Sukcesywna dostawa materiału do zwalczania śliskości zimowej na drogach

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa materiału do zwalczania śliskości zimowej na drogach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPuławy
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-11-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Usług Komunalnych Sp z o.o
 • Data publikacji ogłoszenia2020-11-13
 • Numer ogłoszenia609988-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 609988-N-2020 z dnia 2020-11-13 r.

Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o: Sukcesywna dostawa materiału do zwalczania śliskości zimowej na drogach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o, krajowy numer identyfikacyjny 43084068400000, ul. Dęblińska  2 , 24-100  Puławy, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 886 87 68, , e-mail przetargi@zuk.pulawy.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://zuk.pulawy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 100 % Gmina Miasto Puławy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://zukpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=57

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa materiału do zwalczania śliskości zimowej na drogach
Numer referencyjny: ZP/ZUK/19/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia będzie sukcesywna dostawa materiału do zwalczania śliskości zimowej na drogach tj. soli drogowej (chlorek sodu NaCl) (nie zbrylającej się) oraz piachu – spełniających wymagania stosowane do posypywania nawierzchni drogowych podczas zimowego utrzymania dróg, posiadającej pozytywna opinię wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie oraz atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Maksymalne prognozowane zapotrzebowanie Zamawiającego przedstawia poniższa tabela:Lp. materiał ilość [Mg]1. sól drogowa w ilości 700 Mg2. piasek w ilości 1000 Mg2. W ramach niniejszego zamówienia przewidziano realizację zamówień częściowych:Zamówienie częściowe nr,nazwa 1.Sukcesywna dostawa materiału do zwalczania śliskości zimowej na drogach tj. soli drogowej2.Sukcesywna dostawa materiału do zwalczania śliskości zimowej na drogach tj. piasku3. Sukcesywne dostawy będą następowały na podstawie zleceń przesyłanych do Wykonawcy przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego. 4. Zlecenia dostawy będą określały rodzaj i ilość zamawianego materiału oraz wskazany termin dostawy. Dostawy powinny być realizowane nie później niż dwa dni po otrzymaniu zlecenia przez Wykonawcę. Każda z dostaw musi być potwierdzana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego na np. liście przewozowym lub innym dokumencie określającym rodzaj dostarczonego materiału, nr rej. pojazdu, imię i nazwisko kierowcy oraz dokument potwierdzający wykonanie ważenia dostarczonego materiału. 5. Rozliczenie dostaw materiału będzie następować miesięcznie na podstawie wystawionej prawidłowo faktury z załączonym zbiorczym zestawieniem ilości dostarczonego materiału w miesiącu.6.Ilość szacunkowa soli drogowej/piasku wskazana w pkt. 1 jest maksymalnym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu soli drogowej/piasku w ilości mniejszej od podanej w pkt.1 maksymalnej ilości w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku zamówienia mniejszej ilości materiału niż określa umową ilość maksymalna.7.Dostawy będą dostarczane przez Wykonawcę, na jego koszt w ramach wynagrodzenia umownego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się na terenie miasta Puławy.

II.5) Główny kod CPV: 34927100-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
14211000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-04-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje sposobu opisu spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje sposobu opisu spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje sposobu opisu spełnienia tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 3 do IDW-SIWZ (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w niniejszym punkcie, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.2) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub wskazanie dostępności powyższego dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.2. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej: a) zmiana wykonania terminu umowy - w przypadku : - niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii itp.), o okres trwania okoliczności wywołanych siłą wyższą udokumentowanych w sposób właściwy przez Wykonawcę.W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty. b) zmiana wynagrodzenia:- łączna wartość zmian jest mniejsza niż 10% wartości zamówienia,- zmiany stawki podatku VAT,c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub też w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.4. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z jedynie tytułu wykonanej części umowy.6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób rażący postanowienia umowne, właściwe przepisy prawa, zalecenia uprawnionych podmiotów, pomimo wezwania Zamawiającego do zaniechania wymienionych naruszeń, terminie 30 dni od daty wskazanej w wezwaniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. 1) kompletna oferta musi zawierać:a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej IDW-SIWZ,b) Oświadczenie wstępne Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej IDW- SIWZc) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) Stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z zasad reprezezntacji ujawnionych w stosownym rejestrze,II. 1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, tj. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej:- składa wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. III. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem danych osobowych jest:Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąul. Dęblińska 224-100 Puławy2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. jest Pan Krzysztof Głażewski, kontakt: e-mail: glazewski@zuk.pulawy.pl, tel. 81 886 87 68 wew. 1103) dane osobowe zawarte w ofercie i dokumentach Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny ZP/ZUK/19/2020 na: „Sukcesywną dostawę materiału do zwalczania śliskości zimowej na drogach”. 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych w niniejszym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) Wykonawcy przysługuje prawo do::− na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych Jego dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO do sprostowania danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;9) Wykonawcy nie przysługuje:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zamówienie częściowe nr 1 Sukcesywna dostawa materiału do zwalczania śliskości zimowej na drogach tj. soli drogowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia będzie sukcesywna dostawa materiału do zwalczania śliskości zimowej na drogach tj. soli drogowej (chlorek sodu NaCl) (nie zbrylającej się) oraz piachu – spełniających wymagania stosowane do posypywania nawierzchni drogowych podczas zimowego utrzymania dróg, posiadającej pozytywna opinię wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie oraz atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Maksymalne prognozowane zapotrzebowanie Zamawiającego przedstawia tabela: Lp. materiał ilość [Mg]1. sól drogowa 7002. Sukcesywne dostawy będą następowały na podstawie zleceń przesyłanych do Wykonawcy przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego. 3. Zlecenia dostawy będą określały rodzaj i ilość zamawianego materiału oraz wskazany termin dostawy. Dostawy powinny być realizowane nie później niż dwa dni po otrzymaniu zlecenia przez Wykonawcę. Każda z dostaw musi być potwierdzana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego na np. liście przewozowym lub innym dokumencie określającym rodzaj dostarczonego materiału, nr rej. pojazdu, imię i nazwisko kierowcy oraz dokument potwierdzający wykonanie ważenia dostarczonego materiału. 4. Rozliczenie dostaw materiału będzie następować miesięcznie na podstawie wystawionej prawidłowo faktury z załączonym zbiorczym zestawieniem ilości dostarczonego materiału w miesiącu.5. Ilość szacunkowa soli drogowej/piasku wskazana w pkt. 1 jest maksymalnym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu soli drogowej w ilości mniejszej od podanej w pkt.1 maksymalnej ilości w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku zamówienia mniejszej ilości materiału niż określa umową ilość maksymalna.6. Dostawy będą dostarczane przez Wykonawcę, na jego koszt w ramach wynagrodzenia umownego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się na terenie miasta Puławy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34927100-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zamówienie częściowe nr 2 Sukcesywna dostawa materiału do zwalczania śliskości zimowej na drogach tj. piasku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia będzie sukcesywna dostawa materiału do zwalczania śliskości zimowej na drogach tj. soli drogowej (chlorek sodu NaCl) (nie zbrylającej się) oraz piachu – spełniających wymagania stosowane do posypywania nawierzchni drogowych podczas zimowego utrzymania dróg, posiadającej pozytywna opinię wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie oraz atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Maksymalne prognozowane zapotrzebowanie Zamawiającego przedstawia poniższa tabela:Lp. materiał ilość [Mg]1. piasek 10002. Sukcesywne dostawy będą następowały na podstawie zleceń przesyłanych do Wykonawcy przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego. 3. Zlecenia dostawy będą określały rodzaj i ilość zamawianego materiału oraz wskazany termin dostawy. Dostawy powinny być realizowane nie później niż dwa dni po otrzymaniu zlecenia przez Wykonawcę. Każda z dostaw musi być potwierdzana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego na np. liście przewozowym lub innym dokumencie określającym rodzaj dostarczonego materiału, nr rej. pojazdu, imię i nazwisko kierowcy oraz dokument potwierdzający wykonanie ważenia dostarczonego materiału. 4. Rozliczenie dostaw materiału będzie następować miesięcznie na podstawie wystawionej prawidłowo faktury z załączonym zbiorczym zestawieniem ilości dostarczonego materiału w miesiącu.5. Ilość szacunkowa soli drogowej/piasku wskazana w pkt. 1 jest maksymalnym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu piasku w ilości mniejszej od podanej w pkt.1 maksymalnej ilości w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku zamówienia mniejszej ilości materiału niż określa umową ilość maksymalna.6. Dostawy będą dostarczane przez Wykonawcę, na jego koszt w ramach wynagrodzenia umownego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się na terenie miasta Puławy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14211000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam przewoźnika na stałe wyjazdy - Tarnów - Kędzierzyn- Koźle - Puławy
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania19-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Szukam przewoźnika na stałe wyjazdy z Tarnowa, Kędzierzyna- Koźle, Puławy, możliwość pracy w kołkach. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI