Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-02-21
 • ZamawiającyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-13
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00103810
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004447867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marsz. J. Piłsudskiego 61a

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-449

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 5340414

1.5.8.) Numer faksu: 89 5340538

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mopsolsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mopsolsztyn.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3936ca8f-c72a-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00103810

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00044920/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.olsztyn.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.olsztyn.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn dostępnej pod adresem: https://zamowienia.olsztyn.eu Zamawiający dopuszcza również możliwość porozumiewania się za pomocą e-maila przy przekazywaniu pytań, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zawiadomień, informacji dotyczących postępowania, pod adresem i.cymek@mopsolsztyn.pl
przy czym złożenie oferty wraz załączonymi do oferty dokumentami może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn https://zamowienia.olsztyn.eu
2.Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, aby korzystać z usług Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn Wykonawca powinien utworzyć konto użytkownika.
3.Instrukcja dla Wykonawcy oraz regulamin korzystania z systemu Platforma Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn zamieszczone zostały w zakładce „Pomoc”. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem korzystania z systemu oraz instrukcją użytkownika systemu Platforma Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn.
4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania z Platformy zakupowej:
1)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
4)Włączona obsługa JavaScript;
5)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.;
6)Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
6. Informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
1) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig
2) Format kodowania złożonych plików UTF8. Możliwość otworzenia pliku po odszyfrowaniu przez terminu składania ofert.
7.Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę złożenia kompletu dokumentów w systemie Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn.
8.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego posiadający konto na Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
9. Wymaga się by dokumenty elektroniczne w postępowaniu:
1)były utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytywanie, zapisywanie i powielanie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
2) umożliwiały prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym.
3) umożliwiały prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku
4)zawierały dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości, co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
10.Załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz
z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku po upływie terminu otwarcia ofert.
Help Desk Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn: hd@zeto.lublin.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (DZ.U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 61 A, 10-449 Olsztyn posiadający REGON: 004447867, NIP: 7391151579, e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl;
2)administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@mopsolsztyn.pl
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, w którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art 74 ustawy Pzp.
5)Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczący (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmierne dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani znaną ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c)na podstawie art 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem zakresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, w których mowa o art. 18 ust. 2RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z artykułem 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
b) prawo do przeniesienia danych osobowych, o których mowa w artykule 20 RODO;
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych lub Stawki 2,00 – 193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.DZPiI.261.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 372317,59 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami
(zakup wraz z dostawą dwóch samochodów 9-osobowych, typu mikrobus, specjalnie przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnością na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie) w tym:
a) jeden samochód przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim
b) jeden samochód przystosowany do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 A i 2 B do SIWZ
3.Przedmiot zamówienia ma być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami
a w szczególności:
3.1.Mikrobusy stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy, 9-osobowe przystosowane do przewozu: pojazd nr 1 - 1 osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim; pojazd nr 2 – 2 osób z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich.
3.2.Mikrobusy stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać warunki określone art. 58 art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca I997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn.zm.), a także warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.) oraz muszą spełniać warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej.
3.3.Pojazdy powinny posiadać homologację na przewóz 9 osób, umożliwiającą zgodnie
z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu.
Pojazdy winny posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument poświadczający przystosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn.zm.)
3.4.Dostarczone samochody muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
3.5.Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
3.6.Dostarczone samochody powinny posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu.
3.7.Dostawa samochodów/samochodu- w przypadku Wykonawcy z Olsztyna - odbiór osobisty; w przypadku Wykonawcy spoza Olsztyna - dostawa samochodów/samochodu do Zamawiającego na lawetach.
4.Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać:
- kartę pojazdu
- aktualne świadectwo homologacji pojazdu
- instrukcję obsługi, wyposażenia i konserwacji pojazdu w języku polskim;
- instrukcję zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim;
- kartę gwarancyjną pojazdu;
- wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, które są uprawnione do wykonywania napraw oraz przeglądów w okresie gwarancyjnym;
- dwa komplety kluczyków.
5.W przypadku, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.
W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
6.Zamawiajacy dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych „równoważnych” materiałów i urządzeń, niż podane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
7.Wykonawca składający ofertę zawierającą rozwiązania równoważne ma obowiązek:
7.1. Wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia;
7.2. Załączyć do oferty właściwe dokumenty (tj. dowody zawierające szczegółowy opis oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) potwierdzające, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
7.3. Brak informacji, w zakresie zastosowanych rozwiązań równoważnych, zostanie uznany za zamiar wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego w SIWZ.
8.Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Olsztyna. Dostawa zrealizowana w godzinach od 8.00 do 13:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
10.Wymagania stawiane Wykonawcy:
10.1. Wymagane jest pozyskanie wszelkich innych informacji niezbędnych dla sporządzenia oferty oraz prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia
10.2.Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;
10.3.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;
10.4.Spełnienie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
11.Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
12.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na:
a)na podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne bez limitu kilometrów na okres nie krótszy niż 3 lata,
b)perforację nadwozia - bez limitu kilometrów na okres nie krótszy niż 10 lat,
c)powłokę lakierniczą - bez limitu kilometrów na okres nie krótszy niż 3 lata,
d)na wykonaną zabudowę dostosowującą do przewozu osób z niepełnosprawnościami na okres nie krótszy niż 3 lat licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
13.Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia użytkowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi pojazdów.
14.Wymagania, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy:
1) Zamawiający wymaga uwzględnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnością, zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (Eu) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz równości szans kobiet i mężczyzn.

4.2.5.) Wartość części: 226283,65 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34114400-3 - Minibusy

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert szczegółowo został opisany w Rozdziale XX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość przewozu dodatkowego pasażera po zamontowaniu 1 wózka inwalidzkiego

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wielkość emisji dwutlenku węgla

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami
(zakup wraz z dostawą dwóch samochodów 9-osobowych, typu mikrobus, specjalnie przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnością na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie) w tym:
a) jeden samochód przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim
b) jeden samochód przystosowany do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 A i 2 B do SIWZ
3.Przedmiot zamówienia ma być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami
a w szczególności:
3.1.Mikrobusy stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy, 9-osobowe przystosowane do przewozu: pojazd nr 1 - 1 osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim; pojazd nr 2 – 2 osób z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich.
3.2.Mikrobusy stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać warunki określone art. 58 art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca I997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn.zm.), a także warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.) oraz muszą spełniać warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej.
3.3.Pojazdy powinny posiadać homologację na przewóz 9 osób, umożliwiającą zgodnie
z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu.
Pojazdy winny posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument poświadczający przystosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn.zm.)
3.4.Dostarczone samochody muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
3.5.Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
3.6.Dostarczone samochody powinny posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu.
3.7.Dostawa samochodów/samochodu- w przypadku Wykonawcy z Olsztyna - odbiór osobisty; w przypadku Wykonawcy spoza Olsztyna - dostawa samochodów/samochodu do Zamawiającego na lawetach.
4.Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać:
- kartę pojazdu
- aktualne świadectwo homologacji pojazdu
- instrukcję obsługi, wyposażenia i konserwacji pojazdu w języku polskim;
- instrukcję zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim;
- kartę gwarancyjną pojazdu;
- wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, które są uprawnione do wykonywania napraw oraz przeglądów w okresie gwarancyjnym;
- dwa komplety kluczyków.
5.W przypadku, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.
W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
6.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych „równoważnych” materiałów i urządzeń, niż podane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
7.Wykonawca składający ofertę zawierającą rozwiązania równoważne ma obowiązek:
7.1. Wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia;
7.2. Załączyć do oferty właściwe dokumenty (tj. dowody zawierające szczegółowy opis oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) potwierdzające, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
7.3. Brak informacji, w zakresie zastosowanych rozwiązań równoważnych, zostanie uznany za zamiar wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego w SWZ.
8.Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Olsztyna. Dostawa zrealizowana w godzinach od 8.00 do 13:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
10.Wymagania stawiane Wykonawcy:
10.1. Wymagane jest pozyskanie wszelkich innych informacji niezbędnych dla sporządzenia oferty oraz prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia
10.2.Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;
10.3.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;
10.4.Spełnienie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
11.Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
12.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na:
a)na podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne bez limitu kilometrów na okres nie krótszy niż 3 lata,
b)perforację nadwozia - bez limitu kilometrów na okres nie krótszy niż 10 lat,
c)powłokę lakierniczą - bez limitu kilometrów na okres nie krótszy niż 3 lata,
d)na wykonaną zabudowę dostosowującą do przewozu osób z niepełnosprawnościami na okres nie krótszy niż 3 lat licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
13.Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia użytkowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi pojazdów.
14.Wymagania, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy:
1) Zamawiający wymaga uwzględnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnością, zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (Eu) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz równości szans kobiet i mężczyzn.

4.2.5.) Wartość części: 231666,98 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34114400-3 - Minibusy

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert szczegółowo został opisany w Rozdziale XX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość przewozu dodatkowego pasażera po zamontowaniu 2 wózków inwalidzkich

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wielkość emisji dwutlenku węgla

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1.Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Dz.U.2023 poz.1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego
do tej samej grupy kapitałowej.
-w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia oświadczenia w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, ponieważ zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych wskazana powyżej podstawa wykluczenia ma zastosowanie tylko w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert, co oznacza, że wskazany powyżej przepis nie daje podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania, w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę. W związku z powyższym
w świetle celu, jakim jest przeciwdziałanie zakłóceniu konkurencji w postępowaniu przez grupę kapitałową, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia w/w oświadczenia
w przypadku, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta, ponieważ w takiej sytuacji staje się ono zbędne.
1.2.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; przedmiotowy odpis dotyczący również podmiotu udostepniającego zasoby lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnianie wymagań, cech, kryteriów:
1.Oświadczenie składane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 A, 1 B,
2.Dokumentacja techniczna producenta zaoferowanego pojazdu,
3.Opisy, fotografie zaoferowanego pojazdu,
4.Opis warunków i możliwości technicznych wykonania przystosowania pojazdu:
w części I- jeden samochód przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim
w części II- jeden samochód przystosowany do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich
ze szczególnym uwzględnieniem ilości miejsc, siedzeń, możliwości demontażu siedzeń
w przypadku przewożenia osoby/osób z niepełnosprawnościami obejmujących wymagania minimalne Zamawiającego i/lub wynikające z możliwości przewozu dodatkowego pasażera/pasażerów po zamontowaniu wózka/wózków inwalidzkich- potwierdzone przez jednostkę wykonującą atestowane przystosowania do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1.Dokumentacja techniczna producenta zaoferowanego pojazdu,
2.Opisy, fotografie zaoferowanego pojazdu,
3.Opis warunków i możliwości technicznych wykonania przystosowania pojazdu:
w części I- jeden samochód przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim
w części II- jeden samochód przystosowany do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich
ze szczególnym uwzględnieniem ilości miejsc, siedzeń, możliwości demontażu siedzeń
w przypadku przewożenia osoby/osób z niepełnosprawnościami obejmujących wymagania minimalne Zamawiającego i/lub wynikające z możliwości przewozu dodatkowego pasażera/pasażerów po zamontowaniu wózka/wózków inwalidzkich- potwierdzone przez jednostkę wykonującą atestowane przystosowania do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Każdy Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:
1.1.o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualne na dzień składania ofert – załącznik nr 3 do SWZ
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy złożone wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby udzielające pełnomocnictw, albo elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.W przypadku podmiotów występujących wspólnie – pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 58 Ustawy Pzp), złożone wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby udzielające pełnomocnictw, albo elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


4.Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnianie wymagań, cech, kryteriów:
4.1.Oświadczenie składane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 A, 1 B,
4.2.Dokumentacja techniczna producenta zaoferowanego pojazdu,
4.3.Opisy, fotografie zaoferowanego pojazdu,
4.4.Opis warunków i możliwości technicznych wykonania przystosowania pojazdu:
w części I- jeden samochód przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim
w części II- jeden samochód przystosowany do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich
ze szczególnym uwzględnieniem ilości miejsc, siedzeń, możliwości demontażu siedzeń w przypadku przewożenia osoby/osób z niepełnosprawnościami obejmujących wymagania minimalne Zamawiającego i/lub wynikające z możliwości przewozu dodatkowego pasażera/pasażerów po zamontowaniu wózka/wózków inwalidzkich- potwierdzone przez jednostkę wykonującą atestowane przystosowania do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SWZ.
W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Przedłużenie terminu dostawy:
a) z powodu zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zamówienia o okres uzgodniony między stronami , z tym że nie dłuższy niż ten, podczas którego z powodu siły wyższej nie było możliwości realizacji umowy, bądź jej części. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą z zachowaniem powyższego będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki czy skażenie radioaktywne.
b) spowodowane niedostępnością lub wydłużonym terminem oczekiwania na urządzenia wskazanych w SIWZ lub w ofercie. W przypadku wnioskowania zmiany terminu realizacji umowy strony ustalają nowe terminy, z tym że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
2) Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. VAT) jeżeli wpływa ona na wysokość należnego wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze zmienionymi przepisami.
3) Zmiana wyposażenia pojazdu bądź jego elementów na wyposażenie o parametrach nie gorszych niż wymagane w SIWZ, przy zachowaniu identycznych warunków gwarancji jak dla wyposażenia pierwotnego oraz pod warunkiem, że cena nie przekroczy ceny zawartej w umowie w następujących sytuacjach:
a) gdy z którykolwiek z wyposażenia (lub elementu wyposażenia) nie będzie dostępny na rynku,
b) gdy producent zaprzestał produkcji danego wyposażenia niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy,
c) gdy zaoferowanie innego wyposażenia będzie podwyższało komfort użytkowania pojazdu, bądź przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa obsługujących je osób,
4) Propozycje zmian do umowy, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji, wymienionych powyżej, muszą być zgłoszone pisemnie przez Stronę, która o ich dokonanie wnioskuje wraz z uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia. Każda ze stron ma prawo nie wyrazić zgody na proponowane zmiany. W takim przypadku żadnej ze stron nie przysługuje roszczenie o ich wprowadzenie.
5) Zmiany umowy wymagają formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami nalezy złozyć droga elektroniczą za posrednictwem Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn https://zamowienia.olsztyn.eu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający:
1) dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie części:
a) jeden samochód przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim
b) jeden samochód przystosowany do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich.
2) nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych;
3) nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;
4) nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ustawy Pzp;
5) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
6) nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 ustawy Pzp);
7) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
8) Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosował kryterium ceny o wadze przekraczającej 60 %. Wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia określają standardy jakościowe, o których mowa w art. 246 ust.2 odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.
9)amawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto 457 950,63 zł na zakup wraz z dostawą dwóch samochodów typu mikrobus, specjalnie przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby MOPS w Olsztynie.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wyjazd po samochód do Belgii lub Holandii- Lubawa
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania07-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wyjazd po samochód do Belgii lub Holandii. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI