Zaprojektowanie i wykonanie instalacji urządzeń i przewodów klimatyzacyjnych w obiektach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji urządzeń i przewodów klimatyzacyjnych w obiektach Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie i Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2022-08-17
 • ZamawiającyIzba Administracji Skarbowej w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-27
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00280112
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji urządzeń i przewodów klimatyzacyjnych w obiektach Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie i Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022972

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dolna Wilda 80A

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-501

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.poznan@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji urządzeń i przewodów klimatyzacyjnych w obiektach Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie i Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0551b69f-0d96-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00280112

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00094977/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Wykonanie instalacji urządzeń i przewodów klimatyzacyjnych: PUS Kalisz, US Ostrzeszów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Składanie wszelkich dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów za pomocą poczty elektronicznej na adres email: przetargi.ias.poznan@mf.gov.pl, za wyjątkiem oferty z załącznikami, która musi zostać przekazana Zamawiającemu przez system miniPortal. Za pomocą poczty elektronicznej wykonawca może złożyć w szczególności: wnioski dot. wyjaśnienia treści SWZ (dokumentacja przesyłana przed otwarciem ofert); dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego Zamawiający informuje, że drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z adresem email: przetargi.ias.poznan@mf.gov.pl może przesyłać do wykonawców w szczególności wezwania do złożenia oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów, informacje z otwarcia ofert, informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. Informacje zawarte są w pkt 8 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej rozporządzeniem
2016/679”. 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych
osobowych osób fizycznych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80A, 61-501 Poznań, (telefon nr:
61 8586100, adres e-mail: ias.poznan@mf.gov.pl), 2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Izbie Administracji Skarbowej w
Poznaniu można skontaktować się pod numerem telefonu 61 8586173 lub adres e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl; 3) dane osobowe
osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego 3001-ILZ.260.16.2022, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji ; 4) w odniesieniu
do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
rozporządzenia 2016/679; 5) osoba fizyczna posiada: a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych
osobowych jej dotyczących; b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych; c)
na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza
przepisy rozporządzenia 2016/679; 6) osobie fizycznej nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia
2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
rozporządzenia 2016/679; c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia
2016/679. 2. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio. 3. Wykonawca
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych
związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679 w szczególności
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe
dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia
2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi
informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679). 4. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający
z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
Szczegółowe zasady dot. RODO zostały określone w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3001-ILZ.260.27.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji urządzeń i przewodów klimatyzacyjnych w obiekcie
Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie ul. Władysława Grabskiego 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

71321400-8 - Usługi konsultacyjne w zakresie wentylacji

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania wskazane w SWZ i przyjmie ją do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli nie podlega ona odrzuceniu.
2. Wybór oferty, odrębnie dla każdej części, zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu poniższe kryteria oceny ofert
oraz ich wagę:
1) Kryterium „Cena” (C) – 80 (maksymalnie 80 pkt)
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
---- X 80 = C
Co
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej
2) Kryterium „Dodatkowa gwarancja” (G) – 20 (maksymalnie 20 pkt)
3. Punkty w kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie określonego w ofercie dodatkowego okresu gwarancji na
oferowany przedmiot zamówienia.
4. Podstawowy (minimalny) wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane przedmiot zamówienia wynosi 36
miesięcy.
5. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, dodatkowe 12 lub 24 miesiące – łącznie odpowiednio 48 lub 60 miesięcy
gwarancji.
6. Oferta wykonawcy w kryterium „dodatkowa gwarancja” będzie punktowana zgodnie z poniższym zestawieniem:
a) brak dodatkowej gwarancji (podstawowe 36 miesięcy) lub zaoferowanie dodatkowej gwarancji na okres krótszy niż 12 miesięcy –
0 pkt;
b) 12 miesięcy dodatkowej gwarancji (łącznie 48 miesięcy) lub zaoferowanie dodatkowej gwarancji na okres dłuższy niż 12 miesięcy,
ale krótszy niż 24 miesiące – 10 pkt;
c) 24 miesiące dodatkowej gwarancji (łącznie 60 miesięcy) lub zaoferowanie gwarancji na okres dłuższy niż 24 miesiące – 20 pkt.
Powyższe zasady będą również miały zastosowanie do obliczenia łącznej gwarancji w umowie.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która dla danej części zamówienia uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
przyznanych w poszczególnych kryteriach:
P = C + G
 P: łączna liczba punktów przyznanych ofercie (maksymalnie 100 pkt);
 C: liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena” (maksymalnie 80 pkt);
 G: liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „dodatkowa gwarancja” (maksymalnie 20 pkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji urządzeń i przewodów klimatyzacyjnych w obiekcie
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu ul. Wrocławska

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71321400-8 - Usługi konsultacyjne w zakresie wentylacji

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania wskazane w SWZ i przyjmie ją do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli nie podlega ona odrzuceniu.
2. Wybór oferty, odrębnie dla każdej części, zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu poniższe kryteria oceny ofert
oraz ich wagę:
1) Kryterium „Cena” (C) – 80 (maksymalnie 80 pkt)
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
---- X 80 = C
Co
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej
2) Kryterium „Dodatkowa gwarancja” (G) – 20 (maksymalnie 20 pkt)
3. Punkty w kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie określonego w ofercie dodatkowego okresu gwarancji na
oferowany przedmiot zamówienia.
4. Podstawowy (minimalny) wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane przedmiot zamówienia wynosi 36
miesięcy.
5. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, dodatkowe 12 lub 24 miesiące – łącznie odpowiednio 48 lub 60 miesięcy
gwarancji.
6. Oferta wykonawcy w kryterium „dodatkowa gwarancja” będzie punktowana zgodnie z poniższym zestawieniem:
a) brak dodatkowej gwarancji (podstawowe 36 miesięcy) lub zaoferowanie dodatkowej gwarancji na okres krótszy niż 12 miesięcy –
0 pkt;
b) 12 miesięcy dodatkowej gwarancji (łącznie 48 miesięcy) lub zaoferowanie dodatkowej gwarancji na okres dłuższy niż 12 miesięcy,
ale krótszy niż 24 miesiące – 10 pkt;
c) 24 miesiące dodatkowej gwarancji (łącznie 60 miesięcy) lub zaoferowanie gwarancji na okres dłuższy niż 24 miesiące – 20 pkt.
Powyższe zasady będą również miały zastosowanie do obliczenia łącznej gwarancji w umowie.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która dla danej części zamówienia uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
przyznanych w poszczególnych kryteriach:
P = C + G
 P: łączna liczba punktów przyznanych ofercie (maksymalnie 100 pkt);
 C: liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena” (maksymalnie 80 pkt);
 G: liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „dodatkowa gwarancja” (maksymalnie 20 pkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy
wykonawca wykaże, że posiada aktualny certyfikat w zakresie wykonywania czynności polegających na instalowaniu,
konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp
ciepła wydany przez Urząd Dozoru Technicznego (jednostkę certyfikującą), potwierdzający, że przedsiębiorca spełnia
wymagania określone przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065),
2. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej (kwalifikacji
zawodowych) niezbędnej do wykonywania zamówienia wówczas, gdy wykonawca oświadczy, że dysponuje w dniu
składania ofert co najmniej jedną osobą, która posiada, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego (jednostkę certyfikującą)
certyfikat dla personelu, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065),

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie:
1) oświadczenia wykonawcy zawierającego aktualny numer certyfikatu z rejestru prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego,
który zostanie sprawdzony na właściwej stronie internetowej: https://udt.gov.pl, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,
2) aktualnego certyfikatu wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego (jednostkę certyfikującą), potwierdzającego, że
przedsiębiorca spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2065) – w przypadku gdy na podstawie danych zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 nie będzie możliwe dokonanie przez Zamawiającego sprawdzenia w ww. rejestrze posiadania
przez wykonawcę certyfikatu.
2. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 pzp, art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty zostały określone w pkt 11 SWZ.
Wymagania dot. dokumentów podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostały opisane w pkt 7.1 SWZ w rozdziale III tabeli

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących
załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art.108 ust.1, art.109 ust.1 pkt 1 i 4 pzp oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę sztachet drewnianych, Kórnik
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania01-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry, Zlecę dostawę sztachet drewnianych wysokość 1,5 mb. Sztacheta ścięta u góry jednostronnie w ilości 600 szt. Proszę o przesłanie oferty cenowej.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI