Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji systemów monitorująco-dozorujących...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji systemów monitorująco-dozorujących zainstalowanych w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2024-02-29
 • ZamawiającyKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-19
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00209212
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji systemów monitorująco-dozorujących zainstalowanych w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514064

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Aleje Racławickie 14

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@kul.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kul.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Kościelna Szkoła Wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji systemów monitorująco-dozorujących zainstalowanych w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbc8e89d-cb67-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00209212

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kul

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kul

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej Platformy) dostępnej
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kul., Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie wnioski,
zawiadomienia, informacje, oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie
Zamawiającego, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej Platformy dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kul poprzez Formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę wpływu wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Platformy. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozp. Prezesa
Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie oraz w Rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Osobą uprawnioną przez
Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Aneta Łukasik-Dolak, e-mail: dzp@kul.pl. Wykonawca przystępując do
postępowania bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie, akceptuje warunki korzystania z
Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/kul oraz uznaje go za
wiążący.
Zamawiający w rozdz. VIII SWZ określił instrukcję korzystania z Platformy w niniejszym postępowaniu. Zamawiający, zgodnie z § 2
Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji ... (Dz. U. z
2020 r. poz. 2452) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: 1) dokumenty w formacie „pdf”
należy podpisywać formatem PAdES; 2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy
użyć formatu XAdES. 7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozp. określił: dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj.
maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB, informacje na temat kodowania i czasu
odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela
Platformy, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do
dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne tj: stały dostęp do
sieci Internet o gwarantowanej przepustowości min. 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z syst. operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze
wersje, zainstalowana przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, włączona obsługa
JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, Szyfrowanie na
platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dot.
korespondencji elektronicznej zawarto w rozdz. VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy rozumie jako dane osobowe
osób fizycznych, od których dane te bezpośrednio pozyskał, w szczególności:
1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną;
2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną;
4) członka/członków organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną;
5) osoby/osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str.1), dalej „RODO”, informuje że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950
Lublin;
2) inspektorem ochrony danych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest Pani Aleksandra Pyka, nr tel.: 81 445 32
30, e-mail: iod@kul.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) obowiązek podania danych osobowych, bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do
art.22 RODO.
3. Wykonawca na podstawie art. 15 RODO posiada prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących.
4. Wykonawca na podstawie art. 16 RODO posiada prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących. Zamawiający
informuje jednocześnie, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu i jego załączników.
5. Wykonawca na podstawie art. 18 RODO posiada prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych jego dotyczących, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
6. Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
8. Wykonawcy na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu. Obowiązek ten dotyczy w szczególności:
1) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia;
2) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną;
3) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
4) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną;
5) członka/członków organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.274.3/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji systemów monitorująco-dozorujących zainstalowanych w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II– zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 60%
2) Czas reakcji – 40 %
Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
(C) 60% C = (Cn / Co) x 60 pkt, gdzie:
C – ocena punktowa za oceniane kryterium ceny;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Załącznika nr 2 do SWZ pn. „Formularz ofertowy” i zaoferowanej w nim ceny Wykonawcy. Maksymalna liczba punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 60 pkt.
Czas reakcji
(CzR) 40% Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Załącznika nr 2 do SWZ pn. „Formularz ofertowy” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy, w następujący sposób:

Zaoferowane 2 godziny – 40 punktów
Zaoferowane 3 godziny – 30 punktów
Zaoferowane 4 godziny – 20 punktów
Zaoferowane 5 godzin – 10 punktów
Zaoferowane 6 godzin – 0 punktów

Pojęcie „czas reakcji” oznacza czas od momentu wysłania przez Zamawiającego e-mailem zgłoszenia o awarii do chwili przyjazdu pracowników Wykonawcy na miejsce zdarzenia i podjęcie działań w celu określenia przyczyny awarii i sposobu naprawy.

Zamawiający określa minimalny i maksymalny czas reakcji:
Minimalny czas reakcji wynosi: 2 godziny od momentu wysłania przez Zamawiającego e-mailem zgłoszenia awarii.
Maksymalny czas reakcji wynosi: 6 godzin od momentu wysłania przez Zamawiającego e-mailem zgłoszenia awarii.

Zaoferowanie czasu reakcji krótszego niż 2 godziny spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego do oceny i porównania ofert czasu minimalnego, tj. 2 godziny od momentu wysłania przez Zamawiającego e-mailem zgłoszenia awarii.

Oferty z czasem reakcji dłuższym niż 6 godzin lub w których Wykonawca w ogóle nie wpisze oferowanego czasu reakcji zostaną odrzucone jako nieodpowiadające treści SWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje czas reakcji w niepełnych godzinach, Zamawiający do oceny i porównania ofert przyjmie czas reakcji zaokrąglony do pełnej godziny w górę.

Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku udziału w postępowaniu.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
 posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, zgodnie z art. 3 pkt 2 lit. a) i stosownie do treści art. 18 pkt 1 Ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2021 poz. 1995 z późn. zm.) .

*Warunek posiadania ważnej koncesji - musi być spełniony przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, którzy będą realizować część zamówienia wymagającą, zgodnie z przepisami prawa, posiadania stosownych dla tej części uprawnień. Jeżeli Wykonawca przewiduje podwykonawstwo w zakresie wymagającym koncesji - Podwykonawcy muszą posiadać takie same uprawnienia jak wykonawca, jeżeli będą wykonywać część zamówienia wymagającą posiadania takich uprawnień.
**Powyższy warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku udziału w postępowaniu.
d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące:
 posiadania doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi w zakresie konserwacji i napraw instalacji i systemów monitorująco-dozorujących o wartości min. 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 zł) każda oraz przedstawi dowody potwierdzające ich należyte wykonanie.
Przez wartość 1 (jednej) usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych lub wykonywanych usług w ramach 1 (jednej) umowy. W przypadku usług nadal wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie minimalnego przedmiotu i wartości usługi.
Informacje na temat warunku posiadania wiedzy i doświadczenia należy przedstawić w wykazie usług stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
* W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, który uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia, w tym:
• • co najmniej jedną osobę, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego;
• co najmniej dwiema osobami posiadającymi zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji;
• co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia SEP E+D, do 1kV;
• co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do pracy na wysokości.
Informacje na temat warunku dysponowania osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia należy przedstawić w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
* Osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego w zakresie posiadania uprawnień SEP E+D, do 1kV i do pracy na wysokości, mogą pełnić łącznie te
funkcje zdefiniowane przez Zamawiającego w SWZ, pod warunkiem spełnienia wymagań dla każdej
z funkcji. W zakresie pozostałych wymagań Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp (wskazany termin 3 miesięcy określony został w § 2 ust. 1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy),
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa rozdziale XIV ust. 1 pkt. 2) SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3)-6) ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp oraz podstaw wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu usług wykonanych lub wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ oraz dołączenia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej, są:
• referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane lub są wykonywane,
• oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w tirecie pierwszym.
W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie ze wzorem wykazu osób, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ składany w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego potencjału kadrowego Wykonawcy określonego w rozdz. XIII ust. 1 pkt 2 lit. d) SWZ.
c) aktualnej koncesji wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, zgodnie z art. 3 pkt 2 lit. a) i stosownie do treści art. 18 pkt 1 Ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2021 poz. 1995 z późn. zm.) .

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ:
1) Wykonawca sporządza ofertę na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale XIII ust. 1 SWZ, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale XIV ust. 2 SWZ;
3) Dowody dot. „samooczyszczenia” – w przypadku podlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) i 5) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp Wykonawca może przedstawić dowody, o których mowa w rozdziale XIII ust. 9 SWZ (jeżeli dotyczy),
4) Pełnomocnictwo: (jeżeli dotyczy)
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Obowiązek ten stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach,
b) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty,
c) pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ; (jeżeli dotyczy)
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o których mowa rozdziale XIII ust. 6 SWZ, potwierdzający, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określający w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ; (jeżeli dotyczy)
7) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) - jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy.
Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą, w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z Wykonawców nie mogą zachodzić przesłanki podstaw do wykluczenia z
postępowania. Zgodnie z art. 117 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W
takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają
poszczególni Wykonawcy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii
umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do
wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być
krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 10 do SWZ. Złożenie oferty
jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz
warunków ich wprowadzenia został określony w paragrafie 8 ww. projektowanych postanowień umowy - wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kul

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca złożył:
a) Kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia (wraz z dowodem opłacenia składki) od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres trwania umowy, tj.: od daty zawarcia umowy do przewidywanego terminu ukończenia usługi, w zakresie realizowanej umowy na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie prowadzonych usług, o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł), zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy.
b) kopie aktualnych świadectw kwalifikacyjnych, certyfikatów, uprawnień lub innych dokumentów poświadczonych przez Wykonawcę dotyczących osób o których mowa w Rozdz. XIII SWZ wskazanych w załączniku nr 7 do SWZ;
c) aktualne uprawnienia, świadectwa czy certyfikaty, zaświadczenia bądź autoryzacje wydane przez producentów urządzeń przeciwpożarowych uprawniające do konserwacji i naprawy (montażu) instalacji systemów sygnalizacji alarmu pożarowego zastosowanych w obiektach Zamawiającego tj.: BOSCH i ESSER BY Honeywell.
d) wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zawierać następujące dane: imiona, nazwiska oraz stanowiska pracowników, a także oświadczenie Wykonawcy o tym, iż osoby wymienione w wykazie są zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Zamawiający zastrzega, że jeżeli w terminie do 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę ww. wykazu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, iż wyraził zgodę na udział wskazanych przez Wykonawcę osób w realizacji przedmiotowego zamówienia.
2.Zamawiający informuje, iż przed przystąpieniem do przygotowania oferty Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w budynkach, w których mają być wykonywane usługi. Wizję lokalną w celu zapoznania się z warunkami realizacji usług i dokonania własnej oceny zakresu prac, która jest konieczna do przygotowania oferty, można będzie przeprowadzić po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
3. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp:
1) Z uwagi na charakter wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy (tj. w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2020 poz. 1320), Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wszystkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, takie jak czynności związane z wykonywaniem napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę co najmniej przez okres realizacji niniejszego zamówienia.
2)Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu „Wykazu osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy”, skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia. Wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zawierać następujące dane: imiona, nazwiska oraz stanowiska pracowników, a także oświadczenie Wykonawcy o tym, iż osoby wymienione w wykazie są zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Każdorazowa zmiana wykazu osób, nie wymaga aneksu do umowy, w takiej sytuacji Wykonawca przedstawia Zamawiającemu każdorazowo korektę listy osób skierowanych do realizacji zamówienia. Przedmiotowy wykaz dostarczany jest w oryginale osobie koordynującej realizację umowy ze strony Zamawiającego.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace murarskie
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania17-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuje ekipy murarzy, zbrojarzy. Inwestycje to budynki użyteczności publicznej. Termin prac do uzgodnienia. Praca na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI