Sukcesywne świadczenie usług transportowych na rzecz studentów z niepełnosprawnościami...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywne świadczenie usług transportowych na rzecz studentów z niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2022-10-27
 • ZamawiającyUNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-14
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00392354
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywne świadczenie usług transportowych na rzecz studentów z niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510884205

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oczapowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-719

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 524 52 39

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.zalewska@uwm.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uwm.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne świadczenie usług transportowych na rzecz studentów z niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea9bc1c6-4adc-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00392354

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja składania oferty dla
Wykonawcy dostępne na stronie Platformy. Regulamin znajduje się na stronie głównej Platformy
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, natomiast Instrukcja pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje
2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu to przeglądarka
internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze
internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu jest zoptymalizowana dla minimalnej
rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
3. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty wynosi 10 plików lub spakowanych folderów przy
maksymalnej wielkości 150 MB każdy.
4. Szczegółowe informacje dotyczące, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych
określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja składania oferty dla wykonawcy dostępne na stronie
Platformy, w których określono w szczególności że:
4.1. Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.
4.2. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do zamawiającego podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym, w drugim kroku składania oferty poprzez
kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.
4.3. Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych
zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx;
.pptx; .csv, 7-zip, zip, xml.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, ul.M. Oczapowskiego 2, 10- 957 Olsztyn, NIP 739-30-33-097, 3. Dane osobowe
Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie
zamówienia publicznego;4. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z
6września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.5. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą
przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.Jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6. Klauzula
informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w
Załączniku nr2 do SWZ. 7. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w
lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały
zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym
innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.8.Wykonawca jest
zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych
wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich
obowiązki informacyjne z:- art.13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te
Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
Zamawiającego,- art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.9. W celu zapewnienia, że Wykonawca
wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej,której dane zostały przekazane
w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13lub art.14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 2 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający informuje, że:- Zamawiający udostępnia
dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Ustawy Pzp, do upływu terminu na ich
wniesienie.- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
tych, o których mowa wart. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych
genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia,
seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby),zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. - W przypadku
korzystania przez osobę,której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15ust.
1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe
jego dotyczące,prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa wart. 46 RODO,
związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem
otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu),Zamawiający może żądać
od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o
którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1
RODO,spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego
protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.2 rozporządzenia 2016/679

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 363/2022/TP/DZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywne w miarę potrzeb zamawiającego, świadczenie usług transportowych na rzecz studentów z niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2. Zamawiający prognozuje, ze zamówieniem objętych będzie od 5 do 15 osób z niepełnosprawnościami.
3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia” - Załącznik nr 1 do SWZ.
4. Z uwagi na brak możliwości przewidzenia dokładnej liczny osób z niepełnosprawnościami, zamawiający, zastrzega sobie prawo do wykonywania usługi obejmującej większą lub mniejszą ilość osób niż wskazana przez zamawiającego. Jednocześnie zamawiający oświadcza, iż zrealizuje umowę w co najmniej 25 % wartości umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności.
6. Wykonawca obowiązany jest posiadać na okres świadczenia usługi aktualną polisę OC i NW w odniesieniu do pojazdów, którymi wykonawca będzie świadczył usługę dowozu oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp, jednakże podane przez zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
-Cena (C): 90 %,
-Czas reakcji na zgłoszenia (R): 10%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie warunku wskazanego
w art. 112 ust. 2 pkt. 2 ustawy pzp dotyczącego:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

2.1. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia, tzn. posiada aktualną licencję uprawniającą do krajowego i zagranicznego transportu osób zgodnie z ustawą z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.).

2.2. w zakresie zdolności technicznej:
Wykonawca wykaże, że dysponuje, bądź będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, tj. co najmniej dwoma (2 szt.) pojazdami dopuszczonymi do ruchu i do przewozu osób z niepełno sprawnościami, umożliwiającymi przewiezienie jednorazowo do 2 osób (2 wózki inwalidzkie) w jednym kursie każdy, spełniającymi następujące wymagania: wyposażone w sprawne ogrzewanie i klimatyzację oraz w:
• zabudowę do przewozu wózka inwalidzkiego z homologacją,
• najazdy teleskopowe z powłoką antypoślizgową, umożliwiającą wprowadzenie wózka do pojazdu,
• zestaw szyn podłogowych do mocowania wózka inwalidzkiego,
• komplet pasów zaczepnych do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn,
• komplet pasów zabezpieczających osobę z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim.
• pasy szelkowe typu „Y” (opcjonalnie),
oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu, informujące o osobach z niepełnosprawnością we wnętrzu.

Na potwierdzenie powyższego wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz urządzeń (pojazdów), dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego przeznaczonych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat podstawy do dysponowania tymi zasobami, zawierającą wskazanie marki pojazdu, roku produkcji, daty ważności przeglądu technicznego -załącznik nr 6.

Jednocześnie zamawiający zastrzega, że zmiana sprzętu (pojazdu) wskazanego w wykazie na etapie realizacji umowy będzie możliwa jedynie w przypadku zmiany tylko na sprzęt (pojazd) o parametrach nie gorszych niż te wskazane w ofercie wykonawcy (w wykazie urządzeń -załącznik nr 6).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych tj.:
1.1. Aktualną licencję uprawniającą do krajowego i zagranicznego transportu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.);
1.2. Wykazu urządzeń (pojazdów) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego przeznaczonych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat podstawy do dysponowania tymi zasobami, zawierającą wskazanie marki pojazdu, roku produkcji, daty ważności przeglądu technicznego -załącznik nr 6.
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy pzp. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu Ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeśli wykonawca wskazał w oświadczeniu dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
2. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
3. wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ,
4. wypełnione i podpisane oświadczenie -w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy),
5. wypełnione i podpisane zobowiązanie podmiotu o oddaniu wykonawcy swoich zasobów sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy),
6. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) wykonawcy, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie
do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
8.7. w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać
w szczególności wskazanie:
2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
2.2. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
2.3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne (Załącznik nr 3 i nr 4 do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Oświadczeniu wstępnym należy wskazać te warunki udziału w postępowaniu, które spełnia wykonawca składający oświadczenie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy -załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1
ustawy pzp. oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 -10 ustawy pzp. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na
każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Na potwierdzenie powyższego wykonawca złoży stosowne oświadczenie.
1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Na potwierdzenie powyższego wykonawca złoży stosowne oświadczenie.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie kompleksowej usługi transportu osobowego - Elbląg
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania31-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie kompleksowej usługi transportu osobowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI