Sprzedaż i dostawa 1 szt. samochodu 8-9 osobowego typu mini bus o napędzie spalinowym,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sprzedaż i dostawa 1 szt. samochodu 8-9 osobowego typu mini bus o napędzie spalinowym, na potrzeby Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 34115200-8)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-02-28
 • ZamawiającyTeatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-20
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00211680
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sprzedaż i dostawa 1 szt. samochodu 8-9 osobowego typu mini bus o napędzie spalinowym, na potrzeby Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 34115200-8)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278818

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Św. Ducha 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-023

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 124242423

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wasik@teatrwkrakowie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwkrakowie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż i dostawa 1 szt. samochodu 8-9 osobowego typu mini bus o napędzie spalinowym, na potrzeby Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 34115200-8)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93a61cd3-cff8-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211680

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00046163/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu minibus

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-93a61cd3-cff8-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu portal e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl oraz ePUAPu dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal i poczty elektronicznej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której
udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca składa ofertę w
postępowaniu za pośrednictwem portalu e-Zamówienia.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Centrum Pomocy portalu e-Zamówienia.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków (innych niż oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
portalu e-Zamówienia. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email wasik@teatrwkrakowie.pl
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany
w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) Zamawiający informuje, iż:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Teatr im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie, Plac św. Ducha 1, 31-023 Kraków,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – wasyleczko@teatrwkrakowie.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora
6) Wykonawca oraz osoby, których dane Wykonawca przekazał, posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) osoby te mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
Pełna treść klauzuli informacyjnej RODO stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAM.282.3.24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 155000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

: sprzedaż i dostawa 1 szt. samochodu 8-9 osobowego typu mini bus o napędzie spalinowym, na potrzeby Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 34115200-8), zgodnie z warunkami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, warunkami SWZ oraz zgodnie z zapisami projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenione zostaną w oparciu o kryterium – cena. Liczba punktów w kryterium „cena” obliczana będzie według wzoru:
C = ( Cmin / Co ) x 100 pkt,
gdzie: C – liczba punktów w kryterium „cena”,
Cmin – najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich ocenianych ofert,
Co – cena w ofercie ocenianej.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą całkowitą liczbę punktów.

2. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o takiej samej największej liczbie punktów Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, podmiotowych środków dowodowych, aktualnego na dzień złożenia następującego dokumentu:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, oraz w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem - dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć opis oferowanego pojazdu, obejmujący co najmniej parametry wymienione w Załączniku nr 1 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Dopuszcza się składanie ofert wspólnych, przy czym oświadczenie o którym mowa w pkt. VII.1. SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty określone w punkcie VII.3.a-d winny zostać złożone w odniesieniu do każdego z wykonawców z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy o zamówienie publiczne stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
2. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy jedynie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, obowiązującej dla dostaw lub usług objętych przedmiotem zamówienia, jedynie w zakresie uzasadnionym zmianą stawki tego podatku.
3. Zmiana umowy nastąpić może również w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Portal e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję przewoźników na CZ, SK, HU - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania19-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukuję przewoźników dysponujących ciągnikami siodłowymi z naczepami typu plandeka, standard, mega, mulda do stałej współpracy w transporcie międzynarodowym na kierunkach: PL-CZ PL-SK PL-HU W większości przypadków są to kółka PL-CZ-PL, PL-SK-PL, PL-HU-PL. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI