„Konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, oraz obsługa pogotowia lokatorskiego w 2022 roku.”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWłocławek
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-12-23
 • ZamawiającyAdministracja Zasobów Komunalnych
 • Data publikacji ogłoszenia2021-12-15
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00317462
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, oraz obsługa pogotowia lokatorskiego w 2022 roku.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Administracja Zasobów Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340888485

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ostrowska 30

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@azk.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.azk.wloclawek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, oraz obsługa pogotowia lokatorskiego w 2022 roku.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e27483d-5db3-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00317462

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007566/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, oraz obsługa pogotowia lokatorskiego w 2022 roku.”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres skrzynki Administracji Zasobów Komunalnych: /AZK-Wloclawek/SkrytkaESP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator
postępowania wygenerowany przez miniPortal. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1) W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub identyfikatorem postępowania nadanym przez BZP w Ogłoszeniu o
zamówieniu).
2) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w Rozdziale XI SWZ adres e-mail - z zastrzeżeniem zapisu Rozdziału XV ust. 2 niniejszej SWZ. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.24.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja budynków oraz lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek oraz obsługa pogotowia lokatorskiego w 2022 roku. Łączna powierzchnia budynków objętych usługą wynosi 126 062,23 m2. Wykaz budynków i lokali stanowią załączniki 1 i 2 do formularza ofertowego (Zał. 1 do SWZ).
Zakres usługi obejmuje bieżące usuwanie przyczyn awarii, wykonywanie napraw, oraz innych czynności takich jak:
1) Instalacja elektryczna i odgromowa:
 wymiana i uzupełnianie żarówek na częściach wspólnych budynków,
 wymiana uszkodzonych opraw na częściach wspólnych budynków,
 wymiana przełączników, wyłączników światła na częściach wspólnych budynków,
 usuwanie awarii na częściach wspólnych budynków,
 zabezpieczanie szafek układów pomiarowych oraz ich konserwacja - szklenie, naprawa drzwiczek oraz spawanie uchwytów,
 wymiana wkładek topikowych w zabezpieczeniach przedlicznikowych,
 wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych,
 uzupełnianie dekli na puszkach,
 przegląd instalacji odgromowej i jej naprawa,
 wymiana pojedynczych puszek instalacji elektrycznej,
 dokręcanie końcówek przewodów WLZ,
 sprawdzanie przyczyny braku prądu w lokalu oraz ewentualne zabezpieczenie w sytuacji podejrzenia zagrożenia pożarowego,
 sprawdzanie wyłączników ppoż.,
 likwidacja nielegalnych podłączeń do instalacji,
 wymiana żarówek w lampach zewnętrznych będących w utrzymaniu Administracji Zasobów Komunalnych.
2) Instalacja wodno-kanalizacyjna:
 telefoniczne informowanie pogotowia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku na nr tel.: 994, lub: 54 2363954, całodobowo 600292811, o konieczności udrożnienia zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych (z podaniem adresu, miejsca, warunków terenowych),
 potwierdzanie każdego czasu rozpoczęcia i każdego czasu zakończenia udrożniania wykonanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, na adresy poczty elektronicznej: prudzinski@azk.wloclawek.pl; tkoscinski@azk.wloclawek.pl, oraz obsługiwanej w godzinach
6.00–22.00 poczty elektronicznej pod adresem: dzial.sieci@mpwik.wloclawek.pl,
 telefoniczne informowanie Wykonawcy wyłonionego przez Administrację Zasobów Komunalnych do realizacji usług udrażniania kanalizacji o konieczności usunięcia niedrożności instalacji na odcinku od budynku do pierwszej studni poza budynkiem, a także bezzwłoczne poinformowanie właściwego Administratora budynku o konieczności udrożnienia zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i sposobie oraz czasie jego wykonania (zgodnie z powyższym),
 informowanie lokatorów o awariach, utrudnieniach w związku z wystąpieniem awarii i usuwaniem skutków awarii,
 udrożnianie pionów kanalizacyjnych, przyłączy i leżaków w budynkach i poza budynkami do pierwszej studni,
 likwidacja przecieków wodno-kanalizacyjnych i wymiana instalacji do 2 mb, z wyjątkiem przecieków powstałych na skutek zamarznięcia instalacji,
 wymiana zaworów na instalacji wodociągowej od zaworu głównego do urządzeń,
 konserwacja i przygotowanie instalacji wodociągowej (wodomierze w studzienkach) do odczytu
i legalizacji oraz zabezpieczanie jej przed zamarzaniem w okresie zimowym,
 zabezpieczanie szafek układów pomiarowych oraz ich konserwacja - szklenie, naprawa drzwiczek oraz spawanie uchwytów.
3) Instalacja centralnego ogrzewania:
 prowadzenie kontroli dostarczanych parametrów czynnika grzewczego podawanego przez dostawcę, co najmniej raz w każdym miesiącu (odnotowanych w kontrolce),
 usuwanie przecieków na wewnętrznej instalacji c.o. od zaworów odcinających instalację odbiorczą w budynku,
 odpowietrzanie instalacji,
 zabezpieczanie szafek układów pomiarowych oraz ich konserwacja - szklenie, naprawa drzwiczek oraz spawanie uchwytów,
 konserwacja, przeglądy okresowe i bieżące naprawy (w tym awaryjne) węzłów ciepłowniczych,
 obsługa automatyki pogodowej na wewnętrznej instalacji c.o.
4) Instalacja ciepłej wody użytkowej:
 likwidacja przecieków instalacji c.w.u. i wymiana instalacji do 2 mb,
 zabezpieczanie szafek układów pomiarowych oraz ich konserwacja - szklenie, naprawa drzwiczek oraz spawanie uchwytów,
 wymiana zaworów na instalacji wodociągowej do urządzeń.
5) Instalacja gazowa:
 usuwanie przecieków gazowych na instalacji od gazomierza do przyborów gazowych,
 zabezpieczanie szafek układów pomiarowych oraz ich konserwacja - szklenie, naprawa drzwiczek oraz spawanie uchwytów,
 wykonywanie rocznych i zerowych przeglądów instalacji gazowej zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane.
6) Roboty dekarskie:
 udrożnianie czyszczaków, rur spustowych instalacji deszczowej oraz rynien, uzupełnianie rzygaczy, rur spustowych do 2 mb, również z użyciem podnośnika,
 zabezpieczanie luźnych elementów dachu stwarzających zagrożenie dla przechodniów.
7) Roboty murarskie:
 uzupełnianie tynków w miejscach napraw objętych zakresem usługi konserwacji i pogotowia lokatorskiego.
8) Roboty ślusarskie:
 uzupełnianie ubytków w barierkach,
 regulacja drzwi na częściach wspólnych,
 regulacja samozamykaczy,
 wymiana, naprawa oraz regulacja zamków w stolarce okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych nieruchomości,
 wymiana zamków w skrzynkach pocztowych po przejęciu pustostanu (lokalu) przez nowego najemcę,
 uzupełnianie klamek i szyldów.
9) Inne prace:
 wymiana uszkodzonych oraz uzupełnianie pojedynczych szyb w oknach i drzwiach na częściach wspólnych nieruchomości,
 obsługa techniczna przy wejściach komisyjnych, np. rozwiercanie i wymiana zamków w drzwiach,
 usuwanie nawisów śnieżnych i sopli z dachów,
 zabezpieczanie otworów drzwiowych i okiennych w pustostanach,
 wymiana uszkodzonych oraz uzupełnianie brakujących wycieraczek wpuszczanych metalowych, montowanych przed wejściami do klatek schodowych.
10) W przypadku stwierdzenia awarii na odcinku przed licznikami głównymi Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia awarii gestorom sieci.
11) Godziny świadczenia usług:
a) konserwacja wykonywana będzie w godzinach:
- poniedziałek, środa, czwartek – 7.30-15.30,
- wtorek – 7.30-17.00,
- piątek – 7.30-14.00,
b) obsługa pogotowia lokatorskiego wykonywana będzie w godzinach:
- poniedziałek, środa, czwartek – 15.30-21.00,
- wtorek – 17.00-21.00,
- piątek – 14.00-21.00,
- na pozostałe godziny w ciągu doby wykonawca ustanawia osoby pełniące dyżur telefoniczny w domu i działające na wezwanie.
12) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług w oparciu o własnych przeszkolonych pracowników posiadających stosowne, prawem wymagane kwalifikacje.
13) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac niezależnie od wysokości na jakich ma je realizować, dostępu do miejsca robót oraz od posiadanego sprzętu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z treścią SWZ oraz załącznika nr 6 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada:
opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 200 000,00 zł;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na konserwacji budynków, której wartość wynosi/wynosiła minimum brutto 20 000,00 zł / miesiąc. Zamawiający wymaga, aby wykazana usługa trwała minimum 6 miesięcy,
b) dysponuje niżej wymienionymi osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za wykonywanie zadań zamówienia.
Wykonawca winien dysponować kadrą pozwalającą realizować zamówienie, w tym co najmniej:
• elektryk – 2 osoby;
• hydraulik – 2 osoby;
• dekarz – 1 osoba;
• murarz -1 osoba;
• ślusarz -1 osoba.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), według wzoru z załącznika nr 5 do SWZ;
2. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,
według wzoru z załącznika nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy– według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ,
c) opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP – wzór oświadczenia zawarto w Załączniku nr 2 do SWZ, z zastrzeżeniem, że:
1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, składa każdy z Wykonawców, przy czym w części dotyczącej spełnienia warunków udziału w postępowaniu tylko w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu;
2) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – Wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 2, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
4. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -
pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia - według wzoru z załącznika nr 3 do SWZ – lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w sytuacji, o której mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy
PZP - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – według wzoru z załącznika nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z projektowanymi postanowienia umowy i ustawą PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz załącznikami za pośrednictwem„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-23 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odpowietrzenie instalacji solarnej - Łysomice
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania17-05-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odpowietrzenie instalacji solarnej.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI