Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi kotłowni gazowych na terenie miasta...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi kotłowni gazowych na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL Sp. z o.o., w podziale na 2 części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-07-22
 • ZamawiającyZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-07
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00244113
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi kotłowni gazowych na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL Sp. z o.o., w podziale na 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302538131

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Matejki 57

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-770

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi kotłowni gazowych na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL Sp. z o.o., w podziale na 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6e6957b-fdb4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00244113

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan.
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem Platformy.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz
uznaje go za wiążący.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Występuje limit objętości plików lub
spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości pliku /
folderu 150 MB. W przypadku większych plików zaleca się ich spakowanie z podziałem na mniejsze paczki np. 150 MB każda. Za
datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w
drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
2. Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie Zamawiający zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji
połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem
Platformy, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. Zalecany format przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB: .pdf
4. Sporządzanie i przekazywanie informacji musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
5. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit
objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości
500 MB.
6. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy.
7. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl z tym zastrzeżeniem, iż oferta, w tym oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1) i 2) SWZ mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.
8. Ofertę, w tym oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, sporządza się w języku polskim, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym w formatach danych określonych w
przepisach wydanych

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ZKZL Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Matejki 57, 60-770 Poznań przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa PZP). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego ZKZL informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Matejki 57, 60-770 Poznań (dalej ZKZL), wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000483352, posiadającym: NIP: 2090002942, Regon: 302538131. W toku postępowania w sprawach związanych z Pani/Pana
danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres: IOD ZKZL, 60-770 Poznań, ul. Matejki 57 lub
e-mail: iod@zkzl.poznan.pl.
2. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w
związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy PZP oraz przepisów
wykonawczych. Administrator prowadzi zarówno w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek administracji publicznej
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej ZKZL. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby ZKZL mógł
prawidłowo wypełniać nałożone na niego obowiązki.
3. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący nienaruszalność. Jeżeli jednak okres obowiązywania umowy w
sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Administrator jako zamawiający będzie przechowywał protokół postępowania
wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków UE dane osobowe będą przetwarzane przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z
art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:
1) podmioty publiczne upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy PZP;
2) podmioty świadczące usługi informatyczne działający na zlecenie Administratora;
3) podmioty świadczące usługi pocztowe, działające na zlecenie Administratora;
4) radcowie prawni i pozostałe podmioty świadczące usługi prawne, działające na zlecenie Administratora;
5) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora.
5. W związku z tym, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO;
4) Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
https://www.uodo.gov.pl/).
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa.
Konsekwencją nieujawnienia danych będzie brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.201.58.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I
Obsługa kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu zapewniającej bezpieczną i ekonomiczną pracę kotłowni oraz ciągłość ogrzewania zasilanych przez kotłownię obiektów:

Kotłownie gazowe w budynkach mieszkalnych
01.12.2022 - 30.11.2023
Lp. Adres budynku POK Kocioł Zamówiona moc cieplna dla obiektu
[ MW ]
1 Liryczna 26 1 De Dietrich typ MCA65 0,065
2 Liryczna 28 1 De Dietrich typ MCA65 0,065
3 Liryczna 30 1 De Dietrich typ MCA65 0,065
4 Liryczna 32 1 De Dietrich typ MCA65 0,065
5 Liryczna 34 1 De Dietrich typ MCA65 0,065
6 Liryczna 36 1 De Dietrich typ MCA65 0,065
7 Liryczna 38 1 De Dietrich typ MCA65 0,065
8 Liryczna 40 1 De Dietrich typ MCA65 0,065
9 Dąbrowskiego 84/Polna 2 1 August Brotje Triblock TE 110 (110kW) 0,0550
10 Karpacka 12 1 Viessmann VITOGAS 050 (48kW) 0,0229
11 Lubeckiego 8 1 TORUS (60kW) 0,0261
12 Słowackiego 19 1 Junkers Supramax 180 kW, Cerapur max 100kW (280kW) 0,2433
13 św. Wawrzyńca 26 a,b 1 Brotje TE-110 (110kW) 0,0826
14 Dworkowa 16 1 TORUS (61kW) 0,0540
15 Kościelna 4 1 Viessmann (80kW) 0,0720
16 Zeylanda 5 1 dwa kotły Vailant GmbH Ecotec Plus VU 596/5-5 H-PL 0,0580
każdy
17 Grunwaldzka 252a 1 EVODENS Pro AMC 65 DeDietrich 0,065
18 Św. Wawrzyńca 26 1 dwa kotły gazowe działające w kaskadzie model Viessmann Vitodens 200-W o mocy 90 kW każdy. Kotły zasilają również dwa zasobniki ciepłej wody użytkowej (2x 300 litrów wyposażone w grzałkę elektryczną). Kotłownia wyposażona jest w sprzęgło hydrauliczne Viessmann oraz pompę kondensatu 0,0900
każdy
19 Darzyborska 15a 2 TORUS EKOMAT (42kW) 0,0349
20 Darzyborska 15b 2 TORUS EKOMAT (42kW) 0,0346
21 Darzyborska 15c 2 TORUS EKOMAT (42kW) 0,0349
22 Darzyborska 15d 2 TORUS EKOMAT (42kW) 0,0348
23 Nadolnik 10B 2 Hoval UltraGas (374kW = 2*187kW) 0,1782
24 Głuszyna 123 2 Modulex Unical (96kW) 0,074
25 Głuszyna 123 A 2 Modulex Unical (96kW) 0,074
26 Głuszyna 123 B 2 Modulex Unical (96kW) 0,074
27 Głuszyna 123 C 2 Modulex Unical (96kW) 0,074
28 Nadolnik 10 2 Viessmann (120kW) 0,0920
29 Nadolnik 9 2 Viessmann (360kW) 0,1304
30 Nowotarska 26b7 2 TORUS (100kW) 0,0685
31 Bałtycka 12 2 TORUS (60kW) 0,0367
32 Szczepankowo 72 2 TORUS (34kW) 0,0306
33 Borówki 4 B 2 1,0500
34 Półwiejska 31 3 Hoval Uno-3 (125kW) 0,0100
35 Woźna 15 3 BUDERUS (60kW) 0,0537
36 al. Marcinkowskiego 24 b 3 TORUS (100kW) 0,0900
37 al. Marcinkowskiego 24 a 3 TORUS (60kW) 0,0540
38 Garbary 34 3 Viessmann (170kW) 0,1530
39 Garncarska 3 3 Buderus GE 434 (150kW) 0,1350
40 Bolka 8 3 Modulex Unical (96kW) 0,0846
41 Składowa 11 3 17,7000
42 Składowa 12 3 12,6000
43 Hulewiczów 1A, B, 3 Dwa kotły Thision L Eco (2*70kW)
44 Fabryczna 18 abc 4 Hoval Ultra Gas (150kW) 0,1200
45 Lipowa 3 4 TORUS (46kW) 0,0187
46 Madalińskiego 19 4 TORUS (80kW) 0,0675
47 Sempołowska 10-12/ Okrzei 46-48 4 Viessmann (2*200kW)(400kW) 0,3994
48 Kilińskiego 4 4 1,3000
49 Kilińskiego 5 4 De Dietrich 1,3000
50 Siemiradzkiego 2 5 Viessmann Vitocrossal 200 (246kW) 0,1920
51 Głogowska 183,185 5 Viessmann Vitodens 200W (60KW) 0,1200
52 Głogowska 195AB 5 Viessmann Vitodens 200W (60KW) 0,1000

4.2.6.) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-12-01 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane powtórzenie podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego (wszystkich lub niektórych) określonym w Rozdziale III pkt 1 powyżej;
b) Wielkość lub zakres zamówienia: do 10 % wartości zamówienia podstawowego dla każdej części zamówienia;
c) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie:
- dotychczasowy Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż zamówienia podstawowego,
- zgodnie z warunkami umowy podstawowej oraz warunkami ustalonymi w wyniku negocjacji,
- w wyniku negocjacji zostanie w szczególności uzgodnione wynagrodzenie oraz termin wykonania zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium:

Lp. Opis kryterium oceny Waga kryterium (%)
I. Cena oferty brutto za wykonanie usługi konserwacyjno – serwisowej 80 %
II. Czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła 20 %
Sposób przyznawania punktów:
D - cena brutto oferty = maksymalnie 80 punktów
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
D=(D_min/D_bad )*80
gdzie:
D ilość punktów oferty badanej w kryterium cena brutto oferty,
Dmin najniższa cena spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu (brutto),
Dbad cena oferty badanej (brutto).
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena brutto oferty” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Kryterium II – Czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła
W ramach kryterium „czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła” Zamawiający przyznaje punkty w skali od 0 do 20 w następujący sposób:
czas reakcji do 3 godzin – 0 pkt
czas reakcji do 2 godzin – 10 pkt
czas reakcji do 1 godziny – 20 pkt

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym kryterium deklarowanego „czasu reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła”, Zamawiający przyjmie do oceny ofert maksymalny czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła tj. 3 godziny. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła dłuższego niż 3 godziny oferta będzie podlegała odrzuceniu.

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów
w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II
Obsługa kotłowni gazowych w budynkach o przeznaczeniu użytkowym położonych w Poznaniu zapewniającej bezpieczną i ekonomiczną pracę kotłowni oraz ciągłość ogrzewania zasilanych przez kotłownię obiektów:
Kotłownie gazowe w budynkach o przeznaczeniu użytkowym
01.12.2022 - 30.11.2023
Lp. Adres budynku POK Kocioł Zamówiona moc cieplna dla obiektu
[ MW ]
1 Sasankowa 25 1 TORUS (45kW) 0,0397
2 Krzesiny 13 2 TORUS (60kW) 0,054
3 Główna 42 2 VIESSMANN - VITOPLEX 100 0,17
4 Darzyborska 1a 2 Vailantt 120 kW
5 Ratajczaka 37 3 TORUS (60kW) 0,054
6 Ratajczaka 44 3 ACV CA 350 0,5454
7 Łagodna 4 3 TOBUS (35kW) 0,0314
8 Woźna 12 3 Vaillant VUPL280/2-5 (28kW) 0,0252
9 al. Marcinkowskiego 20a 3 BUDERUS (69kW) 0,1775
10 Opolska 58 5 (NZOZ) Viessmann VITOGAS 050 (233kW) 0,2653
11 Garczyńskiego 15/17 5 (NZOZ) GENS (36kW)+ DTG230-11S (90kW) DE DIETRICH 0,1621
12 Saperska 14 5 (NZOZ) Hoval UltraGas (50kW) 0,0428
13 Kórnicka 24 5 (NZOZ) Viessmann PARPMAT DUPLEX 2x225kW (450kW) 0,3304
14 Kostrzyńska 3 5 (NZOZ) De Dietrich (65kW) 0,0583
15 Starołęcka 52 5 (NZOZ) Viessmann Atola (55 kW) 0,0744
16 Szczepankowo 72D 5 (NZOZ) Viessmann Litola (45kW) 0,0448
17 Litewska 8 5 (NZOZ) Junkers ZBR (90kW) 0,0624
18 Słowackiego 43 5 (NZOZ) Viessmann VITOGAS 100 (72kW) 0,0751
19 Mickiewicza 31 5 (NZOZ) Buderus G524 (350kW) 0,2767
20 28 Czerwca 1956 nr 149 5 (NZOZ) Viessmann Vitoplex 100 PVI (150kW+105kW) (255kW) 0,2570
21 Głogowska 148 5 (NZOZ) Viessmann Vitogas 100 (48kW) 0,0732
22 Śniadeckich 42 5 (NZOZ) GENS (36kW) 0,0359
23 Kasprzaka 16 5 (NZOZ) Brotje L-150C (150 kW) i L-180 (180kW) 0,3315
24 Grunwaldzka 50 5 (NZOZ) Viessmann VITOGAS 100-F (60kW) 0,0785
25 Ziębicka 16a 5 (NZOZ) Junkers Carapur Max (98kW) 0,06
26 Matejki 57 5 HOVAL UNOS 3 (250kW) 0,225

4.2.6.) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-12-01 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane powtórzenie podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego (wszystkich lub niektórych) określonym w Rozdziale III pkt 1 powyżej;
b) Wielkość lub zakres zamówienia: do 10 % wartości zamówienia podstawowego dla każdej części zamówienia;
c) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie:
- dotychczasowy Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż zamówienia podstawowego,
- zgodnie z warunkami umowy podstawowej oraz warunkami ustalonymi w wyniku negocjacji,
- w wyniku negocjacji zostanie w szczególności uzgodnione wynagrodzenie oraz termin wykonania zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium:

Lp. Opis kryterium oceny Waga kryterium (%)
I. Cena oferty brutto za wykonanie usługi konserwacyjno – serwisowej 80 %
II. Czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła 20 %
Sposób przyznawania punktów:
D - cena brutto oferty = maksymalnie 80 punktów
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
D=(D_min/D_bad )*80
gdzie:
D ilość punktów oferty badanej w kryterium cena brutto oferty,
Dmin najniższa cena spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu (brutto),
Dbad cena oferty badanej (brutto).
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena brutto oferty” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Kryterium II – Czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła
W ramach kryterium „czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła” Zamawiający przyznaje punkty w skali od 0 do 20 w następujący sposób:
czas reakcji do 3 godzin – 0 pkt
czas reakcji do 2 godzin – 10 pkt
czas reakcji do 1 godziny – 20 pkt

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym kryterium deklarowanego „czasu reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła”, Zamawiający przyjmie do oceny ofert maksymalny czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła tj. 3 godziny. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła dłuższego niż 3 godziny oferta będzie podlegała odrzuceniu.

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów
w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (zakończył), jako strona umowy, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, bądź wykonuje obsługę co najmniej:
Numer części na którą składana jest oferta Warunek zdolności technicznej
I część 32 kotłownie o mocy pow. 50kW każda w jednej usłudze i łącznej wartości jednej usługi o minimalnej wartości 140 000,00 zł brutto rocznie
II część 16 kotłowni o mocy pow. 50kW każda w jednej usłudze i łącznej wartości jednej usługi o minimalnej wartości 70 000,00 zł brutto rocznie
Warunek dotyczy każdej z części zamówienia oddzielnie.
W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została
w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Zamawiający przeliczy ją na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji Ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
* Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. (rozbić dla części)

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w czasie trwania umowy osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), tj.:
- co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne serii D Grupa 2 pkt 1,2,10 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych na stanowisku dozoru dla urządzeń, instalacji i sieci
- co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne serii E Grupa 2 pkt 1,2,10 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych na stanowisku eksploatacji dla urządzeń, instalacji i sieci,
- co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne serii E Grupa 1 pkt 2,10 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
- co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne serii D Grupa 1 pkt 2,10 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne serii E Grupa 3 pkt 6 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne serii D Grupa 3 pkt 6 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Warunek dotyczy każdej z części zamówienia oddzielnie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 8-10 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.2. na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wspólnie z innymi Wykonawcami powyższy wykaz musi dotyczyć usług, w których wykonaniu ten Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
* Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
2) oświadczenia Wykonawcy o dysponowaniu w czasie trwania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ - załącznik nr 2 i nr 3
do SWZ;
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 4 do SWZ) oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ - załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) oryginał dowodu wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
5) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy
- załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

XII. WADIUM
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości:
Część I - 4 850,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt zł, 00/100)
Część II - 1 840 zł (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści zł, 00/100)
UWAGA: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia należy wnieść wadium w kwocie będącej sumą wadiów dla poszczególnych części.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP, tj.:
1. pieniądzu;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Polska Kasa Opieki S.A. nr konta: 15 1240 6292 1111 0010 8728 2835 . W tytule przelewu prosimy dodatkowo powołać się na nr przedmiotowego postępowania „Wadium dot. ZP.201.58.2022”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku bankowym pełnomocnika Zamawiającego (wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert).
W przypadku wpłacania wadium w formie pieniężnej, prosimy o podanie w ofercie numeru konta, na które ma zostać zwrócone wadium po rozstrzygnięciu przetargu!
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać co najmniej następujące elementy:
 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu powinien być: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o. o.,
z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Matejki 57, 60-770 Poznań.
 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
 kwotę gwarancji/poręczenia,
 termin ważności gwarancji/poręczenia,
 bezwarunkowe, nieodwołalne, zobowiązanie gwaranta do zapłacenia pełnej kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
UWAGA: Zamawiający zaleca by, w przypadku gdy z treści dokumentu wadium wynika,
iż wypłata kwoty następuje na pisemny wniosek, okres ważności wadium był wydłużony o co najmniej 2 dni, natomiast gdy przedmiotowy wniosek może być złożony w formie elektronicznej okres ważności wadium powinien być wydłużony o co najmniej o 1 dzień.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy PZP.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ.
c) Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
 w ppkt. 2.2. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
 w ppkt. 2.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy: 1) gdy zachodzą okoliczności określone w art. 455 ust. 1 i 2 PZP, 2) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku zbycia nieruchomości lub jej części, powstania wspólnoty mieszkaniowej w nieruchomości, zwrotu nieruchomości na podstawie orzeczeń sądów i organów administracji, wyłączenia z eksploatacji, przekazania nieruchomości innym jednostkom Miasta Poznania, a także w przypadku zmiany sposobu ogrzewania w danej nieruchomości – w tym wypadku Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyczynie zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy, a Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Łączna wartość zmian w tych przypadkach nie przekroczy 50% maksymalnego wynagrodzenia określonego § 5 ust. 1 Umowy, 3) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron. 3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej niezależnej od Wykonawcy, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania powyższych okoliczności, 2) niewykorzystania kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy – w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy zostanie przedłużony do czasu wykorzystania całkowitej wartości brutto przedmiotu Umowy nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym paragrafie Strona zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

XII. WADIUM
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości:
Część I - 4 850,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt zł, 00/100)
Część II - 1 840 zł (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści zł, 00/100)
UWAGA: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia należy wnieść wadium w kwocie będącej sumą wadiów dla poszczególnych części.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP, tj.:
1. pieniądzu;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Polska Kasa Opieki S.A. nr konta: 15 1240 6292 1111 0010 8728 2835 . W tytule przelewu prosimy dodatkowo powołać się na nr przedmiotowego postępowania „Wadium dot. ZP.201.58.2022”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku bankowym pełnomocnika Zamawiającego (wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert).
W przypadku wpłacania wadium w formie pieniężnej, prosimy o podanie w ofercie numeru konta, na które ma zostać zwrócone wadium po rozstrzygnięciu przetargu!
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać co najmniej następujące elementy:
 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu powinien być: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o. o.,
z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Matejki 57, 60-770 Poznań.
 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
 kwotę gwarancji/poręczenia,
 termin ważności gwarancji/poręczenia,
 bezwarunkowe, nieodwołalne, zobowiązanie gwaranta do zapłacenia pełnej kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
UWAGA: Zamawiający zaleca by, w przypadku gdy z treści dokumentu wadium wynika,
iż wypłata kwoty następuje na pisemny wniosek, okres ważności wadium był wydłużony o co najmniej 2 dni, natomiast gdy przedmiotowy wniosek może być złożony w formie elektronicznej okres ważności wadium powinien być wydłużony o co najmniej o 1 dzień.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy PZP.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę sztachet drewnianych, Kórnik
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania01-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry, Zlecę dostawę sztachet drewnianych wysokość 1,5 mb. Sztacheta ścięta u góry jednostronnie w ilości 600 szt. Proszę o przesłanie oferty cenowej.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI