„WYMIANA ODŁĄCZNIKÓW I PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH W POLU POMIAROWYM W STACJI 110/6...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„WYMIANA ODŁĄCZNIKÓW I PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH W POLU POMIAROWYM W STACJI 110/6 KV „BOŻE DARY” TOR II DLA SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. W BYTOMIU, ODDZIAŁ KWK "BOŻE DARY – MYSŁOWICE – WESOŁA I", RUCH "BOŻE DARY"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBytom
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-06-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
 • Data publikacji ogłoszenia2020-05-22
 • Numer ogłoszenia542715-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 542715-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.: „WYMIANA ODŁĄCZNIKÓW I PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH W POLU POMIAROWYM W STACJI 110/6 KV „BOŻE DARY” TOR II DLA SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. W BYTOMIU, ODDZIAŁ KWK "BOŻE DARY – MYSŁOWICE – WESOŁA I", RUCH "BOŻE DARY"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., krajowy numer identyfikacyjny 27690250400000, ul. Strzelców Bytomskich  207 , 41-914  Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48323513364, e-mail przetargi@srk.com.pl, faks +48323513369.
Adres strony internetowej (URL): www.srk.com.pl
Adres profilu nabywcy: www.srk.com.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.srk.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.srk.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Elektroniczny Formularz Ofertowy udostępniony na platformie: https://efo.coig.biz

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Dopuszcza się składanie ofert w formie pisemnej i elektronicznej. W przypadku gdy wykonawca nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego dopuszcza złożenie oferty w formie pisemnej.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Bytom 41-914, ul. Strzelców Bytomskich 207 – Kancelaria Główna w godz. 07:00 – 14:00.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „WYMIANA ODŁĄCZNIKÓW I PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH W POLU POMIAROWYM W STACJI 110/6 KV „BOŻE DARY” TOR II DLA SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. W BYTOMIU, ODDZIAŁ KWK "BOŻE DARY – MYSŁOWICE – WESOŁA I", RUCH "BOŻE DARY"
Numer referencyjny: ZP-BD-0003/20-1
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W zakres ww. zadania wchodzi dostawa i wymiana: • 2 szt. odłączników napowietrznychz nożami uziemiającymi, • 1 szt. odłączników napowietrznych bez noży uziemiających, • 3 szt.przekładników napięciowych • wykonanie projektu technicznego, dokumentacji powykonawczej iniezbędnych badań odbiorczych wraz z uwzględnieniem dokonania wszystkich organizacyjnychuzgodnień i poniesienia kosztów związanych z realizacją zamówienia z jednostkami zewnętrznymiwobec Zamawiającego ze szczególnym uwzględnieniem firmy Tauron Dystrybucja S.A.

II.5) Główny kod CPV: 31200000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe: I. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zamówienie należy zrealizować w terminie: od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2020 r. II. PODWYKONAWSTWO 1. Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie zakresu prac, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. 2. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy: 1). Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1, w celu wykazania spełniania warunkówudziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je wstopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się: a) dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia w zakresie: a.1. minimum 2 osoby – elektromonter posiadające świadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci G1-E (eksploatacja) w zakresie: - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV, - urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w powyższych odnośnikach, a.2. minimum 1 osoba zuprawnieniami dozoru o specjalności elektroenergetycznej posiadająca świadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci G1-D (dozór) w zakresie: - urządzenia,instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV, - urządzenia, instalacje isieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia iinstalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych wpowyższych odnośnikach b) należytym wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tymco najmniej jedną usługą lub usługami polegającymi na wymianie odłączników lub przekładnikóww stacji 110 kV o wartości minimum 100 000,00 zł brutto wraz z dowodami określającymi czy teusługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Brak podstaw wykluczenia Wykonawcy: 1. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność zoryginałem przez Wykonawcę odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacjio działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy zWykonawców oddzielnie zobowiązany jest do złożenia ww. dokumentu Brak podstaw wykluczeniapodmiotu udostępniającego swoje zasoby: 1. W przypadku powołania się przez Wykonawcę nazasoby innego podmiotu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oryginału lub kopiipoświadczonej za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji iinformacji o działalności gospodarczej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadkuświadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tymokresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz którychusługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostaływykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądźinne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, a wprzypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczynyo obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanychreferencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydanenie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór dokumentu 2. Wykazosób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia wraz z informacjami natemat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dowykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności orazinformacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. – załącznik – wzór dokumentu 3. JeżeliWykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lubsytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami tychpodmiotów, obowiązany jest złożyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycjiniezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi: 1)zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobówinnego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 3) zakresu i okresu udziałuinnego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 4) czy podmiot, na zdolnościach któregoWykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczącychwykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lubusługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swojezdolności – wzór dokumentu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonaniezamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców 2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstawwykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 orazart. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. – załącznik nr 1 do druku „FORMULARZ OFERTOWY”. 3. Wprzypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia jak powyżejskłada każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem wykazaniaspełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, wktórym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brakpodstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celuwykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakimpowołują się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także Oświadczeniedotyczące każdego z tych podmiotów udostępniającego swoje zasoby o braku podstaw wykluczeniaz postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków w okolicznościach, októrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. – załącznik nr 1a do druku„FORMULARZ OFERTOWY”. 5. Oświadczenie dotyczące wadium – załącznik nr 2 do druku„FORMULARZ OFERTOWY” 6. Zamawiający żąda od Wykonawców oświadczeń i dokumentówpotwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającegozgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ: 1) Oświadczenie Wykonawcy – załączniknr 3 do druku „FORMULARZ OFERTOWY” 2) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniucertyfikatu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – załącznik nr 4 do druku„FORMULARZ OFERTOWY”
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcyzłotych, 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:
Ofertę można składać w formie pisemnej lub elektronicznej zgodnie z pkt. 9 SIWZ

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
https://laip-srk.coig.biz/
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, napodstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności w zakresie: 1) zmiany postanowień umowy, gdy nastąpi zmiana w wysokościach i sposobie płatności należności publiczno –prawnych, poprzez dostosowanie treści umowy do obowiązujących przepisów, 2) zmiany terminurealizacji umowy będąca następstwem okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, wszczególności: - wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych,administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych i atmosferycznych, 3) zmiany zakresurzeczowego umowy: a) zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy: - poprzez jego dostosowanie doaktualnej sytuacji Zamawiającego w związku z dokonanymi u Zamawiającego zmianami ze względówtechnologicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i restrukturyzacyjnych. 4) zmiany sposobuspełnienia części świadczenia w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę niemożliwości jegospełnienia, w związku z zaprzestaniem lub wstrzymaniem produkcji poszczególnych produktów, podwarunkiem, iż nowy produkt posiada parametry techniczne i funkcjonalność nie gorszą niż produktwskazany w umowie, 5) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanychod dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne izostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana zpowodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lubinteroperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dlaZamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówieniaokreślonej pierwotnie w umowie; 6) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) koniecznośćzmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytąstarannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówieniaokreślonej pierwotnie w umowie; 7) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, mazastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w niniejszymparagrafie, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabyciadotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunkiudziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobąinnych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcywzględem jego podwykonawców; 8) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniuust. 1e art. 144 ustawy Pzp; 9) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonejpierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień naroboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2.Jeżeli przed upływem terminu realizacji, umowa nie zostanie wykonana w pełnym zakresierzeczowym i finansowym przed upływem w/w terminu, dopuszczalne jest na wniosek Zamawiającego, przedłużenie terminu realizacji do czasu pełnego wykonania Umowy, lecz nie dłużej niż o 90 dni,licząc od wskazanego w Umowie terminu. 3. Zamawiający zastrzega sobie ograniczenie zakresurzeczowego lub/i finansowego w przypadku zmian techniczno-organizacyjnych w jednostkachZamawiającego skutkujących tym, że świadczenie objęte umową nie może być w całościzrealizowane. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadneroszczenie związane z w/w ograniczeniem zakresu rzeczowo – finansowego
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-01, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż wentylacji-rekuperacji - Bytom
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania29-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż wentylacji-rekuperacji. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI