Wynajem samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w podziale na...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wynajem samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w podziale na dwa zadania.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-09-27
 • ZamawiającyPowiat Wrocławski
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-16
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00352333
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wynajem samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w podziale na dwa zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wrocławski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934816

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 131

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-440

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 717222066

1.5.8.) Numer faksu: 717221706

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiatwroclawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwroclawski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wynajem samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w podziale na dwa zadania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1f9c090-35b2-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352333

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024993/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Wynajem samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
formie elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy Przetargowej Logintrade:https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 2. Za pośrednictwem Platformy Przetargowej Logintrade odbywa się komunikacja wykonawcy z zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, odpowiedzi na pytania, modyfikacji, przekazywanie wezwań i zawiadomień w ramach
prowadzonego postępowania. 3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Przetargowej Logintrade, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej Logintrade przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Użytkownikom zewnętrznym –Wykonawcom przysługuje prawo korzystania z wsparcia technicznego dla Wykonawców Platformy
Przetargowej: +48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; + 48 71 787 37 27; Pn.–pt.: 8:00 –16:00;helpdesk@logintrade.net 5. Sposób sporządzenia ofert, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, pełnomocnictw, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby oraz innych informacji oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu winne być zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z Platformy Przetargowej
Logintrade, a w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Realizując obowiązki, o których mowa w art. 13, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel.71/7221700, fax. 71/7221706, e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu jest Pani Beata Pierzchała, kontakt: ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71/7221700, fax. 71/7221706, adres e-mail: beata.pierzchala@powiatwroclawski.pl z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, z przetwarzaniem danych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w postępowaniu nr SP.ZP.272.45.2022.II.ORP Wynajem samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w podziale na dwa zadania, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.ZP.272.45.2022.II.ORP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem jednej sztuki pojazdu elektrycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganiami stawianymi Wykonawcy, w tym w zakresie z art. 438 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, został ujęty w projekcie umowy stanowiącym załącznik 4.1. do SWZ - Umowa (projekt) - ZADANIE 1 oraz załączniku 5 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja Techniczna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144900-7 - Pojazdy elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową, w oparciu o kryteria oceny ofert i ustaloną punktację. Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. (100% = 100 pkt). Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
(C) Cena ofertowa brutto – waga: 60%
(G) Roczny nieodpłatny limit kilometrów – waga: 20%
(K) Opłata za 1 km przekroczenia rocznego nieodpłatnego limitu przebiegu kilometrów dla pojazdów – waga: 20%
1) Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.
a) Kryterium cena (C) - max. 60 pkt:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto uwzględniającej roczny nieodpłatny limit kilometrów za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów
proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Cmin
C = --------------- x 60 pkt
Cob
gdzie:
C – ilość punktów za kryterium ceny
Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
Cob – cena brutto badanej oferty (zł)
b) Kryterium (G) - roczny nieodpłatny limit kilometrów - max. 20 pkt:
Oferta z najwyższym nieodpłatnym limitem kilometrów otrzyma maksymalnie 20 punktów. Punkty pozostałych ofert liczone będą w
następujący sposób:
Wariant Roczny nieodpłatny limit kilometrów Ilość punktów
1. Limit do 20 000 km 0 pkt
2. Limit od 20 001 km do 25 000 5 pkt
3. Limit od 25 001 km do 30 000 10 pkt
4. Limit od 30 001 km do 35 000 15 pkt
5. Limit od 35 001 km i powyżej 20 pkt
UWAGA:
W przypadku, jeżeli Wykonawca nie określi w formularzu ofertowym (załącznik 1 do SWZ) żadnej pozycji/wariantu lub określi więcej
niż jedną pozycję/wariant w zakresie wskazania przez Wykonawcę rocznego nieodpłatnego limitu kilometrów, Zamawiający
przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny roczny nieodpłatny limit kilometrów, do 20 000 km i oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt.
c) Kryterium (K) - opłata za 1 km przekroczenia rocznego nieodpłatnego limitu przebiegu kilometrów dla pojazdów - max. 20 pkt:
Oferta z najniższą opłatą za 1 km przekroczenia rocznego nieodpłatnego limitu przebiegu kilometrów otrzyma maksymalnie 20
punktów.
Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według
poniższego wzoru:
Kmin
K = --------- x 20 pkt
Kob
gdzie:
K – ilość punktów za kryterium opłaty za 1 km przekroczenia rocznego nieodpłatnego limitu przebiegu kilometrów dla pojazdów
Kmin – najniższa opłata za 1 km przekroczenia rocznego nieodpłatnego limitu przebiegu kilometrów dla pojazdów brutto (zł)
Kob – oferowana opłata za 1 km przekroczenia rocznego nieodpłatnego limitu przebiegu kilometrów dla pojazdów brutto (zł)
UWAGA:
Nie wypełnienie pozycji, spowoduje przyznanie przez Zamawiającego 0 pkt w w/w kryterium a do umowy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje stawkę jak za kilometr w przypadku nieprzekroczenia limitu kilometrów.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+G+K
gdzie :
C – ilość punktów przyznana za kryterium „najniższa cena”
G – ilość punktów przyznana za kryterium „roczny nieodpłatny limit kilometrów”
K – liczba punktów przyznana za kryterium „opłata za 1 km przekroczenia nieodpłatnego limitu przebiegu kilometrów”.
Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a ocena punktowa dotyczyć będzie wyłącznie
ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Roczny nieodpłatny limit kilometrów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opłata za 1 km przekroczenia rocznego nieodpłatnego limitu przebiegu kilometrów dla pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem dwóch sztuk pojazdów hybrydowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganiami stawianymi Wykonawcy, w tym w zakresie z art. 438 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, został ujęty w projekcie umowy stanowiącym załącznik 4.2. do SWZ - Umowa (projekt) - ZADANIE 2 oraz załączniku 5 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja Techniczna

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144900-7 - Pojazdy elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową, w oparciu o kryteria oceny ofert i ustaloną punktację. Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. (100% = 100 pkt). Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
(C) Cena ofertowa brutto – waga: 60%
(G) Roczny nieodpłatny limit kilometrów – waga: 20%
(K) Opłata za 1 km przekroczenia rocznego nieodpłatnego limitu przebiegu kilometrów dla pojazdów – waga: 20%
1) Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.
a) Kryterium cena (C) - max. 60 pkt:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto uwzględniającej roczny nieodpłatny limit kilometrów za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów
proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Cmin
C = --------------- x 60 pkt
Cob
gdzie:
C – ilość punktów za kryterium ceny
Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
Cob – cena brutto badanej oferty (zł)
b) Kryterium (G) - roczny nieodpłatny limit kilometrów - max. 20 pkt:
Oferta z najwyższym nieodpłatnym limitem kilometrów otrzyma maksymalnie 20 punktów. Punkty pozostałych ofert liczone będą w
następujący sposób:
Wariant Roczny nieodpłatny limit kilometrów Ilość punktów
1. Limit do 20 000 km 0 pkt
2. Limit od 20 001 km do 25 000 5 pkt
3. Limit od 25 001 km do 30 000 10 pkt
4. Limit od 30 001 km do 35 000 15 pkt
5. Limit od 35 001 km i powyżej 20 pkt
UWAGA:
W przypadku, jeżeli Wykonawca nie określi w formularzu ofertowym (załącznik 1 do SWZ) żadnej pozycji/wariantu lub określi więcej
niż jedną pozycję/wariant w zakresie wskazania przez Wykonawcę rocznego nieodpłatnego limitu kilometrów, Zamawiający
przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny roczny nieodpłatny limit kilometrów, do 20 000 km i oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt.
c) Kryterium (K) - opłata za 1 km przekroczenia rocznego nieodpłatnego limitu przebiegu kilometrów dla pojazdów - max. 20 pkt:
Oferta z najniższą opłatą za 1 km przekroczenia rocznego nieodpłatnego limitu przebiegu kilometrów otrzyma maksymalnie 20
punktów.
Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według
poniższego wzoru:
Kmin
K = --------- x 20 pkt
Kob
gdzie:
K – ilość punktów za kryterium opłaty za 1 km przekroczenia rocznego nieodpłatnego limitu przebiegu kilometrów dla pojazdów
Kmin – najniższa opłata za 1 km przekroczenia rocznego nieodpłatnego limitu przebiegu kilometrów dla pojazdów brutto (zł)
Kob – oferowana opłata za 1 km przekroczenia rocznego nieodpłatnego limitu przebiegu kilometrów dla pojazdów brutto (zł)
UWAGA:
Nie wypełnienie pozycji, spowoduje przyznanie przez Zamawiającego 0 pkt w w/w kryterium a do umowy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje stawkę jak za kilometr w przypadku nieprzekroczenia limitu kilometrów.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+G+K
gdzie :
C – ilość punktów przyznana za kryterium „najniższa cena”
G – ilość punktów przyznana za kryterium „roczny nieodpłatny limit kilometrów”
K – liczba punktów przyznana za kryterium „opłata za 1 km przekroczenia nieodpłatnego limitu przebiegu kilometrów”.
Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a ocena punktowa dotyczyć będzie wyłącznie
ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Roczny nieodpłatny limit kilometrów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opłata za 1 km przekroczenia rocznego nieodpłatnego limitu przebiegu kilometrów dla pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4
ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji jeżeli Wykonawca nie wskazał w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków (o których mowa w poniższym pkt 8 i pkt 9 SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dotyczy zadania 1 i 2 - Ofertę stanowi :
1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik 1 do SWZ.
Uwaga: Niezłożenie Załącznika 5 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja Techniczna będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp.
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Treść oświadczenia stanowi załącznik 2 do SWZ.
2.1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, tj. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy. Treść oświadczenia stanowi załącznik 2.1. do SWZ.
3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy. Treść oświadczenia stanowi załącznik 3 do SWZ.
4) Odpowiedni dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w tym do podpisania oferty (lub do podpisania pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy) lub innego właściwego rejestru, z uwzględnieniem zapisów poniższego pkt 8 – jeżeli dotyczy.
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy. Treść oświadczenia stanowi załącznik 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy):
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku o którym mowa powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp (załącznik 2 do SWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty. 5. Jeżeli została wybrana oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. W przypadku, o którym mowa w ww. pkt 6 – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego winno wynikać, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. Treść oświadczenia stanowi załącznik 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie wskazanym w projekcie umowy (odpowiednio załącznik 4.1. i 4.2. do SWZ). 2. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy złożyć przy użyciu Platformy przetargowej Logintrade pod adresem https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-26

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport siana w belach - Radomierz - Osłonin
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania08-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport siana w belach o średnicy ok 160 cm i wadze ok. 400 kg. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI