Regulacja stanu prawnego i ewidencyjnego ksiąg wieczystych po zakończeniu scalania...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Regulacja stanu prawnego i ewidencyjnego ksiąg wieczystych po zakończeniu scalania gruntów na obiekcie Rudniki, gmina Włodowice
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZawiercie
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2023-10-13
 • ZamawiającyPowiat Zawierciański
 • Data publikacji ogłoszenia2023-10-04
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00427151
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Regulacja stanu prawnego i ewidencyjnego ksiąg wieczystych po zakończeniu scalania gruntów na obiekcie Rudniki, gmina Włodowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Zawierciański

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Zawierciu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 27625525200000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 34

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sod@zawiercie.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zawiercie.powiat.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6492318342

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Parkowa 2

1.11.4.) Miejscowość: Zawiercie

1.11.5.) Kod pocztowy: 42-400

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuw-zawiercie.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.cuw-zawiercie.4bip.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Regulacja stanu prawnego i ewidencyjnego ksiąg wieczystych po zakończeniu scalania gruntów na obiekcie Rudniki, gmina Włodowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12ae892a-61bf-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00427151

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050433/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Regulacja stanu prawnego po scaleniu Rudniki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Scalenie gruntów rolnych we wsi Rudniki, gmina Włodowice, Powiat Zawierciański" w ramach Poddziałania: „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/824199

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu Platformy zakupowej pod Profilem Nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie (dalej: Platforma).
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/824199;
Ilekroć w SWZ lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć Platformę. Na Platformie, Zamawiający bezpłatnie, w pełnym, bezpośrednim i nieograniczonym dostępie będzie prowadzić postępowanie, a także udostępniać zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Izabela Kaźmierczak, adres e-mail: ikazmierczak@cuw-zawiercie.pl, tel.: 32 67 107 65 wew. 82.
2.We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: SRZP261-0043/23.
3.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
4.Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6.W Rozdziale XIII ust. 7 SWZ Zamawiający zamieścił wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
7.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu, znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
8.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu. Zamawiający zaleca wykorzystanie załączników dołączonych do SWZ.
9.Ofertę (dok. wym. w Rozdz. XIV ust. 3) oraz dok. wym. w Rozdz. XIV ust. 4 SWZ, składa się pod rygorem nieważności: w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej (cyfrowej) opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zaleca się aby w procesie składania oferty na platformie zakupowej, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca złożył bezpośrednio na dokumencie, który następnie zostanie przesłany do systemu.
10.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
11.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z aktualnymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju. Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu z siedzibą: 42-400 Zawiercie, ul.Parkowa 2 , reprezentowane przez Dyrektora.
2/ administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@cuwzawiercie.pl.
3/ Dane Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i z którym zostanie podpisana umowa na realizację zadania publicznego będą przekazane do Współadministratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo do wglądu lub kontroli, jak również osoby lub podmioty, którym dane zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
4/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 1 PZP.
5/ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
6/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7/ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8/ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9/ posiada Pani/Pan:
a/ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b/ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c/ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d/ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).
Nie przysługuje Pani/Panu:
a/ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b/ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c/ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SRZP261-0043/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na regulacji stanu prawnego i ewidencyjnego ksiąg wieczystych po zakończeniu scalania gruntów na obiekcie Rudniki realizowanego w ramach operacji „Scalenie gruntów rolnych we wsi Rudniki, gmina Włodowice, Powiat Zawierciański” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
2. Zamawiający przewiduje średnią ilość ksiąg do regulacji jako 750 sztuk. Liczba ksiąg do regulacji będzie zawierać się w przedziale pomiędzy 740 szt. a 760 szt.
3. Zamówienie zostanie przez Wykonawcę zrealizowane z należytą starannością, posiadaną wiedzą i doświadczeniem oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie do przedmiotu umowy, w tym w szczególności w oparciu o:
1/ ustawę z dnia 6 lipca 1982r. - o księgach wieczystych i hipotece,
2/ ustawę z dnia 17 lutego 1960r. - o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych,
3/ ustawę z dnia 26 marca 1982 r. - o scalaniu i wymianie gruntów,
4/ ustawę z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
5/ ustawę z dnia 7 października 2022 r. - o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów,
6/ rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1986r. - w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich ksiąg,
7/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. - w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
8/ przepisy wykonawcze do wskazanych powyżej aktów prawnych.
4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1/ przygotowania dla każdej księgi wieczystej wniosku wraz z kompletem dokumentów, w którym zostaną uregulowane działy: I, II, III KW; wniosek musi być kompletny, sporządzony według zasad i na drukach obowiązujących w sądzie, w dwóch egzemplarzach egzemplarzy (w tym: 1 kopia dla Zamawiającego, a druga do Sądu); wniosek zostanie sporządzony w celu przedłożenia w Sądzie Rejonowym w Myszkowie – Wydział Ksiąg Wieczystych; w dziale I. należy sprostować numery działek i ich powierzchne; w dziale II. należy wpisać własność na podstawie decyzji scaleniowej; regulacja działu III. ma polegać na wykreśleniu ostrzeżenia o scaleniu gruntów z tego działu; w przypadku wyjścia ze współwłasności należy sporządzić wniosek o zamknięcie księgi;
2/ skompletowania dokumentacji geodezyjnej, będącej w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnej do ujawnienia nowego stanu prawnego i faktycznego po scaleniu w poszczególnych księgach wieczystych uczestników postępowania scaleniowego;
3/ sprawdzenia dotychczasowych danych ewidencyjnych i wieczystoksięgowych oraz dokonania ich porównania.
4/ w przypadku rozbieżności we wpisie w księdze wieczystej dotyczącym tytułu prawnego do nieruchomości, zbadania księgę/i wieczystej i wezwania właściciela/i do złożenia wyjaśnień oraz przedstawienia stosownych dokumentów;
5/ w przypadku rozbieżności w danych przedmiotowych lub podmiotowych w dziale I lub II księgi wieczystej np. brak wskazania spadkobierców, rozbieżności pomiędzy ewidencją gruntów posiadanych przez Zamawiającego z treścią księgi wieczystej – do wezwania właściciela/i nieruchomości do złożenia wyjaśnień i przekazania informacji o konieczności samodzielnego uregulowania księgi wieczystej;
6/ przedkładania przygotowanych kompletnych i właściwie wypełnionych wniosków, dokumentów i pism do podpisu upoważnionej osobie reprezentującej Zamawiającego;
7/ systematycznego przygotowywania i składania Zamawiającemu ustalonej ilości wniosków i dokumentów dotyczących regulacji ksiąg wieczystych urządzonych dla nieruchomości położonych w obrębie objętym scaleniem gruntów wsi Rudniki;
8/ usuwania błędów i braków formalnych wniosków i pism na ewentualne wezwanie sądu (w formie rządzenia, zobowiązania, postanowienia itp.) lub wezwanie Zamawiającego, we wskazanym terminie; w przypadku, gdy wezwanie w wyżej wskazanym zakresie zostało skierowane przez sąd, Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu uzupełnionych wniosków (dokumentów) najpóźniej do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym upływ terminu wskazanego przez sąd;
9/ przekazywania na bieżąco pisemnie informacji o trudnościach w wykonywaniu umowy, w szczególności związanych z niemożnością przygotowania kompletu wniosków do sądu.
5. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy wezwań sądu w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania tego pisma (wezwania).
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac i obowiązków Wykonawcy określają również Projektowane postanowienia przyszłej umowy, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.
7. Gwarancja. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, rozpoczynając od dnia podpisania Protokołu odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych wad lub błędów w przedmiocie zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do przygotowania innych koniecznych dokumentów na wezwanie Sądu w terminie przez niego wskazanym, w sprawie ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych.
8. Elektromobilność. Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania aktualnych wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz zapewnienia udziału pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych użytkowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy w liczbie wynikającej z powyższej ustawy. Najpóźniej w dniu zawarcia przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o dostosowaniu floty pojazdów samochodowych użytkowanych przy wykonywaniu umowy do wymagań z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (o ile będą zachodzić okoliczności wynikające z przepisów tej ustawy) lub oświadczenie z którego wynika, że używana do realizacji zamówienia liczba pojazdów samochodowych nie wymaga zastosowania pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. Oświadczenie Wykonawca złoży zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Projektowanych postanowień przyszłej umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
9. Podział zamówienia na części. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, tym samym nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 91 PZP.
1/ Powód niedokonania podziału przedmiotu zamówienia: Wykonanie niniejszego zamówienia w ramach jednej części i przez jednego Wykonawcę będzie stanowić najbardziej efektywny z punktu widzenia technicznego i formalnego sposób realizacji przedmiotu zamówienia ze względu na jednorodny charakter techniczny usługi. Brak podziału nie utrudnia konkurencji i nie zakłóca możliwości ubiegania się o jego udzielenie wykonawcom z grona małych i średnich przedsiębiorstw.
2/ Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, że oferta podlegać będzie odrzuceniu.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium: „Cena” (C) o wadze 100%.

2. Zasady oceny ofert:

1/ podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” (C) – będzie cena ofertowa brutto, czyli zawierająca należny podatek od towarów i usług (VAT), podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ;

2/ punktacja przyznawana ofertom w kryterium „Cena” (C) – będzie obliczana według poniższego wzoru:

C = (cena najniższa brutto* / cena oferty ocenianej brutto) x 100 [pkt]**
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
** 1 punkt = 1 %;

3/ oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium „Cena” (C), tj. oferująca najniższą cenę, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 100 pkt; pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg powyższego wzoru zastosowanego do obliczenia punktowego;

4/ jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

3. Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki, z wyjątkiem takiej sytuacji, w której po dokonaniu zaokrąglenia punktacji dwie lub więcej ofert uzyska 100 pkt. W takim przypadku punktacja ofert zostanie podana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku bez dokonywania zaokrągleń.

4. Ocena punktowa dotyczyć będzie wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

5. Oferta, która według ostatecznego rankingu uzyska najwyższą liczbę przyznanych punktów przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert i ich wag - zostanie uznana za najkorzystniejszą.

6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

10. Wobec ustalonych wymagań i standardów jakościowych odnoszących się do głównych elementów składających się na przedmiot niniejszego zamówienia, które zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert. Opis przedmiotu zamówienia jest na tyle precyzyjny, że złożone oferty mogą różnić się jedynie ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1/ zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2/ uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

3/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

4/ zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa, że Wykonawca spełni warunek w tym zakresie, jeżeli wykaże, że: skieruje do realizacji zamówienia co najmniej dwie (2) osoby, które będą bezpośrednio wykonywać usługi objęte zamówieniem, posiadające ważne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
w zakresie 2 [tj. rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych].

Uwagi:
• Uprawnienia osób, na które Wykonawca będzie się powoływał w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu muszą być zgodne z uprawnieniami wymienionymi w ustawie z dnia 17 maja 1998r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne lub zgodne z odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami geodezyjnymi, które zostały uznane z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE, bądź na podstawie innych właściwych przepisów;
• Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdz. VIII ust. 2 pkt 4/ na zasadzie: spełnia - nie spełnia, w oparciu o: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SWZ) oraz Wykaz osób (Załącznik nr 5 do SWZ), o którym mowa w Rozdz. X ust. 4 pkt 2/ lit. a/ SWZ, a który jest dokumentem, o którym mowa w paragrafie 9 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia: na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a/ Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – (Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ);
b/ Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia: na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a/ Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku określonego w rozdz. VIII ust. 2 pkt 4/ SWZ (wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. (Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu).
Ponadto do udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć:
1/ Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 PZP – odpowiednio w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale X ust. 1 SWZ, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca / Wykonawca występujący wspólnie / Podmiot udostępniający zasoby - nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Oświadczenie należy sporządzić z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ),
2/ jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo (lub inny stosowny dokument) w przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku Wykonawców występujących wspólnie,
3/ jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 PZP - dokument (np. zobowiązanie) podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ),
4/ w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa regulująca współpracę Wykonawców - umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej), potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie, winno być załączone do oferty w formie spełniającej wymagania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu - (Oświadczenie zawarte jest w treści Załącznika nr 3 do SWZ - odpowiednio).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ).
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z podmiotem wskazanym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/824199 - w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-13 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów- Zabrze
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania14-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI