„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŻary
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2023-10-04
 • ZamawiającyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
 • Data publikacji ogłoszenia2023-09-18
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00400777
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006083688

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Żary

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 475 55 80

1.5.8.) Numer faksu: 68 475 55 99

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@mops.zary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.zary.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95321dff-560c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00400777

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065044/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mops.zary

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mops.zary

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych
danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie przewiduje ograniczenia stosowania Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
danych) Dz.U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r. , zwanym "RODO"

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS –ZP/II/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych z możliwością przewożenia jednej osoby na wózku inwalidzkim, z przeznaczeniem dla Dziennego Domu
Senior+ działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach. Samochód musi być fabrycznie nowy
nieużywany, pełnowartościowy, nieuszkodzony, sprawny technicznie (ważne badania techniczne na co najmniej 1 rok),
pozbawiony wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. Oferowany pojazd musi spełniać wszystkie
parametry określone w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie; w przypadku wskazania
przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie
przez Zamawiającego dokumentów;
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie
do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 16.6. ppkt 1) IDW;
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa
o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
4) oświadczenie wymagane postanowieniami pkt. 9.2. i 12.3. IDW;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497).
12.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 10.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności,
w drodze obustronnie podpisanego aneksu.
2. Strony wyłączają formę dokumentową o której mowa w art. 772 k.c. czyniąc formę pisemną pod rygorem nieważności
formą wyłączną, o ile postanowienia niniejszej umowy nie stanowią inaczej.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00381978/01 z dnia 2023-09-05
2023-09-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
3. Warunki i zasady wprowadzania zmian do zawartej umowy:
a) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację
przedmiotowego zadania w zakresie osób wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia konieczności zmiany
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zobowiązań stron w okresie trwania umowy,
gwarancji lub rękojmi. Zmiana wymaga wyłącznie pisemnego powiadomienia przez strony umowy,
b) dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę.
4. Wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji
umowy. Stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi
na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę , potwierdzających wpływ w/w
okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mops.zary

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

NAJNOWSZE ZLECENIE
Nawiążemy współpracę z Przewoźnikami posiadającymi zestawy 13. 60 - Nowa Sól
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania22-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Nawiążemy współpracę z Przewoźnikami posiadającymi zestawy 13. 60 z naczepami typu Standard, Mega oraz Coilmulda, do stałej współpracy w transporcie międzynarodowym. Kierunki: DE - BE - NL - LUX - FR. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI