Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 (zabudowa...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 (zabudowa kontenerowa) dla OSP "Pomoc Maltańska" w Klebarku Wielkim
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPurda
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-08-12
 • ZamawiającyGMINA PURDA
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-04
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00293281
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 (zabudowa kontenerowa) dla OSP "Pomoc Maltańska" w Klebarku Wielkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PURDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743189

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Purda 19

1.5.2.) Miejscowość: Purda

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-030

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 89 512 22 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@purda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.purda.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Purda

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7393756720

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Purda 19

1.11.4.) Miejscowość: Purda

1.11.5.) Kod pocztowy: 11-030

1.11.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.11.9.) Numer telefonu: +48 89 512 22 23

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: ug@purda.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.bip.purda.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 (zabudowa kontenerowa) dla OSP "Pomoc Maltańska" w Klebarku Wielkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e07fc5fc-142c-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293281

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1lAzLGxuLpGNoUJgpTYUZBeCpl5-YIu_r oraz https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 11.1. Informacje ogólne
11.1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
11.1.1.1. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
11.1.1.2. ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
11.1.1.3. poczty elektronicznej: osp.klebarkwielki@gmail.com (z wyłączeniem składania ofert)
Ze powodu ograniczonej liczby znaków, pełny opis dot. informacji o środkach komunikacji zawarty jest w Rozdziale 11 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
zostały szczegółowo opisane w SWZ przedmiotowego postępowania oraz w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
40.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ochotnicza Straż Pożarna „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim,
Klebark Wielki 11A, 10-687 Olsztyn;
40.2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
osp.klebarkwielki@gmail.com
40.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
40.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.
40.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
40.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
40.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
40.8. posiada Pani/Pan:
40.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z
tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia);
40.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
40.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
40.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
40.9. nie przysługuje Pani/Panu:
40.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
40.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
40.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
40.10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSP.271.1.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy.
5.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3 Wozy strażackie.
5.3. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zakup lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 (zabudowa kontenerowa) dla OSP „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim.
5.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w SWZ.
Przy wyborze ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
1. Cena 60 pkt
2. Moc silnika 40 pkt
Kryterium CENA obliczane wg wzoru:
Punktacja obliczana wg wzoru w odniesieniu do znaczenia kryterium.
Sposób obliczania punktacji w danym kryterium:
K1=(cena najniższa)/(cena badana) x 100 pkt x 60
Kryterium MOC SILNIKA obliczane wg wzoru:
Punktacja obliczana wg wzoru w odniesieniu do znaczenia % kryterium.
Sposób obliczania punktacji w danym kryterium:
Moc silnika: 120 kW - 125 kW – 0 pkt.
Moc silnia: 126 kW – 129 kW – 20 pkt.
Moc silnika: 130 kW i powyżej – 40 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów powstałą ze zsumowania punktów
uzyskanych w poszczególnych kryteriach:
Suma punktów = punkty z kryterium 1 (K1) + punkty z kryterium 2 (K2)
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny
ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Moc silnika

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

19.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
pkt 18 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
19.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
19.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
19.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
19.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
19.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
19.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
19.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 20.1. Oświadczenia i
dokumenty składane wraz z ofertą.
20.1.1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie należy
złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
20.1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 20.1.1 SWZ. składają odrębnie:
20.1.2.1. wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
20.1.2.2. podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się wykonawca.
20.1.3. Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć podpisane:
20.1.3.1. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby
składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru);
20.1.3.2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób
wykonawcy – zamawiający zaleca wykorzystanie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
20.1.3.3. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
20.1.3.3.1. pełnomocnictwo z treści, którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zamawiający zaleca
wykorzystanie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,
20.1.3.3.2. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – zamawiający zaleca wykorzystanie
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
20.1.3.4. przedmiotowe środki dowodowe:
20.1.3.4.1. uzupełniony opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 9 do SWZ;
20.1.3.4.2. Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB ważne na dzień składania ofert lub dokument równoważny –
kopia.
20.1.4. Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 20.1 SWZ i pkt 20.2 SWZ należy składać w formie elektronicznej poprzez
opatrzenie kwalifikowalnym podpisem elektronicznym (wydawanym przez dostawców usług zaufania, których lista dostępna jest na
stronie Narodowego Centrum Certyfikacji pod adresem: https://www.nccert.pl/) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym (https://epuap.gov.pl/wps/portal) lub podpisem osobistym (https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty).
20.2. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie zamawiającego.
20.2.1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Z powodu ograniczonej liczby znaków, pełny opis dot. wykazu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania
wykluczeniu zawarty jest w Rozdziale 20 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 20.1.
Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.
20.1.1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie należy
złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
20.1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 20.1.1 SWZ. składają odrębnie:
20.1.2.1. wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
20.1.2.2. podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się wykonawca.
20.1.3. Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć podpisane:
20.1.3.1. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby
składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru);
20.1.3.2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób
wykonawcy – zamawiający zaleca wykorzystanie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
20.1.3.3. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
20.1.3.3.1. pełnomocnictwo z treści, którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zamawiający zaleca
wykorzystanie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,
20.1.3.3.2. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – zamawiający zaleca wykorzystanie
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
20.1.3.4. przedmiotowe środki dowodowe:
20.1.3.4.1. uzupełniony opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 9 do SWZ;
20.1.3.4.2. Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB ważne na dzień składania ofert lub dokument równoważny –
kopia.
20.1.4. Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 20.1 SWZ i pkt 20.2 SWZ należy składać w formie elektronicznej poprzez
opatrzenie kwalifikowalnym podpisem elektronicznym (wydawanym przez dostawców usług zaufania, których lista dostępna jest na
stronie Narodowego Centrum Certyfikacji pod adresem: https://www.nccert.pl/) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym (https://epuap.gov.pl/wps/portal) lub podpisem osobistym (https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty).
20.2. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie zamawiającego.
20.2.1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Z powodu ograniczonej liczby znaków, pełny opis dot. wykazu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia
warunków w postępowaniu zawarty jest w Rozdziale 20 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

20.4. Żądanie złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
20.4.1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności
ofertowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
20.4.2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy
spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
20.4.3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
20.4.4. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia
przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub
kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta
podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Z powodu ograniczonej liczby znaków, pełny opis dot. wykazu przedmiotowych środków dowodowych zawarty jest w
Rozdziale 20 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

20.4. Żądanie złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
20.4.1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności
ofertowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
20.4.2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy
spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
20.4.3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
20.4.4. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia
przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub
kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta
podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

22.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
22.1.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
22.1.2. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby,
22.1.3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Zamawiający zaleca wykorzystanie wzoru pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
22.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt
20.1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
22.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonaw

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający w niniejszym postępowaniu, zgodnie z zapisami art. 37 ust. 2 ustawy Pzp – w zakresie niezbędnym do
przeprowadzania niniejszego postępowania, powierzył pomocnicze działania zakupowe osobie trzeciej – Gminie Purda.
Działania pomocnicze w przedmiotowym postępowaniu dotyczą zgodnie z art. 37 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy Pzp –
przeprowadzenia (publikacja ogłoszenia na stronie internetowej www.bip.purda.pl oraz www.miniportal.uzp.gov.pl)
postępowania o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz zamawiającego (umowę w sprawie zamówienia publicznego
zawrze Ochotnicza Straż Pożarna „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim)
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport osoby - Venray - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania30-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport osoby. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: test 2 05.08
Następne ogłoszenie o zamówieniu: dowozy szkolne 2022/2023
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Purda: Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach programu Cyfrowa Gmina.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Purda: Przebudowa drogi gminnej Trękusek – Kaborno w Gminie Purda
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: test 2 05.08
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Dostawa samochodów osobowych - 2 postępowanie