Wykonanie usługi w zakresie przeglądu, naprawy i atestacji tratw ratunkowych na jednostkach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie usługi w zakresie przeglądu, naprawy i atestacji tratw ratunkowych na jednostkach pływających
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŚwinoujście
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2024-02-22
 • ZamawiającyGmina Miasto Świnoujście -
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-14
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00105703
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usługi w zakresie przeglądu, naprawy i atestacji tratw ratunkowych na jednostkach pływających

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście -

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810504943

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Władysława IV 12

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdmiz.swi.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zegluga.swi.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

transport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi w zakresie przeglądu, naprawy i atestacji tratw ratunkowych na jednostkach pływających

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9edf642-ca71-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00105703

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00030131/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Atestacja pneumatycznych tratw ratunkowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d9edf642-ca71-11ee-a84d-d63fc4d19e65

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma e-zamowienia
zwanej dalej Platformą, dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto „Wykonawca” na Platformie. informacje -
Regulamin Platformy e-Zamówienia, w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem „Formularze do
komunikacji”.- szczeg.info w SWZ.
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne-zawierają informacje tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji Wykonawca, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, w nazwie „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
10. Za datę przekazania oferty, innych dokumentów, - datę ich przekazania na Platformę.
11. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości po zalogowaniu w podglądzie post w
„Komunikacja”.
12. Maks rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików
przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
13. Min wymagania tech dot sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji
połączenia określa Regulamin Platformy.
14. W przypadku problemów tech i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy zobowiązani są skorzystać ze
wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na
stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
15. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej: p.piechocinska-lazdowska@zegluga.swi.pl jednakże ta
forma komunikacji nie dotyczy składania ofert.
1) Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej, tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy
pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
3) Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na Platformie i w związku z tym należy zignorować komunikat
pojawiający się przy składaniu oferty w tym zakresie. Ofertę należy złożyć na wzorze formularza oferty - Zał. nr 3 do swz.
5) W przypadku dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty spakowane należy podpisać podpisem zewnętrznym.
6) System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje. W braku podpisu system poinformuje o tym w
trakcie składania dokumentów, zostaną one przyjęte przez Platformę mimo braku podpisu.
7) W przypadku pozytywnego zakończeniu procesu potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajdować się będzie w
Elektronicznym Potwierdzeniu Przyjęcia (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla
zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
9) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
10) Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
11) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce
„Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
12) W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza
do Platformy uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym
podpisem (typ wewnętrzny):
a) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać tylko formatem PAdES;
b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy zaleca się użyć formatu XAdE. Opis w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający kieruje do oferentów będących osobami fizycznymi
następującą informację:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świnoujście – Żegluga Świnoujska
z siedziba przy ul. Wyb. Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: sekretariat@zegluga.swi.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania ZP/02/2024 prowadzonym
w trybie przetargu podstawowym,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/02/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przeglądu, naprawy z wymianą niesprawnych elementów wyposażenia i badania 48 szt. 65 osobowych pneumatycznych tratw ratunkowych DSB LR 86R, DSB LR 97R, RFD Ferryman (single raft) zgodnie z wymogami Administracji Morskiej na jednostkach pływających zwane dalej ”przedmiotem zamówienia”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34515200-2 - Tratwy niezatapialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Zamawiający w oparciu o nw. kryteria:
a) 60 % - cena;
b) 40 % - termin realizacji jednostkowej usługi;
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji jednostkowej usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej: - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek tym zakresie jeżeli przedłoży dokument potwierdzający posiadanie uznania Administracji Morskiej na atestację środków ratunkowych, obowiązującej przez cały okres trwania realizacji umowy,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,
b. zdolności technicznej lub zawodowej – w tym zakresie Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto min. 120.000,00 zł.,
W przypadku, gdy wartość usługi wyrażona została w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na podstawie kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,
c. zdolności finansowej lub ekonomicznej: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymaganą zdolność finansową lub ekonomiczną zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
160.000,00 zł.,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej: w celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę uprawnienia, Zamawiający żąda złożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie uznania Administracji Morskiej na atestację środków ratunkowych, obowiązującej przez cały okres trwania realizacji umowy,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,

2) zdolności technicznej lub zawodowej – w tym zakresie Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto min. 120.000,00 zł.,

W przypadku, gdy wartość usługi wyrażona została w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na podstawie kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,

3) zdolności finansowej lub ekonomicznej: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymaganą zdolność finansową lub ekonomiczną zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
160.000,00 zł.,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenia - o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczają pełnomocnika.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z możliwościami przewidzianymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-22 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuje autobusu na 40 osób - Skwierzyna - Międzyrzecze
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Potrzebuje autobusu na 40 osobna przejazd z kościoła w skwierzynie do hotelu neo w Międzyrzeczu dnia 12.07.2025 i powrotnego transportu z hotelu do skwierzyny 13.07.2025 na godz 18 Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI