ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ 8 SZTUK SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH – III POSTĘPOWANIE

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ 8 SZTUK SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH – III POSTĘPOWANIE
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWschowa
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-11-08
 • ZamawiającyGmina Wschowa
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-31
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00418148
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ 8 SZTUK SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH – III POSTĘPOWANIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wschowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050787

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wschowa.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminawschowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ 8 SZTUK SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH – III POSTĘPOWANIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d969ec9a-5940-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00418148

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014970/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup, dostawa i montaż 8 sztuk słupów ogłoszeniowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające
pracę na platformazakupowa.pl , tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021 r., ze względu na zakończenie wspierania
przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywana jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę
przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert
Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
3.Zalecenia.
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
1) Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp.numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
2) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
3) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
4) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1)Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Wschowa. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd
Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel: 65 540 86 00, e-mail: boi@wschowa.pl.
2)W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można
się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: poczta elektroniczna kontakt@rodo leszno.com.pl.; tel: 783 479 791 lub pisemnie na adres naszej siedziby.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „ZAKUP,
DOSTAWA I MONTAŻ 8 SZTUK SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH – III POSTĘPOWANIE”, znak sprawy; RZP.271.36.2022.
Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późń. zm.),
-ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.),
-art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4)Odbiorcami danych osobowych mogą być inni wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane
podmiotom i osobom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z
którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74, 75, 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z późn. zm.) – dalej „Pzp”.
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy. Zarchiwizowane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami
archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6)Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania)
swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu (...) POZOSTAŁA CZĘŚĆ ZAPISÓW W SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania
przepisów RODO o których mowa w art.19 ust 2 i 3 ustawy Pzp, a mianowicie: a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe
dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa
w art.16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. b) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.2) na podstawie art.16 RODO do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i
jego załączników); 3) na podstawie art.18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego);4) W przypadku gdy
wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art.18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art.18 ust.2 rozporządzenia 2016/679.5) Udostępnianie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art.9 ust.1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o
udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust.3 i art.18 ust. 3-6, stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.36.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż 8 szt. słupów ogłoszeniowych.
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV:
34928410-5 Słupy ogłoszeniowe,
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji.
3. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
- wykonanie projektów graficznych i uzgodnienie projektów z pracownikami Gminy wskazanymi przez Zamawiającego,
- wykonanie, dostawa i montaż wg załączonych lokalizacji 8 słupów
ogłoszeniowych z gzymsami na podstawie zaakceptowanych projektów graficznych(wskazanie lokalizacji usadowienia słupów na mapie)- Załącznik nr 4 do SWZ,
- trwałe oznakowanie na każdym produkcie logo Wschowa wg wytycznych Zamawiającego
- udzielenie gwarancji na dostarczone produkty minimum 24 miesiące.
4. Wymagania bazowe:
1) słup ogłoszeniowy wg cech:
 wysoka wytrzymałość mechaniczna,
 odporność na czynniki chemiczne,
 odporność na czynniki atmosferyczne,
 słup powinien posiadać min.4 witryny zamykane na klucz,
 słup powinien być wyposażony w szyby poliwęglan minimum 3mm UV dwustronny
 powierzchnia reklamowa słupa elektromagnetyczna – min. 6,5 m2 w tym każdy plakat mocowany na elektromagnesy, ilość elektromagnesów do jednego słupa –min. 40 szt.,
2) dane techniczne słupa:
 wysokość słupa min.3000–max.3600 mm,
 średnicasłupa min.1250 – max.1500 mm,
 zakończenie słupa zadaszeniem, z tym,że kolor zadaszenia i wykończenia do ustalenia z Zamawiającym.
 słup przenośny będzie dociążony np.:workami z piaskiem, trylinką,
krawężnik min. 300-max 500 kg do środka słupa, dodatkowo opcja zakotwiczenia słupa.
5. Lokalizacja słupów:
1) słup nr 1 – Wschowa, ul. Daszyńskiego, na działce o numerze ewidencyjnym 969/2,
2) słup nr 2 – Wschowa, ul. Targowa, na działce o numerze ewidencyjnym 954/2,
3) słup nr 3 – Wschowa, ul. Głogowska, na działce o numerze ewidencyjnym 1557/7,
4) słup nr 4 – Wschowa, ul. Ks. Kostki, na działce o numerze ewidencyjnym 1656/7,
5) słup nr 5 – Wschowa, ul. Boczna, na działce o numerze ewidencyjnym 1402,
6) słup nr 6 – Wschowa, Plac Kosynierów, na działce o numerze ewidencyjnym 2212,
7) słup nr 7 – Wschowa, ul. Wolsztyńska, na działce o numerze ewidencyjnym 387/4,
8) słup nr 8 – Wschowa, Plac Zamkowy, na działce o numerze ewidencyjnym 1479/2.
6. Wszystkie prace montażowe muszą zostać zakończone uporządkowaniem miejsca montażu i jego otoczenia.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie sprzętu równoważnego pod warunkiem, iż oferowane dostawy będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W przypadku zaoferowania w ofercie produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe do każdego zaoferowanego produktu równoważnego, z których w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany produkt jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do produktu określonego przez Zamawiającego w powyżej.
8. Wykazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych dla urządzeń wymienionych
powyżej, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia.
9. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji.
10. Wykonawca określi gwarancję jakości w złożonej ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ.
11. Pozostałe wymagania dotyczące gwarancji jakości zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącychZałącznik nr 3 do SWZ.
12. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wad, fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
13. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
14. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

15. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Niniejsze zamówienie nie zostało podzielone na części, gdyż zamówienie to jest w całości zamówieniem jednego rodzaju. Jest zamówieniem, którego niedokonanie podziału na części nie utrudnia dostępu do zamówienia przedsiębiorstwom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Do niniejszego zamówienia z całą pewnością będą mieli dostęp „mali wykonawcy”, działający nawet na rynku lokalnym. Rozdrobnienie takiego zamówienia na mniejsze części byłoby niecelowe, a nawet mogłoby spowodować niekorzystne konsekwencje dla Zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen czy też niemożliwość rozstrzygnięcia postępowania spowodowanej brakiem ofert. Specyfika niniejszego zamówienia, polegająca na dostawie słupów ogłoszeniowych utrudnia podział zamówienia na części. Charakter dostaw powiązanie technologiczne wykonywanych prac wręcz uniemożliwiałoby realizację przedsięwzięcia. Podział niniejszego zamówienia na części wiązałby się ze znacznymi problemami podczas realizacji dostaw organizacją prac montażowych. W ocenie Zamawiającego w tym konkretnym przypadku wykonywanie poszczególnych części zamówienia przez różnych Wykonawców mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zadania. Podział niniejszego zamówienia na części wiązałby się ze znacznymi trudnościami technicznymi po stronie Zamawiającego związanymi ze skoordynowaniem wyników pracy poszczególnych Wykonawców i byłby sprzeczny z potrzebami samego Zamawiającego. Mając na uwadze powyższe okoliczności Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na części.
16. Wykonawca winien być ubezpieczony przez cały okres realizacji zamówienia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy (OC deliktowe i OC kontraktowe łącznie).
17. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
18. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928410-5 - Słupy ogłoszeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający, dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:


Lp.
Nazwa kryterium
Waga (pkt)
Sposób oceny
1. Cena ofertowa brutto (PC) 60 pkt wg. wzoru
2. Gwarancja jakości (PG) 40 pkt wg. sposobu wskazanego w pkt 2) poniżej

1) Cena ofertowa brutto (PC) – waga kryterium to 60 pkt
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ). Maksymalną liczę punktów w tym kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową (60 pkt). Oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:

PC = Cn/Cb x 60 [pkt]

Pc – oznacza punkty w kryterium „cena ofertowa brutto”,
Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty.
2) Gwarancja jakości i rękojmi (PG) – waga kryterium to 40 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcą w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ)okres gwarancji jakości i rękojmi na urządzenia wraz z montażem. Okres gwarancji jakości i rękojmi. Wykonawca winien podać w miesiącach. Okres gwarancji i rekjmi liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego.
Lp. Deklarowana długość gwarancji przez Wykonawcę
na dostarczone urządzenia wraz z montażem: Przyznana ilość punktów w kryterium – PG
1. 24 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi 0 pkt
2. 36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi 20 pkt
3. 48 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi 40 pkt

Zamawiający zastrzega, że:
1) Nie dopuszcza podania w ofercie okresu gwarancji jakości i rękom i innego niż 24, 36 lub 48 miesięcy.
2) W przypadku podania okresu gwarancji jakości i rękojmi, krótszego niż 24 miesięcy, Zamawiający na podstawie art. podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy - Prawo zamówień publicznych odrzuci ofertę z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3) W przypadku podania okresu gwarancji jakości i rękojmi dłuższego niż 48 miesięcy, Zamawiający dla potrzeb obliczenia punktacji w kryterium gwarancji jakości i rękojmi sprowadzi okres gwarancji jakości i rękojmi do 48 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji jakości i rękojmi.
4) W przypadku braku zaznaczenia w formularzu ofertowym deklarowanego okresu gwarancji jakości i rękojmi Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję jakości i rękojmi na okres 24 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji jakości i rękojmi.
5) W przypadku zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) więcej niż jednego deklarowanego okresu gwarancji jakości i rękojmi (dla danej pozycji- urządzenia), Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję jakości i rękojmi na okres najkrótszy spośród oznaczonych przez Wykonawcę terminów gwarancji jakości i rękojmi i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji.
6) Okres gwarancji jakości i rękojmi zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie będzie wiążący na etapie realizacji zamówienia.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów (P) obliczonych zgodnie z powyższymi zasadami wg wzoru:
P = PC + PG
3. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert.
4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa suma liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1
ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających brak
podstaw wykluczenia, które wymaga Zamawiający tj.:
1)W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1
pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem
wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych
umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
2.Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w Rozdziale VII ust. 5 pkt 1) lit. a) SWZ:
a)składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury– wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed
ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 14
pkt. 1) lit. a) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4,
art. 109 ust 1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów
wymienionych w ust. 14 pkt. 1) lit. a) powyżej.
3. Dokumenty podmiotów trzecich:
Wykonawca nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które należy złożyć:
1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ,
Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) -
Załącznik nr 2 do SWZ,
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika
do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wymagana forma:
Oświadczenia i dokumenty o których mowa powyżej należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać
brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony.
1. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:
a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,
b) zmianę terminów realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować.
Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy, uważać się będzie
w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz o czas trwania jej następstw. W takim przypadku Strony mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone tylko do zmian koniecznych.
e) zmniejszenie zakresu (asortymentu lub ilości) dostarczanego produktu oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,
f) zmianę dotyczącą dostarczanego przedmiotu Umowy albo terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji, gdy powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań, technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia Umowy, nie powodujących istotne zmiany zawartej Umowy,
2. Ponadto, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, w szczególności gdy:
1)wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich następstw.
2)odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,
3) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji zamówienia przez Zamawiającego,
4) z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw,
5) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-08 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-08 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został
spełniony obowiązek narzucony w art.221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym
postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać
„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) 9UE) nr 910/2014- od 1 lipca 2016 roku.
5. W przypadku wykorzystania formatu XAdeS zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywania plikow z danymi oraz plików w formacie XAdES.
6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia zmian,
wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkości pliku to maksymalnie 500 MB.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy złożyć, zgodnie
z zapisami niniejszego Rozdziału SWZ, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa za pomocą
formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
8. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni
przed upływem terminu składania ofert.
9. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust.8, Zamawiający nie ma
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
10.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, w sekcji „Komunikaty”.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, w sekcji „Komunikaty”.
13. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy
zakupowej.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w okolicznościach wskazanych w art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego– ogłoszona w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw
pod poz. 835. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: (...) Pozostała część zapisów w Rozdział VI.
Podstawy wykluczenia z postępowania.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam prywatnego transportu sanitarnego do przewozu osoby - Drezdenko - Warszawa
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania02-12-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam prywatnego transportu sanitarnego do przewozu osoby niepełnosprawnej. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI