Sukcesywne świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Ustka

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywne świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Ustka
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoUstka
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-10-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWójt Gminy Ustka
 • Data publikacji ogłoszenia2020-10-15
 • Numer ogłoszenia598025-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 598025-N-2020 z dnia 2020-10-15 r.

Wójt Gminy Ustka: Sukcesywne świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Ustka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ustka, krajowy numer identyfikacyjny 77050924000000, ul. ul. Dunina  24 , 76-270  Ustka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 059 814 42 57, e-mail zp@ustka.ug.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.ustka.ug.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.ustka.ug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.ustka.ug.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
Adres:
Urząd Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka - Biuro Obsługi Interesanta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Ustka
Numer referencyjny: PZP.271.29.2020.MA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywne świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Ustka”.Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na następujące dwie części:Część I: Sukcesywne świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Ustka: (rejon I – sołectwa: Przewłoka, Wytowno, Machowinko, Machowino, Objazda, Gąbino, Dębina, Rowy);Część II: Sukcesywne świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Ustka: (rejon II – sołectwa Grabno, Zimowiska, Charnowo, Niestkowo, Wodnica, Lędowo, Duninowo, Pęplino, Starkowo, Zaleskie, Możdżanowo).Przedmiot umowy obejmuje:3.3.1. Część I: "Sukcesywne świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Ustka: (rejon I – sołectwa: Przewłoka, Wytowno, Machowinko, Machowino, Objazda, Gąbino, Dębina, Rowy)" następującym sprzętem:.a) koparko – ładowarka o pojemności łyżek 0,30 – 0,9 m³, b) samochód ciężarowy wywrotka o pojemności minimum 8 t, c) koparka obrotowa gąsienicowa o pojemności łyżki minimum 0,80 m³,d) ciągnik o mocy silnika minimum 55KM z przyczepą wywrotną wraz ze sprzętem towarzyszącym – kosiarka rotacyjna. 3.3.2. Część II: " Sukcesywne świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Ustka: (rejon II – sołectwa Grabno, Zimowiska, Charnowo, Niestkowo, Wodnica, Lędowo, Duninowo, Pęplino, Starkowo, Zaleskie, Możdżanowo)" następującym sprzętem:.a) koparko – ładowarka o pojemności łyżek 0,30 – 0,9 m³, b) samochód ciężarowy wywrotka o pojemności minimum 8 t, c) koparka obrotowa gąsienicowa o pojemności łyżki minimum 0,80 m³,d) ciągnik o mocy silnika minimum 55KM z przyczepą wywrotną wraz ze sprzętem towarzyszącym – kosiarka rotacyjna. Zakres pracy sprzętu: Roboty ziemne, transport.Czas liczony jako praca:a) jest to czas załadunku, rozładunku i transportu materiałów, wykonywania wykopów, plantowania i niwelacji terenu, koszenia terenu,b) od czasu pracy odliczony będzie czas awarii i niesprawności sprzętu oraz urządzeń GPS bądź obsługi, jak również czas dojazdu do miejsca pracy i powrót z pracy (miejsca realizacji usługi).c) Szacunkowa ilość pracy sprzętu: Część I: koparko-ładowarka: 1150 h, samochód ciężarowy: 1150 h, koparka 100 h, ciągnik 100 h. Część II: koparko-ładowarka: 1150 h, samochód ciężarowy: 1150 h, koparka 100 h, ciągnik 100 h. Ilości godzin pracy sprzętu są ilościami szacunkowymi, określonymi na podstawie aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego dotyczącej potrzeb w zakresie pracy sprzętu. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie faktycznie zleconych i wykonanych usług.Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację usług w wielkościach określonych w pkt. 3.5 lit c). SIWZ.d) Orientacyjna ilość godzin pracy sprzętu:Część I: koparko-ładowarka: 900-1400 h, samochód ciężarowy: 900-1400 h, koparka 80-250 h, ciągnik 80-250 h. Część II: koparko-ładowarka: 900-1400 h, samochód ciężarowy: 900-1400 h, koparka 80- 250 h, ciągnik 80-250 h. Do obowiązków Wykonawcy należy:1) protokolarne, w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy, przejęcie od Zamawiającego urządzeń GPS i ich zamontowanie na pojazdach,2) zapewnienie stałej łączności telefonicznej z pracownikiem Zamawiającego – przedstawicielem Referatu Inwestycji Gminnych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ustka,3) zwrot w stanie niepogorszonym sprawnych technicznie urządzeń GPS,4) przystąpienie do wykonywania usługi niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 24 godzin według zapotrzebowania Zamawiającego zgłoszonego przez pracownika Referatu Inwestycji Gminnych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ustka pisemnie lub telefonicznie,5) aktywowanie każdorazowo urządzenia monitorującego GPS poprzez jego załączenie z chwilą rozpoczęcia świadczenia usługi, zaś wyłączenia niezwłocznie z chwilą zakończenia świadczenia usługi.Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. wykonania świadczenia usług sprzętowych. Czynności te mieszczą się w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

II.5) Główny kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający żąda od Wykonawcy:1) Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy, w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym (tj. Dz U z 2019 r. poz. 2140 ze zm.);2) Zezwolenie na transport niżej wymienionych odpadów, które będą wykorzystywane do remontów dróg gminnych:- żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) niepochodzące z palenisk fluidalnych – kod odpadu 10 01 01,- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – kod odpadu 17 01 01,- gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 – kod odpadu 17 05 04,- gruz ceglany – kod odpadu 17 01 02.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 8.6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 1) wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami załącznik nr 5.1, 5.2 do SIWZ tzn. a) koparko – ładowarka o pojemności łyżek 0,30 – 0,9 m³, b) samochód ciężarowy wywrotka o pojemności minimum 8 t, c) koparka obrotowa gąsienicowa o pojemności łyżki minimum 0,80 m³,d) ciągnik o mocy silnika minimum 55KM z przyczepą wywrotną wraz ze sprzętem towarzyszącym – kosiarka rotacyjna. 2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 6.1 , 6.2 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 7.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.7.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.7.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ na zasadach wskazanych w pkt. 8.3. SIWZ.7.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 7.3. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 7.2.3. SIWZ.7.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.7.8. Do realizacji przedmiotu zamówienia na całym terenie Gminy Ustka (tj. Rejon I + Rejon II) niezbędne jest:a) dysponowanie 4 szt. wymienionych powyżej sprzętów pracujących niezależnie na każdym z rejonów (tj. 4 szt. sprzętu na Rejon I i 4 szt. sprzętu na Rejon II). Wykonawca składając Ofertę na dwie części winien dysponować: dwoma koparko – ładowarkami o pojemności łyżek 0,30 – 0,9 m³, dwoma samochodami ciężarowym wywrotka o pojemności minimum 8 t, dwoma koparkami - obrotowa gąsienicowa o pojemności łyżki minimum 0,80 m³ oraz dwoma ciągnikami o mocy silnika minimum 55KM z przyczepą wywrotną wraz ze sprzętem towarzyszącym – kosiarka rotacyjna.).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:1. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – zgodnie z pkt 8.11; (Forma dokumentu: oryginał);2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.8Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.7.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.8. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis odnośnie terminu stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8.6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający żąda od Wykonawcy:1) Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy, w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym (tj. Dz U z 2019 r. poz. 2140 ze zm.);2) Zezwolenie na transport niżej wymienionych odpadów, które będą wykorzystywane do remontów dróg gminnych:- żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) niepochodzące z palenisk fluidalnych – kod odpadu 10 01 01,- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – kod odpadu 17 01 01,- gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 – kod odpadu 17 05 04,- gruz ceglany – kod odpadu 17 01 02.8.6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający nie stawia warunków.8.6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 1) wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami załącznik nr 5.1, 5.2 do SIWZ tzn. a) koparko – ładowarka o pojemności łyżek 0,30 – 0,9 m³, b) samochód ciężarowy wywrotka o pojemności minimum 8 t, c) koparka obrotowa gąsienicowa o pojemności łyżki minimum 0,80 m³,d) ciągnik o mocy silnika minimum 55KM z przyczepą wywrotną wraz ze sprzętem towarzyszącym – kosiarka rotacyjna. 2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 6.1 , 6.2 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ofertę stanowi wypełniony formularz „Formularz oferty”. Wraz z ofertą powinny być złożone:19.5.1. Formularz oferty, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 19.5.2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 19.5.3.oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 19.5.4.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie. 19.5.5.Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 19.5.6.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.19.5.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 19.5.2, 19.5.3 SIWZ w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP. Dodatkowo do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie oryginału (o którym mowa w pkt 7.4 SIWZ) albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii – waga kryterium 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
24.5. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w zakresie:24.5.1. ceny brutto realizacji przedmiotu zamówienia na wskutek :a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (stawki VAT), o ile okoliczność ta powoduje konieczność zmiany ceny, przy czym cena netto nie podlega zmianie;b) odstąpienia Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość robót, od realizacji których odstąpiono;24.5.2. zmiany sprzętu wskazanego przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt. 7.2.3. ppkt 1 (dot. części I i II) SIWZ, przy czym nowo wskazany sprzęt powinien spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w punkcie 7.2.3. ppkt 1 (dot. części I i II) niniejszej SIWZ i uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego;- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że szczegółowe zasady zmian ceny określono projekcie umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.24.5.3. terminu realizacji przedmiotu zamówienia, na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:a) zaistnienia siły wyższej (tj. zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe);b) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, z zastrzeżeniem, że minimalny termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie wynosił 50 dni roboczych;c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji i pozwoleń koniecznych do zapewnienia niezbędnej infrastruktury oraz jej użytkowania;d) gdy warunki atmosferyczne nie pozwalają na prawidłowe wykonanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy;24.5.4. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie lub rezygnacji z tego podwykonawcy na zasadach wskazanych w 11.3.24.5.5. zmiany szacunkowej ilości pracy sprzętu określonej określonej w pkt. 3.5 lit c) SIWZ w zakresie zwiększenia bądź zmniejszenia ilości godzin pracy sprzętu w ilości określonej w pkt 3.5 lit d) SIWSZ, pod warunkiem nie przekroczenia kwoty określonej w § 5 ust. 3 umowy .24.5.6. sposobu spełnienia świadczenia w przypadku gdy z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpićw trybie i na zasadach  wskazanym w art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 rokuo szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), –w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych zdarzeń – bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Kryterium nr 1 - "Cena" (C) o wadze 60% wg pod kryteriów: Cena 60% za 1 godzinę pracy sprzętu (z VAT) w tym za cenę n/w sprzętu : Waga C 1 koparko – ładowarka o pojemności łyżek min. 0,30 – 0,9 m3 - 20 %C 2 samochód ciężarowy wywrotka o pojemności minimum 8 t – 20% C3 koparka obrotowa gąsienicowa o pojemności łyżki minimum 0,80 m³ - 10 %C4 ciągnik o mocy silnika minimum 55KM z przyczepą wywrotną wraz ze sprzętem towarzyszącym – kosiarka rotacyjna - 10 % Kryterium nr 2 - Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii (A) – waga kryterium 40 %1) Do 24 godzin od momentu awarii sprzętu – 40 pkt2) Powyżej 24 godzin od momentu awarii sprzętu – 0 pkt
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Sukcesywne świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Ustka: (rejon I – sołectwa: Przewłoka, Wytowno, Machowinko, Machowino, Objazda, Gąbino, Dębina, Rowy);
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot umowy obejmuje:3.3.1. Część I: "Sukcesywne świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Ustka: (rejon I – sołectwa: Przewłoka, Wytowno, Machowinko, Machowino, Objazda, Gąbino, Dębina, Rowy)" następującym sprzętem:.a) koparko – ładowarka o pojemności łyżek 0,30 – 0,9 m³, b) samochód ciężarowy wywrotka o pojemności minimum 8 t, c) koparka obrotowa gąsienicowa o pojemności łyżki minimum 0,80 m³,d) ciągnik o mocy silnika minimum 55KM z przyczepą wywrotną wraz ze sprzętem towarzyszącym – kosiarka rotacyjna. 3.4. Zakres pracy sprzętu: Roboty ziemne, transport.3.5. Czas liczony jako praca:a) jest to czas załadunku, rozładunku i transportu materiałów, wykonywania wykopów, plantowania i niwelacji terenu, koszenia terenu,b) od czasu pracy odliczony będzie czas awarii i niesprawności sprzętu oraz urządzeń GPS bądź obsługi, jak również czas dojazdu do miejsca pracy i powrót z pracy (miejsca realizacji usługi).c) Szacunkowa ilość pracy sprzętu: Część I: koparko-ładowarka: 1150 h, samochód ciężarowy: 1150 h, koparka 100 h, ciągnik 100 h. Ilości godzin pracy sprzętu są ilościami szacunkowymi, określonymi na podstawie aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego dotyczącej potrzeb w zakresie pracy sprzętu. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie faktycznie zleconych i wykonanych usług.Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację usług w wielkościach określonych w pkt. 3.5 lit c). SIWZ.d) Orientacyjna ilość godzin pracy sprzętu:Część I: koparko-ładowarka: 900-1400 h, samochód ciężarowy: 900-1400 h, koparka 80-250 h, ciągnik 80-250 h. Do obowiązków Wykonawcy należy:1) protokolarne, w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy, przejęcie od Zamawiającego urządzeń GPS i ich zamontowanie na pojazdach,2) zapewnienie stałej łączności telefonicznej z pracownikiem Zamawiającego – przedstawicielem Referatu Inwestycji Gminnych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ustka,3) zwrot w stanie niepogorszonym sprawnych technicznie urządzeń GPS,4) przystąpienie do wykonywania usługi niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 24 godzin według zapotrzebowania Zamawiającego zgłoszonego przez pracownika Referatu Inwestycji Gminnych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ustka pisemnie lub telefonicznie,5) aktywowanie każdorazowo urządzenia monitorującego GPS poprzez jego załączenie z chwilą rozpoczęcia świadczenia usługi, zaś wyłączenia niezwłocznie z chwilą zakończenia świadczenia usługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii – waga kryterium 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Sukcesywne świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Ustka: (rejon II – sołectwa Grabno, Zimowiska, Charnowo, Niestkowo, Wodnica, Lędowo, Duninowo, Pęplino, Starkowo, Zaleskie, Możdżanowo)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II: " Sukcesywne świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Ustka: (rejon II – sołectwa Grabno, Zimowiska, Charnowo, Niestkowo, Wodnica, Lędowo, Duninowo, Pęplino, Starkowo, Zaleskie, Możdżanowo)" następującym sprzętem:.a) koparko – ładowarka o pojemności łyżek 0,30 – 0,9 m³, b) samochód ciężarowy wywrotka o pojemności minimum 8 t, c) koparka obrotowa gąsienicowa o pojemności łyżki minimum 0,80 m³,d) ciągnik o mocy silnika minimum 55KM z przyczepą wywrotną wraz ze sprzętem towarzyszącym – kosiarka rotacyjna. Zakres pracy sprzętu: Roboty ziemne, transport. Czas liczony jako praca:a) jest to czas załadunku, rozładunku i transportu materiałów, wykonywania wykopów, plantowania i niwelacji terenu, koszenia terenu,b) od czasu pracy odliczony będzie czas awarii i niesprawności sprzętu oraz urządzeń GPS bądź obsługi, jak również czas dojazdu do miejsca pracy i powrót z pracy (miejsca realizacji usługi).c) Szacunkowa ilość pracy sprzętu: Część II: koparko-ładowarka: 1150 h, samochód ciężarowy: 1150 h, koparka 100 h, ciągnik 100 h. Ilości godzin pracy sprzętu są ilościami szacunkowymi, określonymi na podstawie aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego dotyczącej potrzeb w zakresie pracy sprzętu. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie faktycznie zleconych i wykonanych usług.Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację usług w wielkościach określonych w pkt. 3.5 lit c). SIWZ.d) Orientacyjna ilość godzin pracy sprzętu:Część II: koparko-ładowarka: 900-1400 h, samochód ciężarowy: 900-1400 h, koparka 80- 250 h, ciągnik 80-250 h. Do obowiązków Wykonawcy należy:1) protokolarne, w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy, przejęcie od Zamawiającego urządzeń GPS i ich zamontowanie na pojazdach,2) zapewnienie stałej łączności telefonicznej z pracownikiem Zamawiającego – przedstawicielem Referatu Inwestycji Gminnych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ustka,3) zwrot w stanie niepogorszonym sprawnych technicznie urządzeń GPS,4) przystąpienie do wykonywania usługi niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 24 godzin według zapotrzebowania Zamawiającego zgłoszonego przez pracownika Referatu Inwestycji Gminnych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ustka pisemnie lub telefonicznie,5) aktywowanie każdorazowo urządzenia monitorującego GPS poprzez jego załączenie z chwilą rozpoczęcia świadczenia usługi, zaś wyłączenia niezwłocznie z chwilą zakończenia świadczenia usługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii – waga kryterium 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport lodówki z Londynu do Tarnowa
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania26-11-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, mam lodówkę 170 wysoka 7090 ile by kosztowało przewóz Londyn do Tarnowa. Proszę o przesłanie oferty cenowej.