nr 3/16, 3/17 obr. 26 (Halickie),

4.2.5.) Wartość części: 13200 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 24

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej określających wzrost wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości położonych w Białymstoku oznaczonych jako:.
1. działka nr 187/9 i nr 187/13, w związku z podziałem działki nr 187/13 na działki
nr 187/22 i 187/23 w obr. 15 (Bagnówka),
2. działka nr 194/46 na działki nr 194/54, 194/55, 194/56, 194/57, 194/58, 194/59, 194/60, 194/61, 194/62, 194/63, 194/64, 194/65, 194/66 oraz działka nr 194/51 na działki
nr 194/67, 194/68, 194/69, 194/70, 194/71, 194/72, 194/73, 194/74, 194/75, 197/76, 194/77, 194/78, 194/79 w obr. 15 (Bagnówka),
3. działka nr 120/7 na działki nr 120/28 i 120/29 w obr. 23 (Zawady),
4. działka nr 82/20 na działki nr 82/29, 82/30, 82/31, 82/32, 82/33, 82/34, 82/35 oraz działka nr 82/22 na działki nr 82/36, 82/37, 82/38, 82/39, 82/40 w obr. 23 (Zawady);
5. działka nr 126/11 na działki nr 126/45 i 126/46 w obr. 23 (Zawady),
6. działka nr 1648/10, 1648/76, 1648/78, 1648/79, 1648/80, 1648/81 w związku
z podziałem działki nr 1648/81 na działki nr 1648/82, 1648/83 w obr. 14 (Pietrasze),
7. działka nr 663/3 na działki nr 663/4, 663/5, 663/6 w obr. 18 (Pieczurki),
8. działka nr 689 na działki 689/1, 689/2 w obr. 14 (Pietrasze),
9. działki nr 104/11, 104/45, 104/51, 104/53, 104/54, 104/55, 104/56, 104/57, 104/58
w związku z podziałem działki nr 104/11 na działki nr 104/59, 104/60, działki nr 104/45 na działki nr 104/61, 104/62, działki nr 104/47 na działki nr 104/63, 104/64, 104/65, 104/66, działki nr 104/53 na działki nr 104/67, 104/68, 104/69, 104/70, 104/71, 104/72, działka nr 104/58 na działki nr 104/73, 104/74, 104/75, 104/76, 104/77, 104/78, 104/79, 104/80 w obr. 23 (Zawady),
10. działka nr 58/99 na działki nr 58/128 (aktualnie działki nr 58/137, 58/138, 58/139, 58/140, 58/141), nr 58/129, 58/130 w obr. 15 (Bagnówka),
11. działka nr 58/60 na działki nr 58/131, 58/132, 58/133 (aktualnie działki nr 58/142, 58/143, 58/144, 58/145, 58/146, 58/147, 58/148) w obr. 15 (Bagnówka),

4.2.5.) Wartość części: 13200 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 25

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej określających wzrost wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości położonych w Białymstoku oznaczonych jako:
1. działka nr 1234/2 na działki nr 1234/3, 1234/4 w obr. 1 (Bacieczki),
2. działka nr 441/2 na działki nr 441/3 i 441/4 w obr. 7 (Ścianka),
3. działka nr 580/8 na działki nr 580/9, 580/10, 580/11 w obr. 7 (Ścianka),
4. działka nr 1484 na działki nr 1484/1 i 1484/2 w obr. 1 (Bacieczki),
5. działki nr 379, 380/2, 381/2, 383/3 oraz 384/8 w związku z podziałem działki
nr 379 na działki nr 379/1, 379/2, działki nr 380/2 na działki nr 380/3 i 380/4, działki
nr 381/2 na działki nr 381/3 i 381/4, działki nr 383/3 na działki nr 383/5 i 383/6
w obr. 3 (Antoniuk),
6. działka nr 940 na działki nr 940/1, 940/2, 940/3 w obr. 19 (Skorupy),
7. działka nr 702 na działki nr 702/1, 702/2, 702/3 w obr. 19 Skorupy,
8. działka nr 1452 na działki nr 1452/1, 1452/2 w obr. 19 (Skorupy),
9. działka nr 98 na działki nr 98/1, 98/2 w obr. 11 (Śródmieście),
10. działka nr 1387 na działki nr 1387/1, 1387/2, 1387/3, 1387/4 w obr. 6 (Starosielce Płd.),
11. działka nr 487 na działki nr 487/1, 487/2 w obr. 20 (Przemysłowy),
12. działka 731 na działki nr 731/1, 731/2, 731/3 731/4, 731/5, działka nr 733 na działki nr 733/1, 733/2, 733/3 733/4 w obr. 20 (Przemysłowy),
13. działki nr 476/4, 476/7, 515/3 w związku z podziałem na działki 476/7 na działki
nr 476/8, 476/9 w obr. 11 (Śródmieście),
14. działka nr 1082/3 na działki nr 1082/5, 1082/6, 1082/7, 1082/8, 1082/9 w obr. 2 (Wysoki Stoczek),
15. działki nr 509, 514/1, 1104/1, 1105/25 w związku z podziałem działki nr 514/1
na działki nr 514/5, 514/6, działki nr 1104/1 na działki nr 1104/3, 1104/4, działki
nr 1105/25 na działki nr 1105/29, 1105/30 w obr. 4 (Starosielce Płn.).

4.2.5.) Wartość części: 18000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 26

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piasta w Białymstoku (rejon
ul. Warszawskiej i Świętojańskiej), dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 17 (Bojary) jako działka nr 1110/1.

4.2.5.) Wartość części: 2000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 27

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (rejon
ul. Św. Jana Chrzciciela i Motylej) – etap I, dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 24 (Dojlidy Górne) jako działka
nr 318/17.

4.2.5.) Wartość części: 2000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 28

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Bojary i Piasta I w Białymstoku w rejonie ulic Dalekiej i Mieszka I, dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków miasta Białystok obrębu 17 (Bojary) jako działka nr 1064.

4.2.5.) Wartość części: 2000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 29

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku
(rejon ul. Sienkiewicza i Jagienki), dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 17 (Bojary) jako działki nr 165/1, 166/1
i 172/3.

4.2.5.) Wartość części: 2000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 30

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ulic
Św. Krzysztofa i Końcowej), dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków miasta Białystok obrębu 23 (Zawady) jako działki nr 107/21 i 107/17.

4.2.5.) Wartość części: 2000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 31

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Młynowej i Cieszyńskiej – etap I), dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 11 (Śródmieście) jako działka nr 776/2.

4.2.5.) Wartość części: 2000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 32

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Młynowej i Cieszyńskiej – etap I), dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 11 (Śródmieście) jako działki
nr 503/3, 503/6, 504/2, 505/7, 505/9, 505/6, 505/8, 506/1, 507/2, 508/2.

4.2.5.) Wartość części: 2000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy
dołączyć do oferty).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu
potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu:
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 1 do SWZ) -
składa każdy Wykonawca do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu określonego w § 3 umowy o okres trwania
przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, z powodu których będzie
zagrożone dotrzymanie terminu w następujących okolicznościach tj.:
1) brak możliwości dostępu do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny;
2) z powodu wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami.
3. Zmiana umowy nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia określonego w § 8.
4. Zamawiający ma prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy przy jednoczesnym
zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy usług będą
zbędne z punktu widzenia Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu
zgodnie z wyceną usług określoną w ofercie Wykonawcy. Z tytułu zmniejszenia zakresu usług
Wykonawca nie będzie wnosił o zapłatę wynagrodzenia, odszkodowania, ani kar umownych.
Minimalna wartość świadczenia, do której zapłaty zobowiązuje się Zamawiający, wynosi 50 %
wartości umownej określonej w § 8 ust. 2.
5. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 i 4 jest złożenie uzasadnionego
wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu
wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-10 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów- Sokółka
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania23-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Białystok: Remont elewacji budynku Urzędu Skarbowego w Sokółce, ul. Białostocka 47
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: OBSŁUGA BOISK SPORTOWYCH W 2022 r.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Wycena nieruchomości