BIEŻĄCA NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ PRZYSTANKOWYCH USYTUOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
BIEŻĄCA NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ PRZYSTANKOWYCH USYTUOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPiotrków Trybunalski
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-10-17
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
 • Data publikacji ogłoszenia2019-10-08
 • Numer ogłoszenia606445-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 606445-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta: BIEŻĄCA NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ PRZYSTANKOWYCH USYTUOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 59064846800000, ul. Kasztanowa  31 , 97-300  Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48447339253, e-mail zp@zdium-piotrkow.pl, faks +48447339252.
Adres strony internetowej (URL): www.zdium-piotrkow.4bip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdium-piotrkow.4bip.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdium-piotrkow.4bip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PISEMNIE DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
Adres:
MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA UL. KASZTANOWA 31 pok. nr 1 (PUNKT PRZYJMOWANIA KORESPONDENCJI – na parterze przy wejściu do budynku), 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BIEŻĄCA NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ PRZYSTANKOWYCH USYTUOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
Numer referencyjny: ZP.3310/38/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W zakresie bieżącej naprawy i konserwacji urządzeń przystankowych komunikacji miejskiej, tj. wiat, konstrukcji przystankowych, ławek, koszy przewiduje się następujące prace: 1. Konserwacja konstrukcji przystankowej wykonanej z rur fi 60 mm i kształtowników 80 x 50 mm. Usunięcie starej farby i rdzy, malowanie oczyszczonej konstrukcji farbą podkładową i dwukrotnie farbą nawierzchniową olejną (kolor wg. wskazania zamawiającego). 2. Wykonanie nowej konstrukcji przystankowej z jednej rury ocynkowanej fi 60 mm oraz pomalowanie farbą nawierzchniową olejną (kolor wg. wskazania zamawiającego). 3. Wykonanie nowej konstrukcji przystankowej z dwóch rur fi 60 mm i kształtowników 80 x 50 oraz pomalowanie farbą nawierzchniową olejną (kolor wg. wskazania zamawiającego). 4. Konserwacja tablic ze znakiem D-15 poprzez usunięcie rdzy, malowanie farbą olejną i naklejenie nowego w miejsce zniszczonego emblematu oraz zamontowanie na konstrukcji przystankowej. 5. Konserwacja tablic rozkładowych poprzez usunięcie rdzy, malowanie dwukrotnie farbą olejną białą. 6. Wykonanie nowych tablic rozkładowych z blachy ocynkowanej grubości 2 mm. 7. Umieszczenie tablic z rozkładem jazdy. 8. Umieszczenie rozkładów jazdy na tablicy rozkładowej. 9. Wykonanie nowych tablic na znak D-15 o wym. 0,59 x 0,60 m z blachy zwykłej grubości 2 mm z zabezpieczeniem farbą podkładową oraz dwukrotnie olejną białą nawierzchniową. Naklejenie nowego emblematu znaku D-15 oraz zamontowanie na konstrukcjach i wiatach przystankowych. 10. Wykonanie nowych tablic z blachy (na znak D -15) o wymiarach 0,59 x 0,60 m ze stali kwasoodpornej nierdzewnej grubości 2 mm (symbol 1H18N9T) z naklejeniem nowego emblematu znaku D-15 oraz zamontowanie na konstrukcjach i wiatach przystankowych. 11. Wykonanie nowych tablic z blachy (na znak D-15) wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz zamontowanie na konstrukcjach i wiatach przystankowych: a) średni, b) mały, c) mini. 12. Wykonanie tablic informacyjnych ze stali kwasoodpornej nierdzewnej grubości 2 mm (symbol 1H18N9T) pod znak D-15. 13. Naprawa uszkodzonej konstrukcji przystankowej poprzez prostowanie rur lub kształtowników. 14. Naprawa uszkodzonej konstrukcji przystankowej poprzez prostowanie rur lub kształtowników z uprzednim wykopaniem z miejsca posadowienia. 15. Ustawienie konstrukcji w miejscu uprzedniej lokalizacji (po dokonanej naprawie). 16. Ustawienie konstrukcji przystankowej w nowym miejscu z uprzednim wykonaniem wykopu 80 x 50 x 110 cm z powierzchniowym zabetonowaniem (grubość min. 7 cm) lub ułożenie istniejących płyt chodnikowych, kostki betonowej. 17. Usunięcie (wykopanie) konstrukcji przystankowej z miejsca posadowienia z przewiezieniem na miejsce składowania. 18. Ustawienie koszy na odpady komunalne usytuowane w obrębie miejsca przystankowego w wykopie 40 x 40 x 60 cm z powierzchniowym zabetonowaniem grubości min. 5 cm lub ułożeniem istniejących płyt chodnikowych lub kostki betonowej. 19. Naprawa skorodowanych lub uszkodzonych koszy na odpady komunalne tj. prostowanie, zamontowanie nowego dna kosza oraz czyszczenie ze starej farby i rdzy, dwukrotne malowanie farbą olejną. 20. Wykonanie nowych koszy na odpady komunalne wg. wzoru obowiązującego na trenie miasta. 21. Konserwacja elementów drewnianych ławek wolnostojących na miejscach przystankowych, dwukrotne malowanie farbą olejną lub lakierem (kolor wg. wskazania zamawiającego). 22. Naprawa i konserwacja ławek wolnostojących na miejscach przystankowych - uzupełnienie brakujących szczeblin oraz dwukrotne malowanie farbą olejną lub lakierem (kolor wg. wskazania zamawiającego). 23. Ustawienie ławek betonowo-drewnianych na wyznaczone miejsce przystankowe. 24. Usunięcie ławek betonowo-drewnianych z przewiezieniem na miejsce składowania. 25. Wykonanie podstawy betonowej ławki. 26. Wykonanie ławki stylizowanej wraz z ustawieniem na wyznaczone miejsce przystankowe: a) bez oparcia, b) z oparciem. 27. Usunięcie ławek stylizowanych z przewiezieniem na miejsce składowania. 28. Przestawienie wiaty typ metalowo oszklony, metalowej, MKCafe, Kami i Gamma z miejsca przystankowego na nowe wyznaczone miejsce przystankowe. 29. Usunięcie wiat typ: metalowo-oszklony, metalowej, MKCafe, Kami i Gamma z miejsca posadowienia i przewiezienie na wyznaczone miejsce składowania. 30. Malowanie wiat murowanych (wewnątrz i na zewnątrz) farbą emulsyjną przeznaczoną do malowania zewnętrznego z uprzednim uzupełnieniem brakujących fragmentów tynku oraz: a) wymiana poszycia dachu blachą trapezową ocynkowaną, b) wymiana fartucha okalającego dach, c) malowanie części wiaty murowanej - m2. 31. Konserwacja dachów wiat przystankowych pokrytych blachą środkami do tego przeznaczonymi. 32. Malowanie farbą (kolor wg. wskazania zamawiającego) dachów wiat przystankowych wykonanych z tworzywa. 33. Konserwacja elementów drewnianych ławek wewnątrz wiat przystankowych oraz dwukrotne malowanie farbą olejną (kolor wg wskazań zamawiającego). 34. Naprawa i konserwacja ławek wewnątrz wiat przystankowych - uzupełnienie brakujących szczeblin oraz dwukrotne malowanie farbą olejną (kolor wg wskazań zamawiającego). 35. Konserwacja poprzez dwukrotne malowanie wiat przystankowych metalowych farbą olejną (kolor wg. wskazania zamawiającego) oraz wiat metalowo-oszklonych zabudowanych blachą z uprzednim usunięciem starej farby i rdzy. 36. Konserwacja poprzez dwukrotne malowanie wiat przystankowych metalowo - oszklonych farbą olejną (kolor wg. wskazania zamawiającego) z uprzednim usunięciem starej farby i rdzy. 37. Konserwacja poprzez dwukrotne malowanie elementów oblachowania wiat - m2. 38. Naprawa wiat przystankowych typ metalowo oszklony, metalowy poprzez wymianę skorodowanych części nośnych z kształtowników stalowych (wycięcie skorodowanego odcinka konstrukcji i zamontowanie nowego): a) o profilu 40x40 mm, b) o profilu 50x50 mm, c) o profilu 60x60 mm. 39. Zabudowa poprzez oblachowanie części wiaty przystankowej: a) blachą zwykłą 1 mm, b) blachą zwykłą o grubości 1,5 mm, c) blachą ocynkowaną 1,5 mm, d) blachą nierdzewną 1,5 mm. 40. Likwidacja wiat przystankowych wraz z pocięciem i przewiezieniem na złomowisko: a) typ Kaliski, b) typ metalowo-oszklony, c) typ metalowy. 41. Naprawa wiaty przystankowej typ KALISKI II (2 daszki): a) czyszczenie daszków wiat ze starej farby oraz malowanie na kolor (kolor wg. wskazania zamawiającego) farbą olejną z jednoczesnym wzmacnianiem łączenia daszków (w tym malowanie siedzisk), b) czyszczenie konstrukcji nośnych (rur) ze starej farby i rdzy oraz malowanie farbą olejną (kolor wg. wskazania zamawiającego), c) naprawa siedzisk zamontowanych na konstrukcjach nośnych wiat, d) wymiana uszkodzonych daszków (na daszki będące w depozycie Zamawiającego). 42. Ustawienie wiaty przystankowej typ KALISKI II w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego z dowozem z miejsca składowania lub demontażu. 43. Demontaż wiat przystankowych typ KALISKI II z dowozem na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego. 44. Naprawa wiat przystankowych typ KAMI (przejęte od RUCH SA): a) zabudowa poprzez oblachowanie dolnej oszklonej (części wiaty blachą nierdzewną grubości 2 mm (symbol 1H18N9T), b) zamontowanie w pozostałej jednej drugiej wysokości (otworów po szybach, pleksi, kasetonach reklamowych) szyby ze szkła bezpiecznego gr. 4mm x folia x szyba 4 mm z uszczelnieniem SILIKONEM, c) wykonanie zabezpieczeń oblachowania i szyb kątownikiem 20 x 20 mm z zamocowaniem nitami zrywanymi grubości 4 mm (stalowe), d) konserwacja dachu poprzez malowanie farbą olejną (kolor wg. wskazania zamawiającego), e) wykonanie nowych poprzecznych elementów zesztywniających konstrukcję nośną wiat z profili stalowych 40 x 40 mm, f) wykonanie nowych pionowych elementów zesztywniających konstrukcję nośną wiat z profili stalowych 30 x 20 mm. 45. Wykonanie gablot rozkładowych w bocznej części wiaty. 46. Konserwacja gablot rozkładowych zamontowanych wewnątrz wiat. 47. Naprawa gablot rozkładowych usytuowanych w wiatach przystankowych. 48. Naprawa gablot reklamowych usytuowanych w wiatach przystankowych typ MK Cafe: a) uzupełnienie brakujących szyb o grubości 5 mm z uszczelnieniem Silikonem, b) wykonanie tablicy z poliwęglanu spienionego z zainstalowaniem w gablotach reklamowych, c) wymiana profilu aluminiowego 40 x 20 mm, d) naprawa oświetlenia - wymiana świetlówek 36 W = 120 cm, e) wymiana profilu aluminiowego 180 x 25 mm stanowiącego obudowę reklamy. 49. Naprawa i konserwacja kasetonów rozkładowych zamontowanych na wiatach i konstrukcjach przystankowych. 50. Uzupełnienie brakujących obudów z poliwęglanu litego grubości 5 mm. 51. Uzupełnienie brakujących szyb w wiatach przystankowych i kasetonach rozkładowych z uprzednim oczyszczeniem pozostałości (kit, silikon, szkło) szybą grubości 5 mm z uszczelnieniem SILIKONEM. 52. Uzupełnienie brakujących szyb w wiatach przystankowych z uprzednim oczyszczeniem pozostałości (kit, silikon, szkło) szybą bezpieczną 4 mm szyba - folia 4 mm szyba z uszczelnieniem SILIKONEM. 53. Usuwanie uszkodzonych szyb z urządzeń przystankowych. 54. Mycie szyb środkami chemicznymi przeznaczonymi do usuwania zanieczyszczeń (namalowań). 55. Mycie wiat przystankowych. 56. Mycie konstrukcji przystankowych pojedynczych. 57. Mycie konstrukcji przystankowych podwójnych. 58. Naprawa wiat przystankowych aluminiowych typ GAMMA zlokalizowanych na miejscu przystankowym komunikacji miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego: a) naprawa uszkodzonego pokrycia dachowego 5,00 x 1,60 m wykonanego z poliwęglanu litego lub poliwęglanu komórkowego na nowy poliwęglan komórkowy gr. 6 mm, b) zamontowanie (podczas naprawy poszycia) dodatkowych wzmocnień międzyprzęsłowych z profili zamkniętych 30x25 mm z zabezpieczeniem płaskownikiem aluminiowym 40 x 3 mm, c) uzupełnienie brakujących zabezpieczeń (kątowników aluminiowych 30 x 25 mm) naprawianego oblachowania i szyb z zamocowaniem nitami zrywanymi grubości 4 mm (stalowe), d) wymiana zdewastowanej blachy gr. 2 mm, tworzącej obudowę wiaty (blacha nierdzewna), e) prostowanie lub wymiana odkształconych aluminiowych elementów nośnych konstrukcji (wycięcie uszkodzenia i przyspawanie uszkodzonego odcinka profilu aluminiowego) oraz pomalowanie powstałych uszkodzeń i zadrapań farbą o istniejącym kolorze. 59. Konserwacja poprzez dwukrotne malowanie konstrukcji i obudowy wiat przystankowych typ Gamma aluminiowych farbą olejną (kolor wg. wskazania zamawiającego) z uprzednim usunięciem starej farby. 60. Wykonanie tablic rozkładowych z poliwęglanu spienionego z zainstalowaniem w gablotach rozkładowych. 61. Wykonanie tablic rozkładowych z plexi (kolor biały), z zainstalowaniem w gablotach rozkładowych. 62. Wykonanie płyty z plexi przezroczystej o grubości 5 mm. 63. Umieszczanie i zdejmowanie reklam w panelach reklamowych. 64. Umieszczanie naklejek informacyjnych. 65. Ustawienie wiat przystankowych typ metalowo-oszklonych, metalowej, MK Cafe, Kami, Gamma w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego z dowozem z miejsca składowania lub demontażu. 66. Wykonanie gablot reklamowych w tylnych częściach wiat przystankowych zabudowanych blachą. 67. Zabezpieczenie elementów poszycia dachu wykonanego z poliwęglanu blachą ocynkowaną 0,5 mm. 68. Przywiezienie z miejsca składowania przystanku tymczasowego i ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub zabranie z miejsca tymczasowego ustawienia do miejsca składowania. 69. Wyłożenie peronu przystankowego: a) kostką brukową (Wykonawcy)- m2, b) nową płytą chodnikową (Wykonawcy) - m2, c) płytą chodnikową z odzysku (Zamawiającego) - m2. d) obrzeżem chodnikowym (Zamawiającego) - mb. 70. Przestawienie ławki stylizowanej z miejsca posadowienia i ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 71. Naprawa i konserwacja ławki stylizowanej: a) bez oparcia, b) z oparciem. 72. Demontaż i montaż elementów solarnych w przypadku konieczności naprawy poszycia dachu wiaty. 73. Mycie paneli fotowoltanicznych (solarów) usytuowanych na dachu wiaty. 74. Wymiana rynny odprowadzającej wodę z dachu wiaty stylizowanej. 75. Mocowanie elementów oświetleniowych oraz płyt rozkładowych w gablotach. 76. Wykonanie gabloty rozkładowej ze stali nierdzewnej wraz z zamontowaniem na konstrukcji przystankowej: a) o wymiarach 50 cm x 50 cm, b) o wymiarach 50 cm x 70 cm, c) o wymiarach 60 cm x 80 cm. 77. Przełożenie gabloty rozkładowej w wiacie przystankowej 78. Konserwacja poprzez dwukrotne malowanie konstrukcji i obudowy wiat przystankowych typ „STYLIZOWANA 5M” aluminiowych farbą olejną (kolor wg. wskazania zamawiającego) z uprzednim usunięciem starej farby. 79. Konserwacja poprzez dwukrotne malowanie konstrukcji i obudowy wiat przystankowych typ „Gamma” aluminiowych - bez boków, farbą olejną (kolor wg. wskazania zamawiającego) z uprzednim usunięciem starej farby. II. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE CZYNNOŚCI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO W ZKARESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ART. 29 UST. 3A USTAWY. 1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, operatorów urządzeń drogowych, kierowców, tj.: osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). 2. Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy, obsady personalnej w/w pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia. 3. Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu wystarczającej ilości pracowników, którzy w szczególności: a) posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności; b) posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi; c) zatrudnieni są zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Tom II IDW (SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 50760000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) w zakresie doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest posiadać / dysponować w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie doświadczeniem polegającym na wykonaniu / wykonywaniu minimum 1 usługi podobnej do niniejszego przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto lub kilku usług, których łączna wartość nie będzie niższa niż 100 000,00 zł brutto. W przypadku potwierdzenia spełnienia warunku posiadania doświadczenia poprzez wykazanie kilku usług, wartość jednej usługi nie może być mniejsza niż 50 000,00 zł brutto. Za usługę podobną potwierdzającą spełnienie tego warunku Zamawiający uzna prace ślusarsko-malarskie polegające m. in. na: spawaniu, nitowaniu, montażu konstrukcji metalowych, ich malowaniu, szkleniu. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem – Formularz 3.2. do SIWZ. b) w zakresie potencjału technicznego Wykonawca zobowiązany jest posiadać / dysponować w celu wykonania zamówienia co najmniej: - środek transportu niezbędny do wykonania zamówienia., - spawarka, - szlifierka, - nitownica, - agregat prądotwórczy, - gazy techniczne, - kompresor, - zaplecze warsztatowe z wyposażeniem ślusarsko – lakierniczym, - zaplecze o powierzchni pozwalającej na składowanie urządzeń i wiat przystankowych przeznaczonych do napraw. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem – Formularz 3.2. do SIWZ. c) w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: Nie dotyczy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; - Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. oraz w przypadku, gdy Wykonawca powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego, a jego oferta została oceniona najwyżej Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ofert oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.: a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenia na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) Oświadczenie Podwykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności t7ych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) Oświadczenie Podwykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; g) Oświadczenie Podwykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; h) Oświadczenie Podwykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów Prawa Pracy, Prawa Ochrony Środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; i) Oświadczenie Podwykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). Uwaga ! – Oświadczenia, o których mowa w pkt e)-i) Podwykonawca/-y składa/-ją zgodnie z wzorem – Formularz 5.1. stanowiącym załącznik do IDW(SIWZ) 2. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast niżej wymienionych dokumentów tj.: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; - zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego; - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1. lit. b) winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o których mowa w pkt 2.1. lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 2.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsc zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2.2. stosuje się. 2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. 3.1. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca z zasadach określonych w art. 22a. oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 3.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 9.4.1. i 9.4.2. IDW (SIWZ) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub elektronicznej, a poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 3.4. Formularz oferty, formularz cenowy, oświadczenia i formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu muszą zostać złożone w formie oryginału. 3.5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 3.6. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty (Formularz 2.1.) 2. Formularz cenowy (Formularz 2.2.). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 5. Dowód wniesienia wadium w wysokości 14.000,00 zł lub oryginał gwarancji albo poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz złożony zgodnie z zapisem pkt 13 IDW w SIWZ. 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w przypadku jeśli Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu). 7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Podwykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku dokumentów pobranych w języku obcym Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski. 8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 9. Wykonawca w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia powyżej opisanej sytuacji może wykorzystać WZÓR ZOBOWIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW przygotowany przez Zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta: Getin Noble Bank S.A. Nr r-ku: 30 1560 0013 2326 8572 1000 0003 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 1.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 1.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta wskazany w pkt 1.2.a) musi wpłynąć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Uwaga ! - Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy Dział Księgowości i Kadr Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium w przetargu nieograniczonym na: BIEŻĄCĄ NAPRAWĘ I KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ PRZYSTANKOWYCH USYTUOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 1.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy PZP. 1.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy. 1.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: - oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; - regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany; - terminów realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy; - zakresu przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego wykonania, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym, zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, np. zaistnienia warunków faktycznych na terenie prowadzonych prac, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. np.: warunki atmosferyczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp.; - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, przy czym wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; - zaistnienia warunków atmosferycznych na terenie budowy uniemożliwiających realizacje robót w okresie ich występowania, co może być podstawą do przyznania dodatkowego czasu na ukończenie o długości równoważnej z długością występowania wyżej opisanych warunków atmosferycznych lub czasu w jakim realizacja tych robót była uniemożliwiona z powodu wystąpienia takowych warunków atmosferycznych; - konieczności zmiany osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy; - innych nieistotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy; - zmiany Podwykonawcy;* - zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom;* - zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot lub Wykonawca samodzielnie będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia;* - rezygnacji Podwykonawcy z udziału przy realizacji zamówienia.* - zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT); 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron. Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. * - zapisy mają zastosowanie w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 7.2. IDW (SIWZ), w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp. 4. Wykonawca w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczne lub finansowa na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 7.2. IDW (SIWZ). 7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia powyżej opisanej sytuacji może wykorzystać WZÓR ZOBOWIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW przygotowany przez Zamawiającego. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z RODO SPEŁNIAJĄCA OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC WYKONAWCY ZWIĄZANY Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  administratorem Państwa danych osobowych jest: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31;  inspektorem ochrony danych osobowych w ZARZĄDZIE DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA jest Pani Małgorzata Wójcik, kontakt: e-mail:iod@zdium-piotrkow.pl, telefon: 44 7339253*;  Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na BIEŻĄCĄ NAPRAWĘ I KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ PRZYSTANKOWYCH USYTUOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO opatrzonego numerem ZP.3310/38/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiadają Państwo: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Państwu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykopanie pieńków - Wieluń
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania07-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykopanie pieńków po drzewach owocowych. 5 sztuk. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI