„Przebudowa ogrodzenia oraz budowa parkingu Nadleśnictwa Orneta”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Przebudowa ogrodzenia oraz budowa parkingu Nadleśnictwa Orneta”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOrneta
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySkarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Orneta
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-25
 • Numer ogłoszenia518278-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 518278-N-2019 z dnia 2019-02-25 r.

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Orneta: „Przebudowa ogrodzenia oraz budowa parkingu Nadleśnictwa Orneta”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Orneta, krajowy numer identyfikacyjny 17005387500000, ul. ul. 1 Maja  26 , 11-130  Orneta, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 55 2421149, e-mail orneta@olsztyn.lasy.gov.pl, faks 55 2422902.
Adres strony internetowej (URL): www.olsztyn.lasy.gov.pl/orneta/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Orneta – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_orneta/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_orneta/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca umieszcza ofertę w zamkniętej szczelnie kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: Oferta na: „Przebudowa ogrodzenia oraz budowa parkingu Nadleśnictwa Orneta” SA.270.1.2019 Część .......... "NIE OTWIERAĆ przed: 12.03.2019 r. godz. 12:00”. Koperta oprócz opisu jw. powinna zawierać nazwę oraz adres Wykonawcy.
Adres:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Nadleśnictwie Orneta, ul. 1 Maja 26, 11-130 Orneta, w sekretariacie - pokój nr 2.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa ogrodzenia oraz budowa parkingu Nadleśnictwa Orneta”
Numer referencyjny: SA.270.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Część 1 - Przebudowa ogrodzenia drewnianego na ogrodzenie z cegły klinkierowej z wypełnieniem sztachetami drewnianymi od strony wschodniej i południowej zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę zawartymi w decyzji Starosty Lidzbarskiego nr Or/100/2018 z dnia 14.05.2018 r. oraz dokumentacją techniczną. Część 2 - Budowa parkingu zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę zawartymi w decyzji Starosty Lidzbarskiego nr Or/100/2018 z dnia 14.05.2018 r. oraz dokumentacją techniczną poprzez wydzielenie z części terenów zielonych parkingu 14 stanowiskowego złożonego z parkingu 6 oraz 8 stanowiskowego połączonych drogą manewrową wraz z drogami dojazdowymi utwardzonymi kostką kamienną. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45342000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45223300-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 399730,05
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: -
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: -
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - Zamawiający nie określa ww. warunków.
Informacje dodatkowe -
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - Zamawiający nie określa ww. warunków.
Informacje dodatkowe -
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Zamawiający nie określa warunku w zakresie dotyczącym zdolności technicznej. - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 2014 r. poz. 1278), posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli przepisy nakładają obowiązek jego posiadania, oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wymaga się od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tych osób.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
-
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
-
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej na której udostępniono niniejszą SIWZ, informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 7.1 pkt a. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w ust. 7.1. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1 - 9 rozporządzenia, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust 7.1 pkt a – składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. a) Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 7.6 pkt a, stosuje się odpowiednio.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część 1 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy i 00/100 zł) Część 2 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące i 00/100 zł) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310) Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku BGŻ BNP Paribas nr rachunku: 1520 3000 4511 1000 0002 7687 00 z dopiskiem: dla Części 1 „WADIUM OGRODZENIE”, dla Części 2 "WADIUM PARKING" Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat - pokój nr 2). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Treść gwarancji wadialnej/poręczenia musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
-

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna i materialna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 2. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia niniejszej roboty budowlanej od odpowiedzialności cywilnej i ryzyka budowlanego. 3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: - ryzyka budowlane ( roboty, obiekty budowlane, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych), - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 4. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej obejmującej okres wykonywania umowy najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy. 1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy przez okres 60 miesięcy od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres określony w ofercie, licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach określonych w Karcie Gwarancji (zał. nr 7 do SIWZ). 3. Na roboty wykonane przez Podwykonawców, gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
17.1 Od Wykonawcy którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: - na Część 1 - 5% ceny brutto oferty. - na Część 2 - 5% ceny brutto oferty. 17.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 17.3 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310) 17.4 Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, winny zawierać następujące elementy : a) nazwę wykonawcy (zobowiązanego) i jego siedzibę; b) nazwę beneficjenta (zamawiającego ); c) nazwę gwaranta lub poręczyciela; d) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona; e) sformułować zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania, na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy; f) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia określonymi w pkt 17.12 i 17.13. 17.5 Z chwilą zaistnienia nienależytego wykonania umowy, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. 17.6 Przykładowy wzór gwarancji należytego wykonania umowy stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji sporządzonej wg innego wzoru, jednak winna ona zawierać wszystkie istotne postanowienia zawarte w przedstawionym przez Zamawiającego, wzorze gwarancji. Za istotne postanowienia gwarancji Zamawiający rozumie: - klauzulę o nieodwołalnym i bezwarunkowym charakterze gwarancji; - klauzulę – płatne na pierwsze pisemne żądanie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania zapłaty; - klauzulę o zapłacie na podstawie wyłącznie pisemnego oświadczenia Beneficjenta o tym że żądana kwota jest mu należna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, bez konieczności dołączania do żądania, dodatkowych dokumentów wskazujących na zasadność lub podstawę żądania zapłaty; - klauzulę o braku obowiązku powiadamiania Gwaranta o zmianach do umowy oraz braku wpływu dokonywanych zmian na zobowiązanie Gwaranta; - klauzulę o poddaniu ewentualnych sporów jakie mogą wyniknąć na tle realizacji gwarancji pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby jednostki organizacyjnej Beneficjenta. Za niedopuszczalne i skutkujące odmową przyjęcia gwarancji będą w szczególności zapisy gwarancji: - o zabezpieczeniu zapłaty roszczeń Zamawiającego jedynie z tytułu zapłaty kar umownych; - o zabezpieczeniu zapłaty roszczeń Zamawiającego z wyłączeniem kar umownych. Uwaga: W przypadku modyfikacji wzoru gwarancji, Wykonawca zobowiązany będzie przed jej podpisaniem uzgodnić treść gwarancji z Zamawiającym. 17.7 Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału, nie później niż w dniu podpisania umowy. 17.8 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, wyłoniony Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego najpóźniej dzień przed terminem podpisania umowy, z oznaczeniem zamówienia. 17.9 Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. 17.10 Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 17.11 W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmian form zabezpieczenia na jedną lub kilka z dopuszczonych form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 17.12 Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 17.13 Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż 15-go dnia po upływie okresu rękojmi za wady. 17.14 Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

Informacje dodatkowe:
W celu rozliczenia wykonanych robót zastosowane zostanie wynagrodzenie kosztorysowe.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w SIWZ będzie wymagała pod rygorem nieważności pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp : a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną, zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy; b) zmiana danych teleadresowych, rejestrowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł że nie mogą one być udostępnione.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - POUFNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
-
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Oferta musi zawierać następujące załączniki stanowiące jej integralną część: a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); b) kosztorys ofertowy w postaci uproszczonej lub szczegółowej; c) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, d) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, e) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 6.2 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), f) dowód wniesienia wadium. Oferta nie zawierająca kosztorysu ofertowego zostanie odrzucona przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp; Zamawiający żąda wskazania, które części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców; Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu; Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane; Zamawiający nie określa standardów jakościowych o których mowa w art. 91 ust. 2a.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa ogrodzenia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 - Przebudowa ogrodzenia drewnianego na ogrodzenie z cegły klinkierowej z wypełnieniem sztachetami drewnianymi od strony wschodniej i południowej zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę zawartymi w decyzji Starosty Lidzbarskiego nr Or/100/2018 z dnia 14.05.2018 r. oraz dokumentacją techniczną.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45342000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 258121,72
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Obliczanie wartości punktowej dla ustalonych kryteriów: 1) W ramach kryterium „Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: WC = (Cmin/Coferty) x 60 WC - wartość punktowa dla kryterium cena Cmin- cena brutto najtańszej oferty Coferty – cena brutto badanej oferty 2) W ramach kryterium „Okres gwarancji" punkty będą przyznawane ofertom na poniższych zasadach: - minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy; W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (nie wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SIWZ. - maksymalny okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert dopuszczony przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy; Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy, a w umowie zostanie uwzględniony okres gwarancji podany przez Wykonawcę w ofercie. - ocenie w ramach kryterium „Okres gwarancji” podlegać będzie okres gwarancji podany w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ); - w ofercie Wykonawca oferuje okres gwarancji określony w pełnych miesiącach; W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji w niepełnych miesiącach - Zamawiający dokona zaokrąglenia podanych wartości do pełnych miesięcy wg ogólnie przyjętych zasad matematycznych. W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji w latach - Zamawiający przeliczy lata na miesiące. - Zamawiający przyzna 10 punktów za każde dodatkowe pełne 6 miesięcy udzielonej gwarancji ponad minimalne 36 miesięcy; WG – wartość punktowa dla kryterium „Okres gwarancji” WG = 0 dla oferty z gwarancją udzieloną na okres 36 do 41 miesięcy; WG = 10 dla oferty z gwarancją udzieloną na okres 42 do 47 miesięcy; WG = 20 dla oferty z gwarancją udzieloną na okres 48 do 53 miesięcy; WG = 30 dla oferty z gwarancją udzieloną na okres 54 do 59 miesięcy; WG = 40 dla oferty z gwarancją udzieloną na okres 60 miesięcy i więcej; Po dokonaniu oceny punkty przyznane za powyższe kryteria zostaną zsumowane i stanowić będą końcową ocenę danej oferty. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą, końcową ocenę oferty. 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 13.1 W celu rozliczenia wykonanych robót zastosowane zostanie wynagrodzenie kosztorysowe. 13.2 Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych i przy zachowaniu następujących założeń: a) Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót określony w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b) Cena musi zawierać wszystkie koszty, wynikające z zatwierdzonego projektu technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również następujące koszty: projektu BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych i wyburzeniowych, odtworzenia dróg, koszty związane z odbiorami wykonanych robót doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz inne koszty wynikające z zapisów decyzji o warunkach prowadzenia robót. c) Wykonawcy we własnym zakresie zobowiązani są do sporządzenia na podstawie dokumentów określonych w pkt. a), zestawienia planowanych prac (przedmiarów robót), określenia ich cen jednostkowych lub ich szczegółowego obliczenia. Ceny jednostkowe muszą także obejmować koszty, o których mowa w pkt. b). W przypadku nie ujęcia w zestawieniu wszystkich robót (prac) wynikających z projektów budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. 13.3 W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą złoży w ofercie kosztorysy w postaci uproszczonej, będzie on zobowiązany do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone tą metodą ceny jednostkowe muszą być identyczne z zaoferowanymi w ofercie przetargowej. Także ogólna cena ofertowa wyliczona tą metodą musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, M, S, Z, Ko) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych 13.4 Zamawiający poprawi wszystkie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, z wyjątkiem dokonywania zmian stawek jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie, jak również zastosowanej stawki podatku VAT. 13.5 Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo oraz słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku od towarów i usług (VAT).


Część nr: 2 Nazwa: Budowa parkingu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 - Budowa parkingu zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę zawartymi w decyzji Starosty Lidzbarskiego nr Or/100/2018 z dnia 14.05.2018 r. oraz dokumentacją techniczną poprzez wydzielenie z części terenów zielonych parkingu 14 stanowiskowego złożonego z parkingu 6 oraz 8 stanowiskowego połączonych drogą manewrową wraz z drogami dojazdowymi utwardzonymi kostką kamienną.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45223300-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 141608,33
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Obliczanie wartości punktowej dla ustalonych kryteriów: 1) W ramach kryterium „Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: WC = (Cmin/Coferty) x 60 WC - wartość punktowa dla kryterium cena Cmin- cena brutto najtańszej oferty Coferty – cena brutto badanej oferty 2) W ramach kryterium „Okres gwarancji" punkty będą przyznawane ofertom na poniższych zasadach: - minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy; W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (nie wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SIWZ. - maksymalny okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert dopuszczony przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy; Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy, a w umowie zostanie uwzględniony okres gwarancji podany przez Wykonawcę w ofercie. - ocenie w ramach kryterium „Okres gwarancji” podlegać będzie okres gwarancji podany w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ); - w ofercie Wykonawca oferuje okres gwarancji określony w pełnych miesiącach; W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji w niepełnych miesiącach - Zamawiający dokona zaokrąglenia podanych wartości do pełnych miesięcy wg ogólnie przyjętych zasad matematycznych. W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji w latach - Zamawiający przeliczy lata na miesiące. - Zamawiający przyzna 10 punktów za każde dodatkowe pełne 6 miesięcy udzielonej gwarancji ponad minimalne 36 miesięcy; WG – wartość punktowa dla kryterium „Okres gwarancji” WG = 0 dla oferty z gwarancją udzieloną na okres 36 do 41 miesięcy; WG = 10 dla oferty z gwarancją udzieloną na okres 42 do 47 miesięcy; WG = 20 dla oferty z gwarancją udzieloną na okres 48 do 53 miesięcy; WG = 30 dla oferty z gwarancją udzieloną na okres 54 do 59 miesięcy; WG = 40 dla oferty z gwarancją udzieloną na okres 60 miesięcy i więcej; Po dokonaniu oceny punkty przyznane za powyższe kryteria zostaną zsumowane i stanowić będą końcową ocenę danej oferty. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą, końcową ocenę oferty. 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 13.1 W celu rozliczenia wykonanych robót zastosowane zostanie wynagrodzenie kosztorysowe. 13.2 Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych i przy zachowaniu następujących założeń: a) Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót określony w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b) Cena musi zawierać wszystkie koszty, wynikające z zatwierdzonego projektu technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również następujące koszty: projektu BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych i wyburzeniowych, odtworzenia dróg, koszty związane z odbiorami wykonanych robót doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz inne koszty wynikające z zapisów decyzji o warunkach prowadzenia robót. c) Wykonawcy we własnym zakresie zobowiązani są do sporządzenia na podstawie dokumentów określonych w pkt. a), zestawienia planowanych prac (przedmiarów robót), określenia ich cen jednostkowych lub ich szczegółowego obliczenia. Ceny jednostkowe muszą także obejmować koszty, o których mowa w pkt. b). W przypadku nie ujęcia w zestawieniu wszystkich robót (prac) wynikających z projektów budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. 13.3 W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą złoży w ofercie kosztorysy w postaci uproszczonej, będzie on zobowiązany do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone tą metodą ceny jednostkowe muszą być identyczne z zaoferowanymi w ofercie przetargowej. Także ogólna cena ofertowa wyliczona tą metodą musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, M, S, Z, Ko) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych 13.4 Zamawiający poprawi wszystkie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, z wyjątkiem dokonywania zmian stawek jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie, jak również zastosowanej stawki podatku VAT. 13.5 Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo oraz słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku od towarów i usług (VAT).


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przebudowę budynku - Bartoszyce
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania15-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przebudowę budynku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI