Wykonywanie bieżących prac remontowych, stałej konserwacji oraz pilnych robót o

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonywanie bieżących prac remontowych, stałej konserwacji oraz pilnych robót o charakterze instalacji sanitarnych w obiektach administrowanych przez PGK Sp. z o. o. w Koszalinie.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKoszalin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2024-05-20
 • ZamawiającyPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2024-05-03
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00309945
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonywanie bieżących prac remontowych, stałej konserwacji oraz pilnych robót o charakterze instalacji sanitarnych w obiektach administrowanych przez PGK Sp. z o. o. w Koszalinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330253984

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komunalna 5

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-724

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgk@pgkkoszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkoszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie bieżących prac remontowych, stałej konserwacji oraz pilnych robót o charakterze instalacji sanitarnych w obiektach administrowanych przez PGK Sp. z o. o. w Koszalinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10ad724d-090a-11ef-9b7e-467806a93518

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00309945

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/922519

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony :
https://platformazakupowa.pl/transakcja/922519 zwanej dalej Platformą. Wykonawcy winni zapoznać się z regulaminem Platformy,znajdującym się na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, oraz Instrukcjami dla Wykonawców: link:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje ,
w którym zawarto wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby w tym oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r., poz. 57 z późn. zm.), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w pkt 8.1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Przedsiębiorstwie jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
2) Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej pod adresem: http://pgk.koszalin.ibip.pl/public/?id=216428
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm. ), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
8) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.____________________* Wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz punkt 3.15.)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 20/AP/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie bieżących prac remontowych i stałej konserwacji
o charakterze instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych i pozostałych nieruchomościach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o. o. w Koszalinie, ul. Komunalna 5 oraz w zakresie pilnych robót instalacji sanitarnych. 2. Zakres rzeczowy robót obejmuje:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bieżących prac remontowych i stałej konserwacji o charakterze instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych i pozostałych nieruchomościach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o. o. w Koszalinie,
ul. Komunalna 5 oraz w zakresie pilnych robót instalacji sanitarnych. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżących prac remontowych i stałej konserwacji o charakterze instalacji sanitarnych oraz wykonanie pilnych robót instalacyjnych w obiektach budowlanych należących i administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o. o. w Koszalinie, nieruchomościach należących do Skarbu Państwa oraz innych nieruchomościach.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace remontowe i konserwacyjne o charakterze instalacyjnym oraz pilne roboty instalacyjne, a w szczególności:a) Budowa, remont i konserwacja urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, instalacji i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Szczegółowe zadania wynikające z przedmiotowego zamówienia, będą uzgadniane na bieżąco pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, co oznacza, że prace, o których mowa powyżej będą zlecane Wykonawcy każdorazowo pisemnie, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego okoliczności uzasadniających konieczność podjęcia prac, w ramach zawartej z wykonawcą umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru i sposób oceny ofert.

1) Cena jednostkowa roboczogodziny PC 100% = 100 punktów,
2) Zamawiający przyjmuje 1% = 1 punkt,
3) Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.


Ocena kryterium cena całego zamówienia obliczona zostanie zgodnie ze wzorem:


Najniższa średnia cena jednostkowa brutto z ocenianych ofert
------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 = ilość punktów
Średnia cena jednostkowa brutto badanej oferty

Przy obliczeniu oferty przyjęta zostanie zasada średniej wartości roboczogodziny kosztorysowej brutto z obu pozycji, tj.
a) za wykonanie bieżących prac remontowych i stałej konserwacji o charakterze robót instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych i pozostałych nieruchomościach
b) za wykonanie pilnych robót o charakterze robót instalacji sanitarnych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i niniejszej SWZ. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku określonego
w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, tj.: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie kompleksowej usługi remontowo-konserwacyjnej zgodnej z zakresem podanym w opisie przedmiotu zamówienia na rzecz jednego inwestora o wartości
nie mniejszej niż 500.000,00 netto. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dostarczy dowody potwierdzające wykonanie usług remontowo-konserwacyjnych o wartości świadczonych usług na kwotę co najmniej 500.000,00 zł netto. b) dysponuje co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcje kierownika budowy. Wymagane kwalifikacje: - wykształcenie co najmniej średnie techniczne, uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych – 1 osoba (warunek odpis uprawnień budowlanych) - wymagane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót – min. 2 lata (warunek-oświadczenie z podaniem firm, w których pełnił funkcje kierownika budowy)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, o których mowa zostały określone w rozdziale I SWZ " Instrukcja dla Wykonawców w punkcie 8.A. 8.A.1.Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -Załącznik nr 3 do SWZ; 8.A.2. Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - Załącznik nr 4 do SWZ;
8.A.3. Oświadczenie dotyczące zakazu udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach publicznych dotyczące środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - Załącznik nr 5 do SWZ; 8.A.4. Odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; UWAGA ! Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.A.4., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.A.4., zastępuje je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wykonanych robót i usług o charakterze instalacji sanitarnych - Załącznik nr 6 do SWZ, Wykaz potencjału kadrowego – Załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagania dotyczące wadium zostały określone w Rozdziale I SWZ -"Instrukcja dla Wykonawców" w punkcie 14 14.1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł.
14.2.Wadium wniesione w pieniądzu winno być przekazane na rachunek: PKO BP S.A. nr 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726 z dopiskiem: „Wykonywanie bieżących prac remontowych i stałej konserwacji o charakterze instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych i pozostałych nieruchomościach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o. o. w Koszalinie, ul. Komunalna 5 oraz w zakresie pilnych robót instalacji sanitarnych ”. 14.3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie
do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 1) Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r., poz. 299 z późn. zm.).
2) Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (tj. jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).3) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania oraz nr zadania, którego dotyczy; beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Koszalinie; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała
swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).4) Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby zamawiającego. 5) Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W punkcie 10 Rozdziału I SWZ -" Instrukcja dla wykonawców " zostały określone Informacje dla Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.10.2. pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt.1 należy dołączyć do oferty.10.3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.10.4. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w punktach 8; 12.18.2;, 18.1. oraz 18.3. Rozdział I SWZ.10.5.Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.10.6. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.10.7. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z oferta oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zmiany zostały określone w Rozdziale III SWZ-" Wzór umowy w paragrafie 11 1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa w przypadku:1) zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,2) wstrzymanie robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,3) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 7,4) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienie okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia,5) wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczności uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy,
6) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w należyty sposób,
7) konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych,8) zmiany sposobu wykonania zamówienia w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia, 9) konieczności realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,10) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy – na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego,
11) zmiany terminu wykonania usługi w przypadku jego zdezaktualizowania na skutek przedłużenia postępowania o zamówienie publiczne.3. Zmiany objęte ust. 2 mogą być zainicjowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego poprzez pisemne żądanie skierowane do drugiej ze stron. W żądaniu winna zostać wskazana przyczyna zmian, jej uzasadnienie, a także szczegółowy zakres zmiany. 4. W przypadku zawarcia umowy na czas dłuższy niż 6 miesięcy możliwa jest nadto zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 5. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa w ust. 4 Wykonawca może złożyć wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia do Zamawiającego, w którym zobowiązany jest dołączyć Zamawiającemu szczegółową kalkulację podwyższenia wynagrodzenia i pisemne uzasadnienie wpływu zmiany ww. wartości na koszty wykonania zamówienia, a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni. 6. W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszego zamówienia:1) Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia po upływie minimum 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy,2) waloryzacji podlegać może jedynie wynagrodzenie za niezrealizowaną część zamówienia,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/922519

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-20 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagany minimalny okres gwarancji na zlecane jednostkowo roboty realizowane w ramach niniejszego postępowania - 24 miesiące na roboty budowlane instalacyjne oraz 24 miesiące na prace remontowe o charakterze budowlanym instalacyjnym.
Maksymalna wartość wynagrodzenia, którą Wykonawca może uzyskać w okresie realizacji umowy to 600.000,00 zł netto przez okres obowiązywania umowy tj. 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamawiający nie wymaga, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 641 z późn. zm.) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zrezygnowania z 50 % wartości realizacji zamówienia, przy czym maksymalne zobowiązanie Zamawiającego wynikające
z umowy nie przekroczy kwoty brutto 430.500,00 zł.Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży: umowę regulującą współpracę – w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; informację dotyczącą wartości netto przedmiotowego zamówienia;pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty; Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym art. 308 ust. 2 lub ust. 3 Ustawy PZP.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy; Umowę ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej przez siebie działalności na kwotę
co najmniej 400.000,00 zł obowiązującą w okresie trwania umowy. Aktualny wpis do rejestru BDO.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę i montaż tymczasowego obiektu modułowego - Świnoujście
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania30-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę i montaż tymczasowego obiektu modułowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI