Opracowanie projektu oraz wykonanie instalacji SAP wraz z montażem czujek dymowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie projektu oraz wykonanie instalacji SAP wraz z montażem czujek dymowych i centrali p.poż w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 we Wrocławiu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2023-12-13
 • ZamawiającyGmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia
 • Data publikacji ogłoszenia2023-11-24
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00513876
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Opracowanie projektu oraz wykonanie instalacji SAP wraz z montażem czujek dymowych i centrali p.poż w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001094670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Nowy Targ

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-141

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp.dz@um.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie projektu oraz wykonanie instalacji SAP wraz z montażem czujek dymowych i centrali p.poż w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71a4878e-8860-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00513876

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016111/34/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Opracowanie projektu oraz wykonanie instalacji SAP wraz z montażem czujek dymowych i centrali p. poż w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 we Wrocławiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/umw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/umw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Specyfikacja Warunków Zamówienia - dział X

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/77/2023/WOU

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4 we Wrocławiu.
Na przedmiot zamówienia składa się:
1) Sporządzenie dokumentacji budowlano instalacyjnej wraz z przeprowadzeniem koniecznych opinii i uzgodnień oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji.
2) Wykonanie robót instalacyjno-budowlanych na podstawie opracowanej, uzgodnionej i zaakceptowanej dokumentacji budowlanej. Zaprogramowanie, uruchomienie i przeprowadzenie prób systemu wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla obsługi

4.2.6.) Główny kod CPV: 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 83

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule społeczne

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże on, że:

1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej dwa zamówienia na roboty odpowiadające swoim przedmiotem opracowaniu projektu oraz wykonaniu instalacji SAP, na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł brutto każde,

2) dysponuje:
a) co najmniej jednym projektantem instalacji SSP, który posiada kwalifikacje do „Projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemów sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi” i jest przygotowany do samodzielnego wykonywania projektów instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych;
b) co najmniej jednym projektantem branży elektrycznej, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i energoelektryczne do projektowania bez ograniczeń, posiada zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
c) co najmniej jednym kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i energoelektryczne do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, posiada zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
d) co najmniej jednym kierownikiem zespołu montażu instalacji SSP, który posiada kwalifikacje do „Projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemów sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi”, jest przygotowany do samodzielnego wykonywania projektów instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych;
e) minimum dwoma brygadami monterskimi, każda po minimum dwie osoby. W każdej brygadzie nie mniej niż 50% składu musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne E1 do 1kV;
f) jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne D1 do 1kV
Uprawnienia z poz. a), b), c), d) można łączyć i może je posiadać jedna osoba.
Uprawnienia z poz. d), e), f) można łączyć i może je posiadać jedna osoba

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy,
2) zmian formalno-organizacyjnych, mających wpływ na realizację umowy,
3) zmiany kierownika budowy, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika robót, pod warunkiem, że kierownik budowy musi posiadać wymagania określone w SWZ,
4) zmiany w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego robót, co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
5) * zmiany podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innych podwykonawców z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby kwalifikacji i doświadczenia jakie zostały określone w SWZ (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca posługuje się potencjałem podwykonawców),
6) zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron.
3. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną przedmiotu umowy,
2) zmiany danych teleadresowych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej https://portal.smartpzp.pl/umw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż ogrodzenia z paneli 3d ok 300 mb - Nowa Ruda
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania23-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż ogrodzenia z paneli 3d ok 300 mb. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI