Usługa serwisowa urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznych, klimatyzacyjnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa serwisowa urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznych, klimatyzacyjnych i spalinowych wraz z automatyką oraz konserwacją kotłowni gazowych w obiektach Politechniki Lubelskiej.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2024-02-16
 • ZamawiającyPOLITECHNIKA LUBELSKA
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-07
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00096309
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa serwisowa urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznych, klimatyzacyjnych i spalinowych wraz z automatyką oraz konserwacją kotłowni gazowych w obiektach Politechniki Lubelskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA LUBELSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001726

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nadbystrzycka 38D

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-618

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@pollub.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pollub.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa serwisowa urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznych, klimatyzacyjnych i spalinowych wraz z automatyką oraz konserwacją kotłowni gazowych w obiektach Politechniki Lubelskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03cb4b55-b536-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00096309

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00038545/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Sukcesywna usługa przeglądu, konserwacji, naprawy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i kotłowni gazowych na potrzeby Politechniki Lubelskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pollub

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
Dalej treść SWZ rozdz. 12

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy rozumie jako dane osobowe osób fizycznych, od których dane te bezpośrednio pozyskał, w szczególności:
1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną;
2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną;
4) członka/członków organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną;
5) osoby/osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka
38D, 20-618 Lublin;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnika Lubelska jest Pan Tomasz Joński, nr tel.: 81 538 47 68, e-mail: t.jonski@pollub.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 71 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d.
6. Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Wykonawcy w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych.
8. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
9. Wykonawcy na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje nam prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Obowiązek ten dotyczy w szczególności:
1) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia;
2) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną;
3) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
4) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną;
5) członka/członków organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KP-272-PNK-2/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznych, klimatyzacyjnych i spalinowych wraz z automatyką oraz konserwacją kotłowni gazowych w obiektach Politechniki Lubelskiej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy PZP, usługi tego samego typu co objęte zamówieniem podstawowym (wykaz usług podobnych zawarty jest w załączniku nr 10 do SWZ).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W przypadku, gdy Zamawiający nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdz. 19 SWZ.
2. Zamawiający przy ocenie ofert posłuży się następującymi kryteriami:
a. Cena brutto– 60% - 60 pkt
b. Doświadczenie zawodowe 5 osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadających świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji (E) we wszystkich trzech grupach jednocześnie – 20% - 20 pkt
c. Stawka roboczogodziny z tytułu usunięcia awarii/usterki – 10% - 10 pkt
d. Czas reakcji serwisu – 10% - 10 pkt
3. Zamawiający dokona całkowitej oceny końcowej ofert według poniższego wzoru:
Op = C + D + SR+ R
Op – suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria wymienione wyżej;
C – ocena punktowa uzyskana za kryterium cena;
D – ocena punktowa uzyskana w kryterium doświadczenie zawodowe 5 osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadających świadectwa kwalifikacyjne (E) we wszystkich trzech Grupach jednocześnie
SR – ocena punktowa uzyskana w kryterium stawka roboczogodziny z tytułu usunięcia awarii/usterki
R- ocena punktowa uzyskana za kryterium czas reakcji serwisu
4. W przypadku, gdy Zamawiający przeprowadzi negocjacje - za najkorzystniejszą zostaną uznana oferta
z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ocenianych kryteriów, o których mowa powyżej przy uwzględnieniu złożonych ofert dodatkowych. Punkty będą przyznawane do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SWZ i uzyska największą ilość punktów w oparciu o kryteria wyboru.
6. Przyznane punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka roboczogodziny z tytułu usunięcia awarii/usterki „SR”

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
I. w zakresie zdolności technicznej:
a) W ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej jedną usługę serwisową wykonywaną w sposób ciągły minimum 1 rok, polegającą na serwisowaniu urządzeń i/lub instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i/lub spalinowych o wartości minimum 200 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy/kontraktu,
b) Wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował usługę serwisu wykonywaną w sposób ciągły minimum 1 rok co najmniej:
a. jednej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z agregatem chłodniczym,
b. jednej kotłowni gazowej,
c. jednej instalacji solarnej ciepłej wody użytkowej,
d. jednej szafy klimatyzacji precyzyjnej.
Uwaga: urządzenia mogą posiadać dowolne parametry techniczne (np. wydajności, przepływy, moce). Dla punktu b nie jest wymagane, aby serwis tych urządzeń był wykonywany w ramach jednej umowy i aby była to ta sama umowa, jaką Wykonawca wskazał dla spełnienia warunku w punkcie a.
II. w zakresie warunku zdolności zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami:
a) przynajmniej 2 osoby posiadające certyfikat wskazany w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015r. poz. 881);
b) przynajmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia elektryczne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wykonujących prace w zakresie dozoru;
c) przynajmniej 5 osób posiadających świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji (E)
w co najmniej jednej z trzech grupach (w każdej minimum pełny rok)
• Grupa 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną;
• Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne;
• Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
(Łącznie grupa 5 osobowa, musi posiadać uprawnienia z każdej z trzech grup).
d) przynajmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń lub do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie składane wraz z ofertą przez Wykonawcę:
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
2. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, na dzień składania ofert i tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe o ile są wymagane.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć, składane na wezwanie zamawiającego;

a) oświadczenie Wykonawcy (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym zgodnie z ust 1, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ).
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się:
1) Wypełniony Formularz ofertowy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym) zgodny ze wzorem formularza stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
2) Wypełnione Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 9 pkt 1 SWZ (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego Załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy) udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów
4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
5) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa Pełnomocnik (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:
1) Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w Rozdziale 9
pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie.
2) Formularz ofertowy składany jest przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
3) Poza oświadczeniem i dokumentem wymienionym w ppkt. 1) i 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, wg Załącznika nr 9 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14) – zwanej dalej Ustawą.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień Umowy:
a) w zakresie wyeliminowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
b) w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, gdy będzie ona spowodowana siłą wyższą, przez którą należy rozumieć zdarzenie pozostające poza kontrolą Strony Umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego,
c) w zakresie zmian osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy pod warunkiem, że inne osoby przedstawione przez Wykonawcę będą legitymować się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do osób przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej;
d) w zakresie wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w § 9 ust. 1, w przypadku pozyskania przez Zamawiającego kolejnych urządzeń wentylacyjnych lub urządzeń klimatyzacyjnych lub urządzeń pochłaniających dym, w szczególności: w przypadku rozbudowy infrastruktury lub instalacji, wymiany urządzeń na nowe; w takiej sytuacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kalkulację wpływu tych zmian na wysokość całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, w tym ceny jednostkowe przeglądów urządzeń, pozyskanych przez Zamawiającego.
3. Stosownie do postanowień art. 439 ust. 1 Ustawy pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy i cen jednostkowych wskazanych w Ofercie Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:
a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 25% względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
b) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzień otwarcia ofert,
c) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego,
d) wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia może być złożony nie wcześniej niż po 180 dniach od dnia otwarcia ofert, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach od daty ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia,
e) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, to 5 % względem ceny lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
f) wysokość wynagrodzenia zmienia się o kwotę zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem lit. d) i e).
Dalej wzór umowy - załącznik nr 4 do SWZ § 12

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-16 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. W przypadku, podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu negocjacji:
1) wszyscy Wykonawcy, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, zostaną równocześnie poinformowani, o Wykonawcach:
a) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji (zgodnie z kryteriami określonymi i opisanymi w Rozdziale 19 SWZ),
b) których oferty zostały odrzucone,
- ze wskazaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego;
2) w zaproszeniu do negocjacji Zamawiający wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert;
3) poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców o zakończeniu negocjacji oraz zaprosi
ich do składania ofert dodatkowych, wskazując co najmniej:
a) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
b) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
2. Podczas negocjacji ofert, Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich Wykonawców. Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym wykonawcom przewagę nad innymi Wykonawcami.
3. Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego
na przygotowanie tych ofert, z tym, że termin ten nie będzie być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.
4. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu
do negocjacji.
5. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która będzie mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
6. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty z największą liczbą punktów, tj. przedstawiające najkorzystniejszy bilans ocenianych kryteriów. Punkty będą przyznawane do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wzór Formularza zaproszenia do negocjacji stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
8. Wzór Formularza oferty dodatkowej stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835, z późn. zm.):
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
5. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 4 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Oferta Wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania zostanie odrzucona.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace murarskie
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania17-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuje ekipy murarzy, zbrojarzy. Inwestycje to budynki użyteczności publicznej. Termin prac do uzgodnienia. Praca na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI