"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mokobody"

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mokobody"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMokobody
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-06-30
 • ZamawiającyGMINA MOKOBODY
 • Data publikacji ogłoszenia2021-06-15
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00083976
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mokobody"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MOKOBODY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582492

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Chreptowicza 25

1.5.2.) Miejscowość: Mokobody

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-124

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 25 641 13 15

1.5.8.) Numer faksu: 25 641 13 15 wew. 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mokobody.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugmokobody.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mokobody"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34fb7a91-cddb-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00083976

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugmokobody.bip.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzieleniezamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciuminiPortalu,który dostępny jest pod adresem: hppt://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego podadresemhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej przetargi@mokobody.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania ofert lub wniosku” oraz do Formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „ Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej email:przetargi@mokobody.pl.Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem"Formularza do komunikacji" jako załączniki.Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na adres email:przetargi@mokobody.pl. Dokumenty należy sporządzać w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mokobody reprezentowana przez Wójta, adres: ul. Plac Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody, tel. 25 641 11 13,
e-mail: gmina@mokobody.pl,
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Mokobody jest Pani/Pani Paulina Skrouba dostępna pod adresem e-mail : inspektor.rodo@naticom.pl,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mokobody” nr GP.271.1.4.2021 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GP.271.1.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Mokobody w miejscowościach: Osiny Górne, Zaliwie-Piegawki, Wyłazy, Skupie, Dąbrowa zgodnie z warunkami modernizacji oświetlenia ulicznego (warunki w załącznikach) w poszczególnych miejscowościach.
Przedmiot zamówienia obejmuje 5 miejscowości tj.:
1) „Zakup i podwieszenie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiny Górne”;
2) „Zakup i podwieszenie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaliwie-Piegawki”;
3) „Zakup i podwieszenie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyłazy”;
4) „Zakup i podwieszenie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Skupie”;
5) „Zakup i podwieszenie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa”.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektami wykonawczymi stanowiącymi załącznik nr 8 do swz.
3. Wykonawca wystawi odrębne faktury na poszczególne miejscowości/zadania będące przedmiotem zamówienia (warunek niezbędny do rozliczenia dofinansowania inwestycji).
4. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. Zamawiający informuje, że Wykonawcy powinni skalkulować cenę ofertową w oparciu o dokumentację, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona
z własnych nowych materiałów pierwszego gatunku. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.
7. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić i przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni po podpisania umowy (dokument niezbędny do rozliczenia dofinansowania inwestycji).
8. Gwarancja na przedmiot zamówienia – 60 miesięcy.
9. Gwarancja na wbudowane urządzenia –zgodnie z gwarancją producenta ale nie mniej niż 60 miesięcy.
10. Zdemontowane stare oprawy oświetleniowe i skrzynki SON będące własnością PGE Wykonawca przekaże do RE Siedlce natomiast pozostałe oprawy oświetleniowe zostaną przekazane w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest przygotować pełną dokumentację niezbędną do podpisania przez Gminę Mokobody umowy na udostępnienie podpór linii energetycznej oraz dzierżawy elementów instalacji oświetleniowej
12. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji technicznej, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający będzie dokonywał oceny zgodności i równoważności w uzgodnieniu z autorem dokumentacji technicznej.
13. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji technicznej, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający będzie dokonywał oceny zgodności i równoważności w uzgodnieniu z autorem dokumentacji technicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.W odniesieniu do ofert, które nie podlegają odrzuceniu, przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym znaczeniu:
Cena oferty brutto - waga kryterium 60 % = 60 pkt.
Termin płatności faktury - waga kryterium 40 % = 40 pkt.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum l 00 pkt.
2. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone w następujący sposób:
1) Kryterium: Cena (brutto) [C] - 60 pkt.

najniższa cena oferty brutto
C = ----------------------------------- x 60
cena brutto oferty badanej

2) Oferta z najdłuższym terminem płatności faktury (jednak nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 30 dni) = 40 punktów.
Zaoferowanie terminu płatności faktury poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty.
W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin płatności faktury powyżej wymaganego maksimum, zamawiający do oceny ofert przyjmie 30 dni, natomiast do umowy zostanie wpisany termin płatności faktury zaproponowany przez wykonawcę.
Wykonawca może zaproponować następujący termin płatności faktury: 7, 14, 21, 30 dni.
Wykonawcy otrzymają następującą ilość punktów:
- termin płatności faktury wynoszący 7 dni – 25 pkt,
- termin płatności faktury wynoszący 14 dni – 30 pkt,
- termin płatności faktury wynoszący 21 dni – 35 pkt,
- termin płatności faktury wynoszący 30 dni – 40 pkt.

Kryterium: Termin płatności faktury [T] - 40 pkt.

Całkowita punktowa wartość oferty liczona będzie wg wzoru: O = C + T

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (suma punktów przyznanych w oparciu o ustalone powyżej kryteria C + T) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: terminem płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu lub remoncie instalacji elektrycznych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto;
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia, a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej –jedną osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji- w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp; sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu stawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 4 lit. a SWZ, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ;
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 4 lit. b SWZ, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz cenowy- obowiązkowy
2) Informacja o podmiocie wspólnym - jeżeli dotyczy
3)Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
4) Dokument potwierdzający wniesienie wadium -obowiązkowy
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy - jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 2 000,00 zł w formie przewidzianej ustawą Pzp.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu (przelewu na konto Zamawiającego),
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się moment jego zaksięgowania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie moment wydania dyspozycji przelewu przez Wykonawcę.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Mokobodach nr 16 9193 0008 0000 0101 2000 0030, Urząd Gminy Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody z adnotacją: Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mokobody” znak GP.271.1.4.2021. Kserokopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2 ppkt 2 do 4 (tj. w formie gwarancji lub poręczenia), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) wadium musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2) z treści gwarancji lub poręczenia powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) wadium powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Gmina Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie się ubiegają o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp obligatoryjnie do oferty muszą dołączyć oświadczenie, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu oraz wykonawcy wykazują spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z ppkt 4;
2) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
4) Wykonawcy zobowiązani są, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII SWZ, przy czym składa je odpowiednio Wykonawca/-y, który/którzy wykazuje/-ą spełnianie warunku w zakresie opisanym w rozdziale V pkt 2 SWZ.
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) konieczności wykonania prac budowlanych lub innych robót w wyniku usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
b) zmiany terminu realizacji zamówienia wskutek zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych w postaci np. opadów śniegu, deszczu albo mrozu;
c) wstrzymania wykonywania robót przez Zamawiającego;
d) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonywanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
e) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy;
f) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
g) kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Formularz do złożenia ofert dostępny na ePUAP i udostępnionyrównieżna miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-30 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-29

2021-06-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę czyszczenie i przecinkę w starym lesie sosnowym - Mniszek - Kiełpieniec
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania17-05-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę czyszczenie i przecinkę w starym lesie sosnowym. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI