Usługa konserwacji, przeglądów technicznych i serwisu kotłowni lokalnych i węzłów...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa konserwacji, przeglądów technicznych i serwisu kotłowni lokalnych i węzłów cieplnych znajdujących się w kompleksach administrowanych przez 2. WOG
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2024-02-22
 • Zamawiający2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-12
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00100829
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa konserwacji, przeglądów technicznych i serwisu kotłowni lokalnych i węzłów cieplnych znajdujących się w kompleksach administrowanych przez 2. WOG

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020625701

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obornicka 100-102

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-984

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 2wog.zamowieniapublicze@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.2wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa konserwacji, przeglądów technicznych i serwisu kotłowni lokalnych i węzłów cieplnych znajdujących się w kompleksach administrowanych przez 2. WOG

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e2bcbcf-c979-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00100829

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00100459/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Konserwacja i przegląd kotłowni (INFR)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/2wog/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/2wog/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INFR/31/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 460853,73 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, przeglądów technicznych i serwisu kotłowni lokalnych i węzłów cieplnych znajdujących się w kompleksach administrowanych przez 2. WOG

4.2.6.) Główny kod CPV: 50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 tj. udzieleniu dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych w okresie 3 lat od dnia udzielenie zamówienia podstawowego, a jego wartość została uwzględniona w wartości zamówienia lub dodatkowych/uzupełniających dostaw, których celem jest częściowa wymiana lub zwiększenie bieżących dostaw. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia wznowionego w wysokości do 40% zamówienia podstawowego.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 tj. udzieleniu dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych w okresie 3 lat od dnia udzielenie zamówienia podstawowego, a jego wartość została uwzględniona w wartości zamówienia lub dodatkowych/uzupełniających dostaw, których celem jest częściowa wymiana lub zwiększenie bieżących dostaw. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia wznowionego w wysokości do 40% zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża na części

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto 1 roboczogodziny

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy:
a) do nadzoru nad usługą: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania budowy, bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji i sieci sanitarnych wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)
b) do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 3 osobami, posiadającymi uprawnienia dozorowe uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających
i zużywających ciepło oraz innymi urządzeniami energetycznymi - wymagane świadectwo kwalifikacyjne – D Grupa 1, 2 i 3 oraz posiadającymi uprawnienia eksploatacyjne E Grupa 1, 2 i 3 - przeszkolonymi pod względem przepisów bhp i p.poż.
2. Posiadanie doświadczenia w wykonaniu usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. wykazanie się jedną usługą w zakresie serwisowania, konserwacji i wykonywania napraw bieżących i poawaryjnych kotłowni lokalnych i węzłów cieplnych o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto, wykonanych lub wykonywanych w okresie 3 lat przed terminem składania ofert. Do wykazu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć referencję lub inny dokument poświadczający należyte wykonanie usługi lub oświadczenie, jeśli Wykonawca z przyczyn obiektywnych nie może pozyskać referencji lub dokumentu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - wypełniony załącznik nr 4 do SWZ stanowiący oświadczenie dotyczące odpowiednio:
a) Wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej w przypadku składania oferty wspólnej;
c) podmiotu udostępniającego zasoby, czyli podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 15.1 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia:
1. Wykaz osób – zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 7 do SWZ
2. Wykaz usług – zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 8 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 12 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ) strony umowy mogą wprowadzić zmiany w umowie w zakresie przewidzianym art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/2wog/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-22 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-22

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej - Michałkowa
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej oraz kotłowni opartej na pompie ciepła. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI