Modernizacja systemu ppoż na hali sortowni ZZO w Wólce Rokickiej

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Modernizacja systemu ppoż na hali sortowni ZZO w Wólce Rokickiej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLubartów
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2023-11-30
 • ZamawiającyZakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej
 • Data publikacji ogłoszenia2023-11-08
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00482719
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Modernizacja systemu ppoż na hali sortowni ZZO w Wólce Rokickiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

1.3.) Oddział zamawiającego: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369166772

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wólka Rokicka 100

1.5.2.) Miejscowość: Lubartów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48814510134

1.5.8.) Numer faksu: +484510133

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zzo.lubartow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zzo.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja systemu ppoż na hali sortowni ZZO w Wólce Rokickiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2d9861f-7d5d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00482719

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049128/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Modernizacja systemu ppoż na hali sortowni ZZO w Wólce Rokickiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zzo-lubartow.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zzo-lubartow.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej lub poczty elektronicznej - z zastrzeżeniem pkt 11.15. SWZ 11.1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Krzysztof Grzegorczyk, mail: grzegorczyk@zzo.lubartow.pl tel. 81 451 01 34, Ireneusz Szczuchniak, mail: szczuchniak@zzo.lubartow.pl, tel. 81 451 01 34 11.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę zapisu wiadomości na serwerze odbiorczym. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich rejestracji na Platformie.
11.3. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej; https://zzo-lubartow.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn.: „Modernizacja systemu ppoż na hali sortowni ZZO w Wólce Rokickiej” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZOWR.271.51.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Zamówienie polega na Modernizacja systemu ppoż na hali sortowni ZZO w Wólce Rokickiej.
4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Instalacja 2 działek wodnych wraz z systemem detekcji pożaru opartym na kamerach termowizyjnych (kamery poza zakresem niniejszego postępowania)
 Stacja zaworowa instalacji działek wodnych wraz z kompletnym oprzyrządowaniem
 zawór kontrolno-alarmowy typu deluge DN200 – 1 komplet.
 Wykonanie instalacji działek wodnych:
 Montaż 2 szt. działek na gotowej konstrukcji
 Podłączenie elektryczne działek do przygotowanej instalacji
 Montaż 1 szt. panelu sterowniczego do obsługi działek
 Montaż 2 szt. skrzynek przyłączeniowych elektrycznych.
 Sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń
 Testy instalacji
 Sporządzenie protokołu z pomiarów elektrycznych.
 Integracja systemu gaszenia i testy. Działka powinny być umiejscowione na zasobni odpadów selektywnych i zmieszanych w hali sortowni. Instalacja działek jest pierwszym etapem rozbudowy sytemu ppoż.

Zamawiający zakłada podłączenie działek do istniejącej instalacji hydrantów wewnętrznych. Więcej informacji – znajduje się w gotowym projekcie technicznym instalacji PPOŻ stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia).

Zamówienie jako takie jest jedynie jednym z etapów realizacji załączonego projektu i nie obejmuje:
- modernizacji pompowni wody,
- budowy dodatkowego zbiornika,
- instalacji kamer termowizyjnych,
- budowy instalacji tryskaczowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44482000-2 - Urządzenia przeciwpożarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 85 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:


Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 100 pkt
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.17.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, z najniższą ceną:

PO = PC
gdzie:
PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie lub modernizację lub remont instalacji PPOŻ, w ramach, którego dostarczono i zainstalowano działka pianowo-wodne lub wodne.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie jedynie w formule dostaw z montażem.

6.2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.5. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale
8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13.3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór ( druk ), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ ( przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty
w SWZ i załącznikach ).
1) Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ;
2) Oświadczenie, o których mowa w pkt 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt. 9.8 SWZ (jeżeli dotyczy),
5) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 4.6 SWZ.
6) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.
zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na zakończenie dostaw i montażu:
1) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 może nastąpić w przypadku wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 17 umowy,
2) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 może nastąpić w przypadku zmiany spowodowanej czynnikami niezależnymi od stron – jeżeli będzie miało to wpływ na zachowanie terminowości realizacji zamówienia,
3) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 może nastąpić w przypadku wstrzymania prac przez zamawiającego,
4) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 może nastąpić w przypadku postoju w wykonaniu świadczenia, wynikającego bez-pośrednio z okoliczności związanych z utrzymywaniem się lub ponownym ogłoszeniem podczas realizacji umowy stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego na terytorium RP o ile okoliczności te mają bezpośredni wpływ na brak możliwości realizacji zamówienia w umówionym terminie. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia będzie możliwe o czas postoju spełniającego ww. wymagania który nie może trwać dłużej niż do momentu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.
5) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 może nastąpić z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie za-mówienia,
6) zmiany spowodowanej wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych mających charakter anomalii nie pozwalających na wykonanie przedmiotu umowy lub spowalniających wykonanie przedmiotu umowy, z powodu tech-nologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
7) zmiany spowodowanej przedłużającymi się w stosunku do obowiązujących przepisów, procedur i postępowań administracyjnych, cywilnych, karnych lub innych, w szczególności wydania przez uprawnione organy niezbędnych po-zwoleń, zgód decyzji administracyjnych o rozpoczęciu, lub wstrzymaniu robót z powodów, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
8) zmiany spowodowanej opóźnieniem po stronie właściwych organów w uzy-skaniu przez Wykonawcę niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których organy te są zobowiązane mocą przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. dokumenty powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczno-ści, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
9) zmiany spowodowanej zleceniem prac dodatkowych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 3) lub 4) lub art. 455 ust. 2 ustawy lub § 16 ust. 4 pkt 1) niniejszej umowy, o czas wymagany do uzyskania niezbędnych zespołów, części, urzą-dzeń lub komponentów i ich wymiany, naprawy, serwisu lub regeneracji.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 14.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://zzo-lubartow.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ciąg dalszy sekcji 7.4:
3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:
1) zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wynikające z błędów w dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu do-chowania należytej staranności zamawiającego;
2) niezależnych od wykonawcy przeszkód uniemożliwiających terminową do-stawę wskazanych w ofercie produktów w szczególności w przypadku zakoń-czenia ich produkcji lub niedostępności ich na rynku w momencie realizowa-nia dostaw – pod warunkiem, że Wykonawca dochował należytej staranności i w momencie uzyskania zamówienia wykonał odpowiednie czynności w celu ich zamówienia. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym Wykonaw-ca może dostarczyć i zamontować inne urządzenia (urządzenia zastępcze), które spełniają wymogi opisane w SWZ i załącznikach pod warunkiem wyka-zania przez wykonawcę zgodności tych urządzeń w wymogami zamawiającego oraz przedstawienia dla urządzeń zastępczych wszystkich dokumentów wymaganych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego i niniejszej umowie.
4. Zmiana zakresu świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:
1) Podczas wykonywania prac okaże się, iż w celu uzyskania sprawności instalacji PPOŻ konieczne jest wykonanie prac dodatkowych – nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedstawi kosztorys wykonania prac dodatkowych, obejmujący co najmniej ilość roboczogodzin i koszt materiałów, z zastrzeżeniem, że cena jednej roboczogodziny nie może przekraczać 200 zł netto, a marża na materiał nie może przekraczać 15 % kwoty netto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ceny materiału w dowolnie
wybrany sposób, w szczególności poprzez żądanie przedstawienia oferty jego zakupu przez Wykonawcę lub faktury. Jeżeli rzeczywisty koszt zakupu był niż-szy niż przedstawiona oferta, Wykonawca stosuje marżę do kwoty niższej.
Zamawiający ma prawo zakupu materiału u innego podmiotu, jeżeli koszt bę-dzie niższy niż wskazany w kosztorysie przedstawionym przez wykonawcę. W takiej sytuacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadającą wyłącznie koszcie robocizny. Wykonawca nie odpowiada za wady części dostarczonych przez Zamawiającego, chyba że o wadzie wiedział i nie poinformował o tym Zamawiającego.
2) Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
3) Ewentualne prace dodatkowe, tj. nieobjęte opisem przedmiotu zamówienia, re-alizowane będą w wyniku zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4) Rozpoczęcie wykonywania prac, o których mowa w ust. 3, może nastąpić jedy-nie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Zamawiające-go oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania prac dodatkowych.
Pozostała treść w § 16 projektu umowy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę usunięcie karpy po wierzbie - Zakrzówek
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania22-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Zlecę usunięcie karpy po wierzbie, średnica ok 1 metr. Proszę o wstępny możliwy termin oraz cenę. Zakrzówek. Tylko e-mail.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Lubartów: Dostawa wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Lubartowie
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Lubartów: Wymiana dysków w sicie dyskowym
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Wymiana dysków w sicie dyskowym
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI