Dostawa elementów oświetlenia na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa elementów oświetlenia na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2024-02-22
 • ZamawiającyWrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-12
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00101953
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa elementów oświetlenia na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001005092

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wystawowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-618

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@halastulecia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.halastulecia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa elementów oświetlenia na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fd94b3c-c98e-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00101953

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://halastulecia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://halastulecia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zostały dokładnie opisane w rozdziale IX i XI Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): dokładnie opisano w rozdziale XX Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): dokładnie opisano w rozdziale XX Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/5/HL/OŚ/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa elementów oświetlenia na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji znajduje się w: Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 2.1 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy oraz w Załączniku nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.
4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części w ramach bieżącego postępowania ponieważ podział zamówienia groziłby nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, a zawarty asortyment może zostać dostarczony przez jednego wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31524100-6 - Oprawy oświetleniowe sufitowe

31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego

31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający ma prawo zwiększenia zakresu zamówienia maksymalnie do 20% wartości wynagrodzenia. Zakresem opcji objęte są wszystkie pozycje asortymentowe określone w FORMULARZU ASORTYMENTOWO – CENOWYM stanowiącym Załącznik nr 2.1. do SWZ. Wykorzystanie prawa opcji w całości lub jedynie w części uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
2. Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach realizacji umowy.
3. Realizowanie opcjonalnej części będzie odbywało się w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 3 do umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy – Formularz ofertowy musi być sporządzony zgodnie z treścią Formularza ofertowego zawartego w Załączniku nr 1 do SWZ tj. zawierać wszystkie jego postanowienia i oświadczenia. Załączenie Formularza ofertowego jest obligatoryjne, a jego niezłożenie wraz z ofertą będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy;
2) Formularz asortymentowo – cenowy – Załącznik nr 2.1 do SWZ, Załączenie Formularza asortymentowo - cenowego jest obligatoryjne, a jego niezłożenie wraz z ofertą będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy;
3) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświadczenie składa:
a) wykonawca, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
b) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
4) pełnomocnictwo – (jeśli dotyczy):
1) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych właściwych dla formy organizacyjnej, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia ofert lub do złożenia oferty i podpisania umowy;
Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty:
1) w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez mocodawcę
lub
2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej opatrzonego
własnoręcznym podpisem mocodawcy, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę, poświadczającego zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
lub
3) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej opatrzonego
własnoręcznym podpisem mocodawcy, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, poświadczającego zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie).
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności:
• nazwę postępowania o zamówienie publiczne lub nr postępowania, którego dotyczy pełnomocnictwo lub wskazanie, że pełnomocnik posiada upoważnienie do reprezentowania wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
• oznaczenie mocodawcy;
• dane ustanowionego pełnomocnika (imię i nazwisko), określające jego zakres, czas trwania pełnomocnictwa. Zamawiający zaleca, aby pełnomocnictwo zawierało inne informacje pozwalające na identyfikację danych pełnomocnika, np. nr PESEL.
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców – wymagania do pełnomocnictwa zostały wskazane w rozdziane VIII ust. 4.
5) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna):
1) w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia w Formularzu ofertowym należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z informacją wskazaną w ust. 1 ww. Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane;
3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
5) pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty:
1) w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
lub
2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, poświadczających zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
lub
3) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, poświadczającego zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie).
6) pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności:
a) nazwę postępowania o zamówienie publiczne lub nr postępowania, którego dotyczy pełnomocnictwo lub wskazanie, że pełnomocnik posiada upoważnienie do reprezentowania wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
b) nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem adresu siedziby;
c) dane ustanowionego pełnomocnika (imię i nazwisko), określające jego zakres, czas trwania pełnomocnictwa. Zamawiający zaleca, aby pełnomocnictwo zawierało inne informacje pozwalające na identyfikację danych pełnomocnika, np. nr PESEL.
7) wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
8) dokument, potwierdzający brak podstaw wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy zobowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument został wskazany w rozdziale VII ust. 4 niniejszego SWZ.
9) wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizację zamówienia tj. wykonanie umowy;
10) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
11) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na żądanie Zamawiającego przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zostały określone w Załączniku nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-21 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://halastulecia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-21 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej - Michałkowa
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej oraz kotłowni opartej na pompie ciepła. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI