"Pełnienie obsługi serwisowej instalacji wentylacji i klimatyzacji przy szybie R

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
"Pełnienie obsługi serwisowej instalacji wentylacji i klimatyzacji przy szybie Regis"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWieliczka
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-05-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
 • Data publikacji ogłoszenia2019-05-15
 • Numer ogłoszenia545968-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 545968-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna: "Pełnienie obsługi serwisowej instalacji wentylacji i klimatyzacji przy szybie Regis"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna, krajowy numer identyfikacyjny 00004168300000, ul. Park Kingi  1 , 32-020  Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 278 71 11, 12 278 71 03, , e-mail maciej.trabka@kopalnia.pl, , faks 122 787 110.
Adres strony internetowej (URL): www.kopalniawieliczka.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka Akcyjna - Górnictwo
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kopalniawieliczka.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Pełnienie obsługi serwisowej instalacji wentylacji i klimatyzacji przy szybie Regis"
Numer referencyjny: KSW/2019/TEM/63
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia. 1.1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego za wynagrodzeniem usług serwisowych odnoszących się do instalacji wentylacji i klimatyzacji zlokalizowanej w obiektach przy szybie „Regis” oraz instalacji klimatyzacji w budynku obsługi stacji wentylatorów głównego przewietrzania kopalni przy szybie Kościuszko, na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”. 1.2. Świadczenie usług serwisowych ma na celu zapewnienie przez Wykonawcę prawidłowego funkcjonowania instalacji wentylacji i klimatyzacji, zlokalizowanej w obiektach przy szybie „Regis” oraz instalacji klimatyzacji w budynku obsługi stacji wentylatorów głównego przewietrzania kopalni przy szybie Kościuszko, zwanych dalej „instalacjami”. Prawidłowe funkcjonowanie instalacji polega na: 1) osuszeniu powietrza wentylacyjnego dla szybu „Regis” do zawartości wilgotności bezwzględnej powietrza osuszonego x= 7,0 g/kg (w okresie od 1 kwietnia do 30 września), ilość powietrza nawiewanego Vn= 18000m3/h, 2) ogrzaniu powietrza wentylacyjnego dla szybu „Regis” do temperatury +10oC (w okresie od 1 października do 31 marca), ilość powietrza nawiewanego Vn= 18000m3/h, 3) zapewnieniu wentylacji i klimatyzacji powietrza w pomieszczeniach budynków przy szybie „Regis”, 4) utrzymaniu temperatury powietrza w budynku obsługi stacji wentylatorów głównego przewietrzania kopalni przy szybie Kościuszko w zakresie: a) lato: 21 – 23oC, b) zima: 14 – 16oC. 1.3. Świadczenie usług serwisowych winno być realizowane zgodnie z następującą dokumentacją: 1) Przebudowa budynków Nadszybia REGIS Kopalni Soli „Wieliczka” z przeznaczeniem dla obsługi turystów wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną, branża: INSTALACJA KLIMATYZACJI, WENTYLACJI I CHŁODNICTWA, proj. nr 288.2, wyk. proj.: INSTAL-KLIMA-PROJEKT sp. z o.o., Kraków, sierpień 2009 r. – załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Przebudowa budynków Nadszybia REGIS Kopalni Soli „Wieliczka” z przeznaczeniem dla obsługi turystów wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną, branża: INSTALACJE KLIMATYZACYJNE, WENTYLACYJNE GRZEWCZE I CHŁODNICZE, nr. oprac. 352, wyk. proj.: INSTAL-KLIMA-PROJEKT sp. z o.o., Kraków, grudzień 2012 r. – załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Przebudowa budynków Nadszybia REGIS Kopalni Soli „Wieliczka” z przeznaczeniem dla obsługi turystów wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną, Etap projektu: PROJEKT WYKONAWCZY, Automatyka Klimatyzacjii Wentylacji, BMS; EKSPO Agencja Projektowa Architektury s.c., Kraków, lipiec 2009 r., proj. nr ES/467/09 – załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Przebudowa budynków Nadszybia REGIS Kopalni Soli „Wieliczka” z przeznaczeniem dla obsługi turystów wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną, PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY Automatyka Klimatyzacji i Wentylacji, BMS; EKSPO Agencja Projektowa Architektury s.c., Kraków, grudzień 2012 r., proj. nr ES/467/09/zm – załącznik nr 4 do SIWZ, 5) Instrukcja użytkownika klimatyzatora RAV – SM1607CTP-E + RAV – SP1604AT8-E - załącznik nr 5 do SIWZ. 1.4. Instalacja przy szybie Regis została oddana do użytkowania w czerwcu 2012 r. W roku 2013 wykonano i uruchomiono instalację 2 szt. central osuszających z pompą ciepła EF-102E firmy DST. Zamawiający oświadcza, iż przez cały okres użytkowania instalacja jest serwisowana zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej. 1.5. Instalacja w sterowni stacji wentylatorów głównego przewietrzania kopalni przy szybie Kościuszko została oddana do użytkowania w sierpniu 2016 r. Zamawiający oświadcza, iż przez cały okres użytkowania instalacja jest serwisowana zgodnie z wymogami dokumentacji. 2. Zakres usług serwisowych. 2.1. Usługi serwisowe obejmują: 1) pełnienie gotowości serwisowej, 2) usuwanie wad eksploatacyjnych i awarii krytycznych instalacji, 3) okresowe przeglądy serwisowo–konserwacyjne serwisowanych urządzeń wchodzących w skład instalacji, 4) zakup i dostarczanie, na odrębne zlecenia Zamawiającego, wszelkich części, podzespołów oraz materiałów niezbędnych do wykonania usług serwisowych, 5) prowadzenie książki serwisu, 6) bieżącą diagnostykę stanu technicznego instalacji i analizę procesu technologicznego, celem zapobiegania wystąpieniu wad eksploatacyjnych i awarii krytycznych, 7) wykonywanie remontów w oparciu o opracowany harmonogram remontów, 8) telefoniczne konsultacje i porady z zakresu obsługi i funkcjonowania instalacji. 2.2. W skład instalacji wchodzą następujące podstawowe ich elementy: 1) centrala osuszająca z pompą ciepła EF-102E firmy DST – 3 szt., 2) centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna AF10 Frapol – 1 szt., 3) centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna AF 30 Frapol – 1 szt., 4) systemy kanałów wyposażone w klapy p.poż, klapy zwrotne, tłumiki akustyczne kratki, nawiewniki, zawory, przepustnice, czerpnie, wyrzutnie, wentylatory kanałowe, 5) klimatyzator typu Split Daikin – 1 szt., 6) agregat chłodniczy o wydajności 125kW WSAT-XEE552 Clivet – 1 szt., 7) klimakonwektory kasetonowe HCE31N Eden – 13 szt., 8) klimakonwektory kasetonowe HCE32N Eden – 4 szt., 9) klimakonwektor kasetonowy CSE 24N Eden – 1 szt., 10) klimakonwektor podokienny Wind 82 Eden – 3 szt., 11) płytowy wymiennik ciepła S19A-1G10-TMTL98-LIQUID Sondex – 1 szt., 12) instalacja wody lodowej – 1 szt., 13) rotacyjny regenerator ciepła – 1 szt., 14) system BMS sterowania i nadzoru pracą instalacji wentylacji i klimatyzacji – 1 szt. 15) klimatyzator RAV – SM1607CTP-E(jednostka wewnętrzna) + RAV – SP1604AT8-E (jednostka zewnętrzna). 2.3. Urządzenia wymienione w pkt 2.2 ppkt 1) do 14) wchodzą w skład instalacji znajdującej się w obiektach przy szybie Regis, klimatyzator wymieniony w pkt 4.2 pkt. 15) znajduje się w obiekcie sterowni stacji wentylatorów głównego przewietrzania kopalni przy szybie Kościuszko. 2.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, we własnym zakresie i na własny koszt, specjalistyczny serwis świadczony przez producentów urządzeń wchodzących w skład instalacji lub przez podmioty upoważnione przez tych producentów, w przypadku, gdy nie będzie w stanie wykonać usług serwisowych samodzielnie lub obowiązek wykonania tych usług przez producenta wynika z przepisów prawa albo dokumentacji wskazanej w pkt 1 ppkt 1.3. 3. Pełnienie gotowości serwisowej. 3.1. Wykonawca zobowiązuje się pełnić, co najmniej jednoosobowe dyżury serwisowe 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 3.2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania systemów łączności umożliwiających zgłaszanie wad eksploatacyjnych lub awarii krytycznych przez siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 3.3. W ramach pełnienia gotowości serwisowej Wykonawca jest zobowiązany do udzielania telefonicznych konsultacji i porad z zakresu obsługi i funkcjonowania instalacji. 3.4. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może zgłaszać zapytania telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. 3.5. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub poinformowanie o sposobie rozwiązania problemu nastąpi nie później niż w terminie do 24 godzin od momentu dokonania zgłoszenia zapytania. 3.6. W przypadku zgłoszenia problemu, który zostanie zidentyfikowany przez pracowników Wykonawcy jako awaria eksploatacyjna lub awaria krytyczna, Wykonawca niezwłocznie powiadamia o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Od momentu poinformowania o tym fakcie, zgłoszenie obsługiwane jest zgodnie z procedurami usuwania awarii eksploatacyjnej lub awarii krytycznej. 4. Usuwanie wad eksploatacyjnych i awarii krytycznych. 4.1. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług polegających na usuwaniu wad eksploatacyjnych lub awarii krytycznych instalacji w ilości maksymalnej 700 godzin pracy jednego serwisanta. 4.2. Usługi polegające na usuwaniu wad eksploatacyjnych lub awarii krytycznych instalacji będą sprawowane na zlecenia Zamawiającego. Zamawiający zleci świadczenie usług polegających na usuwaniu wad eksploatacyjnych lub awarii krytycznych instalacji w zależności od potrzeb. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wymiaru usług polegających na usuwaniu wad eksploatacyjnych lub awarii krytycznych instalacji (prawo opcji). 4.3. W razie wystąpienia wady eksploatacyjnej lub awarii krytycznej instalacji, upoważniony pracownik Zamawiającego dokona zgłoszenia wady eksploatacyjnej lub awarii krytycznej. 4.4. Przez awarię krytyczną należy rozumieć awarię instalacji lub jej części, uniemożliwiającą pracę tych instalacji lub jej części albo brak lub zafałszowanie informacji niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji pochodzących ze sterującego tą instalacją systemu automatyki. 4.5. Przez wadę eksploatacyjną należy rozumieć każde zachowanie instalacji lub jej części powodujące ograniczenie jej funkcjonalności określonej w dokumentacji wskazanej w pkt 1 ppkt 1.3 lub utrudniające jej pracę, a nie będące awarią krytyczną. 4.6. Zgłoszenie wady eksploatacyjnej lub awarii krytycznej należy udokumentować w formie pisemnej, poprzez dokonanie przez Zamawiającego wpisu do książki serwisowej. 4.7. Przekazanie zgłoszenia wady eksploatacyjnej lub awarii krytycznej następuje za pośrednictwem telefonu, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą innego ustalonego przez Strony na piśmie sposobu komunikowania. 4.8. Niezwłocznie, po przekazaniu zgłoszenia wady eksploatacyjnej lub awarii krytycznej, Wykonawca potwierdza przyjęcie zgłoszenia za pośrednictwem telefonu, drogą elektroniczną, faksem lub za pomocą innego ustalonego przez Strony sposobu komunikowania. Pracownik Wykonawcy przyjmujący zgłoszenie jest zobowiązany podać zgłaszającemu swoje imię i nazwisko. 4.9. W przypadku zgłoszenia awarii krytycznej, reakcja serwisowa Wykonawcy nastąpi w ciągu 3 godzin od momentu przekazania zgłoszenia serwisowego awarii krytycznej przez Zamawiającego. Zamawiający udokumentuje dokładną datę i czas reakcji serwisowej, dokonując stosownego wpisu w książce serwisowej. 4.10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii krytycznej w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od chwili podjęcia reakcji serwisowej, a wady eksploatacyjnej w możliwie jak najkrótszym terminie, uzgodnionym między Zamawiającym a Wykonawcą Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii krytycznej określonego w zdaniu pierwszym wyłącznie w przypadku, gdy obiektywne czynniki niezależne od Wykonawcy, w szczególności konieczność dostarczenia części zamiennych, w tym ich wykonania na indywidualne zamówienie, będą uniemożliwiać zachowanie podanego terminu. 4.11. Odbiór usunięcia wady eksploatacyjnej lub awarii krytycznej odbywać się będzie zgodnie z następującymi zasadami: 1) po wykonaniu przez Wykonawcę naprawy, Wykonawca zgłasza jej wykonanie, 2) w trakcie odbioru Wykonawca wraz z Zamawiającym sporządzą stosowny zapis w książce serwisu potwierdzający wykonanie naprawy zawierający w szczególności wszystkie ustalenia poczynione w toku podjętych czynności, datę i czas podejmowanych czynności, ilość godzin pracy serwisantów oraz określą zakres i rodzaj skutków wady eksploatacyjnej lub awarii krytycznej, 3) Zamawiający zobowiązana jest zawiadomić Wykonawcę o pozytywnym odbiorze naprawy lub o braku odbioru naprawy, 4) w przypadku braku odbioru naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji naprawy oraz do ponownego zgłoszenia wykonania naprawy. Po ponownej naprawie postanowienia pkt 1 – 3 stosuje się odpowiednio. Czas od braku odbioru naprawy do ponownego zgłoszenia wykonania naprawy wlicza się do czasu naprawy. 5. Okresowe przeglądy serwisowo – konserwacyjne. 5.1. W ramach realizacji usług serwisowych, Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania w terminach szczegółowo ustalonych z Zamawiającym okresowych przeglądów serwisowo – konserwacyjnych następujących urządzeń wchodzących w skład instalacji: Lp. Nazwa urządzenia Częstotliwość przeglądów 1) Centrala osuszająca z pompą ciepła EF-102E firmy DST - raz na 3 miesiące, 2) Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna AF10 Frapol - raz na 3 miesiące, 3) Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna AF 30 Frapol - raz na 3 miesiące, 4) Systemy kanałów wyposażone w klapy p.poż, klapy zwrotne, tłumiki akustyczne kratki, nawiewniki, zawory, przepustnice, czerpnie, wyrzutnie, wentylatory kanałowe - raz na 12 miesięcy, 5) Klimatyzator typu Split Daikin - raz na 6 miesięcy, 6) Agregat chłodniczy o wydajności 125kW WSAT-XEE552 Clivet - raz na 6 miesięcy, 7) Klimakonwektory kasetonowe HCE31N Eden – 13 szt. - raz na 3 miesiące, 8) Klimakonwektory kasetonowe HCE32N Eden – 4 szt. - raz na 3 miesiące, 9) Klimakonwektor kasetonowy CSE 24N Eden - raz na 3 miesiące, 10) Klimakonwektor podokienny Wind 82 Eden – 3 szt. - raz na 3 miesiące, 11) Płytowy wymiennik ciepła S19A-1G10-TMTL98-LIQUID Sondex - raz na 12 miesięcy, 12) Instalacja wody lodowej - raz na 12 miesięcy, 13) Rotacyjny regenerator ciepła - raz na 6 miesięcy, 14) Klimatyzator RAV – SM1607CTP-E + RAV – SP1604AT8-E - raz na 3 miesiące, 5.2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania okresowych przeglądów urządzeń wymienionych w pkt 5.1, zgodnie z instrukcjami obsługi urządzeń wymienionych w pkt 5.1. 5.3. W ramach okresowych przeglądów serwisowo – konserwacyjnych Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać bieżącą diagnostykę stanu technicznego instalacji obejmującą: 1) usuwanie usterek oraz wykonywanie napraw a także realizację wszelkich prac naprawczych, które nie stanowią usuwania wady eksploatacyjnej lub awarii krytycznej, 2) wykonywanie doraźnych usług serwisowych powodowanych potrzebą optymalizacji pracy instalacji, 3) konserwację instalacji, 4) kontrolę szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane. 5.4. W trakcie odbioru przeglądów serwisowo – konserwacyjnych Wykonawca wraz z Zamawiającym sporządzą stosowny zapis w książce serwisu potwierdzający wykonanie przeglądu, zawierający w szczególności wszystkie ustalenia poczynione w toku podjętych czynności, datę i czas podejmowanych czynności. 6. Części zamienne. 6.1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 6.3 i 6.4, Zamawiający ma prawo odrębnie zlecać, a Wykonawca jest zobowiązany na te zlecenia dokonywać zakupu i dostarczenia części zamiennych oraz podzespołów niezbędnych do wykonania usług serwisowych. Nie dotyczy to materiałów eksploatacyjnych wskazanych w dokumentacji wskazanej w w pkt 1 ppkt 1.3, których zakup jest obowiązkiem Wykonawcy i objęty jest wynagrodzeniem, o którym mowa w § 13 ust. 1 i 2 wzoru umowy. 6.2. W przypadku zleceń, o których mowa w pkt 6.1., Wynagrodzenie, za zakup i dostarczenie części zamiennych lub podzespołów niezbędnych do wykonania usług serwisowych, będzie stanowić cenę netto tych części lub podzespołów za jaką nabył je Wykonawca, od producenta lub dostawcy, wraz z ewentualnymi kosztami zakupu części zamiennych lub podzespołów w walutach obcych, związanych z obsługą takich transakcji (różnice kursowe, koszty operacji bankowych, koszty dostawy, etc.), powiększoną o marżę w wysokości 10%. Do tak obliczonego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki. 6.3. Maksymalna wartość wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 6.2 nie przekroczy w trakcie trwania umowy kwoty wskazanej w § 13 ust. 7 wzoru umowy. Wynagrodzenie będzie należne Wykonawcy wyłącznie za części zamienne oraz podzespoły zakupione i dostarczone przez Wykonawcę w oparciu o zlecenia, o których mowa w pkt 6.1. Zamawiający może zrezygnować z dokonywania zleceń, o których mowa w pkt 6.1 w całości lub w części (prawo opcji). 6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania, we własnym zakresie, zleceń zakupu i dostarczenia wszelkich części lub podzespołów niezbędnych do wykonania usług serwisowych na rzecz podmiotów trzecich, w szczególności jeżeli wymaga to zachowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub regulacji wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień przez Zamawiającego. 6.5. O konieczności dokonania zakupu i dostarczenia części zamiennych lub podzespołów niezbędnych do wykonania usług serwisowych Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego przed dokonaniem zakupu tych części. W przypadku dokonania przez Wykonawcę zakupu części zamiennych lub podzespołów przed udzieleniem zlecenia, o którym mowa w pkt 6.1, Zamawiający odmówi dokonania zapłaty wynagrodzenia za dostarczone części zamienne lub podzespoły. 6.6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów gwarancyjnych, atestów, certyfikatów, znaków jakości producenta, aprobat technicznych oraz deklaracji zgodności dotyczących zakupionych i dostarczonych części zamiennych, jeżeli takie dokumenty zostały wydane. 6.7 Niezależnie od gwarancji producenta oraz praw przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady rzeczy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wymienione części oraz podzespoły, na okres 12 miesięcy od chwili montażu części zamiennych lub podzespołów w instalacjach. W przypadku ujawnienia się wad zainstalowanych części zamiennych lub podzespołów we wskazanym okresie, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany lub naprawy wadliwych części zamiennych lub podzespołów. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do specyfikacji, zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego www.kopalniawieliczka.eu.

II.5) Główny kod CPV: 50730000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
36

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia. 1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług serwisowych przez okres 36 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 3 sierpnia 2019 roku. 2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: udokumentowanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi polegającej na serwisowaniu co najmniej 3 systemów klimatyzacji o mocy chłodniczej minimum 0,5 MW każdy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, będzie zobowiązany do złożenia, wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wskazanego powyżej dokumentu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub do wskazania, iż dokumenty lub oświadczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, będzie zobowiązany do złożenia, wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, następujących dokumentów: 1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 2) wykazu wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej usługi polegającej na serwisowaniu co najmniej 3 systemów klimatyzacji o mocy chłodniczej minimum 0,5 MW każdy wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wskazanych powyżej oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub do wskazania, iż dokumenty lub oświadczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny zostać złożone: 1) w przypadku oświadczeń – w oryginale, 2) w przypadku innych dokumentów – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcę, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 9 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium w wysokości: 4 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75124047481111000048778501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2019/TEM/63. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje się możliwość: 1) wydłużenia terminu realizacji umowy na dalszy czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, wraz z proporcjonalnym wzrostem wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy z przyczyn niedotyczących Wykonawcy dla prawidłowego działania instalacji klimatyzacji niezbędne będzie dalsze sprawowanie usług serwisowych po upływie okresu obowiązywania umowy lub z powodu przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wykonanie umowy w całości w terminie nie będzie możliwe, 2) zwiększenie maksymalnej liczby godzin pracy jednego serwisanta w ramach wykonywania usług, o których mowa w § 5 wzoru umowy, o nie więcej niż 100 godzin, wraz z proporcjonalnym zwiększeniem maksymalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tego tytułu. 2. Zgodnie z brzmieniem art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych przyczyn: 1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Oprócz okoliczności wskazanych w pkt 1 i 2, zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp. 4. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w pkt 1 – 3 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron umowy, roszczenia o zmianę umowy. 5. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w pkt 1 – 3, każdej ze Stron umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy, 6. Wystąpienie, o którym mowa w pkt 5 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy. 7. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8. Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-29, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr: 75124047481111000048778501, w Banku Pekao Spółka Akcyjna z dopiskiem: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sprawie KSW/2019/TEM/63”. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi. 5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie określonej w pkt 3 ppkt 2-5, musi wynikać jednoznacznie, że bank (poręczyciel, ubezpieczyciel) zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie 14 dni od przekazania pisemnego żądania, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS, żądaną kwotę, do wysokości zabezpieczenia, bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania i niezależnie od jakichkolwiek zastrzeżeń Wykonawcy oraz bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione. Przedmiotem zabezpieczenia musi być należyte wykonanie umowy i wszelkich wynikających z niej obowiązków w szczególności roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym z tytułu kar umownych i odsetek.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ułożenie kostki brukowej - 200m. Wysoka
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania03-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Zlecę ułożenie kostki brukowej podłoże jest przygotowane ok 200 m miejscowość Wysoka. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam, Anna
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI