ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-09-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach
 • Data publikacji ogłoszenia2019-09-11
 • Numer ogłoszenia595988-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 595988-N-2019 z dnia 2019-09-11 r.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach: ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, krajowy numer identyfikacyjny 26065764900000, ul. ul. Wojewódzka  12 , 25-536  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 342 60 17, e-mail administracja@muzyczna.kielce.pl, faks 41 342 60 17.
Adres strony internetowej (URL): www.muzyczna.kielce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
szkoła artystyczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.muzyczna.kielce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
Numer referencyjny: ZP/1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego (Zespołu Szkół Muzycznych w Kielcach) transportem własnym, nowych instrumentów muzycznych nie będących przedmiotem ekspozycji. Część I Instrumenty perkusyjne: 1. Tom tomy koncertowe 10”, 12” 14” 16” (1 szt.) 2. Tempel block ( 1 szt.) 3. Werble marszowe (2 szt.) 4. Dzwonki koncertowe (1szt.) Cześć II Instrumenty Dęte: 1. Tuba Basowa F (1 szt.) 2. Obój (2 szt.) 3. Obój koncertowy (1 szt.) 4. Fagot kwartowy ( 1 szt.) Część III Instrumenty smyczkowe 1. Kontrabas ½ ( 1 szt.) 2. Kontrabas ¾ ( 1szt.)

II.5) Główny kod CPV: 37310000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań dla potwierdzenia spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań dla potwierdzenia spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej dwie dostawy instrumentów, każda o wartości minimum 150.000 złotych brutto
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 0,40
JAKOŚĆ 0,60

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY UMOWA NR ….......... zawarta w dniu ………….....…… pomiędzy: ……………………………………………… NIP ………………………, REGON ……………………………., reprezentowaną przez …………………………… – Dyrektora, zwaną dalej „Zamawiającym” a firmą: …….......................................................……………………………….....................……………................………… mającą swoją siedzibę w ………………………………………….. przy ulicy ..................................................................................... wpisaną do rejestru ................................................................................... i posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP……...........................………….. oraz REGON…….............…..............................…., zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:……......................................................………………………………………….. 1. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) została zawarta umowa o następującej treści: §1 1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać, dostarczyć transportem własnym do siedziby Zamawiającego instrumenty marki ……………………… model ……………………, zwane również w dalszym tekście „przedmiotem zamówienia”. 2. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu instrumentów o numerach fabrycznych (lub o innym charakterystycznym oznakowaniu) innym niż na etapie wyboru instrumentu w kryterium „jakość”, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i obciążenia go karą umowną w wysokości przewidzianej w §7 ust. 1 pkt. c) przedmiotowej umowy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również pierwsze strojenie instrumentu z intonacją instrumentu po jego wniesieniu i ustawieniu (pozostawieniu) we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w siedzibie Zamawiającego § 2 Odbiór dostarczonego instrumentu: a) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie dostarczonego przedmiotu zamówienia zarówno w celu oceny upewnienia się, że instrument jest wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w SIWZ. b) Za wadę fizyczną rozumie się jakąkolwiek niezgodność instrumentu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 2/3 c) Ze sprawdzenia instrumentów dla potrzeb oceny stanu wykonania umowy zostanie sporządzony protokół i podpisany przez strony, który będzie zawierał w szczególności: wskazanie zbadanego instrumentu, ewentualnie stwierdzone wady fizyczne lub oświadczenie o niestwierdzeniu wad fizycznych. d) Instrumenty będą dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę bez ponoszenia z tego tytułu przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany instrumentu przez okres 6 miesięcy, w przypadku niespełnienia wymogów dotyczących brzmienia, intonacji, działania mechaniki, których nie mógł stwierdzić w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. § 3 Rękojmia za wady fizyczne i prawne. a) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia. b) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu zamówienia, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem instrumentu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. § 4 Gwarancja jakości, reklamacje a) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że instrument dostarczony w ramach umowy jest wolny od wad fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne instrumentu. b) Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z instrumentem dokument gwarancyjny wystawiony przez siebie lub osobę trzecią. c) Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy instrumentu w zależności od wyboru Zamawiającego w terminie do 7 dni. Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione, zobowiązani są dokonać tej naprawy na swój koszt w powyższym terminie. d) Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w umowie i w dokumencie gwarancyjnym. e) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne przedmiotu zamówienia, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. f) Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany instrumentu lub usunięcia wad i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego nie dopełni obowiązku wymiany instrumentu na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. g) Maksymalny czas reakcji na zgłoszona usterkę – 48 godzin, w siedzibie Zamawiającego. § 5 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości: ................. złotych (słownie: ………………………………………………………. złotych). 2. Zapłata ceny za zrealizowany przedmiot zamówienia nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 3. Wszelkie płatności należne Wykonawcy zostaną dokonane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od ich doręczenia Zamawiającemu. § 6 1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za zrealizowany przedmiot zamówienia lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 2. Wykonawca zamierza część umowy ........................................................... powierzyć podwykonawcy. § 7 Strony zastrzegają następujące kary umowne: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0.5% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wartości przedmiotu odbioru obciążonego wadami za każdy dzień opóźnienia, c) w wypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - 20% wynagrodzenia umownego; za przykładową okoliczność za którą odpowiada Wykonawca, strony rozumieją dostarczenie w ramach realizacji umowy instrumentu o innym numerze fabrycznym niż ten, który był testowany na etapie oceny merytorycznej oferty. 2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości - 20% wynagrodzenia umownego części niewykonanej. 3. Strony zastrzegają sobie możliwość żądania odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. 4. Zamawiający potrąci z faktury końcowej ewentualne należności z kar umownych. 5. Wynagrodzenie umowne oznacza wynagrodzenie ustalone w §5 niniejszej umowy. § 8 1. Każda ze stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo siedzibie Zamawiającego. 2. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestie udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami - Kodeks cywilny. 3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej. pod rygorem nieważności. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Instrumenty perkusyjne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Tom tomy koncertowe 10”, 12” 14” 16” (1 szt.) 2. Tempel block ( 1 szt.) 3. Werble marszowe (2 szt.) 4. Dzwonki koncertowe (1szt.)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37310000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 0,40
JAKOŚĆ 0,60

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Instrumenty Dęte
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Tuba Basowa F (1 szt.) 2. Obój (2 szt.) 3. Obój koncertowy (1 szt.) 4. Fagot kwartowy ( 1 szt.)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37310000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 0,40
JAKOŚĆ 0,60

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Instrumenty smyczkowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kontrabas ½ ( 1 szt.) 2. Kontrabas ¾ ( 1szt.)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37310000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 0,40
JAKOŚĆ 0,60

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie cyklu warsztatów - świętokrzyskie
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania01-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie cyklu warsztatów Kompetencji Społecznych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI