ŚWIADCZENIE USŁUG WYCENY NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG WYCENY NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ - 3 CZĘŚCI
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBielsko-Biała
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-10-16
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
 • Data publikacji ogłoszenia2020-10-07
 • Numer ogłoszenia594260-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 594260-N-2020 z dnia 2020-10-07 r.

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej: ŚWIADCZENIE USŁUG WYCENY NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ - 3 CZĘŚCI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, krajowy numer identyfikacyjny 07218174100000, ul. pl. Ratuszowy   1 , 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 4971 851, e-mail zp@um.bielsko.pl, zp@um.bielsko.pl, faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.um.bielsko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.um.bielsko.pl i https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.um.bielsko.pl i https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Dopuszcza się składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie pisemnej tj.: osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp., stosownie do wyboru Wykonawcy.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała, Biuro Obsługi Interesanta na Dzienniku Podawczym (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG WYCENY NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ - 3 CZĘŚCI
Numer referencyjny: ZP.271.2.142.2020.MW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp, ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i celowościowych, Zamawiający dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie 25 operatów szacunkowych określających wartości rynkowe lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała przeznaczonych:- do sprzedaży na rzecz najemców – z uwzględnieniem wartości ewentualnych nakładów poniesionych na remonty; - do sprzedaży w drodze przetargu; Każdy operat powinien odrębnie określać: - powierzchnię lokalu i ewentualnie powierzchnie pomieszczeń przynależnych;- wartość lokalu;- wysokość udziałów w częściach wspólnych budynku i urządzeń; - udziałów w prawie własności gruntu;na podstawie udzielanych przez Zamawiającego zleceń częściowych w okresie do dnia 15.12.2020 r.UWAGA: nie wszystkie budynki posiadają dokumentację inwentaryzacyjną;Sporządzone operaty powinny zawierać:a) na stronie tytułowej:1) nazwę wykonawcy i zleceniodawcy2) przedmiot wyceny3) datę sporządzenia operatu4) kolorowe zdjęcie budynkub) szczegółowy opis stanu technicznego budynku, kolorowe zdjęcia lokaluc) 2 rzuty lokalud) 2 rzuty pomieszczeń przynależnych do wycenianego lokalue) w budynkach posiadających inwentaryzację 2 rzuty kondygnacji, na których znajdują się lokale i pomieszczenia przynależne z ich zaznaczeniem wraz z potwierdzeniem zgodności dokumentacji ze stanem faktycznymf) w operacie szacunkowym poza podaniem wartości ogólnej należy wyszczególnić:- wartość udziału w przynależnym gruncie (z wyszczególnieniem wartości 1 m2 )- wartość samego lokalu mieszkalnego- udział w nieruchomości wspólnej- ewentualnie rynkową wartość nakładów poniesionych przez najemców.3. Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego na podstawie udzielanego każdorazowo zlecenia częściowego, którego wzór stanowi załącznik nr A do umowy.4. Zamawiający przewiduje zlecenie maksymalnie 25 operatów szacunkowych (a minimalnie 20 operatów). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej kwoty wskazanej w umowie na realizację przedmiotu umowy w okresie jej trwania, w przypadku konieczności wykonania w tym czasie mniejszej liczby operatów szacunkowych niż przyjęta liczba 25.Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest sporządzane operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Bielsku-Białej przy ul. Dożynkowej ozn. jako działka nr 1918/1 o pow. 0,0077 ha obj. Kw BB1B/00056637/8 obręb Stare Bielsko, w celu sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów prowadzących działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Zadanie 3 Przedmiotem zamówienia jest sporządzane operatu szacunkowego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonej w Bielsku-Białej przy ul. Tadeusza Regera ozn. jako działki o numerach: 58/3 o pow. 16704 m2, 58/15 o pow. 4200 m2, 58/16 o pow. 8832 m2 i 58/17 o pow. 1151 m2 obj. Kw BB1B/00145113/0 obręb Wapienica. Celem wyceny jest ustalenie wartości nieruchomości w celu zbycia na rzecz użytkownika wieczystego w trybie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

II.5) Główny kod CPV: 70000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-22

II.9) Informacje dodatkowe: • do dnia wykonania maksymalnie 25 operatów, nie dłużej jednak niż do dnia 22 grudnia 2020 r. (dla części I)• maksymalny 21 dni od daty zawarcia umowy (dla części II oraz części III)
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek na poziomie minimalnym, jeżeli wykaże, że:dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, o których mowa w art. 191 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) albo uprawnienia im odpowiadające wydane na podstawie wcześniejszych przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane poza granicami kraju oraz posiadającą co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.- Doświadczenie zawodowe będzie liczone od daty uzyskania uprawnień do daty ostatecznego terminu składania ofert w postępowaniu.- Zamawiający uzna za właściwe uprawnienia zdobyte w innych państwach, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykazu osób (w oryginale) – skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta przetargowa (w oryginale) sporządzona na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1.1-1.3 do SIWZ.2. Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (w oryginale), o którym mowa w Części III pkt VI ppkt 9 nin. SIWZ stanowiące Załącznik nr 1a do SIWZ – będzie ono stanowiło załącznik do oferty. 3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).4. Upoważnienie (pełnomocnictwo) (w oryginale bądź potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii) do podpisania oferty, dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.II. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (składane wraz z ofertą):1. Oświadczenie Wykonawcy (w oryginale), składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.2. Oświadczenie Wykonawcy (w oryginale), składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa z art. 22 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.- Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt. 2 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniach. Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenia składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.III. Inne dokumenty (składane wraz z ofertą)1. Zobowiązanie innych podmiotów (w oryginale), w formie pisemnej, do oddania Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. Dokument zobowiązania innych podmiotów winien potwierdzać, że Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności musi określać: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. IV. Dokumenty dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
termin realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4.1-4.3 do SIWZ.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na warunkach określonych w § 10 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4.1-4.3 do SIWZ.3. W przypadku załączenia oświadczenia, iż Wykonawca nie jest podatnikiem podatku VAT, rezygnuje się z § 6 ust. 8, 9 oraz 10 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4.1-4.3 do SIWZ i zastępuje się je ust. 8 o treści „Wykonawca oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT”.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie 25 operatów szacunkowych określających wartości rynkowe lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała przeznaczonych:- do sprzedaży na rzecz najemców – z uwzględnieniem wartości ewentualnych nakładów poniesionych na remonty; - do sprzedaży w drodze przetargu; Każdy operat powinien odrębnie określać: - powierzchnię lokalu i ewentualnie powierzchnie pomieszczeń przynależnych;- wartość lokalu;- wysokość udziałów w częściach wspólnych budynku i urządzeń; - udziałów w prawie własności gruntu;na podstawie udzielanych przez Zamawiającego zleceń częściowych w okresie do dnia 15.12.2020 r. UWAGA: nie wszystkie budynki posiadają dokumentację inwentaryzacyjną;Sporządzone operaty powinny zawierać:a) na stronie tytułowej:1) nazwę wykonawcy i zleceniodawcy2) przedmiot wyceny3) datę sporządzenia operatu4) kolorowe zdjęcie budynkub) szczegółowy opis stanu technicznego budynku, kolorowe zdjęcia lokaluc) 2 rzuty lokalud) 2 rzuty pomieszczeń przynależnych do wycenianego lokalue) w budynkach posiadających inwentaryzację 2 rzuty kondygnacji, na których znajdują się lokale i pomieszczenia przynależne z ich zaznaczeniem wraz z potwierdzeniem zgodności dokumentacji ze stanem faktycznymf) w operacie szacunkowym poza podaniem wartości ogólnej należy wyszczególnić:- wartość udziału w przynależnym gruncie (z wyszczególnieniem wartości 1 m2 )- wartość samego lokalu mieszkalnego- udział w nieruchomości wspólnej- ewentualnie rynkową wartość nakładów poniesionych przez najemców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
najkrótszy zaoferowany termin wykonania operatu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sporządzane operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Bielsku-Białej przy ul. Dożynkowej ozn. jako działka nr 1918/1 o pow. 0,0077 ha obj. Kw BB1B/00056637/8 obręb Stare Bielsko, w celu sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów prowadzących działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
najkrótszy termin reazliacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Część 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sporządzane operatu szacunkowego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonej w Bielsku-Białej przy ul. Tadeusza Regera ozn. jako działki o numerach: 58/3 o pow. 16704 m2, 58/15 o pow. 4200 m2, 58/16 o pow. 8832 m2 i 58/17 o pow. 1151 m2 obj. Kw BB1B/00145113/0 obręb Wapienica. Celem wyceny jest ustalenie wartości nieruchomości w celu zbycia na rzecz użytkownika wieczystego w trybie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
najkrótszy termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kW - Sosnowiec
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania22-04-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kW. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI