Zakup i dostawa materiałów elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych dla 14 Wojskowego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup i dostawa materiałów elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-07-15
 • Zamawiający14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-06
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00241470
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa materiałów elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych
dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302067654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bukowska 34

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-811

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 261574802

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 14wog.szp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa materiałów elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych
dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a70798a6-fcf6-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00241470

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042263/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 zakup materiałów instalacyjnych, elektrycznych i budowlanych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/14wog_wp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/14wog_wp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/14wog_wp
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/14wog_wp i
formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
w Poznani u, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, tel. 261 574 802;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w 14 Wojskowym Oddziale Gospodarczym jest wyznaczony przez Komendanta inspektor ochrony danych osobowych tel. 261-577-445;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup
i dostawa materiałów elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu.” Nr sprawy: 38/z/2022, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy (w tym gwarancji) przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
* * Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 38/z/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1 - „Zakup i dostawa materiałów elektrycznych”
_________________________________________________________________________
Przedmiotem zamówienia jest dostawa z rozładunkiem (do magazynów Zamawiającego) materiałów elektrycznych potrzebnych
do przeprowadzenia bieżących prac konserwacyjnych w obiektach administrowanych przez 14 WOG.
Miejsce realizacji:
Magazyn ul. Wojska Polskiego 86 – 90, Poznań,
Magazyn ul. Chludowska 6, Biedrusko,
Magazyn ul. Powstańców Wielkopolskich 180, Piła,
(dostawy wg podziału i pozycji zawartych w dokumentacji przetargowej).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz asortymentu wraz z wymaganiami odnośnie realizacji zamówienia zawierają:
- formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ
- formularz cenowy- załączniki nr 2 do SWZ;
- projektowane postanowienia umowy- załącznik nr 5.1 do SWZ;- załącznik do SWZ;
- opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 7 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w ramach prawa opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia będącego przedmiotem zamówienia (umowy) w ramach prawa opcji pod warunkiem zwiększenia się zapotrzebowania na dodatkowe ilości asortymentu wyszczególnionego
w załącznikach nr 2 do SWZ za określone w nim ceny jednostkowe pod warunkiem zwiększania się zapotrzebowania na określone towary niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego oraz posiadania na ten cel środków finansowych.
Przewidywane opcje zamówienia:
Opcja dla zadania nr 1 – wartość zwiększenia zamówienia o 100 000,00 zł netto
Realizacja zamówienia w ramach opcji musi nastąpić do dnia 21.12.2022 r.
dla zadań 1-3. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 2 - „Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych”
_________________________________________________________________________
Przedmiotem zamówienia jest dostawa z rozładunkiem (do magazynów Zamawiającego) materiałów instalacyjnych (sanitarnych) potrzebnych
do przeprowadzenia bieżących prac konserwacyjnych w obiektach administrowanych przez 14 WOG.
Miejsce realizacji:
Magazyn ul. Wojska Polskiego 86 – 90, Poznań,
Magazyn ul. Chludowska 6, Biedrusko,
Magazyn ul. Powstańców Wielkopolskich 180, Piła,
(dostawy wg podziału i pozycji zawartych w dokumentacji przetargowej).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz asortymentu wraz z wymaganiami odnośnie realizacji zamówienia zawierają:
- formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ
- formularz cenowy- załączniki nr 2 do SWZ (zadania 1-4);
- projektowane postanowienia umowy- załącznik nr 5 do SWZ (zadania 1-4);
- opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 7 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 44411000-4 - Wyroby sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w ramach prawa opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia będącego przedmiotem zamówienia (umowy) w ramach prawa opcji pod warunkiem zwiększenia się zapotrzebowania na dodatkowe ilości asortymentu wyszczególnionego
w załącznikach nr 2 do SWZ za określone w nim ceny jednostkowe pod warunkiem zwiększania się zapotrzebowania na określone towary niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego oraz posiadania na ten cel środków finansowych.
Przewidywane opcje zamówienia:
Opcja dla zadania nr 2 – wartość zwiększenia zamówienia o 37 000,00 zł netto
Realizacja zamówienia w ramach opcji musi nastąpić do dnia 21.12.2022 r.
dla zadań 1-3. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 3 - „Zakup i dostawa materiałów budowlanych”
_____________________________________________________________________
Przedmiotem zamówienia jest dostawa z rozładunkiem (do magazynów Zamawiającego) materiałów ogólnobudowlanych,potrzebnych
do przeprowadzenia bieżących prac konserwacyjnych w obiektach administrowanych przez 14 WOG.
Miejsce realizacji:
Magazyn ul. Wojska Polskiego 86 – 90, Poznań,
Magazyn ul. Chludowska 6, Biedrusko,
Magazyn ul. Powstańców Wielkopolskich 180, Piła,
(dostawy wg podziału i pozycji zawartych w dokumentacji przetargowej).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz asortymentu wraz z wymaganiami odnośnie realizacji zamówienia zawierają:
- formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ
- formularz cenowy- załączniki nr 2 do SWZ (zadanie 1-4);
- projektowane postanowienia umowy- załącznik nr 5 do SWZ (zadanie 1-4);
- opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 7 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający w ramach prawa opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia będącego przedmiotem zamówienia (umowy) w ramach prawa opcji pod warunkiem zwiększenia się zapotrzebowania na dodatkowe ilości asortymentu wyszczególnionego
w załącznikach nr 2 do SWZ za określone w nim ceny jednostkowe pod warunkiem zwiększania się zapotrzebowania na określone towary niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego oraz posiadania na ten cel środków finansowych.
Przewidywane opcje zamówienia:

Opcja dla zadania nr 3 – wartość zwiększenia zamówienia o 60 000,00 zł netto
Realizacja zamówienia w ramach opcji musi nastąpić do dnia 21.12.2022 r.
dla zadań 1-3. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 4 – „Zakup i dostawa materiałów budowlanych”
___________________________________________________________________
Przedmiotem zamówienia jest dostawa z rozładunkiem (do magazynów Zamawiającego) materiałów ogólnobudowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (sanitarnych) potrzebnych
do przeprowadzenia bieżących prac konserwacyjnych w obiektach administrowanych przez 14 WOG.
Miejsce realizacji:
Magazyn ul. Wojska Polskiego 86 – 90, Poznań,
(dostawy wg podziału i pozycji zawartych w dokumentacji przetargowej).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz asortymentu wraz z wymaganiami odnośnie realizacji zamówienia zawierają:
- formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ
- formularz cenowy- załączniki nr 2 do SWZ (zadanie 1-4);
- projektowane postanowienia umowy- załącznik nr 5 do SWZ dla zadania 4;

4.2.6.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert -Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – według załącznika nr 3 do SWZ.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
-Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. VI SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą wystawione przez upoważnioną jednostkę ważne Karty Charakterystyki Produktu lub Karty Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego (w języku polskim) dla materiałów chemicznych (np. farby,rozpuszczalniki, wykładziny) i sypkich (np. zaprawy) dla pozycji: 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,12,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,22 ,33, 42 ,43 ,44 ,56 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,70 ,75 ,76 ,78 ,79 ,80 ,81 ,85 ,86 ,88 ,89 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,100 ,101 ,
102 ,134 z formularza cenowego- zadanie 3.

- stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z
właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający
może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
Dla zadania nr 1- 2 100,00 zł
Dla zadania nr 2- 700,00 zł
Dla zadania nr 3- 1 100,00 zł
Wykonawca składający ofertę na wybrane zadania dokonuje wpłaty wadium w wysokości wyszczególnionej dla poszczególnych zadań.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,
w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy.
2. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, należy je wnieść przelewem na konto 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego: nr 29 1010 1469 0042 0013 9120 2000.
3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy.
4. Termin ważności wadium złożonego w innej formie niż pieniądz, powinien obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku form innych niż pieniądz, musi być precyzyjnie określone: kto jest gwarantem, beneficjentem oraz zleceniodawcą gwarancji, wysokość kwoty gwarancji, termin ważności oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji
do zapłaty wadium.
5. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w postaci poręczenia, musi ono precyzyjnie określać przedmiot poręczenia oraz wskazywać, za kogo poręczyciel dokonuje poręczenia,
do jakiej wysokości i na jaki czas.
6. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta (poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta (poręczyciela).
W przypadku wadium wnoszonego w innych niż pieniądz dopuszczonych przez Zamawiającego formach – wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem.
7. Gwarancja/poręczenie powinna zawierać zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego,
w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
8. W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć do oferty dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (dotyczy również spółek cywilnych),
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII. pkt 1 SWZ, składa wraz z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – według załącznika nr 3 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia
z postępowania, o których mowa w rozdziale VIII. SWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa na wykonanie zamówienia sporządzona będzie zgodnie z projektem stanowiącym - załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w treści umowy zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SWZ oraz w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) konieczności dostosowania się przez Zamawiającego do przepisów o ochronie informacji niejawnych skutkujących koniecznością dokonania zmian w przedmiocie zamówienia realizowanym przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy,
2) zmian w zakresie zmniejszenia przedmiotu zamówienia uwarunkowanej zmianą planu finansowego Zamawiającego; konieczności wprowadzenia korekt zmniejszających zakres przedmiotu zamówienia na skutek zmniejszenia otrzymania przez Zamawiającego środków finansowych przydzielonych w ramach planu finansowego na dany rok budżetowy, uprzednio zaplanowanych i zapotrzebowanych przez Zamawiającego
na zabezpieczenie realizacji dostaw,
3) zmiany kwoty wynagrodzenia brutto – w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana podatku VAT,
4) zmiany w zakresie osób reprezentujących strony umowy w szczególności w sytuacjach losowych, zmian organizacyjnych,
5) zmiany w zakresie wskazanych dla realizacji umowy podwykonawców – w przypadku gdy w szczególności podwykonawca wadliwie wykonuje umowę w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości / likwidacji podwykonawcy,
6) wystąpienia sytuacji nieprzewidywalnych, uzasadnionych i niezależnych od stron umowy.
7) Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej (w postaci aneksu) pod rygorem nieważności.
8) Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy:
a) zmiana danych teleadresowych,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
9) Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/14wog_wp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie podstawowe:
jednorazowo do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy – zadanie 1-3
jednorazowo do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy – zadanie 4
Dla zadania 1-3 dostawa materiałów do magazynów odbywać się będą w dni robocze tj. od poniedziałku od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00.do 14.00 oraz piątek w godzinach od 8.00 do 11.00.
Dla zadania 4 dostawa materiałów do magazynów odbywać się będą w dni robocze tj. od poniedziałku od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00.do 15.00 oraz piątek
w godzinach od 8.00 do 12.00
O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie, minimum 2 dni przed planowaną dostawą.
Realizacja zamówienia w ramach prawa opcji na ww. zasadach:
maksymalnie do 21.12.2022 r.- zadanie 1-3
____________________________________________________________________________________
Kompletna oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
2) wypełniony formularz cenowy- załącznik nr 2 do SWZ (odpowiednio dla zadania)
3) stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (dotyczy również spółek cywilnych),
5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SWZ,
6) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 5) składa każdy z Wykonawców (dotyczy również spółek cywilnych).
_____________________________________________________________________________________
Na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniachw zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
Zamawiający wykluczy z postępowania:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonychw rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listęna podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka,o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistymw rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka,o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
_____________________________________________________________________________________
Wykonawca udziela minimum 12 - miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, zgodny z formularzem cenowym stanowiącym.
Data produkcji nie może być wcześniejsza niż II kwartał 2022 r.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę sztachet drewnianych, Kórnik
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania01-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry, Zlecę dostawę sztachet drewnianych wysokość 1,5 mb. Sztacheta ścięta u góry jednostronnie w ilości 600 szt. Proszę o przesłanie oferty cenowej.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI