Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kościelisko, Gmina Kościelisko

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kościelisko, Gmina Kościelisko .
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKościelisko
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-01-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Kościelisko
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-11
 • Numer ogłoszenia502770-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 502770-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

Gmina Kościelisko: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kościelisko, Gmina Kościelisko .
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kościelisko, krajowy numer identyfikacyjny 49052655000000, ul. ul. Strzelców Podhalańskich  44 , 34511   Kościelisko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 079 100, e-mail przetargi@koscielisko.com.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.gminakoscielisko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gminakoscielisko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gminakoscielisko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera
Adres:
Urząd Gminy Kościelisko - 34-511 Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44- pokój nr 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kościelisko, Gmina Kościelisko .
Numer referencyjny: ZP.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie część: 3.1.1 CZĘŚĆ I- budowa oświetlenia w m. Kościelisko- Pod Blachówką Zakres rzeczowy obejmuje: 3.1.1.1 przygotowanie placu budowy w tym odpowiednie zabezpieczenie terenu 3.1.1.2 wykopy w gruncie 3.1.1.3 linia kablowa Nn 152 m 3.1.1.4 słup oświetleniowy + wysięgnik 0,5 m 4 szt. 3.1.1.5 oprawy oświetleniowe 4 szt. 3.1.1.6 wciąganie kabli w przepusty kablowe i ułożenie w gruncie 3.1.1.7 zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu 3.1.1.8 rekultywacja terenu ; odtworzenie nawierzchni Ponadto zakres zamówienia obejmuje: 3.1.1.9 kompleksową obsługę inwestycji 3.1.1.10 pełną obsługę geodezyjną od wytyczenia inwestycji w terenie do wykonania inwentaryzacji po-wykonawczej wraz z uzyskaniem klauzuli właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej 3.1.1.11 opracowanie projektu organizacji ruchu 3.1.1.12 zawiadomienie o zmierzonym terminie rozpoczęcia robót właściwego organu nadzoru budowla-nego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem 3.1.1.13 zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskanie za-świadczenia o przyjęciu zgłoszenia przez organ. 3.1.1.14 spełnienie wszystkich wymagań określonych w opiniach, uzgodnieniach, pozwoleniach w tym branżowych Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót ujęty został w załączniku nr 8 do SIWZ – dokumentacja techniczna Dokumentacja projektowa w wersji papierowej znajduje się do wglądu w siedzibie Gminy Kościelisko, 34-511 Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu. 3.1.2 CZĘŚĆ II- budowa oświetlenia w m. Kościelisko- Strz. Podhalańskich Zakres rzeczowy obejmuje: 3.1.3.1 ścinanie drzew i ręczne karczowanie 3.1.3.2 kopanie rowów dla kabli 3.1.3.3 zasypywanie rowów 3.1.3.4 ułożenie rur osłonowych 3.1.3.5 układanie kabli 3.1.3.6 przewierty mechaniczne dla rur 3.1.3.7 wykopy pionowe 3.1.3.8 obróbka kabli 3.1.3.9 montaż i stawianie słupów – szt. 4 3.1.3.10 montaż wysięgników – szt. 4 3.1.3.11 montaż opraw- szt. 4 3.1.3.12 badania instalacji, linii kablowych 3.1.3.13 montaż uziomów, ograniczników 3.1.3.14 rekultywacja terenu ; odtworzenie nawierzchni Ponadto zakres zamówienia obejmuje: 3.1.3.15 kompleksową obsługę inwestycji 3.1.3.16 pełną obsługę geodezyjną od wytyczenia inwestycji w terenie do wykonania inwentaryzacji po-wykonawczej wraz z uzyskaniem klauzuli właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej 3.1.3.17 zawiadomienie o zmierzonym terminie rozpoczęcia robót właściwego organu nadzoru budowla-nego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem 3.1.3.18 zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskanie za-świadczenia o przyjęciu zgłoszenia przez organ. 3.1.3.19 spełnienie wszystkich wymagań określonych w opiniach, uzgodnieniach, pozwoleniach w tym branżowych 3.1.3.20 dokonanie wszelkich wymaganych prawem czynności formalnych związanych z realizacją zamó-wienia Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót ujęty został w załączniku nr 8 do SIWZ – dokumentacja techniczna Dokumentacja projektowa w wersji papierowej znajduje się do wglądu w siedzibie Gminy Kościelisko, 34-511 Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu.

II.5) Główny kod CPV: 45316110-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311200-2
45311000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-15

II.9) Informacje dodatkowe: 5.1 Wymagany termin wykonania całości zamówienia: CZĘŚĆ I - wykonanie robót budowlanych do 30 czerwca 2019 roku; dopełnienie formalności związanych z za-kończeniem budowy do 15 sierpnia 2019r. CZĘŚĆ II - wykonanie robót z zakresu wycinki drzew w terminie do 28 lutego 2019 (poza okresem lęgowym ptaków); wykonanie pozostałych robót budowlanych do 30 czerwca 2019 roku; dopełnienie formalności zwią-zanych z zakończeniem budowy do 15 sierpnia 2019r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dla części I i II Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca: wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia upoważniające do kierowania robotami budowlanymi stosownymi do zakresu zamówienia. tj. uprawnieniami do kierowania robotami budowla-nymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroener-getycznych bez ograniczeń* * Powyższe wymagania sformułowano według obowiązującego stanu prawnego. Dopuszcza się odpowiadające wymaganiom ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospo-darczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 ze zmianami) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 roku Nr 63 poz. 394), wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
7.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów lub oświad-czeń w zakresie braków podstaw do wykluczenia: 7.5.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w opar-ciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy [dotyczy Wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postę-powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 roku poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 roku poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 roku poz. 615)],
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów lub oświad-czeń w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 7.6.1. dla części I i II - oświad-czenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kie-rowniczej wykonawcy – osoby oddelegowanej do kierowania robotami budow-lanymi stosownymi do zakresu zamówienia. tj. uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instala-cji i urzą-dzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie* * Powyższe wymagania sformułowano według obowiązującego stanu prawnego. Dopuszcza się odpowiadające wymaganiom ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwaj-carskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 ze zmianami) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 roku Nr 63 poz. 394), wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Do oświadczenia można dołączyć doku-menty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Zawodo-wej
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto Wykonawca powinien złożyć -wypełniony i pod-pisany formularz oferty – ew. pełnomoc-nictwo – ew. Zobowiązanie innego podmiotu ( na zasobach którego polega wykonawca) do oddania do dys-pozycji wykonawcy niezbęd-nych zasobów na potrzeby realizacji za-mówienia ponadto w terminie 3 dni od dnia upublicz-nienia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy pzp, , każdy wykonawca, w celu wykaza-nia braku pod-staw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamó-wienia publicznego przekazuje zamawiającemu oświadcze-nie, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. W przypadku przynależ-ności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złoże-niem oświadcze-nia, wykonawca powinien przestawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowo-dy, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postę-powaniu o udzielenie zamó-wienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10.1. Przystępując do przetargu Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium w wysokości: część I: 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100). część II: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100). 10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że porę-czenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszy-mi zmianami). 10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku bankowego Wykonawcy na rachunek ban-kowy Zamawiającego: PBS o/Zakopane numer rachunku 03 8821-0009-0000-0000-1443-0006 (z dopiskiem „wa-dium przetargowe ZP.271.2.2019 - CZĘŚĆ I/*CZĘŚĆ II*). 10.4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 28 stycznia 2019 roku do godz. 10.00. (Decyduje data uznania wpłaty na rachunku Zamawiającego).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
okres udzielonych gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania robót zamien-nych, czyli robot które zastępują roboty przewidziane w umowie robotami powstałymi w efekcie zmian w dokumentacji, skutkujące zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu budowy, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie nie-zbędne do prawidłowego, tj. do zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Roboty zamienne, mogą zo-stać wykonane na podstawie aneksu do umowy sporządzonego w oparciu o protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamó-wień publicznych, czyli robót nie ujętych w dokumentacji i nieobjętych zamówieniem podstawowym, które ewentualnie mogą wystą-pić w trakcie realizacji przedmiotu umowy i będą konieczne do jej wykonania. Roboty dodatkowe, mogą zostać wykonane na pod-stawie aneksu do umowy sporządzonego w oparciu o protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i Zamawiają-cego. 3. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy PZP. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 1) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: a) wystąpieniem robót zamiennych, dodatkowych, podobnych b) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem niesprzy-jających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infra-struktury lub wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających na wykonanie zamówie-nia, w szczególności robót bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania określonymi w dokumentacji c) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, jeżeli konieczność ta wynika z oko-liczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy, d) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia pod-stawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, e) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usu-nięciem kolizji, f) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej wpływ na terminowość wy-konywania robót, h) wystąpieniem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, i) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności: - w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy, - w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, bądź innych pod-miotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, - w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z plano-wanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakre-sie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, - niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności przesunięcia termi-nu przekazania terenu budowy, j) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, k) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, l) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji zamówie-nia, m) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację zamówienia, n) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia w terminie, o) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac przygotowawczych (pomiary geo-dezyjne, odkrywki geologiczne, itp.) p) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie zgodnie ze specyfika-cjami technicznymi i wiedzą techniczną, – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac); 2) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniają-cych taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego, 3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod warunkiem, iż nie spo-woduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego później-szego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót, zmniejsze-nie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwią-zań technicznych lub materiałowych; 4) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Projektanta, Kierownika Budowy; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i do-świadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowa-nia o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących doświad-czenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby); 5) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, niezbęd-nych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia; 6) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących pod-wykonawców określonych w niniejszej umowie, c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, która została zastrzeżona przez Zamawiającego jako kluczowa część zamówienia do osobistego wykonania przez Wy-konawcę, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniej-szej umowie, e) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wyko-nawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowa-niu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej dzia-łalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 7) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z: a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony w dokumentacji sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w mo-mencie zawarcia umowy, d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finan-sową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, e) koniecznością wypadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatko-wania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie da-nego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powo-dujących niemożliwość, niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmio-tu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, w szczególności doty-czących robót ziemnych, robót w obrębie cieków wodnych zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia drogi, docelowej organizacji ruchu, czy urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicz-nej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości nale-żytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ; h) wystąpieniem sytuacji częściowego odstąpienia od umowy– wówczas przedmiot umowy zostanie pomniejszony o zakres objęty odstąpieniem z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia umownego o wartość tego zakresu; 8) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: a) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji umowy, b) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 9) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmio-ty działające wspólnie, o których mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stro-nę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wyko-nawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmie-nionych warunkach przedmiotowych; 10) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfi-kacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na za-mknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji; 11) rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiającego lub interesu publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy, znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogło-szenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko nienależytego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego; 12) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili za-warcia umowy. 5. Zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej w postaci aneksów do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
12.13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 i art. 96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie pu-bliczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowią-cych tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieucz-ciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
12.15. Wykonawca, który chce skorzystać z prawa do zastrzeżenia ujawnienia informacji stanowiącej tajemnicę przed-siębiorstwa winien złożyć na formularzu ofer-towym stosowne zastrzeżenie informujące o tym, że w jego ofercie w odrębnej nieprzejrzystej opra-wie (opako-waniu, kopercie) znajdują się strony oferty, które podle-gają klauzuli poufności z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta może zo-stać ogólnie udostępniona
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: budowa oświetlenia w m. Kościelisko- Pod Blachówką
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy obejmuje: 3.1.1.1 przygotowanie placu budowy w tym odpowiednie zabezpieczenie terenu 3.1.1.2 wykopy w gruncie 3.1.1.3 linia kablowa Nn 152 m 3.1.1.4 słup oświetleniowy + wysięgnik 0,5 m 4 szt. 3.1.1.5 oprawy oświetleniowe 4 szt. 3.1.1.6 wciąganie kabli w przepusty kablowe i ułożenie w gruncie 3.1.1.7 zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu 3.1.1.8 rekultywacja terenu ; odtworzenie nawierzchni Ponadto zakres zamówienia obejmuje: 3.1.1.9 kompleksową obsługę inwestycji 3.1.1.10 pełną obsługę geodezyjną od wytyczenia inwestycji w terenie do wykonania inwentaryzacji po-wykonawczej wraz z uzyskaniem klauzuli właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej 3.1.1.11 opracowanie projektu organizacji ruchu 3.1.1.12 zawiadomienie o zmierzonym terminie rozpoczęcia robót właściwego organu nadzoru budowla-nego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem 3.1.1.13 zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskanie za-świadczenia o przyjęciu zgłoszenia przez organ. 3.1.1.14 spełnienie wszystkich wymagań określonych w opiniach, uzgodnieniach, pozwoleniach w tym branżowych Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót ujęty został w załączniku nr 8 do SIWZ – dokumentacja techniczna Dokumentacja projektowa w wersji papierowej znajduje się do wglądu w siedzibie Gminy Kościelisko, 34-511 Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 45311200-2, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
okres udzielonych gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: budowa oświetlenia w m. Kościelisko- Strz. Podhalańskich
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy obejmuje: 3.1.3.1 ścinanie drzew i ręczne karczowanie 3.1.3.2 kopanie rowów dla kabli 3.1.3.3 zasypywanie rowów 3.1.3.4 ułożenie rur osłonowych 3.1.3.5 układanie kabli 3.1.3.6 przewierty mechaniczne dla rur 3.1.3.7 wykopy pionowe 3.1.3.8 obróbka kabli 3.1.3.9 montaż i stawianie słupów – szt. 4 3.1.3.10 montaż wysięgników – szt. 4 3.1.3.11 montaż opraw- szt. 4 3.1.3.12 badania instalacji, linii kablowych 3.1.3.13 montaż uziomów, ograniczników 3.1.3.14 rekultywacja terenu ; odtworzenie nawierzchni Ponadto zakres zamówienia obejmuje: 3.1.3.15 kompleksową obsługę inwestycji 3.1.3.16 pełną obsługę geodezyjną od wytyczenia inwestycji w terenie do wykonania inwentaryzacji po-wykonawczej wraz z uzyskaniem klauzuli właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej 3.1.3.17 zawiadomienie o zmierzonym terminie rozpoczęcia robót właściwego organu nadzoru budowla-nego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem 3.1.3.18 zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskanie za-świadczenia o przyjęciu zgłoszenia przez organ. 3.1.3.19 spełnienie wszystkich wymagań określonych w opiniach, uzgodnieniach, pozwoleniach w tym branżowych 3.1.3.20 dokonanie wszelkich wymaganych prawem czynności formalnych związanych z realizacją zamó-wienia Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót ujęty został w załączniku nr 8 do SIWZ – dokumentacja techniczna Dokumentacja projektowa w wersji papierowej znajduje się do wglądu w siedzibie Gminy Kościelisko, 34-511 Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 45311200-2, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
okres udzielonych gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:CZĘŚĆ II - wykonanie robót z zakresu wycinki drzew w terminie do 28 lutego 2019 (poza okresem lęgowym ptaków); wykonanie pozostałych robót budowlanych do 30 czerwca 2019 roku; dopełnienie formalności zwią-zanych z zakończeniem budowy do 15 sierpnia 2019r.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję brygad do dociepleń - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania05-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę brygadom prace elewacyjne. Inwestycje to apartamentowce, budynki użyteczności publicznej. Możliwość dłuższej współpracy. Możliwość podjęcia pracy od zaraz na terenie całego woj. małopolskiego.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI