Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów z przedszkola, szkół...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów z przedszkola, szkół podstawowych na terenie gminy Dzierzgoń w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 oraz dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku w roku szkolnym 2020/2021
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDzierzgoń
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-04-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyBurmistrz Dzierzgonia
 • Data publikacji ogłoszenia2020-04-17
 • Numer ogłoszenia532319-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 532319-N-2020 z dnia 2020-04-17 r.

Burmistrz Dzierzgonia: Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów z przedszkola, szkół podstawowych na terenie gminy Dzierzgoń w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 oraz dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku w roku szkolnym 2020/2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Dzierzgonia, krajowy numer identyfikacyjny 17074783300000, ul. Plac Wolności  1 , 82-440  Dzierzgoń, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055 2762501 w. 31, e-mail sekretarz@dzierzgon.pl, faks 552 762 257.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dzierzgon.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.dzierzgon.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.dzierzgon.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Przesyłką pocztową lub bezpośrednie doręczenie (osobiście / kurierem)
Adres:
Urząd Miejski w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń (Sekretariat - pok. Nr 9)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów z przedszkola, szkół podstawowych na terenie gminy Dzierzgoń w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 oraz dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku w roku szkolnym 2020/2021
Numer referencyjny: Znak sprawy: SO.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1 zamówienia – Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów w każdym dniu nauki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021, do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dzierzgoń, w tym:1) Dowóz i odwóz do Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu (ul. Krzywa oraz ul. Zawadzkiego) z następujących miejscowości: Ankamaty, Blunaki, Bruk, Budzisz, Chojty, Dzierzgoń ul. Słoneczna, Dzierzgoń Os. Jagiełły, Dzierzgoń ul. Westerplatte, Dzierzgoń tzw. Słonko, Jeziorno, Kuksy, Litewki, Minięta, Mokajny, Morany, Nowiec, Nowiny, Poliksy, Prakwice, Stanowo, Stanówko, Stara Wieś, Stare Miasto, Tywęzy.2) Dowóz i odwóz do Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bruku z następujących miejscowości: Budzisz, Chojty, Dzierzgoń, Jeziorno, Litewki, Piaski Sztumskie, Żuławka Sztumska.3) Dowóz i odwóz do Szkoły Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie z następujących miejscowości: Ankamaty, Bągart osada, Chartowo, Dzierzgoń, Jankowo, Jasna, Jasna osada, Lisi Las, Litewki, Nowa Karczma, Nowiny, Poliksy, Święty Gaj.4) Dowóz i odwóz do Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu z następujących miejscowości: Dzierzgoń ul. Słoneczna, Minięta, Morany, Nowiec, Nowiny, Pachoły, Poliksy, Prakwice, Stanowo, Tywęzy. 5) Dowóz i odwóz do Tęczowego Przedszkola w Żuławce Sztumskiej z następujących miejscowości: Bruk. 6) Prognozowana liczba uczniów objętych dowozem do Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu z następujących miejscowości: Ankamaty - 7, Blunaki - 7, Bruk - 2, Budzisz - 4, Chojty - 1, Dzierzgoń ul. Słoneczna - 7, Dzierzgoń tzw. Słonko - 8, Dzierzgoń Os. Jagiełły - 22, Dzierzgoń Westerplatte - 8, Jeziorno - 1, Kuksy - 6, Litewki - 1, Minięta - 17, Mokajny - 5, Morany - 27, Nowiec - 1, Nowiny - 12, Poliksy - 8, Prakwice - 5, Stanowo - 26, Stanówko - 2, Stara Wieś - 3, Stare Miasto - 20, Tywęzy - 10 (łącznie liczba uczniów - 210).7) Prognozowana liczba uczniów objętych dowozem do Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bruku z następujących miejscowości: Budzisz - 3, Chojty - 5, Dzierzgoń - 4, Jeziorno - 14, Litewki - 1, Piaski Sztumskie - 5, Żuławka Sztumska - 10 (łącznie liczba uczniów - 42).8) Prognozowana liczba uczniów objętych dowozem do Szkoły Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie z następujących miejscowości: Ankamaty - 3, Bągart osada - 12, Chartowo - 1, Dzierzgoń - 5, Jankowo - 6, Jasna - 20, Jasna osada - 12, Lisi Las - 1, Litewki - 1, Nowa Karczma - 2, Nowiny - 13, Poliksy - 1, Święty Gaj - 10 (łącznie liczba uczniów - 87).9) Prognozowana liczba dzieci objętych dowozem do Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu z następujących miejscowości: Dzierzgoń ul. Słoneczna - 1, Minięta - 5, Morany - 9, Nowiec - 1, Nowiny - 1, Pachoły - 2, Poliksy - 1, Prakwice - 1, Stanowo - 4, Tywęzy - 1 (łącznie liczba uczniów - 26). 10) Prognozowana liczba dzieci objętych dowozem do Tęczowego Przedszkola w Żuławce Sztumskiej z następujących miejscowości: Bruk - 4. 11) Szacowana liczba kilometrów w jednym dniu dowozu – 285 km12) Szacowana liczba kilometrów w jednym dniu odwozu – 381 km13) Prognozowana liczba dni nauki szkolnej – 201Część 2 zamówienia – Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów w każdym dniu nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym:1) Dowóz i odwóz z terenu gminy Dzierzgoń do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku z następujących miejscowości: Dzierzgoń - 3, Budzisz - 1, Minięta - 1, Poliksy - 1 (łącznie liczba uczniów - 6).2) Szacowana liczba kilometrów w jednym dniu dowozu – 132 km3) Szacowana liczba kilometrów w jednym dniu odwozu – 132 km.4) Prognozowana liczba dni nauki szkolnej – 167Uwaga:W celu szczegółowego zapoznania się z planowanymi trasami przewozów, a w szczególności stanem technicznym dróg, po których będą one realizowane wskazanym jest, aby Wykonawcy przed złożeniem ofert - przeprowadzili wizję lokalną w terenie.Liczba kilometrów może ulec zmianie: zastosowano prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – 20%, + 20 %.Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu i w trakcie trwania zamówienia mogą ulec zmianie. Zmiana liczby dowożonych uczniów nie wymaga aneksu do umowy. Rozkład jazdy z poszczególnych miejscowości zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w miesiącu sierpniu po ułożeniu planów lekcji przez dyrektorów poszczególnych placówek.

II.5) Główny kod CPV: 34980000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług dotychczasowemu wykonawcy. Ewentualne zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, jeżeli spełnione zostaną przesłanki tam określone.Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-18
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-06-18

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Spełnieniem niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jest wykazanie posiadania przez wykonawcę aktualnej licencji uprawniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym. Potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w nn. pkt., Zamawiający dokona na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, wg zasady - spełnia / nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Spełnieniem niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jest wykazanie posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia co do odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie).Potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w nn. pkt., Zamawiający dokona na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, wg zasady - spełnia / nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Spełnieniem niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jest wykazanie:1) Realizacji jako główny wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na wykonaniu co najmniej dwóch usług o zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem, tj.: - dla części 1-ej zamówienia - dowóz uczniów do szkół w ciągu minimum 10-ciu miesięcy roku szkolnego, w ilości co najmniej 350 uczniów w ciągu jednego dnia,- dla części 2-ej zamówienia - dowóz uczniów do szkół w ciągu minimum 10-ciu miesięcy roku szkolnego, w ilości co najmniej 5 uczniów w ciągu jednego dnia.2) Posiadanie lub dysponowanie odpowiednią ilością sprawnego taboru samochodowego niezbędnego do wykonania niniejszego zadania tj.: - dla części 1-ej zamówienia - dysponowanie co najmniej siedmioma sprawnymi jednostkami transportowymi, w tym co najmniej czterema jednostkami posiadającymi minimum 40 miejsc siedzących,- dla części 2-ej zamówienia - dysponowanie co najmniej jedną sprawną jednostką transportową.3) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zapewnienie do realizacji zamówienia osób z odpowiednimi uprawnieniami oraz minimum 3 letnim doświadczeniem w zakresie przewozu osób.Potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w nn. pkt., Zamawiający dokona na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, wg zasady - spełnia / nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.4) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Aktualną licencję uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym.2) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony co do odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie).3) Wykaz taboru samochodowego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem załącznika nr C do formularza ofertowego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem odnośnie uprawnień posiadanych przez te osoby, z wykorzystaniem załączników nr D i E do formularza ofertowego.5) Wykaz zrealizowanych usług z wykorzystaniem załącznika nr F do formularza ofertowego wraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Od Wykonawcy składającego ofertę na realizację całego zamówienia, Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10.400,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy czterysta 00/100). 2. W przypadku składania oferty częściowej, obejmującej tylko jedną z części zamówienia wymienionych w pkt. III pkt. 2 SIWZ, kwotę wadium określa się następująco:- dla części 1 zamówienia – 10.000,00 PLN- dla części 2 zamówienia – 400,00 PLN3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, najdalej do godz. 12.00 w dniu 27 kwietnia 2020r.4. Wadium jest wymagane w jednej z form przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: - Nr rachunku: 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010, w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu- Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium na przetarg – Dowozy szkolne 2019/2020.6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.7. Kopia dowodu wniesienia wadium w pieniądzu winna być załączona do oferty. 8. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, należy skan stosownego dokumentu przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@dzierzgon.pl, najdalej do godz. 12.00 w dniu 27 kwietnia 2020r., natomiast oryginał tego dokumentu dołączyć do oferty. Wadium musi być ważne przez cały okres związania ofertą.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, musi dotyczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium zostanie odrzucona przez Zamawiającego.11. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ust.1÷4, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 5,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego 35,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Umowa może zostać zmieniona w przypadku: 1) Gdy zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy.2) Zajścia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.Wprowadzenie zmian określonych powyżej, wymaga uzasadnienia ich konieczności, porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty muszą być sporządzone w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów w każdym dniu nauki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021, do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dzierzgoń
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Dowóz i odwóz do Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu (ul. Krzywa oraz ul. Zawadzkiego) z następujących miejscowości: Ankamaty, Blunaki, Bruk, Budzisz, Chojty, Dzierzgoń ul. Słoneczna, Dzierzgoń Os. Jagiełły, Dzierzgoń ul. Westerplatte, Dzierzgoń tzw. Słonko, Jeziorno, Kuksy, Litewki, Minięta, Mokajny, Morany, Nowiny, Poliksy, Prakwice, Stanowo, Stanówko, Stara Wieś, Stare Miasto, Tywęzy.2) Dowóz i odwóz do Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bruku z następujących miejscowości: Budzisz, Chojty, Dzierzgoń, Jeziorno, Litewki, Piaski Sztumskie, Żuławka Sztumska.3) Dowóz i odwóz do Szkoły Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie z następujących miejscowości: Ankamaty, Bągart osada, Chartowo, Dzierzgoń, Jankowo, Jasna, Jasna osada, Lisi Las, Litewki, Nowa Karczma, Nowiny, Poliksy, Święty Gaj.4) Dowóz i odwóz do Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu z następujących miejscowości: Dzierzgoń ul. Słoneczna, Minięta, Morany, Nowiec, Nowiny, Pachoły, Poliksy, Prakwice, Stanowo, Tywęzy. 5) Dowóz i odwóz do Tęczowego Przedszkola w Żuławce Sztumskiej z następujących miejscowości: Bruk.6) Prognozowana liczba uczniów objętych dowozem do Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu z następujących miejscowości: Ankamaty - 7, Blunaki - 7, Bruk - 2, Budzisz - 4, Chojty - 1, Dzierzgoń ul. Słoneczna - 7, Dzierzgoń tzw. Słonko - 8, Dzierzgoń Os. Jagiełły - 22, Dzierzgoń Westerplatte - 8, Jeziorno - 1, Kuksy - 6, Litewki - 1, Minięta - 17, Mokajny - 5, Morany - 27, Nowiny - 12, Poliksy - 8, Prakwice - 5, Stanowo - 26, Stanówko - 2, Stara Wieś - 3, Stare Miasto - 20, Tywęzy - 10 (łącznie liczba uczniów - 209).7) Prognozowana liczba uczniów objętych dowozem do Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bruku z następujących miejscowości: Budzisz - 3, Chojty - 5, Dzierzgoń - 4, Jeziorno - 14, Litewki - 1, Piaski Sztumskie - 5, Żuławka Sztumska - 10 (łącznie liczba uczniów - 42).8) Prognozowana liczba uczniów objętych dowozem do Szkoły Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie z następujących miejscowości: Ankamaty - 3, Bągart osada - 12, Chartowo - 1, Dzierzgoń - 5, Jankowo - 6, Jasna - 20, Jasna osada - 12, Lisi Las - 1, Litewki - 1, Nowa Karczma - 2, Nowiny - 13, Poliksy - 1, Święty Gaj - 10 (łącznie liczba uczniów - 87).9) Prognozowana liczba dzieci objętych dowozem do Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu z następujących miejscowości: Dzierzgoń ul. Słoneczna - 1, Minięta - 5, Morany - 9, Nowiec - 1, Nowiny - 1, Pachoły - 2, Poliksy - 1, Prakwice - 1, Stanowo - 4, Tywęzy - 1 (łącznie liczba uczniów - 26). 10) Prognozowana liczba dzieci objętych dowozem do Tęczowego Przedszkola w Żuławce Sztumskiej z następujących miejscowości: Bruk - 4. 11) Szacowana liczba kilometrów w jednym dniu dowozu – 285 km12) Szacowana liczba kilometrów w jednym dniu odwozu – 381 km13) Prognozowana liczba dni nauki szkolnej – 201
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34980000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-18
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 5,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów w każdym dniu nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Dowóz i odwóz z terenu gminy Dzierzgoń do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku z następujących miejscowości: Dzierzgoń - 3, Budzisz - 1, Minięta - 1, Poliksy - 1 (łącznie liczba uczniów - 6).2) Szacowana liczba kilometrów w jednym dniu dowozu – 132 km3) Szacowana liczba kilometrów w jednym dniu odwozu – 132 km.4) Prognozowana liczba dni nauki szkolnej – 167
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34980000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-18
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 5,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam przewoźników - Gdynia
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania25-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukiwani przewoźnicy z ciągnikami siodłowymi. Atrakcyjne warunki, możliwość korzystania ze stacji paliwowej. Możliwość podjęcia pracy od zaraz na terenie całej Polski.