System sygnalizacji pożaru – Realizacja 1 etapu inwestycji – Termomodernizacja budynków...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
System sygnalizacji pożaru – Realizacja 1 etapu inwestycji – Termomodernizacja budynków Szpitala w Gryfowie Śląskim.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLwówek Śląski
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2024-03-08
 • ZamawiającyPowiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-16
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00206108
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
System sygnalizacji pożaru – Realizacja 1 etapu inwestycji – Termomodernizacja budynków Szpitala w Gryfowie Śląskim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020832110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Morcinka 7

1.5.2.) Miejscowość: Lwówek Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-600

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 514732567

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lklimowski@pczlwowek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczlwowek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

System sygnalizacji pożaru – Realizacja 1 etapu inwestycji – Termomodernizacja budynków Szpitala w Gryfowie Śląskim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53b5afaf-cca5-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00206108

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pczlwowek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pczlwowek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html lub
lklimowski@pczlwowek.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacja ogólne:
1.1. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 t.j. ze zm.), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. (formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx).
1.2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w pkt. 1 SWZ, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa poniżej.
1.3. W przypadku, gdy Zamawiający, na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy PZP w całości lub w części odstąpi od wymagania lub nie dopuści użycia środków komunikacji elektronicznej, co będzie wyraźnie zaznaczone w SWZ, oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty mogą być sporządzone w postaci innej niż elektroniczna, w szczególności w postaci papierowej jako model fizyczny, model w skali lub próbki, w sposób i zakresie który zostanie określony przez zamawiającego w SWZ.
1.4. Przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
1.5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia wg załącznika 4 i 5 do SWZ odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
1.6. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu dedykowanej elektronicznej Platformy Przetargowej „LOGINTRADE” https://pczlwowek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html zwanej dalej Platformą Przetargową lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: lklimowski@pczlwowek.pl (nie dotyczy złożenia oferty). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem znaku sprawy – 2/NZP/2024.
1.7. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 t.j. ze zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
1.8. W przypadku gdy przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty, inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/NZP/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: System sygnalizacji pożaru – Realizacja 1 etapu inwestycji – Termomodernizacja budynków Szpitala w Gryfowie Śląskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
1) Przedmiar robót – załącznik nr 2 do SWZ,
2) Projekt Wykonawczy – załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników wykonujących czynności w zakresie (wszystkie osoby za wyjątkiem Kierownika budowy): prace instalacyjne, montażowe, elektryczne, teletechniczne, ogólnobudowlane oraz wszystkie inne roboty budowlane szczegółowo określone w dokumentacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 t.j.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 poz. 2207 t.j. ze zm.) przez cały okres realizacji umowy. To samo zobowiązanie dotyczy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców Wykonawcy. Wymagania w zakresie art. 134 ust. 2 pkt. 14 ustawy PZP precyzyjnie opisano we wzorze umowy – załącznik nr 10 do SWZ.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę umów o pracę z pracownikami wykonującymi prace w w/n zakresie. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

31625100-4 - Systemy wykrywania ognia

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Numeracja zgodna z działem XVI SWZ:
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie (łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert wymienionych w pkt. 2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Numeracja zgodna z działem V SWZ:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy PZP oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022 r. poz. 835).
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2) dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
a) Zamawiający nie określa warunku dotyczącego prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Zamawiający nie określa warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia:
minimum 1 osoba: Kierownik budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne, posiadająca ważne zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą swoją specyfiką przedmiotowi zamówienia, t.j.: budowie systemu sygnalizacji pożaru w budynku lub budynkach ochrony zdrowia o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Numeracja zgodna z działem VI SWZ:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w Dziale V,
Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu wskazanym w załączniku nr 4 i 5 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
4.1. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ - NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 3 SWZ).
4.2. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji złożeniem - NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 3 SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Numeracja zgodna z działem VI SWZ:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w Dziale V,
Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu wskazanym w załączniku nr 4 i 5 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
4.3. minimum 1 osoba: Kierownik budowy która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne, posiadająca ważne zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż (załącznik nr 7 do SWZ) – NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 3 SWZ),
4.4. Wykaz robót budowlanych, co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą swoją specyfiką przedmiotowi zamówienia, t.j.: budowie systemu sygnalizacji pożaru w budynku lub budynkach ochrony zdrowia o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (załącznik nr 8 do SWZ) – NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 3 SWZ).
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa wyżej, dotyczy robót budowlanych, w których Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa wymogu dotyczącego złożenia przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w art. 104, art. 105 i art. 106 Ustawy PZP.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Numeracja zgodna z działem XIII SWZ:
6. Zawartość złożonej oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, musi zawierać:
1) wypełniony Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ,
2) wypełnione oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 4 do SWZ,
3) wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 do SWZ,
4) zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 9 do SWZ,
5) pełnomocnictwa – jeżeli niezbędne – vide dział XIII pkt. 4. – 5. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Numeracja zgodna z działem VIII SWZ:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 1.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa pkt.1 została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
1) partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem (Liderem) był jeden z partnerów Konsorcjum.
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów,
3) każdy z partnerów Konsorcjum musi złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 4 i 5,
potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.
4) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w
art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty
budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane – JEŻELI DOTYCZY.
5) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – JEŻELI DOTYCZY.
6) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują, która część zamówienia będzie realizowana
przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pkt. 8 Formularza ofertowego
(załącznik nr 1 do SWZ).
7. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem) Konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Numeracja zgodna z działem XX SWZ:
1.Umowa zostanie zawarta na warunkach precyzyjnie określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10 do
SWZ.
2. Zgodnie z treścią art. 455 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach umowy.
Możliwość dokonania zmian została ujęta we wzorze umowy o którym mowa powyżej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego https://pczlwowek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html na stronie przedmiotowego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Numeracja zgodna z działem XIX SWZ:
1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej oferty.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie powinno być wniesione przed podpisaniem umowy.
4. Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) w gwarancjach bankowych;
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto rachunek Zamawiającego w BANK MILLENIUM S.A., nr 41 1160 2202 0000 0003 8058 9363, z tytule przelewu należy wpisać: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu nr „2/NZP/2024”. Zabezpieczenie uważa się za wniesione, z chwilą zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego.
6. Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych okoliczności;
2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji;
3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia;
4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie;
5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji;
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;
7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lwówku Śląskim;
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
7. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego z zastrzeżeniem § 13 ust. 6 umowy – załącznik nr 10 do SWZ).
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie terminu rękojmi za wady i gwarancji.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej - Michałkowa
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej oraz kotłowni opartej na pompie ciepła. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI